sms spion iphone 4s here spion apps fГјr iphone computer temperatur Гјberwachen download press iphone spy software ios 7 link mobile spy iphone uninstall here android spy apps download handy orten app nokia gps ortung anderes handy Гјberwachung des handy kindersicherung internet bestimmte seiten handy spy leicht gemacht
200 dni spokoju ...

Imagehm. Tomasz Maracewicz

Dyskusje poprzedzajce ostatni Zjazd Zwizku, a take jego przebieg i wyniki wyborów wadz wskazyway na dokonanie si pewnego przeomu. Krótko mówic - zwycistwo delegatów zainteresowanych gbok zmian skadu wadz naczelnych byo spektakularne. Z programu wyborczego „zwycizców" wybijao si haso: dla wszystkich starczy miejsca. I jeszcze to, e zmianie ulegnie dotychczasowy styl sprawowania wadzy w ZHR: chodzio o odejcie od zwizków z polityk, a take odejcie od swoistej arbitralnoci w kierowaniu na rzecz budowania braterstwa i otwartoci na rónice pogldów w ramach harcerskiego systemu. Zasadniczo w „programach wyborczych" szo wic gównie o ksztatowanie postaw, co w skali organizacji, z natury rzeczy wydaje si najwaniejsze i ... najtrudniejsze.

Gównym narzdziem wadz naczelnych w realizacji takich planów jest oczywicie (metoda harcerska si kania) - przykad osobisty. Ale to nie wszystko. Wadze, które s sympatyczne i skupiaj si wycznie na manifestowaniu i lansowaniu susznych postaw - zbyt daleko nie zajad. Skrzeczca rzeczywisto, a take wyzwania które niesie nam przyszo, obok niezbdnej na kadym szczeblu elementarnej uczciwoci i instruktorskiej postawy, wymagaj take waciwej identyfikacji celów i zdolnoci do pocigania za sob czonków Zwizku. Aby taki zamys móg si powie potrzebna jest wiarygodno.  Wiarygodno wynikajca z poczucia czonków Zwizku, e wodzowie ich maj miae wizje, potrafi przeku je na konkretne projekty, a take posiadaj wiedz, si i umiejtnoci do ich realizacji. Na pewno fakt, e czonkowie wadz s mili i nie chc nikogo obraa, nie wystarczy.

Listopadowy nastrój zadumy nad upywajcym czasem rodzi pytania typu: gdzie jestemy teraz ? Ani si obejrzelimy jak mino przysowiowe 100 dni nowych rzdów. Ba, wczoraj (9.XI) stukno tych dni Naczelnictwu ju 200, czyli do koca - niewiele ponad 500. Nieatwo zrobi rzetelny bilans minionego okresu, zwaywszy, i spodziewane wyniki dotycz bardzo trudno mierzalnych kategorii. Na pewno podzikowa naley za tych 200 dni spokoju. Za to, e nie pojawiy si w tym czasie adne kontrowersyjne, bulwersujce instruktorów sprawy. To na pewno dua warto.

Image
Zjazd Zwizku, IV 2006 r.
A zo z zapowiedziami wyborczymi ? Czy zgodnie z nimi rzeczywicie np. dla „wszystkich starczyo miejsca" ? Trudno na to pytanie jasno odpowiedzie. Kady „uczony w pimie" wskae przecie, i próno szuka w Naczelnictwie osób mocno zwizanych z poprzednim Przewodniczcym. Kady „uczony w pimie" wskae równie na miadc nadreprezentacj „osób mocno zwizanych z poprzednim Przewodniczcym" w Gównej Kwaterze Harcerzy  i Komisji Harcmistrzowskiej.

Jeli idzie o inne sprawy spisane z wyborczych transparentów to:

 • owych wyklinanych zwizków z polityk - rzeczywicie chyba nie ma;
 • arbitralnoci w dziaaniu wadz - równie chyba nie ma, ale te przyzna trzeba, e nie objawiy si adne kontrowersyjne tematy. Ba, moe wanie za spraw dalekowzrocznoci i rozwagi wadz.  
 • co do otwartoci na dyskusj: hm, jako tych dyskusji nie wida, ani nawet pretekstów do dyskusji, niestety.

W ogóle niewiele wida, mozna powiedzie, e autoreklama nie jest najmocniejsz stron obecnego Naczelnictwa. Nie o autoreklam zreszt chodzi. Mnie osobicie brak jest zwyczajnie poczucia, e oto obserwujemy celowe i konsekwentne dziaanie majce suy zapowiadanym gbokim przemianom. To moe stawia pod znakiem zapytania ich ewentualn skuteczno. Przyczyn s moe bdy w komunikacji, a moe nadmierna ostrono - nie wiem.

Wiem natomiast, i nie powinnimy zatrzymywa si w pó drogi w procesie nadawania  nowego oblicza organizacji. Przypominam, i wiele ju w tej kwestii zrobiono: najpierw w listopadzie 2003 odby si w Poznaniu Zjazd Programowy podczas którego wypracowano zaoenia strategii Zwizku w horyzoncie perspektywicznym. Konsekwencj tego bya  uchwaa Zjazdu ZHR w kwietniu 2004 w sprawie celów i kierunków programowo-wychowawczych Zwizku na okres 2005-2011 i wreszcie  w listopadzie 2005 Rada Naczelna przyja podstawowy dokument o nazwie „Zasady wychowania harcerskiego w ZHR" obejmujcy aktualny opis podstawowych kwestii ideowych, programowych i metodycznych. Szczegóy postulowanych rozwiza dla przyszoci byy z kolei szeroko dyskutowane podczas e-Zjazdu, poprzedzajcego Zjazd w kwietniu br.

Tworzone konsekwentnie podstawy teoretyczne mamy wic za sob. Czas chyba najwyszy na konkretne dziaanie. Mam przekonanie, i czonkowie obecnego Naczelnictwa przyszli do z pewn wizj tych konkretnych dziaa. Szczególnie, e wielu z poród nich zaangaowanych byo w realizacj wyliczonych powyej przedsiwzi zwizanych z planowaniem, a w szczególnoci - w niedawny e-Zjazd. Myl, e nie powinno si zwleka z wcielaniem w ycie tej wizji, która poczya z sob tak wielu wybitnych instruktorów.  Poczucie zmarnowania czasu i dotychczasowych wysików to najgorsze, co moe nam si zdarzy !

Co takiego naleao zrobi ? Co ja takiego bym zrobi ? Na pewno zaraz po Zjedzie podjbym si przeoenia hase wyborczych na twarde konkrety. Sformuowabym jasne i zrozumiae cele. Formuujc je, odszedbym jednak od pokusy modelowania Zwizku szerokim frontem - zbyt daleko posza dezintegracja, i podziay, o których tyle mówiono. Zaplanowabym raczej kilka kluczowych projektów, na których obok „czynnoci zwykego zarzdu" skupibym wysiki Naczelnictwa i Rady. Opowiedziabym o nich instruktorom Zwizku i wcign rodowiska do ich realizacji. Wcignbym do dziaania równie wielu konkretnych instruktorów, obecnie niestety „lecych odogiem". To oczywiste, e prociej byoby zrobi to wszystko bezporednio po Zjedzie, dziaaby wtedy efekt wieoci i entuzjazmu w tworzeniu nowego. Teraz jest trudniej i z kadym dniem bdzie trudniej.

Mylaem sobie o tych kluczowych, konkretnych projektach i gdyby to ode mnie zaleao, skupibym si na trzech:

Projekt 1: Najwaniejsi s Druynowi.

Cel projektu: zwikszenie iloci kompetentnych i efektywnych druynowych.

Biorc pod uwag charakter naszej organizacji, najwaniejszym jej „trybikiem" s druynowi. Pamitamy histori KIHAM-ów i niezalenych ruchów harcerskich. Wiemy, e tylko dziki dobrym druynowym, ruch harcerski moe trwa i si rozwija. Potrzeba nam wic przede wszystkim druynowych. Duo druynowych (jeli chcemy mie wicej druyn), dobrych druynowych (jeli chcemy, eby penili sw sub skutecznie) i wreszcie druynowych, przed którymi organizacja nie pitrzy dodatkowych barier (eby mogli skupi si na pracy wychowawczej).

Zaangaowani w projekt: Naczelnictwo, Rada Naczelna, Gówne Kwatery

Image
Zgrupowanie kursowe Mazowsza, VIII 2005 r.
Istota projektu: 

 • - stworzenie strategii rekrutacji instruktorów (wszechobecne zaoenie dot. "nakazu wychowania nastpcy" - to minimalistyczna, nie zaatwiajca sprawy idea. Stanowi ona przecie zaledwie reprodukcj prost (!), a gdzie rozwój? Na pewno czas pomyle o przeanalizowaniu efektów programów typu Horyzonty i przeoeniu ich na ca organizacj); 
 • - wsparcie systemu ksztacenia poprzez stworzenie podstawowych narzdzi, którymi bd si mogli posuy Naczelnicy przy organizacji ksztacenia (szczególnie stworzenie systemu finansowania szkó instruktorskich i poszczególnych programów ksztaceniowych, zarówno w obszarze finansowania poszczególnych narzdzi: podrczników, skryptów, portali internetowych, bazy szkoleniowej itp. jak i finansowania biecej dziaalnoci) 
 • - uproszczenie przepisów i regu funkcjonowania na rzecz odcienia druynowych w sprawach o charakterze formalnym i biurokratycznym (dotyczy to zarówno przegldu i uproszczenia przepisów wewntrznych jak i doprowadzenia do dokonania korzystnych dla harcerstwa zmian w przepisach owiatowych, sanitarnych, ppo i ochrony rodowiska w odniesieniu do obozownictwa i ródrocznej pracy wychowawczej);
 • - zorganizowanie wsparcia druynowych w kwestiach organizacyjnych (np. doprowadzenie do powstania ogólnozwizkowej bazy obozowo-zimowiskowej, dziaajcej na zasadzie wymian i wspópracy z placówkami staymi; stworzenie sieci partnerów - usugodawców, którzy na zasadach preferencyjnych realizowaliby zlecenia ze strony jednostek ZHR oraz podjcie si stworzenia programu promocji Zwizku i poszukiwania sojuszników realizowanego na poziomie centralnym, a zarazem stworzenia materiaów i wsparcia w realizacji programów promocyjnych w regionach);

Projekt 2: Samodzielne Okrgi

Cel projektu: zwikszenie samodzielnoci Okrgów.            

Przyszo ZHR oprze winnimy nie na silnej wadzy centralnej, ale na tym, by silne byy rodowiska w terenie. Od zarania Zwizku jego si bya rónorodno i samodzielno rodowisk. Wszelkie dziaania suce centralizacji zdaj si by szkodliwe. Przecz im zarówno realia pracy instruktorskiej, jak i warunki pozyskiwania rodków na dziaalno. rodków, które w znaczcej mierze znajduj si w regionach. Przed ZHR staje teraz zadanie wzmacniania jednostek terenowych - Okrgów. Rol wadz naczelnych w tej kwestii winno by bardziej kreowanie standardów ni biece zarzdzanie.

Zaangaowani w projekt: Naczelnictwo, Rada Naczelna, Zarzdy Okrgów

Istota projektu:

 • opracowanie i wdroenie programu wsparcia Okrgów w skutecznym poszukiwaniu rodków na dziaalno (w szczególnoci poprzez przeprowadzenie szkole z Fund Risingu i realizacji projektów, stworzenie interaktywnej centralnej bazy donatorów, stworzenie wzorów wniosków o granty i przeprowadzenie centralnej akcji 1 % dla Okrgów ZHR - w kolejnych latach);
 • zorganizowanie wsparcia, w zakresie prowadzenia obsugi ksigowej, zarówno w postaci szkole, jak i wprowadzenia centralnej obsugi ksigowej dla Okrgów, które tego bd potrzebowa;
 • zorganizowanie Okrgom wsparcia doradczego w zakresie organizacyjnym i prawnym, poprzez stworzenie zespou prawnego przy Naczelnictwie i nadanie regulaminom Zwizku dotyczcym funkcjonowania prawno-finansowego, charakteru poradników, bogato wyposaonych we wzory pism i dokumentacji;
 • stworzenie forum wymiany dowiadcze w postaci dorocznych Konferencji Zarzdów Okrgów, gdzie odbywa si bd sesje szkoleniowe, dyskusje i praca wspólna nad nowymi rozwizaniami z zakresu kierowania Okrgiem. Plonem tego forum winien by podrcznik Przewodniczcego Okrgu i Obwodu;

Projekt 3: Zlot XX-lecia

ImageCel projektu: zorganizowanie duego przedsiwzicia stanowicego wychowawcze podsumowaniem 20 lat istnienia Zwizku, bdcego te pretekstem do promocji ZHR  (2009 rok).

Potrzebujemy przedsiwzi, które same w sobie wpieraj nasz (czonków ZHR) samowiadomo, daj moliwo spojrzenia wstecz na przybyt drog, a take pokazania sobie: jak jestemy liczni, jak sprawni organizacyjnie, peni wiary, entuzjazmu i siy. Nie bez znaczenia jest tu równie aspekt promocji na zewntrz.  W tym aspekcie szczególn warto ma to przedsiwzicie ze wzgldu na fakt, i nie wie si ono z wan rocznic narodow lub „ogólnoharcersk". Dziki temu ZHR bdzie móg wystpi i pokaza si samodzielnie. Zlot winien stanowi moliwo zaprezentowania nowego oblicza Zwizku - skutecznego i dojrzaego ruchu wychowujcego najlepszych obywateli naszego kraju.

Zaangaowani w projekt: Naczelnictwo, Rada Naczelna, Gówne Kwatery

Istota projektu:

Zlot winien by duym przedsiwziciem jeli idzie o skal (rozmiar Zwizku umoliwia udzia w Zlocie wszystkich harcerek i harcerzy !!!), równoczenie jednak musi mie due znaczenie wychowawcze. Przygotowania druyn do winny trwa przynajmniej rok, wiza si winny zarówno ze zdobyciem sprawnoci zlotowej, jak i przygotowaniem prezentacji regionów (zarówno jeli idzie o jednostki harcerskie, jak i ‘specjalnoci regionalne'), wystaw, pokazów itp.

ImageTyle. Tylko tyle i a tyle ! Tyle chciabym zrobi, gdybym by Naczelnictwem ! Tyle oczekuj od dzisiejszego Naczelnictwa ! Oczekuj, e zakoczy ono definitywnie okres 200 dni spokoju i zerwie si do lotu. Czego nam wszystkim ycz.

Czuwajcie !

Tomasz Maracewicz hm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odson: 6125

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team