ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Harcerstwo jako ruch nonkonformistyczny Drukuj
Numer 21 - Idea
Imagehm. Marek Kamecki

Kady zna ten dowcip: „Kto to jest harcerz? – To dziecko ubrane jak idiota, pod dowództwem idioty ubranego jak dziecko.” I mimo, e moe irytujcy, dowcip ten trafia w sedno imponderabiliów naszego ruchu. eby wstpi do harcerstwa trzeba by szurnitym. Ale wiat toczy si naprzód dziki szurnitym. Przecitni zjadacze schabowych czogaj si przez swoje ycie wród narzeka, a do  emerytury. „ebymy tylko zdrowi byli…”. Harcerstwo staje naprzeciw takiej filozofii – i woa: „Do odwanych wiat naley – tyle jeste wart ile zrobisz dobrego dla innych!” Bo w ostatecznym rozrachunku nie chodzi nam przecie o to, eby uksztatowa jednostk przemykajc si przez ycie ukradkiem, podatn na czyjekolwiek wpywy (nasze te!), ale o czowieka samodzielnie postrzegajcego rzeczywisto i wiadomie kreujcego swoje ycie.

Przyzwyczajeni do narzekania na to, e yjemy w trudnych czasach nie zdajemy sobie sprawy, e w kadej epoce ludzie narzekali na wspóczesno, na upadek obyczajów, stawiali za wzór dawne spoeczestwa. Ten  zrozumiay konserwatyzm to po prostu tsknota za czym znanym, sprawdzonym i czsto zmitologizowanym. To ch sprostania nowym warunkom w oparciu o dowiadczenia przeszych pokole. Nawet te ruchy, które stawiay cele rewolucyjnej przebudowy ludzkoci odwoyway si lub odwouj do mitycznej przeszoci – Marks postrzega najbardziej postpowy ustrój – komunizm – jako powrót do sprawiedliwoci panujcej we wspólnocie pierwotnej, a ideolodzy nacjonalistyczni znajdowali ródo wartoci czowieka w jego etnicznej przynalenoci do plemienia, rasy i narodu. Oba te nurty ideologiczne  zniszczyy tradycyjny wiat odwoujc si do… tradycji.
Ten fakt tumaczy w pewnym sensie sukces tych ideologii w takim samym stopniu jak brutalne okruciestwo jakim posuono si do narzucenia swoich rzdów. Oczywicie nie twierdz, e odwoywanie si do tradycji niesie za sob fatalne skutki – wrcz przeciwnie. Jest jednak rónica pomidzy  konserwatyzmem wartoci od konserwatyzmu form (zwanym zachowawczoci). Jest rónica pomidzy tradycj „munduru z karczkiem” od tradycji wychowawczej harcerstwa koncentrujcej si na uksztatowaniu samodzielnego, wolnego czowieka.
W kadych czasach za niezaleno i wolno trzeba byo paci cen – raz wiksz raz mniejsz, bo  nie ma nic za darmo. Jeeli nie chcesz paci to musisz pogodzi si z tym e inni za ciebie uo twoje ycie – edukacj, prac, mio, maestwo, wiar. Staniesz si konsumentem – co w tym zego? Nic. Prawie nic. I w tym „prawie” zamyka si caa prawda o wspóczesnej dehumanizacji. Std pochodzi wikszo frustracji, uzalenie, ludzkich tragedii. „Przez ile dróg musi przej kady z nas by móg czowiekiem si sta?”. „Sprzedaj wszystko co masz i chod za mn” usysza pewien mody czowiek, którego rodzice dobrze urzdzili.  Czy Jezusowi chodzio o pogard dla rzeczy materialnych? – nie – chodzio mu o cen jak trzeba zapaci za to, eby nasze ycie nabrao sensu. Gdy warszawsk ulic Niemcy wieli  ludzi z apanki do obozu koncentracyjnego jedynie Alek wyskoczy z samochodu. Reszta daa si zawie bezwolnie jak bydo na rze. Niestety dosownie. Czy pomogy mu w tej decyzji podchody i gry harcerskie? Czy dzisiaj wychowujemy ludzi, którzy w odpowiedniej chwili bd potrafili powiedzie tak jak autor „Kamieni na szaniec” – „Chodu Panowie!”.


Image„…dziecko ubrane jak idiota”
Mundur podobnie jak sprawno, ognisko i Prawo Harcerskie jest narzdziem metodycznym, stosowanym do okrelonego celu. Wród wielu funkcji (integracja druyny i Ruchu, dbao o wygld, symbol walk niepodlegociowych, znak suby, itd.) ma on przede wszystkim za zadanie budowanie w chopcu odpornoci na presj otoczenia. Przez ca histori harcerstwa chopiec w krótkich spodenkach, z chust na szyi i w rogatywce idcy ulic wzbudza zainteresowanie i reakcje ludzi. Czasami by i jest to wyraz sympatii, a czasami agresji. Pamitam jak w latach stanu wojennego ludzie krzyczeli za nami „Pachoki Jaruzelskiego”, „Czerwone pajki”, itp. Dzisiaj zdarza si, e robi gone uwagi typu „Pisowskie bojówki” (za co ja i moi harcerze jestemy szczerze wdziczni niektórym druhom). Jednake odcie tych reakcji nie jest tak wany jak to, e chopiec idcy przez miasto w mundurze jest wytykany palcami. To dla niego koszmar! Chopcy chowaj mundur pod kurtkami, polarami zapinajc si mimo upau pod szyj i przemykaj si pod cianami. Presja jest tak ogromna, e co rusz pojawiaj si pomysy na to, eby zrezygnowa z munduru i zastpi go T-shirtem i polarem na którym atwiej byoby ukry symbole  pozwalajce zidentyfikowa harcerza. To cakowite niezrozumienie tego do czego suy mundur. Jest on wanie PO TO  eby chopiec poczu si dyskomfortowo. Po to eby poczu na sobie presj, nauczy si, e jak wszyscy naokoo wrzeszcz „Sieg hail!”, to mona powiedzie – nie. Oczywicie narzdzie to uywa si odpowiednio do poziomu harcerza. 

ótodziób styka si z mundurem i widzi jak nosz go inni, starsi harcerze. Nie sprawia mu kopotu chodzenie w mundurze podczas biwaku i obozu, ale na zbiórk przynosi rogatywk w plecaku. Zadaniem druynowego jest stopniowo wysya go samodzielnie tak, eby narazi go na t presj. Niech pójdzie do kasy i kupi bilety podczas zbiórki na dworcu. Umundurowany zastp  daje oparcie w znoszeniu zainteresowania ludzi.

Modzik to harcerz po Przyrzeczeniu. Na mundurze nosi Krzy Harcerski. To nie byle co i tak wanie druynowy powinien stawia spraw. Krzy powinien by otaczany szczególn czci (nie do przesady – bez bawochwalstwa!). Przed wojn Krzy Harcerski by jedyn odznak niewojskow, któr mona byo nosi onierzom i oficerom na mundurze. Kto wie czym byo wtedy Wojsko Polskie ten zrozumie jak wielkie byo to wyrónienie. Modzik to harcerz, który potrafi ju zadba o siebie, a teraz ksztatuje swój charakter w oparciu o przywództwo – potrafi zorganizowa wszystko w zastpie lub innym zespole (np. suba sanitarna, kwatermistrzowska druyny). Narzuca te styl w swoim zastpie – dlatego druynowy powinien czciej wysya go na prób munduru. Np. poprzez samodzielne zadania w okolicy zamieszkania, a jednym z elementów próby na Wywiadowc jest w naszej druynie to, e przez tydzie chopiec chodzi w mundurze do szkoy. Dla harcerza na przeomie podstawówki i gimnazjum  TO JEST  próba.

Wywiadowca potrafi ju zorganizowa ycie zastpu. Zdobywajc wika uczy si organizowa i prowadzi gry, biwaki i sub dla druyny. To okres, gdy druynowy powinien naraa go na czsty kontakt ze wiatem zewntrznym. Kolejne sprawnoci na rkawie, zota lilijka nabita na Krzyu – a jednoczenie tyle ju czowiek przey w tym mundurze na karku, e czuje jak ten (pono niepraktyczny) kawaek materiau wrós mu w ciao, a na pewno w dusz. wik nie powinien mie ju problemu w noszeniu munduru – potrafi spokojnie znie spojrzenia i docinki – uodporni si w duym stopniu na presj spoeczn. Zdobywajc HO i HR porusza si poza harcerstwem i zaatwianie rónych spraw w urzdach i instytucjach  jest jednym ze sposobów osigania kolejnych stopni rozwoju harcerskiego.

W kontekcie powyszej instrukcji uywania munduru mam dwie uwagi:
1. W niektórych druynach mundur otacza si tak czci, e staje si on galowym ubraniem cakowicie bezuytecznym w lesie. Wprowadza si wic mundury polowe. Uwaam to za bd – mundur powinien by praktycznym ubraniem nie przecionym precjozjami. Daje harcerzom zna, e ycie nie dzieli si na to oficjalne – defiladowo-procesyjne i na to zwyke polowe. ycie jest jedno i postawa harcerza zawsze jest taka sama.
2. Zauwayem, e niektórzy instruktorzy… boj si chodzi w mundurze harcerskim po ulicy! Moe nie przeszli dobrze próby na Wywiadowc. Przyjedaj furami na bardzo nadymane konferencje  i z aktóweczek wycigaj licznie odprasowane, elegancko przystrojone mundurki-garniturki. No mjut!

Image„…idiota ubrany jak dziecko”
To, e ubrany jak dziecko to mae piwo…, ale, e idiota to fakt! Zgódmy si, e prowadzenie druyny harcerskiej wymaga pewnego stopnia nieprzystosowania spoecznego – kto przy zdrowych zmysach traci swój czas i siy na ueranie si z bachorami i to za darmo!? Trzeba mie naprawd nierówno pod sufitem, eby w lecie zamiast pojecha pozwiedza wiat czy troch zarobi zaszywa si w lesie z dziemi i bawi si z nimi w wojsko. To jeszcze nic. Skala nieprzystosowania siga zachowa wyjtkowo aberracyjnych. 
Tak jak dla harcerza jednym z narzdzi prowadzcym do nonkonformizmu jest mundur, tak dla instruktora jest abstynencja. I tu znowu spotykamy postulaty wynikajce z niezrozumienia celów harcerstwa. Pomysy na liberalizacj 10 pkt. Prawa Harcerskiego pochodz od osób równie niezorientowanych w harcerstwie jak te o zamienianiu mundurów na koszulki z nadrukiem. Abstynencja jest po prostu kolejnym narzdziem wychowawczym. Jest rodkiem, a nie celem. Naturalnie, e chodzi te o zdrowie, o panowanie nad sob , o „czuwaj!” w kadej minucie ycia, ale tylko „te”, bo przede wszystkim chodzi o znak sprzeciwu – o bycie odpornym na presj. 

Kady z nas przechodzi róne sytuacje, w których odmowa wypicia symbolicznego kieliszka szampana bya traktowana jak obraza.  Bo wanie chodzi tu o ten symbol! Czy naprawd co staoby si zego z naszym zdrowiem gdyby raz na jaki czas wypi do proszonego obiadu u teciów kieliszek dobrego  wina? – wrcz przeciwnie. Czy zrujnowabym sobie zdrowie gdybym na wasnym weselu „chocia umoczy usta” w lampce szampana? „No tak – on jest harcerzem – no wiesz …” (tu nastpuje ruch doni wokó skroni). „I o to chodzi” jak usysza Jezus od narkomanów w pewnym powszechnie znanym dowcipie. Abstynencja jest z jednej strony sposobem ksztatowania charakteru, a z drugiej drog budowania postawy nonkonformizmu niezbdnego do przeycia w spoeczestwie. Bowiem spoeczestwo cinie. 
Raz cinie, eby krzycze: „Na krzy z Nim!”, innym razem by wyznawa takie pogldy jak wszyscy – kupowa te same rzeczy, hodowa tym samym modom i fascynacjom. Dowiadczenie uczy nas, e niczego nie moemy nauczy si z dowiadczenia. Kady z nas  musi przej ycie swoj drog bez wzgldu na otaczajc rzeczywisto. Na tej drodze wybierajmy te cieki, które uznamy za najlepsze, najpikniejsze, by moe wcale nie najatwiejsze. Nie dajmy si tylko pdzi jak stado baranów, bez wzgldu na to sztandarem jakiej ideologii bdzie si nam macha nad gowami. Harcerstwo jest wielk szko charakteru. 
To adna sztuka wyznawa pogldy – trzeba jeszcze mie hart ducha eby je wprowadza. Spotykaem na swojej drodze wielu idealistów, którym w wanych momentach ycia zabrako charakteru, eby sprosta praktykowaniu swoich pogldów. Wtedy atwo si zaamywali. Nasz harcerski idealizm budujemy jednoczenie z ksztatowaniem charakterów. 
Tradycj harcerstwa byo zawsze wychowanie czowieka wolnego, samodzielnie dokonujcego wyboru („Mam szczer wol…”), wyznajcego taki, a nie inny system wartoci z gbokiego indywidualnego przekonania, a nie dlatego, e taka bya presja rodowiska, e tak trzeba, bo tak nakaza wódz i taki jest regulamin. Oczekiwanie, e ludzie bd jedynie wykonawcami wywouje postawy konformistyczne, co powoduje, e Imageobecnie pozwalamy w ZHR wychowywa  ludzi „ideowych-niepraktykujacych”. 
Woanie o powrót tradycyjnego harcerstwa w ZHR jest równie woaniem o powrót do tradycji nonkonformizmu, tradycji bycia „sol ziemi” i znakiem sprzeciwu.

hm. Marek Kamecki, Dolnolska Chorgiew Harcerzy ZHR


Odson: 5107

  Komentarze (5)
RSS komentarzy
 1 Dodane przez Szymon Paczyk, w dniu - 09-04-2009 15:05
Brawo Druhu! 
 
Przekona mnie druh do sensu tej abstynencji!
 2 Dodane przez Barbara Ciach, w dniu - 12-04-2009 20:11
Wychodz z troszk innego zaoenia- jestem harcerk to nie pij. Jak chc pi to mog wystpi, si nie jestem trzymana. Sprawa prosta i klarowna. Oczywicie jest i gbszy sens...jak wyej, ale wtpi by kady si nad tym zastanawia.
 3 Dodane przez Tomasz Bracha, w dniu - 13-04-2009 12:27
ytat o "gromadzie dzieci ubranych jak idioci prowadzonych przez idot ubranego  
jak dziecko"pochodzi z nonsensopedii ,moim zdaniem warto zajrzec na t stron 
bo daje ona ciekawy wglad w obraz Harcerstwa widzianego oczyma luddzi z zewnatrz. 
 
Pozwole sobie wyrazic odmnienna opini na kwestie zwizane z mundurem harcerskim. 
Pracuje prze pot z dua jednostk Wojsk Lotniczych.Tam kadra zawodowa tez nie 
przychodzi w mundurach,po prostu rano wchodzi tum ubranych po cywilnemu mczyzn, 
potem widzi si ich ju przebranych w mundury a po 16 z jednostki znw wychodzi tum 
cywilw. A przeciez chyba nie maja powodu eby wstydzi si swego zawodu. 
Predzej przyczyny mozna szukac w jakiej chci "rozpyniecia si w tumie 
niecheci do wyrniania sie itp.Myl e tu trzeba szuka przyczyn tzw wstydu mundurowego. 
 
Nie wydaje mi si eby noszenia munduru miao uczy nokonformizmu. 
Mysl e BP ubierajac skautw w mundury tworzy po prostu kolejn wdk. 
bo trudno o lepsz reklame skautingu w kraju w ktry niedawno wygra wojn 
prowadzon w ciezkich warunkach na drugim koncu wiata a onierze ubrani w 
podbne mundury byli przez chopakw postrzegania jako autentyczni twardziele 
przeywajacy niesamowite przygody na wszystkich kracach imperium. 
 
Warto te pamiet e ranga czowieka ubranego w mundur bya inna 
40-50 lat temu i wczesniej ni dzisiaj,wtedy nawet organizacje 
polityczne spoeczne itp nawet te bez jakisch totalitarnych aspiracji 
munduroway swoich czonkw ,dzi jesli mody czowiek widzi jakiegos  
mundurowego to najczsciej kiepsko opacanego pracownika ochrony 
albo funkcjonariusza drogwki("godnego misia z suszark") 
 
Chyba raczej nie powoduje to entuzjazmu z noszenia munduru. 
Nie mwie e mundury powinno si odstawic albo kombinowc z 
noszeniem ich w plecaku na zbiorki ale moim zdaniem pomysy 
polarami i t-shirtami s naprawde warte przemyslenia. 
Praktycznie nei widze na miescie harcerzy w tzw galwkach 
ale czesto widze ludzi w "polwkach"albo ubranaich z logo  
jakies druyny.Moe dlatego e czowiek ubrany w mundur 
kojarzy si nie z przygoda lecz z jaks instytucj,absurdlana dysyplin 
rygorem,natomiast mundur polowy ,morka,glany itp kojarz si z przynalenocia 
do grupy robiacje wsplnie jakie fajne rzeczy. 
 
A bardziej ni "nienoszenie" munduru konformizmu ucz wodzowie 
ktrym bardziej niz na kwestaich wychowawczych zalzy na postawieniu 
na swoim albo sprowadzenia harcerstwa do roli trampoliny do dalszej kariery
 4 sedno
Dodane przez Marek Kamecki, w dniu - 23-04-2009 16:27
myl, e uderzye w sedno - wanie ta "ch rozpynicia si w tumie" o ktrej piszesz na przykadzie lotnikw jest fizycznym przykadem stanu psychicznego jaki wywouje za silna socjalizacja. Nie rozumiem jedynie dlaczego nie widzisz zwizku pomidzy przeciwstawianiem si naciskowi tego "tumu", a postaw niezalenoci - ja osobicie bardzo silnie j widz. 
 
No i drugi problem to galwka-polwka. Nie rozumiem mundurw galowych u harcerzy - no po prostu nie rozumiem. Wanie tak jak piszesz mundur to polwka - ubranie do lasu. Oczywicie jak kto rozumie harcerstwo ideologicznie to obwiesza si dziesitkami religijno-patriotycznych dewocjonali i jak choinka staje si nieruchawy i jedynie moe poparadowa na konferencji, ale w krzakach ju nie.  
Galwka jest dla mnie synonimem harcerstwa konferencyjnego. 
Harcerstwo dzieje si w lesie, w grach i tak powinnimy si ubiera jak wymaga od nas biotop w ktrym yjemy.
 5 Dodane przez Micha, w dniu - 01-05-2009 06:10
Ja dodam tylko jedno cudze zdanie 
"Nieatwo by zielonym"  
aba Kermit

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team