ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Prawo Harcerskie (nie)rozumiane...? cz.1 Drukuj

phm.Ewa Palamer - Kabacińska

PRAWOHARCERSKIE (NIE)ROZUMIANE...?[1] CZ. I 

- analiza interpretacji PrawaHarcerskiego przez harcerzy -

 Prawo Harcerskie jest zbiorem zasad, wartości najważniejszych dla ruchuharcerskiego, i pomimo tego, że w różnych organizacjach jest ono różniesformułowane, to można mówić o wspólnych wartościach i postawach: braterstwie,przyjaźni, tolerancji, uprzejmości, honorze, dzielności, szacunku dla przyrody,posłuszeństwie rodzicom i przełożonym, karności, sumienności, pogodzie ducha,optymizmie, oszczędności, ofiarności, gospodarności, czystości w myśli, w mowiei w uczynkach, unikaniu używek.

Analizując zmiany w redakcji PrawaHarcerskiego[2] z lat 1911 - 1996, możnawysnuć wniosek, że sam zestaw wartości w ruchu harcerskim ulegał częściowymzmianom, jednak zawsze odwoływał się do niezmiennych podstaw. W zależności odsytuacji historycznej, społecznej - nacisk na poszczególne wartości sięzmieniał - jedne stawały się ważniejsze, inne były usuwane na plan dalszy.

Zapisy aktualnie obowiązującego Prawa Harcerskiego w trzech organizacjachróżnią się nieznacznie (aczkolwiek jest to różnica ważna – chodzi o odniesieniedo wiary), a w czwartej z nich sformułowania poszczególnych punktów znacznieodbiegają od Prawa w ZHP, ZHR czy SH, jednak po analizie można stwierdzić, żedotyczą tych samych wartości i oczekiwanych postaw.

Harcerzom i instruktorom w interpretacji Prawa mają pomagać komentarze,które szczegółowo objaśniają jak należy rozumieć dany punkt i co należy robić,aby żyć w zgodzie z nim. Od strony teoretycznej więc jest jasno sprecyzowaneczego ruch harcerski oczekuje od osób, które chcą w nim uczestniczyć.

Jedną z zasad metody harcerskiej jest dobrowolność przynależności. Dobycia w harcerzem nie można nikogo zmusić. Można by się więc spodziewać, żeosoby należące do harcerstwa całkowicie podzielają zasady jakie w nim panują,stosują się do nich i w pełni je rozumieją.

Czy tak jest rzeczywiście?

W badaniu ankietowym harcerzom zadano pytanie o to jak ich drużyna pracuje zPrawem Harcerskim. Najczęstszą odpowiedzią było, że jego tekst wisi w harcówce w widocznym miejscu (49,8%), na drugimmiejscu znalazła się wypowiedź, że mamyzbiórki specjalnie poświęcone temu tematowi (49,1%). 43,1% badanych twierdzi, że wszyscymuszą je znać na pamięć; 41,6% uważa, że drużynowy często odwołuje się na zbiórkach do Prawa, a 39% pisze,że drużynowy często przypomina nam cojest zgodne z Prawem a co nie. Tylko 2,6% twierdzi, że nie rozmawia na ten temat w drużynie.

Obraz, jaki się jawi tutaj dobrze rokuje – oznacza to, że drużynowi sąświadomi roli Prawa Harcerskiego w wychowaniu harcerskim. Zastanawiać możetylko fakt wysokiego wyniku, jaki uzyskała odpowiedź wszyscy muszą je znać na pamięć. Metoda harcerska zakłada uczeniepośrednie, co oznacza, że harcerze powinni poznawać zasady poprzez działanieczy przez przykład innych – harcerzy, instruktorów; a nie uczyć się jego napamięć. Zaznaczyć tu też trzeba, że największa grupa harcerzy, która wskazałatę odpowiedź jest z SH – aż 76,7% badanych. W ZHR najważniejsze okazało się to,że tekst Prawa wisi w harcówce wwidocznym miejscu, natomiast harcerze z ZHP podkreślają, że mają specjalne zbiórki poświęcone Prawu.

Odpowiedzi badanych harcerzy na pytanie o ich stosunek do Prawa Harcerskiego potwierdzają powyższe wyniki.Najczęstszą odpowiedzią jest już wcześniej wspomniana znajomość Prawa na pamięć (48,7%). Jednak już na drugim miejscupojawia się odpowiedź, która powinna niepokoić – prawie połowa badanych ma doPrawa stosunek ambiwalentny, wybiórczy, przy czym najczęściej wybieranąodpowiedzią w tej kategorii było, że stosujęsię do niektórych punktów, a do innych nie (44,2%). Tylko jedna piątarespondentów pisze, że zawsze goprzestrzega (21,3%). Niecałe czternaście procent pisze, że stara się go przestrzegać (13,9%). Mniejniż 4% respondentów przyznaje, że go nierozumie.

W poszczególnych organizacjach badani odpowiadali podobnie, z tą tylkoróżnicą, że w SH ponownie została podkreślona konieczność znajomości treściPrawa na pamięć, natomiast w pozostałych organizacjach na plan pierwszywysuwają się odpowiedzi mające stosunek ambiwalentny do Prawa. Największyodsetek badanych uznających ten tekst za niedzisiejszy i nieaktualny jest wZHP, co może mieć związek z dyskusją, jaka toczyła się wokół Prawa Harcerskiegoi jego ewentualnych zmian w czasie, kiedy badania były prowadzone.

 

Tab. 1 Odpowiedzi harcerzy z podziałem na organizacjedotyczące pracy z Prawem Harcerskim w drużynie

Odpowiedź

ZHP

ZHR

SH

Razem

Jego tekst [Prawa] wisi w harcówce w widocznym miejscu

48,6%

64,3%

41,9%

49, 8%

Mamy zbiórki specjalnie poświęcone temu tematowi 

54,3%

35,7%

48,8%

49,1%

Wszyscy muszą je znać na pamięć

34,7%

47,6%

76,7%

43,1%

Drużynowy często odwołuje się na zbiórkach do Prawa

41%

57,1%

34,9%

41,6%

Drużynowy często przypomina nam, co jest zgodne z Prawem a co nie

38,7%

52,4%

30,2%

39%

Nie rozmawiamy na ten temat w drużynie

2,9%

4,8%

0,0%

2,6%

*dane nie sumują się do 100%, gdyż można było zaznaczyćwięcej niż jedną odpowiedź.

 

Sama znajomość treści Prawa Harcerskiego nie oznacza jeszcze jegorozumienia. Badani deklarowali, że w większości przypadków zapisy te są dlanich zrozumiałe - deklaracje te zostały sprawdzone przez dwa zadania. Pierwszewymagało zinterpretowania poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego. Drugie -ustosunkowania się do opisanych stwierdzeń poprzez zakreślenie jednej zodpowiedzi na skali: zgadzam się zupełnie- nie zgadzam się.   W stwierdzeniachtych ukryte były pożądane lub niepożądane postawy opisane w kolejnych punktachPrawa Harcerskiego.

 

Tab. 2 Odpowiedzi harcerzy z podziałem na organizacjedotyczące ich stosunku do Prawa Harcerskiego.

Grupa odpowiedzi

ZHP

ZHR

SH

Razem**

ambiwalencja

47,4%

57,1%

34,9%

46,1%

łamanie Prawa

0,6%

0,0%

0,0%

0,4%

nie pamiętam

2,3%

2,4%

0,0%

1,9%

nie rozumiem

4,0%

4,8%

0,0%

3,7%

nie zgadzam się

0,0%

2,4%

0,0%

0,4%

znam na pamięć

45,1%

42,9%

76,7%

48,7%

jest przestarzałe

11,0%

7,1%

2,3%

9,7%

rozumiem je

1,2%

2,4%

0,0%

1,1%

staram się przestrzegać

11,6%

11,9%

27,9%

13,9%

jest tabu

0,6%

0,0%

0,0%

0,4%

jest dla mnie wzorem

0,6%

0,0%

2,3%

0,7%

zawsze go przestrzegam

23,7%

19,0%

18,6%

21,7%

*dane nie sumują się do 100%, gdyż można było zaznaczyć więcej niż jednąodpowiedź.

** uwzględnione zostały również wypowiedzi osób, którenie podały organizacji, w której działają

 Celem takiego działania było zbadanie znajomości i rozumienia PrawaHarcerskiego przez harcerzy, a także ustalenie czy, harcerze faktycznierozumieją i kierują się postawami (w sferze deklaratywnej)[3]opisanymi w Prawie Harcerskim. Dokładną analizę interpretacji poszczególnychpunktów Prawa Harcerskiego można znaleźć w drugiej części niniejszego artykułu.

 

 phm. EwaPalamer-Kabacińska, Stowarzyszenie Harcerskie

Nauczyciel w szkole podstawowej oraz akademicki, z harcerstwemzapisanym w genach. Od 1996 r. związana z SH – wcześniej jako instruktor czynny,obecnie działacz. Z zamiłowania i z zawodu instruktor... tańca. 


[1] W niniejszym artykulewykorzystano wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2007 r. wśród 231harcerzy należących do trzech organizacji: ZHP, ZHR, SH. Artykuł jestfragmentem pracy doktorskiej obronionej w 2010 r.

[2] Badania własne - analiza treściPrawa Harcerskiego pod względem pionowym i poziomym, za jednostki analizyzostały przyjęte wartości zawarte w poszczególnych zapisach.

[3] Zbadanie rzeczywistych postaw wtakim badaniu jest niemożliwe.

 


 


Odsłon: 70071

  Komentarze (1)
RSS komentarzy
 1 Czy ankieter rozumie PH?
Dodane przez Sebastian Wilk, w dniu - 03-05-2011 15:06
Jak można odpowiedzieć na pytanie o PRZESTRZEGANIE Prawa Harcerskiego? Zbioru wskazówek, a nie restrykcyjnych przepisów. 
 
Semantyka? Może. A może podstawa zrozumienia, czym PH jest.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Proszę zaloguj się lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team