sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
Strategia na instruktora

Imagephm Agnieszka Leny 

W kilku ostatnich numerach Pobudki, krymy wokó problemu kim ma by instruktor, jak powinna wyglda jego cieka rozwoju, wreszcie dlaczego mimo konkretyzacji oczekiwa i wymaga nie udaje nam si podanych instruktorów wyksztaci. W artykule „Druynowy i reszta wiata. Instruktor ZHR – analiza krytyczna w odcinkach (3)” [Pobudka nr. 11] Marabut próbuje znale rozwizania powyszych problemów, proponujc nowe spojrzenie na system stopni instruktorskich. Moim zdaniem nie tdy droga.

Problem pierwszy: p.o druynowi

Marabut w swoim tekcie pisze przede wszystkim o harcerzach. Ja problemem p.o druynowych harcerek zajmowaam si ju w 2002 roku piszc tekst do Krajki [Krajka nr. 9 lato 2002]. Wtedy, posikujc si danym ze spisu uwaaam, e nie mona dyskryminowa p.o druynowych w organizacji (np. poprzez odmawiania im udziau w konferencjach czy kominkach instruktorskich) biorc pod uwag jak znaczy odsetek druynowych stopnia instruktorskiego nie posiada. Byy to czasy kiedy podkadka rzeczywicie oznaczaa wtajemniczenie do elitarnego, niedostpnego grona. Od tego czasu wielokrotnie mnie zapewniano, e problem si zmniejsza, jest coraz mniej p.o druynowych. Trudno te zapewnienia jednoznacznie potwierdzi poniewa brak jest rzetelnych, corocznych opracowa spisu. Mona jednak snu domysy na podstawie ogólnodostpnych danych, z których wynika, e coraz mniej mamy druynowych bez stopnia instruktorskiego, ale ich liczba cigle jest dua. W Organizacji Harcerek zmienio si tyle, e p.o druynowych s zapraszane na konferencje i warsztaty instruktorskie – stao si to waciwie norm.

Image
Nie przypominam sobie w ostatnim czasie szerszej dyskusji na temat braku stopni instruktorskich wród druynowych; by moe miaa ona miejsce poród Druyny Naczelniczki, czy na innych zamknitych warsztatach. Niemniej wydaj si, e problem jest najpowaniejszy w maych miasteczkach, z których dziewczyny wyjedaj do pracy lub na studia. W takich miejscach druynowe zwykle s w wieku licealnym, wic bez stopnia instruktorskiego. Nie do, e wyjedajc zostawiaj swoje druyny modym nastpczyniom, to miejscu przeprowadzki trudno im kontynuowa prac wychowawcz i ich rozwój instruktorski si zatrzymuje. Czy moemy co na to poradzi? Niewiele. Niemniej nie wydaj mi si, e pomys Marabuta, który mona skróci do „zaakceptowa” jest trafiony.

Przede wszystkim cigle wydaj mi si aktualny argument, e uprawnienia nabyte w ZHR powinny by bliskie uprawnieniom pastwowym. Bez sensu jest gdy nadajc stopie przewodniczki dajemy instruktorce prawo do prowadzenia podobozu swojej druyny, ale niestety jest to prawo martwe poniewa wychowawc kolonijnym moe zosta osoba po maturze czyli majca 19 lat. Niezalenie od stopnia instruktorskiego, musi ona mie wtedy penoletniego opiekuna z uprawnieniami wychowawcy kolonijnego. Jaki jest status tego opiekuna, skoro druynowa ma „glejt” w postaci podkadki który uprawnia j do samodzielnej pracy?

Niewtpliwe stopie przewodniczki nie sprowadza si do uprawnie. Oznacza te moliwo aktywnego uczestnictwa w yciu Zwizku. Daje prawo wyborcze. Oczywicie dobrze by byo gdyby na Zjedzie pojawiao si wicej przewodniczek i przewodników – wszak s najgorzej reprezentowani mimo, e stanowi najwiksz grup instruktorsk, niemniej do podejmowania decyzji na Zjedzie potrzebna jest perspektywa dorosego czowieka, która przychodzi z wiekiem – dlatego jestem przeciwna obniania granicy wieku zdobywania stopnia przewodniczki tylko dlatego, e jest duo p.o druynowych.

Problem drugi: druynowa phm?

Image
Druhna ze szczepu 61 WDHiZ fot.pwd. Marta Szczypek
Marabut ma racj piszc, e schemat druynowa = przewodniczka, hufcowa = podharcmistrzyni, komendantka chorgwi = harcmistrzynie zamkn nam mylenie na inny podzia funkcji i stopni. wiadczy o tym choby podzia na podobozy tegorocznego obozu starszyzny Organizacji Harcerek (podobóz druynowych przewodniczek, hufcowych podharcmistrzy, Druyny Naczelniczki, instruktorek niemetodycznych [szczepowe, sekretarze chorgwi] i KAHA). atwo domyli si, e druynowa podharcmistrzyni (np. ja J) ma problem z wyborem podobozu. Pierwszy zdaje si by mao atrakcyjny; bo przecie przewodniczk ów druynowa bya ju kilka lat i teraz jest na poziomie podharcmistrzowskim. Druynowa nie chce „równa w dó”. Niestety podobóz podharcmistrzowski jest dla hufcowych – czyli gównym kryterium jest tu funkcja nie stopie. Niemniej nasza organizacja przez lata funkcjonowaa we wspomnianym na pocztku schemacie – do niego dostosowany jest regulamin stopni instruktorskich. Bdc sama druynow ze stopniem podharcmistrzyni wiem, e zdobywanie zielonej podkadki, zgodnie z minimum kursu phm,  rozbudzio we mnie mylenie w skali ponad hufcem i ch dziaania na poziomie chorgwi. Duo musiaam na ten stopie zrobi i duo si nauczy. Teraz, prowadzc druyn z tej wiedzy korzystam w stopniu znikomym. Czasami wydaj mi si, e funkcja stereotypowo przypisywana przewodniczkom wycza mnie z grona podharcmistrzy.

Marabut pisze:

„[…]Obecny system stopni instruktorskich nie promuje (z wyjtkiem pierwszego stopnia) rozwijania umiejtnoci prowadzenia druyny. […] Nie musz chyba motywowa, dlaczego taki stan rzeczy jest nie do przyjcia. Na kompetencjach druynowych stoi nasz Zwizek. Jeli chcemy dobrego ZHR-u, potrzebujemy dobrych druynowych. Jakie to proste ! A jednak systemowo sobie z tak konstatacj nie radzimy. Niestety.”

W kontekcie tego co pisaam wczeniej, z powyszym stwierdzeniem nie mog si zgodzi. Owszem, jeli chcemy dobrego ZHRu, potrzebujemy dobrych druynowych ale to nie znaczy e na kompetencjach druynowych stoi nasza organizacja. Druynowi potrzebni s do prowadzenia druyn, natomiast by mogli to robi potrzebni s instruktorzy przygotowani do zarzdzania organizacj ogólnopolsk, a to nie s te same kompetencje, które potrzebne s w prowadzeniu druyny.

Dodatkowo uwaam, e gdyby stopie podharcmistrzowski, podobnie jak przewodnikowski rozwijaby w znacznym stopniu umiejtnoci potrzebne na funkcji druynowego – tym bardziej nikt phm by nie zdobywa bo byoby to po prostu nudne. Mody czowiek, instruktor potrzebuje wyzwa. Dwa podobne do siebie stopnie, z których kady zdobywa si co najmniej rok nie byy by atrakcyjnym wyzwaniem. Dodatkowo spowalniaoby to rozwój i nabywanie umiejtnoci potrzebnych w prowadzeniu hufców i wyszych jednostek – a na to nie moemy sobie pozwoli jeli nie chcemy obcia druynowych dodatkowymi obowizkami.

Problem ley gdzie indziej. Zaómy, e druynowa przejmuje druyn posiadajc stopie przewodniczki, a funkcj peni okoo trzech lat. Jeli chce zdobywa stopie podharcmistrzyni (co wskazuje kategoryzacja druyn harcerek) po okoo dwóch latach od zamknicia stopnia pwd to rzeczywicie bdzie „wycigana” z druyny – i tu si z Marabutem zgodz. Wszak, aby realizowa prób trzeba udziela si aktywnie w hufcu, wspótworzy zespó instruktorski itd. Tego nie da si zrobi w druynie.

Przy obecnym tempie ycia, realizowanie wymaga phm w trakcie penienia funkcji druynowej, z duym prawdopodobiestwem odbije si na jakoci prowadzenia druyny.

 Problem trzeci: misja bez ludzi

Image
Uczestniczku kursu Borneo 2006, fot. Gosia Nowak
Jednym ze róde problemu ze zdobywaniem stopni instruktorskich, a nastpnie przygotowywaniem instruktorów do penienia poszczególnych funkcji,  jest moim zdaniem, brak powizania planu strategicznego ZHRu z planem rozwoju tzw. zasobów ludzkich (kadry wychowawczej + przyjació). Tu szukaabym przyczyny spadku jakoci pracy instruktorskiej, o którym w ostatnim czasie wiele si mówi oraz coraz niszej skutecznoci oddziaywania organizacji na spoeczestwo.

Oczywistym jest, e gdy organizacja pozarzdowa – jak jest ZHR, w miar zmieniajcych si warunków zewntrznych zmienia swoje cele – musi równie zmienia wymagania co do wiedzy i umiejtnoci ludzi, którzy owe cele maj realizowa. ZHR w miar elastycznie wyznacza strategi dziaania i priorytety, dostosowujc si do zmian zachodzcych w naszym spoeczestwie (poza reform systemu ksztacenia) – tymczasem wymagania i tryb zdobywania stopni instruktorskich, czyli nasz gówny element ksztacenia organizacyjnego, nie zmieni si od lat!  W dynamicznie rozwijajcych si organizacjach, gdy pojawia si korekta celów i strategii, natychmiast stawia si pytanie czy osoby tworzce organizacj posiadaj odpowiednie umiejtnoci do realizacji nowych celów, a przede wszystkim czy jest ich wystarczajca ilo. Jeli jest ich za mao, naley zastanowi si jak rekrutowa nowych, albo przekwalifikowa starych.

Oczywicie na dobrze wyksztacon instruktork, skadaj si nie tylko wiedza i umiejtnoci ale i elastyczna, otwarta postawa, która pozwala na sprostanie coraz to nowym wyzwaniom.  Jednak, jeli od kilku lat mówi si o kryzysie braterstwa i porozumienia, a w tym umiejtnoci negocjacji, komunikacji itd. (co bardzo jasno przedstawione jest w dokumencie „cele i priorytety naczelnictwa na lata 2006 – 2008) – natychmiast powinni i za tym konkretnie dziaania, których adresatem s instruktorzy np. wprowadzenie warsztatu negocjacji czy komunikacji interpersonalnej w minimum kursu instruktorskiego.  Jeli Naczelnictwo widzi problem w kurczcym si ruchu wdrowniczym, powinno wypracowa strategi pozyskiwania i rekrutacji instruktorów przygotowanych do pracy w tym ruchu. Tymczasem, mimo, e problem wielki – w terminarzu Ohek 2006 – 2007 (pene dwa lata) znajdujemy tylko dwa wydarzenia adresowane szczególnie dla osób zainteresowanych wdrownictwem z czego tylko jedno dla czonków obu organizacji!

Jeeli zakadamy, e ZHR nie tylko „goni” zmiany we wspóczesnym wiecie, ale stara si je przewidywa i by na nie przygotowanym; minimum kursów instruktorskich oraz regulamin stopni instruktorskich powinien by dynamicznie rozwijany, modyfikowany itd. Do tego trzeba te wypracowa procedur owych modyfikacji by nie trzeba byo zwoywa w tym celu Zjazdu.

Zakadajc, e plan ksztatowania kadry dla organizacji wyglda nastpujco:

Image

Od razu wida, e dobrze nam idzie do poziomu spisu ZHR. Nie ma prognozy pozyskiwania i utraty instruktorów, nie ma prognozy zapotrzebowania itd.  Dlatego te pod znakiem zapytania stawiamy moliwo realizacji nowych celów i wyzwa. Uywajc nieco kolokwialnego okrelenia; nie mamy ludzi do ich realizacji, a ponadto nawet nie wiemy ilu ludzi potrzebujemy! Bez takich szacunków ani nie moemy zaplanowa rozwoju organizacji ani wykona korekty celów. W ostatnich latach jedynie program „Rozwój”, niestety do niefortunny, zawiera konkretne przeoenia strategii na liczby. Policzone zostao ile musi powsta nowych druyn by Organizacja Harcerzy zacza si stabilnie rozwija.

Dlatego te jeli np. naszym celem jest odbudowa ruchu wdrowniczego, naley oszacowa ile druyn i instruktorów jest do tego potrzebnych. Nastpnie na ile realnie jestemy w stanie tym potrzebom sprosta. Kolejnym krokiem powinno by wsparcie organizowania kursów metodycznych dla zaplanowanej iloci uczestniczek (a nie; tyle miejsc ile chtnych), w rónych miejscach i terminach. Ostatnim wyzwaniem bdzie rekrutacja chtnych na te kursy tak by wszystkie zaplanowane przez nas miejsca zostay wykorzystane itd.

Niezalenie od tego jak bardzo wzdrygamy si na dwik sowa „zarzdzanie” czy „rekrutacja”, istniej sposoby dobrej rekrutacji do organizacji pozarzdowych, istniej sposoby podnoszenia wydajnoci i wspierania tych czonków którzy ju w tej organizacji dziaaj, istniej sposoby projektowania systemu szkole i doskonalenia które pozwalaj realizowa cele danej organizacji itd. My tymczasem zastanawiamy si czy dobry druynowy powinien mie granatow podkadk, zielon, a moe czerwon…

Imagephm. Agnieszka Leny HR m.in.: szczepowa 4 WDHiZ „Czwórka Warszawska" im. Andrzeja Romockiego „Morro", studentka m.in.: V roku Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim  


Odson: 7218

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team