sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
Dwa statuty
hm. Krzysztof Stanowski
 
Czytajc tekst Tomasza Strzembosza z pierwszych lat istnienia ZHR uwiadamiamy sobie, e w cigu kilkunastu lat istnienia zwizku nastpiy powane zmiany nie tylko organizacyjne, ale równie ideowe. Pamitajc dobrze burzliwe dyskusje nad Statutem ZHR w roku 1989 zadaem sobie pytanie jak wyglda dzi. Poniewa interesoway mnie gównie kwestie ideowe porównaem paragrafy statutu mówice o celach Zwizku.
 
 

Statut 1989

Statut dzi

Cele Zwizku:

1. Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych prawych, aktywnych i zdolnych do powice ludzi w myl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego;

2. Wychowanie modziey do wiadomej postawy obywatelskiej w poczuciu wspóodpowiedzialnoci za losy wasnej rodziny, wasnego narodu i Pastwa Polskiego, w umiowaniu wolnoci, demokracji oraz poszanowaniu dla pogldów innych, w poczuciu wartoci i godnoci osoby ludzkiej;

3. Upowszechnienie w spoeczestwie ideaów harcerskich wasna dziaalnoci;

1. Wychowanie czowieka metod harcersk:

- w myl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,

- do wiadomej postawy obywatelskiej w poczuciu wspóodpowiedzialnoci za losy wasnej rodziny,

narodu i pastwa polskiego.

2. Upowszechnianie w spoeczestwie ideaów harcerskich.Ju na pierwszy rzut oka wida, e paragraf o celach Zwizku jest dzi znacznie krótszy ni przed laty. W trakcie kolejnych poprawek usuwano z niego kolejne elementy. Co wypado?

a) W pierwszym podpunkcie sowa " dzielnych prawych, aktywnych i zdolnych do powice ludzi", mona uzna, e jest to zmiana redakcyjna (jest to powtórzenie z Prawa i Przyrzeczenia).

b) Drugi podpunkt przeszed najwiksz metmorfoz. Mona nawet powiedzie zosta dramatycznie okrojony.
 
Po pierwsze zwrot "wasnego narodu i Pastwa Polskiego" zamieniono na "narodu i Pastwa Polskiego". Redakcja z 1989 roku bya wiadomym nawizaniem do treci, jakie niesie nazwa organizacji: "Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej". Rzeczypospolitej a wic nie tylko Polaków, ale wszystkich obywateli. Przez tysiclecie wród obywateli Rzeczypospolitej byli Ukraicy, Niemcy, ydzi, Litwini, Tatarzy. Zwizek wiadomie zaprasza wszystkich, którzy s gotowi do wspólnej pracy dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej. Dzi tego zaproszenia ju nie ma. Wyrzucajc sówko "wasnego" wiadomie zamknito organizacj dla wielu obywateli.
 
Po drugie usunito a trzy istotne kwestie:
  • w umiowaniu wolnoci, demokracji;
  • poszanowaniu dla pogldów innych,
  • w poczuciu wartoci i godnoci osoby ludzkiej

Te zmiany nie maj oczywicie charakteru redakcyjnego. Nie s to te kwestie ujte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Dotycz spraw niesychanie istotnych w najnowszej historii Polski i w jej dniu dzisiejszym. Dotycz kwestii zasadniczych w wychowaniu modziey i w funkcjonowaniu organizacji. Te zmiany nie byy przypadkowe. To charakterystyczne, e tak duo zastrzee kierowanych pod adresem wadz Zwizku dotyczy braku poszanowania dla pogldów innych, naruszania przez wadze Statutu i niedemokratycznych procedur, wieku instruktorów potraktowano w sposób niegodny. Oczywicie demokracja, prawo do wasnych pogldów, godno osobista to s rzeczy, które dotycz ludzi wolnych.

c) Trzeci podpunkt straci ju tylko dwa sowa. Zamiast "Upowszechnienie w spoeczestwie ideaów harcerskich wasn dziaalnoci" mamy obecnie "Upowszechnienie w spoeczestwie ideaów harcerskich". Purysta jzykowy stwierdzi susznie, e zwrot "wasn dziaalnoci" jest niezrczny. Jednak dzi, kiedy Naczelnictwo naruszajc obowizujce regulaminy popiera kandydatów do parlamentu ten niezrczny zwrot staje si lepiej zrozumiay. Poprzez wasn dziaalno, a wic wychowanie modziey, funkcjonowanie druyn, kó przyjació harcerstwa, sub penion na rzecz potrzebujcych i rodowisk lokalnych. Nie przez ukady partyjne, polityczny management, kolesiów.

d) Ostatnim akapitem, w którym wida zasadniczy zwrot jest podpunkt § 4 statutu opisujcy stosunek Zwizku do religii, wychowania religijnego.
 

§ 4.2. Zwizek wychowuje w oparciu o zasady etyki chrzecijaskiej. Jest organizacj otwart wiatopogldowo dla wszelkich gbokich i autentycznych przekona inspirujcych zgodn z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim postaw osobist.

§4.4. Zwizek wychowuje w oparciu o wartoci chrzecijaskie. Jest organizacj otwart dla wszystkich osób poszukujcych wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy s chrzecijanami.

 

Wielu instruktorów, nie przykada znaczenia do tekstu Statutu. Mówi, deklaracje w Statucie nie maj wpywu na funkcjonowanie Zwizku a ju szczególnie na prac mojej druyny. Dowiadczenie ZHR pokazuje, e mog si myli. Lektura Statutu pokazuje, e w cigu 10 lat ze Statutu znikny takie sowa jak poszanowanie dla pogldów innych, demokracja, godno osoby ludzkiej. Usunito sformuowania zapraszajce do ZHR obywateli Rzeczypospolitej rónych narodowoci i rónych wyzna. W cigu 10 lat ZHR ze Zwizku Harcerstwa Rzeczypospolitej wychowujcego w duchu wolnoci, demokracji i poszanowania godnoci osoby ludzkiej przeksztaci si w Zwizek Harcerstwa Polaków Katolików, w którym osoby o innych pogldach spotykaj si z ostracyzmem, dyskusje tumione s w zarodku a wadze naczelne flirtuj z partiami politycznymi.

hm. Krzysztof Stanowski

KRZYSZTOF STANOWSKI Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Autor programów szkoleniowych i publikacji powiconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarzdowych. Dowiadczony trener (ponad 400 warsztatów w Polsce, Europie Wschodniej, na Kaukazie, Azji Centralnej i Mongolii). Czonek Steering Committee World Movement for Democracy oraz Civitas International. Wspózaoyciel oraz czonek wadz szeregu organizacji pozarzdowych. Wspótwórca niezalenego harcerstwa w Polsce. Pierwszy Naczelnik Zwizku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Za prac w organizacjach pozarzdowych dwukrotnie wyróniony nagrod POL-CUL Foundation.


Odson: 5207

  Komentarze (1)
RSS komentarzy
 1 Podzikowania
Dodane przez Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy , w dniu - 03-08-2010 20:51
Druhu, tak bardzo pragn podzikowa za ten artyku - wiem ju "czarno na biaym" jak doszo do tej metamorfozy.

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team