sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
Twoje miejsce w harcerstwie
Marek Gajdziski

Spjrzmy teraz na zastp z zewntrz, od strony druyny, a nawet szerzej, od strony caego harcerstwa i skautingu. Ten punkt widzenia jest bardzo istotny, gdy pokazuje, e uczestniczysz w bardzo wanej, wsplnej pracy zakrojonej na szerok skal. Prac t prowadzi cay ruch harcerski, a jej celem jest  nasycenie narodu polskiego ludmi honoru, ludmi zdolnymi dawa dobry przykad innym i na tyle aktywnymi by mc, przynajmniej w swoim wasnym otoczeniu, zmienia wiat na lepsze. Zreszt nie dotyczy to wycznie Polski. Ruch skautowy dziaa na caym wiecie i wszdzie ma te same cele. We wszystkich cywilizowanych pastwach wiata, ruch ten czyni nieustajce wysiki o to, by dostarczy spoeczestwom jak najlepszych obywateli.  Zobaczmy jakie miejsce w ruchu skautowym zajmujesz Ty i Twj zastp.

Zastp

Twj zastp tak jak tysice innych zastpw harcerskich w caej Polsce znajdujecie si na „pierwszej linii frontu” . Tak naprawd, to w jakim stopniu harcerstwo spenia zadanie jakie przed sob postawio, zaley wycznie od tego co dzieje si w tych zastpach. A to co si dzieje w Twoim zastpie zaley od Ciebie. Mona wic powiedzie, e jeste jedn z najwaniejszych osb w caym ruchu. Chciabym aby mia tego wiadomo, bo czasem pomoe Ci ona przezwyciy chwile saboci i zwtpienia.    O zadaniach zastpu i jego roli w tej wielkiej i doniosej pracy jak wykonuje harcerstwo w Polsce i ruch skautowy na wiecie, zdylimy ju porozmawia. Teraz przyjrzyjmy si temu wszystkiemu co w strukturze organizacyjnej naszego ruchu znajduje si ponad Twoim zastpem i co istnieje tylko po to by wspiera Ci w Twojej pracy i nadawa jej szerszy i gbszy sens.  

Druyna

Druyna skada si zwykle z trzech do szeciu zastpw.   Na jej czele stoi druynowy majcy do pomocy paru przybocznych. Najlepiej gdy druynowym jest instruktor harcerski czyli starszy, dowiadczony harcerz posiadajcy stopie instruktorski. Starszy to znaczy penoletni - najlepiej ucze ostatnich klas szkoy redniej, student lub osoba ju pracujca, ale nie majca jeszcze wasnej rodziny, bo to utrudnia pene zaangaowanie w prac harcersk. Dowiadczony to znaczy harcerz, ktry przey wasn „harcerska przygod”, by na kilku obozach i zimowiskach, by wczeniej zastpowym i  przybocznym, zdoby co najmniej stopie wika, wykaza si odpowiedni postaw i opanowa wszystkie harcerskie umiejtnoci. Teraz zdobywa stopie Harcerza Orlego, a moe nawet Harcerza Rzeczypospolitej. Posiadanie stopnia instruktorskiego wiadczy za o tym, e jest to czowiek przygotowany fachowo do prowadzenia druyny, potraficy organizowa i koordynowa prac zastpw, ksztaci przyszych zastpowych, organizowa prby na stopnie i sprawnoci, przyznawa je oraz planowa i organizowa ycie caej druyny, w tym wycieczki, biwaki, obozy i zimowiska. Przede wszystkim za, instruktor to osoba rozumiejca w peni cele i metod pracy harcerskiej i potrafica posugiwa si t metod tak by cele te byy osigane. I najwaniejsze – instruktor i druynowy to osoba, ktra caym wasnym yciem stanowi moe wzr do naladowania dla wszystkich harcerzy.   Przybocznymi mog zostawa byli zastpowi, ktrzy przekazali ju swoje funkcje nastpcom, lub ktrych zastpy rozwizano po to by ich chopcy mogli zaoy wasne zastpy. Oba te przypadki pokazuj, e przybocznymi mog zosta najlepsi zastpowi, ktrzy potrafili prowadzi swoje zastpy na tyle dobrze, e dochowali si nastpcw i przygotowali swoich harcerzy do roli zastpowych. Innymi sowy, przyboczny to funkcja, ktra czeka wanie na Ciebie. Musisz tylko udowodni, e jeste jej godzien.   Przyboczny pomaga druynowemu prowadzi druyn. Wsporganizuje zbirki druyny, wizytuje zbirki zastpw, a na obozie zostaje obonym. Jednoczenie przyboczny przygotowuje si do objcia funkcji druynowego. Ksztaci si na kursie instruktorskim, zdobywa pierwszy stopie instruktorski Przewodnika i kontynuuje zdobywanie wyszych stopni harcerskich. Ktrego dnia najlepszy z przybocznych zostaje druynowym – czego i Tobie, naprawd, z caego serca ycz.   Druyna w przeciwiestwie do zastpu jest organizmem dugowiecznym. S takie, ktrym uda si przetrwa dziesi czy dwadziecia lat. Ale s te takie, ktre istniej dokadnie tak dugo jak cae harcerstwo. Przyczyn jest wielopokoleniowo druyny, ktra skada si z zastpw starszych i modszych. Gdy zastp grupujcy starszych chopcw zostaje rozwizany, na jego miejsce  powinno powsta kilka modszych zastpw. Ich zastpowymi zostaj harcerze z rozwizanego zastpu. Druyna dziaa nadal i stale si rozwija, dzieli si, przeksztaca w szczep, a pniej hufiec – i w ten sposb harcerstwo obejmuje swoim wpywem coraz wiksz ilo modziey .   Modsze zastpy znajduj si w rodowisku tworzonym przez zastpy ju istniejce i majce jaki wasny styl pracy. Przejmuj od nich ten styl. Kluczowa jest tu rola druynowego i przybocznych, ktrzy majc za sob kilka lat pracy w druynie, przejli podstawy i styl pracy od swoich poprzednikw, wzbogacili je na miar swojej osobowoci i teraz nadaj ton pracy caej druynie. W ten sposb przekazywana jest „paeczka pokole”. Dziki temu mechanizmowi, druyny mog y wiele lat, wypracowywa wasne zwyczaje i tradycje. Jeeli wizi przyjani s na tyle silne, e potrafi byych harcerzy, a zwaszcza instruktorw, skoni do zainteresowania si losami druyny nawet po odejciu z czynnej suby harcerskiej, przy druynie wytworzy si aktywne rodowisko wspierajcych j sympatykw. Druyna taka zyskuje nieprawdopodobne oparcie i szans przetrwania nawet w skrajnie niesprzyjajcych okolicznociach. A skoro druyna istnieje wiele lat i kultywuje wasne tradycje korzystajc z dowiadcze poprzednich pokole harcerskich, staje si prawdziw  i solidn opok dla wci powstajcych, nowych zastpw.   Kade kolejne pokolenie ma swoje wasne harcerstwo szyte na miar czasw w ktrych yje. Rwnie i Ty jeste wsptwrc tego ruchu. Kiedy zastanawiasz si jak bdzie wygldaa kolejna zbirka zastpu, kiedy gwkujesz co zrobi by chopcy czuli si dobrze i wynieli ze zbirki konkretne korzyci – tworzysz i wzbogacasz dorobek naszego ruchu. Tak jak Ty korzystasz dzi z dowiadcze poprzednich pokole, tak przysze pokolenia harcerzy korzysta bd z Twoich. Druyna harcerska dziki swojej wielopokoleniowoci umoliwia przenoszenie tych dowiadcze w przyszo. Tak tworzy si tradycja harcerska, ktrej i Ty jeste wsptwrc.   Dodajmy do tego osob druynowego – wiadomego swojej roli instruktora harcerskiego, penicego rol przewodnika i mistrza dla zastpowych oraz wszystkich innych harcerzy w druynie, a zrozumiemy szczegln rol wyznaczon druynie w organizacji ruchu harcerskiego. To jest wanie najwaniejszy orodek wszelkiej pracy harcerskiej.   Do najwaniejszych zada druynowego i druyny naley:
- ksztaci zastpowych,
- koordynowa i inspirowa prac zastpw,
- organizowa i przeprowadza prby na stopnie harcerskie,
- wyznacza i przeprowadza prby na sprawnoci indywidualne,
- organizowa zbirki, wycieczki, biwaki, obozy i zimowiska druyny,
- tworzy waciw harcersk atmosfer,
- organizowa pola suby spoecznej dla zastpw na terenie dziaania druyny i pomaga w jej spenianiu,
- zapewnia lokalowe, materialne oraz inne warunki niezbdne dla przebiegu prawidowej pracy zastpw i caej druyny,
- wsppracowa z byymi harcerzami, rodzicami, szko i parafi. 
 

My przyjrzyjmy si teraz tylko pierwszym dwm zadaniom druyny jako, e dotycz one bezporednio Ciebie jako przyszego lub obecnego zastpowego oraz Waszego zastpu.   Ksztacenie zastpowych odbywa si zazwyczaj na dwa rne sposoby. Pierwszy to  k u r s  z a s t p o w y c h,  w ktrym uczestnicz kandydaci na przyszych zastpowych. Jego zadaniem jest przekaza im niezbdn wiedz i umiejtnoci potrzebne do prawidowego prowadzenia wasnego zastpu. Bardzo czsto, kursy zastpowych prowadzone s wsplnie przez kilka druyn w hufcu. Uatwia to ich organizacj, ale przede wszystkim pozwala pozna i wykorzysta wartociowe dowiadczenia wypracowane w ich rodowiskach harcerskich.    Drugi sposb dotyczy pracy z zastpowymi, ktrzy maj ju wasne zastpy i ma na celu pogbianie i poszerzanie posiadanej przez nich wiedzy, a take umoliwienie wymiany dowiadcze zwizanych z prowadzeniem zastpu. Odbywa si to czsto w formie z a s t p u   z a s t p o w y c h , czyli zastpu, ktrego zastpowym jest sam druynowy, a nale do niego wszyscy obecni zastpowi.  Zastp taki dziaa identycznie jak pozostae zastpy i umoliwia zastpowym czerpanie pomysw i inspiracji z tego co dzieje si na zbirkach zastpu zastpowych.  Ponadto, prawidowo dziaajcy „ZZ-et” dostarcza zastpowym i caej kadrze druyny przey na miar ich wieku. Zastpowi s zazwyczaj starsi od swoich chopakw. Maj wiksze potrzeby i wiksze oczekiwania od harcerstwa. W swoich zastpach czsto nie mog ich zaspokoi ze wzgldu na to, e ich oczekiwania nie pokrywaj si z oczekiwaniami modszych. Zastp Zastpowych jest wic tym miejscem gdzie zastpowi mog wsplnie przeywa przygody i peni sub na miar swoich moliwoci i oczekiwa.    Zupenie inne zadania stawiane s przed R a d   D r u y n y, ktra skada si z druynowego, przybocznych, wszystkich zastpowych i innych harcerzy penicych odpowiedzialne funkcje w druynie. Jest spraw oczywist, e wszystkie decyzje w druynie podejmuje druynowy osobicie i osobicie jest za nie odpowiedzialny. Ale kady rozsdny druynowy zanim podejmie jak decyzje powinien wysucha opinii swoich najbliszych wsppracownikw, ktrzy na swoich barkach, podobnie jak on, dwigaj ciar pracy w druynie. Do tego wanie celu powoywana jest Rada Druyny. Posiada ona gos doradczy pomagajc druynowemu podejmowa najwaniejsze decyzje tak by byy one sprawiedliwe i uwzgldniay denia wszystkich harcerzy reprezentowanych w radzie przez swoich zastpowych. Do szczegowych zada Rady Druyny moe nalee:
  • zgaszanie pomysw do planu pracy druyny,
  • rozdzielanie zada druyny na zadania czstkowe i przydzielanie ich poszczeglnym zastpom,
  • ocena pracy zastpw i prowadzenie punktacji midzy zastpami,
  • ocena pracy zastpowych i innych funkcyjnych w druynie,
  • pomoc druynowemu w rozstrzyganiu sporw midzy zastpami i sporw personalnych midzy harcerzami.
Oczywicie druynowy moe wyznaczy Radzie jeszcze wiele innych zada, ale te ktre zostay wymienione maj zasadnicze znaczenie dla prawidowego funkcjonowania druyny.   Sam widzisz, e Twoja rola jako zastpowego nie koczy si tylko na prowadzeniu wasnego zastpu. Zostajc zastpowym, stajesz si bowiem jedn z najwaniejszych osb w druynie, mona powiedzie jednym z jej filarw, a wic bdziesz mia wpyw na to co si dzieje w caym waszym rodowisku harcerskim. Druynowy zacznie si  liczy z Twoim zdaniem, bdzie ci pyta o rad i prosi o pomoc w wielu wanych sprawach. Uzyskasz te szerszy pogld na harcerstwo i dziki temu bdziesz mg si lepiej przygotowa do przyszej roli przybocznego i druynowego.   Wracajc do pozostaych zada druyny warto wspomnie jeszcze o jednym wanym aspekcie jej ycia, w ktrych, prdzej czy pniej, z ca pewnoci bdziesz uczestniczy, cho ju nie jako zastpowy, ale po prostu jako jeden ze starszych harcerzy. Mam na myli Twj udzia w pracach kapituy stopni harcerskich. Kiedy ju zdobdziesz stopie wika wejdziesz w skad tej najbardziej elitarnej grupy harcerzy w druynie. Staniesz si opiekunem prb modszych harcerzy na stopnie modzika i wywiadowcy. Bdziesz te prby wyznacza i kontrolowa ich wykonanie. Bdziesz uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu biegw harcerskich i decydowa o przyznaniu stopni. ycz Ci aby dosta si do kapituy jak najszybciej. Nie tylko dlatego, e chtnie widziabym Ci w gronie wikw, ale rwnie dlatego, e jako zastpowy, zyskasz wtedy ogromn wiedz i dowiadczenie, ktre uatwi Ci prowadzenie zastpu. Jednym z Twoich najwaniejszych obowizkw jest przygotowa swoich chopcw do prb na kolejne stopnie harcerskie. Temu powiniene powici wiele czasu w pracach zastpu. Wymylanie, przygotowywanie i przeprowadzanie odpowiednich szkole, wicze i gier moe by na pocztku bardzo trudne. Ale gdy tylko wejdziesz w skad kapituy i poznasz od kuchni wszystkie tajemnice mechanizmu zdobywania i przyznawania stopni obowizujce w druynie, bdzie Ci o wiele atwiej. Dlatego rb wszystko by jak najszybciej samemu zosta wikiem.   Innym wanym zadaniem druyny jest inspirowa prac zastpw. Czasem zastpowym zaczyna brakowa pomysw.  Czasem te potrzebna bdzie Ci pomoc by zachci do czego swoich chopakw – na przykad do zdobycia jakiej potrzebnej umiejtnoci.  Od tego jest druynowy i caa potna maszyna druyny.  Jeeli Ty sam i Twoi harcerze wiecie doskonale co i jak chcecie robi – inspiracja taka moe okaza si zupenie niepotrzebna. Ale uwierz mi, e czsto przyda ci si wsparcie ze strony druyny. Jakie to moe by wsparcie?   Wyobra sobie, e przez cay rok prowadzone jest w druynie wspzawodnictwo o tytu najlepszego zastpu. Kt nie chciaby chodzi w glorii tak wielkiego zaszczytu? Nie znam zdrowego, psychicznie chopca, ktry pozostaby obojtny wobec takiego wyzwania.  Tymczasem, eby ten tytu zdoby trzeba si niele „napoci”. Przyboczni bd wpada na Wasze zbirki i obserwowa co si na nich dzieje - ilu przyszo chopcw, jaka jest ich postawa. Na zbirkach i wycieczkach druyny odbywa si bd gry i zawody midzy zastpami – raz w terenoznawstwie, raz w samarytance innym razem w sygnalizacji, pionierce lub przyrodoznawstwie. Jeli chcecie te zawody wygrywa, musicie na swoich zbirkach zastpu  solidnie si do nich przygotowa - zdoby lub przewiczy potrzebne umiejtnoci.  Czy moesz sobie wyobrazi lepsz okazj i skuteczniejsza motywacj do tego by chopcy chcieli wiczy umiejtnoci, ktre s im i tak niezbdne do zdobycia stopnia? Wanie! Na tym midzy innymi polega „niezauwaalna” pomoc jak otrzymasz od swojej druyny i caego harcerstwa. Najlepszy zastp z Waszej druyny wemie udzia zawodach o tytu najlepszego zastpu hufca. Jeeli uda mu si wygra bdzie mg zawalczy o tytu najlepszego zastpu chorgwi, a moe nawet caego ZHR. Caa ta maszyna dziaa tylko po to aby mg skutecznie motywowa swoich chopakw do solidnej suby w harcerstwie i samorozwoju.  Jeli chcesz j wykorzysta musisz tylko zarazi chopcw wikszymi aspiracjami. Nie kady zdobdzie tytu najlepszego zastpu druyny, hufca, chorgwi i ZHR, ale kady zastp ma tak szans i tylko od Was zaley czy potraficie j wykorzysta.   Innym mechanizmem uatwiajcym ci motywowanie chopakw s indywidualne mistrzostwa ZHR. Kt nie chciaby zdoby sawy najlepszego modzika, wywiadowcy czy wika w druynie, w swoim miecie, regionie czy nawet caej Polsce. „Zara” swoich chopcw tak ambicj, a zobaczysz jak szybko i pewnie przyswoj sobie wiedze i umiejtnoci potrzebne do zdobycia kolejnego stopnia harcerskiego. Najlepsi w druynie wezm udzia w zawodach hufcowych, nastpnie, jeli im si powiedzie, w chorgwianych, a moe nawet oglnopolskich. Szans ma naprawd kady. Jak widzisz caa machina organizacyjna harcerstwa dziaa po to aby tego typu szanse tworzy i tym samym uatwia ci prowadzenie zastpu, a w szczeglnoci  wspomc ci w spenieniu obowizkw jakie na siebie przyje wraz z brzowym sznurem funkcyjnym.      Zapewne ju zauwaye, e wspomniane mechanizmy do niczego nie zmuszaj ani Ciebie jako zastpowego ani Twoich harcerzy. Zechcesz - bdziesz je wykorzystywa, jeli nie – Twoja wola. Nikt Was przecie nie zmusi do stara o kolejne sukcesy w harcerskiej grze. Nie macie ambicji - nie musicie bra w tym udziau. Sam jednak wiesz doskonale, e zarwno Ty sam jak i Twoi chopcy nie bdziecie obojtni wobec tak ambitnych wyzwa. Moesz by pewien, e jeli Ty bdziesz mia wysokie aspiracje, rwnie i Twoi chopcy bd je mieli. Nie musisz nikogo do niczego zmusza. To dziaa samoistnie!     Pamitaj! Druynowy bdzie si stara inspirowa Wasz prac. Bdzie podsuwa Wam pomysy i stwarza szanse wypynicia na „szerokie wody”. Mdry druynowy nie bdzie wam rozkazywa, a raczej zachca. Mdry zastpowy bdzie za z tej inspiracji korzysta.  Sprbuj a przekonasz si, e warto, bo na pewno na tym skorzystacie.   Na tym  przerwiemy omawianie funkcji jakie spenia druyna w harcerstwie, a zwaszcza wobec zastpu. Mam nadziej, e wicej dowiesz si na kursie druynowych, na ktry trafisz w przyszoci jeeli wykaesz si sukcesami w pracy z zastpem i swoj postaw harcersk udowodnisz, e jeste godzien zosta kiedy instruktorem harcerskim. Teraz przyjrzyjmy si pokrtce wyszym szczeblom organizacji naszego ruchu.  

Szczep

Szczep to dobrowolny zwizek kilku druyn wywodzcych si z tego samego pnia i tej samej tradycji. Jest prawie regu, e wszystkie druyny w szczepie nosz ten sam numer. Szczep powstaje w sposb naturalny w ten sposb, e jaka druyna zaczyna bardzo prnie dziaa. Po jaki czasie okazuje si, e jest w niej ju dziesi zastpw. To stanowczo za duo jak na jedn druyn. Zatem druyna dzieli si na dwie, ale eby zachowa ze sob cise zwizki tworz wsplny szczep. Prnie dziaajce szczepy mog liczy po kilka druyn; zuchowych, harcerskich i wdrowniczych, a nawet posiada wasny krg instruktorski. Istnienie szczepu jest bardzo korzystne dla dobrych i ambitnych rodowisk harcerskich. W kadej druynie mog nastpi lata kryzysowe. Pojedyncza druyna moe tego nie przetrwa. Kryzys taki wie si z obnieniem poziomu pracy, ktry zawsze jest efektem braku odpowiedniej kadry zastpowych, przybocznych i druynowego. W szczepie, w ktrym jest znacznie wicej funkcyjnych atwo temu zaradzi poprzez zwyczajny transfer kadry z pozostaych druyn.   Szczep uatwia prowadzenie kursw zastpowych, kapitu stopni, organizowanie wikszych przedsiwzi, prowadzenie gospodarki finansowej i magazynowej, a przede wszystkim organizowanie wsplnych obozw. Wikszo silnych i trwaych rodowisk harcerskich funkcjonuje w formie szczepw.      

Hufiec

Druyny harcerskie, ktre dziaaj na terenie gminy, miasta lub wyodrbnionej dzielnicy wielkiej aglomeracji miejskiej, tworz wsplny hufiec. O ile druyna harcerska stara si oddziaywa na modzie  chodzc do tej samej szkoy, mieszkajc na jednym osiedlu lub nalec do jednej parafii, o tyle hufiec skupiajcy wiksz ilo dziaajcych w ssiedztwie druyn jest orodkiem harcerskim starajcym si oddziaywa na szersze tzw. rodowisko lokalne. Tak wic jeeli zadaniem druyny jest „uharcerzy”  szko,  to zadaniem hufca jest tak skoordynowa i zorganizowa prac podlegych sobie druyn by poprzez wsplne dziaanie osign ten sam efekt w stosunku do caego miasta czy gminy.   Hufiec jest elementem struktury organizacyjnej harcerstwa o bardzo precyzyjnie wyznaczonych zadaniach. Przyjrzyjmy si tym zadaniom. Szczegln uwag powiecimy, tym ktre w bardzo konkretny sposb uatwiaj prowadzenie druyn i zastpw.   Jak zaznaczyem na wstpie hufiec stawia przed sob cel  propagowania wartoci harcerskich wrd do licznej ale jednak lokalnej spoecznoci. W tym celu stara si okrela wane dla tej spoecznoci i wsplne dla wszystkich druyn cele oraz odpowiednio koordynowa prac podlegych sobie druyn po to by cele te skutecznie osiga.  Zadaniami tymi kieruje hufcowy wybierany przez wszystkich druynowych. Sami za druynowi i pozostali instruktorzy hufca staraj si we wasnym dobrze pojtym interesie pomc hufcowemu w tym by hufiec spenia wszystkie te role, do ktrych jest powoany.   Zadania hufca dziel si na te o charakterze zewntrznym i wewntrznym. Dziaania skierowane na zewntrz to: 

- godnie reprezentowa harcerstwo na terenie dziaania,
- podejmowa wsplne przedsiwzicia majce na celu propagowanie wartoci i postaw - harcerskich w spoecznociach modzieowych,
- zabiega o jak najlepsze warunki do dziaania dla podlegych druyn.
 

Dziaania skierowane do wewntrz to:
- integrowa kadr hufca,
- podnosi kwalifikacje druynowych i przybocznych,
- ksztaci zastpowych,
- prowadzi kapitu Harcerza Orlego,
- organizowa zloty hufca, turnieje o tytu najlepszego zastpu hufca, hufcowe etapy indywidualnych Mistrzostw ZHR oraz inne zawody dostarczajce motywacji do jak najlepszej pracy w druynach i zastpach.
 

Jak widzisz, wikszo zada hufca ma na celu stworzenie jak najlepszych warunkw do dziaania druyn i zastpw, a take trzymanie pieczy nad wysokimi standardami pracy harcerskiej.   Jako zastpowy bardzo czsto bdziesz mia do czynienia z hufcem.  Kurs zastpowych to zaledwie pocztek. Pewnie, co jaki czas, bdziesz mia okazj wzi udzia biwaku zastpowych albo rad druyn. Bdzie to wietna sposobno do tego by pochwali si swoimi sukcesami, wymieni si dowiadczeniami z zastpowymi innych druyn, skorzystania z ich pomysw.    Raz w roku, cay hufiec spotyka si na wsplnym zlocie.  Jest to wietna okazja do skonfrontowania jakoci Waszej druyny i Twojego zastpu z innymi druynami i zastpami. Jeeli na ich tle wypadniecie dobrze, bdzie to dostrzeone i docenione. Bdziesz mia wielk satysfakcj z dobrze wykonanej pracy. Jeli za w konfrontacji z innymi druynami wypadniecie blado, bdziesz wiedzia jakie s Wasze braki i na co trzeba zwrci szczeglna uwag.   Moe uda si Wam wzi udzia w zawodach turnieju o tytu najlepszego zastpu hufca. W kadym razie warto o to zabiega i solidnie si przygotowa. Moe te Ty sam albo Twoi chopcy dostaniecie si do hufcowego etapu mistrzostw indywidualnych.  Moe nawet ktremu z Was uda si je wygra. Ju samo istnienie takiej moliwoci moesz wietnie wykorzysta do motywowania swoich harcerzy. Wystarczy rzetelnie przygotowa si do zdobycia kolejnego stopnia, a „wszystko si moe zdarzy!”    Zapewne te, ktrego dnia staniesz przed Kapitu Harcerza Orlego by otworzy, a nastpnie zamkn prb na ten stopie. Przekonasz si wtedy, e  dziki tej wsplnej kapitule, w caym hufcu funkcjonuj te same standardy i identyczny poziom prb na stopnie. Zostaniesz oceniony wedug tych samych kryteriw co inni, a przez to ocena ta bdzie sprawiedliwa. Widzc przed sob innego harcerza orlego, z innej druyny hufca bdziesz mg mie pewno, e reprezentuje ten sam poziom wiedzy i podobn jako postawy harcerskiej.  A jest to wielka warto bo stanowi podstaw do wzajemnego zaufania.  

Chorgiew


Wszystkie hufce z terenu jednego wojewdztwa tworz chorgiew. Na jej czele stoi komendant wybierany przez og instruktorw, ze wszystkich hufcw i druyn.  Jeli chodzi o zadania chorgwi skierowane na zewntrz to s one identyczne jak zadania hufca z tym, e oczywicie obejmuj swoim zasigiem znacznie wikszy obszar dziaania.   Nieco inne s zadania chorgwi adresowane do wewntrz harcerstwa, cho maj one na celu to samo – czyli stworzenie jak najlepszych warunkw do pracy druyn i zastpw.   Gwnym zadaniem chorgwi jest ksztacenie instruktorw – przewodnikw i podharcmistrzw  - czyli druynowych i hufcowych. W tym celu chorgiew posiada wasn szko instruktorsk, ktra organizuje kursy druynowych oraz kursy przewodnikowskie  i podharmistrzowskie. Organizowane s te inne kursy specjalistyczne, na przykad kursy dla instruktorw chccych prowadzi kursy zastpowych. Szkoa instruktorska inspiruje te dyskusje instruktorskie na najprzerniejsze tematy. Ich celem jest umoliwienie wymiany dowiadcze pomidzy instruktorami, wsplne znajdowanie sposobw dla rozwizania rnych problemw zwizanych z prowadzeniem pracy harcerskiej, a take stae podnoszenie kwalifikacji instruktorskich druynowych.   W chorgwi dziaa te komisja instruktorska, ktra prowadzi prby na stopnie instruktorskie przewodnika i podharcmistrza oraz rozstrzyga spory pomidzy instruktorami.  Tak wic szkoa przygotowuje instruktorw do penienia funkcji, a komisja surowo weryfikuje poziom tego przygotowania.  Wszystko to w trosce o to aby instruktorzy stojcy na czele druyn i hufcw wypeniali swoje funkcje najlepiej jak tylko mona i dziki temu by zastpowi mieli lepsze przygotowanie i warunki do swojej pracy.   W chorgwi dziaa te kapitua Harcerza Rzeczypospolitej, ktra prowadzi prby na ten stopie. Dziki tej wsplnej kapitule, standardy przyznawania stopni w caym wojewdztwie s jednolite. Wiesz ju jakie to wane i e dotyczy take Waszego zastpu. Wszyscy jestecie ju na drodze do zdobycia HR, cho dzieli Was od tego momentu jeszcze sporo lat. Ale przecie Wasz druynowy ma lub zdobywa ten stopie, a to on prowadzi Wasze prby. Inni Harcerze Rzeczypospolitej kieruj pracami kapitu HO. W ten sposb  wszdzie obowizuj podobne standardy.   W chorgwi dziaaj te referaty organizujce prac gromad zuchowych, druyn harcerskich i wdrowniczych. Specyfika tych pionw wiekowych harcerskich jest nieco inna, tak wic istniej wyspecjalizowane komrki wspierajce ich prac.  Ty jako zastpowy na pewno odczujesz na sobie dziaania referatu harcerskiego gdy wraz z rad druyny bdziecie wypenia kart kategoryzacyjn druyny, gdy wemiesz udzia w zlocie chorgwi, w zawodach o tytu najlepszej druyny i najlepszego zastpu chorgwi, gdy Ty lub ktry z Twoich harcerzy dobrnie do chorgwianego etapu Mistrzostw ZHR.   Im lepiej chorgiew wywizuje si ze swoich zada,  tym Ty masz lepiej przygotowanego druynowego, lepszy kurs zastpowych, bardziej atrakcyjne zawody zastpw i mistrzostwa indywidualne i lepszy hufiec. Dziki stworzonym przez chorgiew warunkom sam jeste lepszym zastpowym, a w przyszoci bdziesz lepszym druynowym.  

Gwna Kwatera

Prac caego harcerstwa mskiego w ZHR kieruje Gwna Kwatera Harcerzy pod wodz Naczelnika Harcerzy. Rwnie harcerki maj swoj gwn kwater i  naczelniczk.   Do szczeglnych zada Gwnej Kwatery naley opracowywanie narzdzi metodycznych, ktrymi posuguj si zastpowi, druynowi i hufcowi. Mam na myli regulamin stopni i sprawnoci, regulamin kategoryzacji druyn, zasady rozgrywania wszelkich zawodw harcerskich i wiele, wiele innych. Sam wiesz, e im lepsze s te regulaminy i bardziej speniaj Twoje i Twoich harcerzy oczekiwania, tym atwiejsza i bardziej owocna jest Twoja praca.   Drugim z najwaniejszych zada GKH-y jest ksztaci i podnosi kwalifikacje harcmistrzw, czyli tych instruktorw, ktrzy prowadz ksztacenie i prby instruktorskie w chorgwiach, zarzdzaj chorgwiami, tworz programy dziaania i narzdzia metodyczne. Im lepszych mamy harcmistrzw tym lepiej dziaa cae harcerstwo. W tym celu Gwna Kwatera organizuje warsztaty i konferencje harcmistrzowskie, a w Komisji Harcmistrzowskiej prowadzone s prby na ten najwyszy stopie instruktorski.   W GKHy istniej te wyspecjalizowane wydziay: zuchowy, harcerski i wdrowniczy. Z przejawami dziaania wydziau harcerskiego spotkasz si gdy Wasza druyna bdzie aspirowa do kategorii puszczaskiej. To wanie w wydzia, ktry nadzoruje kategoryzacj, decyduje o jej przyznaniu. Jeeli  zdobdziecie t kategori zostaniecie dopuszczeni do Turnieju Druyn Puszczaskich o tytu Druyny Rzeczypospolitej czyli najlepszej druyny harcerzy w ZHR.  Ju sam udzia w tych elitarnych zawodach jest wielkim i zaszczytem  i wyrnieniem, a co dopiero zwycistwo w nich i posiadanie Takiego Tytuu.   Jeeli to wanie Waszemu zastpowi uda si zdoby tytu najlepszego zastpu chorgwi, to wemiecie udzia w prestiowym turnieju o tytu  najlepszego zastpu ZHR. To dopiero byoby cenne wyrnienie i nagroda za Twoja prac, gdyby ten tytu przypad w udziale wanie Wam. Podobnie jest z indywidualnymi mistrzostwami ZHR rozgrywanymi w trzech kategoriach; modzikw, wywiadowcw i wikw. Zwyciscy etapu chorgwianego spotkaj si w prestiowych zawodach organizowanych przez Gwn Kwater. Kto nie chciaby si okaza najlepszym wikiem w Polsce?     Harcerstwo jest jedn wielk gr. Turniej Druyn Puszczaskich jest zwieczeniem caego procesu kategoryzacji, ktry motywuje druynowych i rady druyn do cigego podnoszenia  poziomu pracy. Turniej o tytu najlepszego zastpu ZHR rozpala gorce ambicje wrd tysicy prawdziwych zastpw harcerskich, takich ktre stawiaj przed sob wysokie wymagania i nie zadowalaj si nudn i marn egzystencj.  Mistrzostwa ZHR peni t sam rol w odniesieniu do poszczeglnych harcerzy  motywujc ich do owocnej pracy nad sob w ramach zdobywanych stopni harcerskich. Gdyby nie byo wielkiej i sprawnie dziaajcej, oglnopolskiej organizacji harcerskiej, nie byoby tak silnych bodcw motywacyjnych. A skoro s – druynowi i zastpowi maj wspania sposobno by z nich korzysta, uatwiajc sobie prac.  

Ruch harcerski i skautowy

W ten oto sposb przeledzilimy  jak dziaa Organizacja Harcerzy. W ZHR jest te Organizacja Harcerek. Wsplnie tworzymy jeden Zwizek zmierzajc do tego samego celu. W Polsce s te inne organizacje harcerskie; Zwizek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Wszystkie maj podobne cele, cho zmierzaj ku nim nieco innymi drogami.  W kadej z tych organizacji dziaaj zastpy bardzo podobne do Twojego. S ich tysice. Gdyby kady zastpowy i kady druynowy mia wysokie aspiracje i wzorowo wykonywa przyjte na siebie obowizki, za kilka lat tych zastpw byyby dziesitki tysicy i odpowiednio wicej druyn.  Polska stawaa by si powoli krajem naszych marze, bo tworzyoby j coraz wicej wiadomych i aktywnych obywateli kierujcych si w swoim yciu zasadami wyniesionymi z harcerstwa. Polska autentycznie rosaby w si.   Na caym wiecie dziaa ruch skautowy oparty na podobnych zasadach.  wiat byby bardziej bezpieczny i radosny,  a wszystkim nam yoby si dostatniej, mdrzej i bardziej wartociowo, gdyby zastpowi i patrolowi  potrafili porywa za sob swoje zastpy  i patrole prowadzc i przewodzc im w drodze do skautowych ideaw suby i braterstwa.   Pamitaj o tym! Przypominaj to sobie przed kada zbirk, a zwaszcza wtedy, gdy nie chce ci si jej przygotowa.  Wszyscy bierzemy udzia w Wielkiej Grze o to by ludzie stali si dla siebie brami. Kada dobra zbirka, kady nowy harcerz, kada zdobyta sprawno i kady nowy stopie harcerski to wielki krok na tej trudnej drodze.   Ruch skautowy dziaa ju blisko 100lat. W tym czasie ludzko pokonaa zbrodnicze totalitaryzmy. Byoby naiwnoci twierdzi, e jest to wyczn zasug skautingu. Ale jestem pewien, e skauting mia w tym swj istotny udzia. A ju na pewno jestem przekonany o wyjtkowej roli  Harcerstwa w budowie godnych, sprawiedliwych i uczciwych podstaw ycia spoecznego  w Polsce. Jest to zasug setek tysicy harcerzy, ktrzy zaznawszy w swych zastpach i druynach przyjemnoci poytecznego ycia wedug prostych i dobrych zasad, chcieli i potrafili budowa swoje relacje z innymi ludmi na tych samych harcerskich zasadach.     Teraz harcerstwo jest w naszych rkach. To jak go wykorzystamy zaley tylko od nas. Ode mnie - starego harcmistrza, ktry pragnie uatwi ci Twoj sub, od instruktorw, ale przede wszystkim od Ciebie i tysicy  zastpowych. Takie jakie s Wasze zastpy – taka te bdzie Polska w przyszoci.  

HM Marek Gajdziski

{mos_sb_discuss:3}
Odson: 6214

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team