ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Sprawozdanie Naczelnika przez okulary statystyki Drukuj

hm. Marek Kamecki Image

Sprawozdanie Naczelnika zaskoczyo mnie pozytywnie jako fakt. Rozczarowao, a raczej potwierdzio moje obawy w warstwie merytorycznej.

Zanim przejd do konkretów, pozwol sobie na spostrzeenie, e niestety dane zawarte w omawianym dokumencie s sabo weryfikowalne. Nie chodzi mi o moliwo manipulacji liczbami, ale o brak moliwoci porównania danych z informacjami dotyczcymi poprzednich lat. Jestem przekonany, e musimy stworzy w ZHR sprawne narzdzie badania dynamiki  zmian. Brak nam moliwoci porównania i w efekcie do koca nie wiemy co si dzieje. To niebezpieczna sytuacja. Troch jak chodzenie we mgle po sabo zamarznitym jeziorze. Moemy si obudzi w momencie gdy ju nie bdzie co bada.

Druga uwaga dotyczy ograniczonego zaufania do statystyki jako takiej. Wiadomo, e dwóch na trzech ludzi na naszej planecie  to Chiczycy. Czy Ty czytelniku jeste Chiczykiem – bo ja nie. Ilu Chiczyków spotkae dzisiaj? A wczoraj? No wanie. I to jest caa statystyka – mimo, e prawdziwa.

Instruktorzy
Naczelnik podaje liczb 717 instruktorów , jednake trzeba wzi pod uwag take harcerzy, którzy peni funkcj p.o. druynowych, nie maj stopnia instruktorskiego i nie s ujci w tej liczbie. W OH-y ok. 60 % (sic!) druyn jest prowadzona przez p.o. druynowych co przemnoone przez ilo ze sprawozdania (384 jednostek x 60 % = 230) daje nam  230  osób penicych funkcje instruktorskie bez stopnia.

Reasumujc: mamy 947 osób penicych funkcje instruktorskie ( 717 + 230 = 947).  Prosta czynno matematyczna pokazuje, e na kad jednostk przypada statystycznie 2,47 osoby penicej funkcj instruktorsk ( 947 instr. : 384 jedn. = 2,47). Wyania si obraz  bardzo organizacji o silnej kadrze – w kadej druynie (gromadzie, krgu) powinno by dwóch – trzech  instruktorów. Wszyscy jednak wiemy, e druyny nie s tak dobrze obsadzone, e ta masa instruktorów pracuje poza druynami, bo druyny prowadzone przez tylu  instruktorów mona policzy na palcach jednej rki.

Te dane pokazuj, e mamy wyrany przechy w stron osób nie prowadzcych druyn lecz penicych inne wakie funkcje wychowawcze. Trudno mi sobie wyobrazi, e osoby te zasiadajce w  wanych ciaach nagle rzuc si do prowadzenia druyn, tym bardziej, e cz z nich ma bardzo nike dowiadczenie na funkcji druynowego, ale statystyka jest bezlitosna – idziemy w kierunku towarzystwa wzajemnej adoracji, wycofujc si z podjtego zadania wychowywania modziey.

Druyny
Z danych w Sprawozdaniu Naczelnika wynika, e mamy 384 jednostki, co daje ok. 14 harcerzy na jednostk, czyli niele, jeeli wemiemy pod uwag nisz liczebno gromad czy druyn wdrowniczych. Druyna harcerzy zaczyna si od momentu gdy funkcjonuje w niej system zastpowy, a to jest moliwe przy min. trzech zastpach. Czternastu harcerzy to absolutne minimum (prawie piciu w zastpie), ale to ju jest jaka podstawa. Wiemy, e jest troch druyn majcych ponad trzy zastpy (w mojej jest pi), a wic na przykadzie Chiczyków wida, e gdzie musi by druyna, która ma ich mniej. I to ju raczej nie jest druyna.  Co wicej, fakt, e ok. 60% druyn jest prowadzonych przez p.o. druynowych – czyli w ogromnej wikszoci ludzi zbyt modych jest przeraajcy i stawia pod znakiem zapytania jako pracy wychowawczej.

Statystycznie daje nam to liczb ok. 3.200 harcerzy wychowywanych przez ludzi nie posiadajcych kwalifikacji uznawanych przez ZHR za konieczne do prowadzenia pracy wychowawczej. Z danych fragmentarycznych mona domniemywa, e tendencja ta pogbia si. I to jest mao ciekawy kierunek zsuwania si po liskiej pochylni.

Chorgwie
Po przeczytaniu dokumentu natychmiast pojawia si pytanie o kryterium chorgwiane: od jakiego momentu moemy mówi o chorgwi? Regulamin okrela, e chorgiew skada si z min. trzech hufców, a hufiec przynajmniej z szeciu druyn. Tak wic w chorgwi powinno by przynajmniej 18 jednostek i (wg redniej ze Sprawozdania ) po przeliczeniu z min. 252 harcerzy.
Kryterium tego nie speniaj cztery chorgwie: Górnolska, Opolska, Lubelska, Kujawsko-Pomorska. Dlaczego Namiestnictwo witokrzyskie jest namiestnictwem ze swoimi 10 jednostkami, a Chorgiew Górnolska z 8 jednostkami chorgwi? Mona przypuszcza, e istniej inne kryteria pozailociowe, ale minimum regulaminowe jest zamane. Od dawna postuluj (nie tylko na amach „Pobudki”) zmian struktury OH-y . Hufce stanowice bardzo czsto mega-druyny, tak ze wzgldu na czynnik ilociowy jak i metodyczny (np. wspólne obozy), mona przemianowa na druyny, a chorgwie odci od kryterium ilociowego i mianowa komendanta chorgwi na kade województwo, bez wzgldu na ilo istniejcych druyn. Inne zadania bdzie mia komendant chorgwi maopolskiej, a inne górnolskiej. Komendant tej pierwszej powinien przemyle dlaczego rodowisko krakowskie postanowio odrzuci blisko stuletni tradycj harcersk, a  komendant tej drugiej po prostu musi si podj zaoenia harcerstwa prawie od nowa w województwie o najwikszej populacji w  kraju (167 harcerzy i instruktorów na ponad 4 miliony mieszkaców?!!!). Wyznaczanie celów i mierzenie efektywnoci pracy bdzie bardziej przejrzyste. A tak co? – ni pies, ni wydra. Chorgwie , które speniaj ledwie kryterium hufca.

ZHR na mapie demograficznej
W roku 2003 byo w Polsce 3.320.103 mczyzn w wieku 10-19 roku ycia.
Sprawozdanie Naczelnika podaje liczb 5574 zuchów, harcerzy, wdrowników i harcerzy starszych. Stanowi to ok. 0,17% populacji , któr jestemy zainteresowani. To bardzo przygnbiajcy wynik.

Jaki chcielibymy procent ogarnia? Jaki jest w ogóle moliwy?
Czy jeden procent modziey w wieku harcerskim jest dla nas w ogóle osigalny?  To 33.201 chopców, którzy musieliby pracowa w 2075 druynach (16 osób w druynie) w stosunku do 384 , które mamy dzisiaj.
Przy duej dynamice ( co roku jedna druyna powoduje powstanie nastpnej) zajoby to prawie cztery lata. To zaiste szybko kosmiczna. Niestety, aktualne dane pokazuj, e mamy dynamik ujemn. Poza tym trzeba chcie.

W roku 2007 dziaao w Polsce 14.330 szkó podstawowych. Odliczmy szkoy specjalne i przyjmijmy liczb 13.500 szkó. Niech w kadej powstanie chocia picioosobowy zastp (dlaczego nie druyna?) – daje nam to liczb 67.500 harcerzy czyli ok. 2% populacji. Jak szybko moglibymy to osign? Jak to zrobi? Trzeba chcie.

Dokd zmierzamy? 
Pojawia si fundamentalne pytanie czy ju jestemy towarzystwem wzajemnej adoracji i czy moemy mówi o jakimkolwiek wpywie na spoeczestwo?
To take pytanie o jako penionej suby przez osoby odpowiedzialne za ca organizacj. Nie wystarczy si umiecha i obdarza otoczenie okrgymi frazesami. Udawanie, e wszystko jest wietne i e zaraz to ho! ho!  i w ogóle wszystko super, jest  jak zawizywanie oczu kierowcy pdzcego autokaru penego dzieci. Optymizm wyzierajcy ze sprawozdania jest wysoce nieusprawiedliwiony. Wedug autorów wszystko jest naprawd cudowne, a tam gdzie nie jest to zaraz bdzie, tylko te finanse sabe i dlatego nie mona nic zrobi,  ale wiadomo kto jest w Naczelnictwie…

Stoimy przed faktem biologicznej zagady naszego Zwizku. Za kilka lat przestaniemy odtwarza ilo instruktorów niezbdn do utrzymania tej iloci druyn. Potem druyny zaczn obumiera. Nie wystarczy patrze na to z umiechem i pociesza si, e czasy s cikie, bo nie s – wszystkie organizacje NGO przeywaj ogromny napyw  wolontariuszy. Tylko  ZHR si zwija.

Trzeba chcie i umie zmienia rzeczywisto. Take poprzez wykorzystywanie inicjatyw instruktorów chccych co zmieni, majcych ch i wizj.

W tym kontekcie nie mog si oprze przed poinformowaniem opinii publicznej o tym, e po ostatniej Konferencji Harcmistrzowskiej, pod wpywem rozalenia wywoanego osamotnieniem, Naczelnik rozpocz z grup instruktorów rozmowy  na temat wprowadzenia, jako programu pilotaowego, równolegego regulaminu stopni instruktorskich, które s w powszechnym odczuciu jednym z elementów hamujcych rozwój OHy.

W rekordowym czasie przygotowalimy kompletne rozwizanie: regulamin stopni, regulamin zdobywania stopni, zasady programu pilotaowego, propozycje chorgwianych konsultantów programu oraz chorgwie zainteresowane eksperymentem.

Niestety ze strony Naczelnika spotkalimy si jedynie z odwlekaniem i przesuwaniem kolejnych terminów podjcia merytorycznych rozmów. Zrezygnowalimy wic z inicjatywy i znowu para posza w gwizdek. Powrót do tematu po wakacjach wydaje si mao prawdopodobny. Poczekamy do wyborów.

Nie jest to pierwsze  tego typu dowiadczenie.
Jesieni 2007 grupa instruktorów zainteresowana ksztaceniem zaproponowaa Naczelnikowi, e zorganizuje seri spotka sucych wymianie dowiadcze i zebraniu danych z obszaru ksztacenia. Inicjatywa spotkaa si z nieprzyjaznym przyjciem i mimo, e „Dobre Praktyki Ksztaceniowe” odbyy si ju dwa razy i jesieni tego roku odbd si ponownie, to na mapie Organizacji Harcerzy i w Sprawozdaniu nic o nich nie ma. Owoce tej inicjatywy s nie do przecenienia, ale w oczach Naczelnika to byo nieformalne spotkanie… czyje?

I tak marnowane s kolejne okazje i energia caych grup instruktorów, którzy pojedynczo i grupami opuszczaj ZHR. Tworzy si atmosfera zastoju i marazmu. Nie suy ona temu, eby co roku kada druyna daa pocztek nowej.
Nie widz perspektyw.

Pisanie sprawozda moe by frustrujce. Czytanie bardziej. Obawiam si, e podobne mona napisa nawet wtedy, gdy w kadej chorgwi zostanie nam po jednej druynie. Wtedy te innego znaczenia nabiera cytat:
„Aby byo nas wicej, musimy by lepsi, abymy byli lepsi, skuteczniejsi, musi nas by wicej.”
[Sprawozdanie Naczelnika Harcerzy ZHR za okres 13 kwietnia 2008 - 12 luty 2009, s. 18. ]

hm. Marek Kamecki Image


Odson: 5067

  Komentarze (7)
RSS komentarzy
 1 Dodane przez Iwan, w dniu - 15-06-2009 13:01
Dodam ze pita chorgwi nie speniajc kryteriw jest Chorgiew Podkarpacka
 2 Sprostowanie
Dodane przez Krzysztof Kasprzak, w dniu - 16-06-2009 09:09
1. Sprawozdanie Naczelnika nie uwzgldnia ostatniego spisu za rok 2008 wszelkie dane pochodz ze spisu wczeniejszego za rok 2007. Spis formalnie koczy si 21.02.09 (rzeczywicie skoczy si w kwietniu :-)). Sprawozdanie jest do 12 lutego 2009. Gratuluj Pobudce podsumowania spisu za rok 2007 w roku 2009 :-)  
2. Chorgiew Lubelska liczy ok 343 harcerzy, 20 instruktorw i ma 19 jednostek (dane z ostatniego spisu za rok 2008). Wic kryterium chorgwi przedstawione przez druha min. 18 jednostek speniamy.  
Liczb jednostek mona byo bez problemu sprawdzi wchodzc na stron chorgwi lubelskiej w dzia hufce. http://harcerze.zhr.pl/ch/lub/hufce/  
null 
 
Czuwaj! 
hm Krzysztof Kasprzak :) :)
 3 krzysiu!
Dodane przez Marek Kamecki, w dniu - 16-06-2009 23:29
no to super! - tylko si cieszy i pogratulowa Kom.Chor. efektw i sukcesw . ja jestem uszczliwiony jeeli gdziekolwiek rosn nam druyny. 
Wicej druyn- wicej druynowych.  
Wicej druynowych- wicej mylenia o harcerstwie a nie o fantasmagoriach. 
Duo druynowych to due prawdopodobiestwo , e zaczn walczy o interesy swoich druyn.  
Czy mog Ci prosi o prb oceny - co sprawio tak popraw sytuacji. By moe pomogoby to tym chorgwiom, ktre nie mog si podnie. 
 
Jeeli chodzi o Twoje zarzuty to odnosz wraenie, e powstay one pod wpywem emocji - jeeli ju chcesz by formalist to przeczytaj tytu artykuu - rzecz dotyczy sprawozdania Naczelnika a nie stanu aktualnego .  
Nie wiem dlaczego Naczelnik opublikowa sprawozdanie z 2007 w 2009 ?  
Tak sobie poogldaem strony druyn z chorgwi lubelskiej i myl, e co mao harcerzy w tych druynach - moe akurat robi zdjcie?
 4 ble ble ble :)
Dodane przez Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy , w dniu - 17-06-2009 21:00
Niech yje Wolna Polska - zawsze walczca!! 
 
Moim zdaniem rozpoczynanie tego typu dyskusji, prb zmiany "gorszego" na "lepsze" itp. powinny odbywa si bezporednio na ywo. Co wicej, nie za pomoc gazety internetowej, do ktrej wszyscy maj dostp. 
 
Artyku tudzie sprawozdaniem moe dobre i rzetelne - ale powodujce znw zgrzyt i jaki niesmak czy to po stronie Jednej jak i Drugiej. Nie widz pozytywnej strony sw u gry kiedy czyta je zastpowy, druynowy. Autorytet Naczelnika? autorytet Autora artykuu? budowa to co tak wane w prace harcerskiej na podstawie bdu innych? Lepiej tworzy zgrane zespoy :) 
 
Tak, wic moim zdaniem wicej korzyci przyniosoby wypowiedzenie tych wszyyyyystkich sw dh. Naczelnikowi czy Naczelnictwu podczas otwartej, wsplnej dyskusji. To oczywicie pisz mody, artobliwy instruktor ( przystojny i pracowity na kwaterce). 
 
Podkrelam rwnie, e omawiane problemy organizacji s wane.  
 
Koczc - kto moe powiedzie, e czas na rozmowy w cztery oczy by - teraz medialnie trzeba - do wszystkich i o wszystkim. Ale czy ten biedny dh. Jasio jak si mu zwrci uwag przy wszystkich nie poczuj si le i tylko negatywne emocje i odczucia zapamita ni wtedy gdy zwrcimy mu uwag na spokojnie i bezporednio lub w maym gronie. Moe wtedy wemie sobie do serca, e chodzi bardziej o jego dobro nieli zrobi mu przykro i wstyd przy wszystkich.  
 
Tak jest, mia by koniec to i jest :) Po prostu pisz, bo nie wierz w konstruktywne dziaanie powyszego komentarza tudzie nawet uwiadomienia kogo danymi, statystykami i prognozami. Jakby co to my na Opolszczynie przetrwamy :)m.in. romt. Pilecki nam wskazuje drog.  
 
www.opolanie.zhr.pl
 5 Dodane przez Marek Kamecki, w dniu - 18-06-2009 08:42
cakowicie si z Tob zgadzam, ale jak susznie zauwaye czas rozmw face to face si skoczy poniewa ... nigdy si nie zacz. Naczelnik nie jest zainteresowany rozmow - mia ku temu wiele okazji eby np przyjecha (by zapraszany) na Dobre Praktyki Ksztaceniowe. Co mi pozostaje? - pisa prywatne listy? - Pisaem w innej sprawie - nie odpowiada. 
Naczelnik korzysta z autorytetu urzdu, ktrego nie podwaam i nigdy nie podwaaem. Czym innym jest autorytet osoby ktra jest chorgiewk na wietrze i marionetk realizujc nie swoje wizje - po co rozmawia z posacem? 
 
Druga kwestia ktr poruszye to zgorszenie modych druynowych. Ot cakowicie si nie zgadzam z taka wizj Zwizku w ktrym o wanych kwestiach dyskutuj tylko harcmistrzowie a druynowym pokazuje si nieprawdziwy lukrowany obraz sielankowej rzeczywistoci. Kto jak kto ale to wanie druynowi powinni interesowa si sprawami Zwizku i zabiera w tych sprawach gos. Problem w tym , e grubo ponad poowa druynowych nie ma jeszcze 18 lat co oznacza, e nie mog mie rozeznania w tematach oglnych z racji swojej niedojrzaoci wiekowej. Po prostu - to nie jest czas dla nich - powinni w druynie wdrowniczej walczy o zdobycie HR-a a nie prowadzi druyn. Druynowy powinien mie 21 lat i wicej-dlaczego - odsyam do artykuw z poprzednich numerw. 
Najwicej, najwaniejszej pracy wykonuj druynowi, a s traktowani jak instruktorzy drugiej kategorii. 
(przykad: dziaacz harcerski udajcy si z Wrocawia do Warszawy na nadyman konferencj ktrej owocem bd dokumenty nikomu do niczego nie potrzebne, otrzymuje zwrot kosztw podry. Jadc na biwak z moj druyn nie otrzymuj zwrotu kosztw podry. - ?) 
 
za trzy dni wyjedam na obz (bez kwaterki- kwaterki robi cieniasy) mojej druyny i cay ju jestem podekscytowany - do zobaczenia za miesic.
 6 Dodane przez Aga Leny, w dniu - 20-06-2009 22:07
W rzeczywistoci OHY obejmuje mniej ni 0,17% populacji - dlatego, e nie wzie pod uwag chopcw w wieku 7-9 (a to przecie zuchy, bardzo liczna grupa w ZHR!). Poza tym do ZHR naley bardzo niewielu chopcw niepenosprawnych - a ich wyliczenie populacji obejmuje. 
 
Na szczcie jest jeszcze OHek ktra liczebnie stoi lepiej, tylko, e Pobudkowcy co jej nie dostrzegaj ostatnio...
 7 Dodane przez Jacek Zieliski, w dniu - 21-06-2009 07:34
I znw Marek czyta w moich mylach. Zgadzam si ze wszystkimi jego analizami, wczeniejszymi rwnie. Od 15 lat jestem \"na emeryturze\" instruktorskiej, ale dzi jako rodzic obserwuj \"druyny\" moich dzieci. I jest mi po prostu al i przykro ...

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team