ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Harcerz i wolny rynek Drukuj
Imagehm. Marek Gajdziski 

Przyznam, e po przeczytaniu artykuu pióra hm. Andrzeja Glassa pt. „Cel czy rodki – manowce wychowania”, w którym autor krytykuje pomys gry  ekonomicznej na obozie harcerskim przedstawiony przeze mnie w 8 numerze Pobudki, miaem i mam nadal mieszane uczucia. Z wieloma tezami autora trudno si bowiem nie zgodzi. Mam jednak wraenie, e Andrzejowi zabrako odwagi by dotkn sedna problemu, nazwa wprost to co ley mu na sercu i zada pytanie o wzorzec postawy harcerza we wspóczesnym wiecie urzdzonym wedle regu bliskich wolnemu rynkowi.  

Przede wszystkim odnosz wraenie, e Andrzej mylnie zinterpretowa cel tej gry. Gdyby faktycznie celem byo „zwikszenie skutecznoci funkcjonowania obozu” jego krytyka byaby w peni uzasadniona. Nie w tym jednak celu ustanowiono wynagrodzenie uzalenione od wyników punktacji obozowej. Pomys taki byby i dla mnie szokujcy. Zreszt, moje pogldy na temat nagród materialnych s powszechnie znane, bo byy nie raz publicznie prezentowane choby tu na amach Pobudki. Znalazy te odzwierciedlenie w artykule publikowanym obok  „Honorowy Kodeks Podchodów –3”. Myl, e janiej ju nie da si tego wyrazi. Nie wiem skd wzio si takie przypuszczenie tym bardziej, e autor we wstpie przytacza wprost postawione przeze mnie cele gry. A s one zgoa inne. Przypomn, cele s dwa:

POZNAWCZY: przyblienie harcerzom regu wolnego rynku, nie w formie wykadów i prelekcji, ale w drodze wasnego dowiadczenia. Chodzi o to, aby na wasne oczy zobaczyli jak tworzy si rynek, na wasnej skórze poznali jak dziaa prawo popytu i poday, co to jest fiskalizm, inflacja, deflacja, i tym podobne zjawiska ekonomiczne, które musz si ujawni w trakcie tej gry. Wreszcie by mieli okazje zaoy pierwsze w yciu swoje wasne przedsibiorstwo, prawidowo odczyta realne potrzeby wspólnoty, w której yj, znale sposób na ich zaspokojenie, oceni swoje szanse na rynku, zmaga si z konkurencj – odnie sukces albo zbankrutowa.

WYCHOWAWCZY: Tu si z Andrzejem zgadzamy. Harcerstwo nie jest od tego by uczy ekonomii, historii, literatury, geografii i tego wszystkiego co powinien dawa modziey system edukacji. Celem Harcerstwa jest ksztatowanie POSTAW. I taki te jest gówny cel tej gry. Chodzi oczywicie o ten wymiar postawy obywatelskiej, który wie si z przedsibiorczoci. Tak! Celem tej gry jest pokazanie 12-14 latkom, e przedsibiorc moe by kady, e kady moe bra swój ekonomiczny los we wasne rce z poytkiem dla siebie i dla spoeczestwa.

Jeeli ksztatowane w harcerstwie postawy nie maj mie jedynie charakteru deklaratywnego, musz by poparte nie tylko szczer chci ale i zdolnoci do ich realizowania w realnym yciu. Std w harcerstwie kadzie si spory nacisk na wyrabianie pewnych umiejtnoci – niezbdnych do tego by swoj postaw wcieli w czyn, a nie tylko piknie o niej mówi, „skromnie” chwalc si jakim to si jest dobrym czowiekiem, obywatelem, chrzecijaninem, ojcem, mem, pracownikiem lub pracodawc. Skoro „uczymy” w harcerstwie zachowania si w lesie; odnajdywania stron wiata, budowania przepraw, gotowania, zachowania si wród ludzi; kierowania zespoami, oraz tysica innych poytecznych umiejtnoci, to dlaczego nie mielibymy uczy zachowania si na wolnym rynku. Tak jak w lesie przyda si wiedza o tym jak wyznaczy strony wiata, tak na wolnym rynku przyda si wiedza o tym czym s podatki, co to jest inflacja, prawo popytu i poday oraz czym w istocie jest wolny rynek.

Poniewa cae swoje ycie powiciem midzy innymi walce o ten wolny rynek, wicie wierz w to, e cho nadal daleko nam do niego, to jednak Polska wkroczya na drog, która J do tego wolnego rynku kiedy doprowadzi. Niestety to si samo nie stanie. Do tego potrzebne s odpowiednie postawy obywatelskie Polaków. Nic dziwnego, e w katalogu celów wychowawczych jakie stawiam przed harcerstwem wymieniam te i ten cel aby ksztatowa takie postawy polskiej modziey, by ona sama wykuwaa przyszy ksztat tego wolnego rynku. Przedstawiony w Pobudce pomys gry pt „Waluta” by prób wskazania jednego z wielu narzdzi, dziki któremu cel ów mona realizowa.

Chc te zauway, e propozycje, które formuuj w Pobudce, nie maj charakteru wytycznych programowych. Kto chce moe je podchwyci, a kto nie chce, moe o nich zapomnie. Przy czym zarówno ja, jak i reszta redakcji staramy si traktowa czytelnika powanie. Nasze teksty adresujemy do instruktorów samodzielnie mylcych, bdcych lub przynajmniej pragncych by wiadomymi wychowawcami. Kady wiadomy wychowawca wiedzc co jest celem wychowania a co rodkiem do jego realizacji moe samodzielnie ocenia przedstawiane propozycje. Jest rzecz cakowicie naturaln, e kada porednia forma oddziaywania wychowawczego jeli jest zastosowana nieumiejtnie bez odpowiedniego wyczucia i wraliwoci moe przynie skutki zgoa odwrotne do zamierzonych. Znamy te niebezpieczestwa i godzimy si wkalkulowa je w metod harcersk. Gdybymy nie byli gotowi podj takiego ryzyka musielibymy zrezygnowa z najskuteczniejszych rodków oddziaywania - przykadu osobistego bo nigdy nie mamy pewnoci co naprawd siedzi w czowieku, któremu dajemy granatowy sznur i podkadk instruktorsk, rywalizacji – bo moe doprowadzi do postaw egocentrycznych, nieformalnych grup rówieniczych – bo mog okaza si „zym towarzystwem”. Kada gra równie i ta któr zaproponowaem, jeli jest le poprowadzona moe by ródem demoralizacji. Nawet modlitwa wieczorna moe by ródem negatywnego oddziaywania, jeeli instruktorowi zabraknie wychowawczego wyczucia.  Spraw instruktora jest oceni swoje siy i zdolnoci. Jeli czuj, e nie jestem w stanie zapanowa nad wielodniowymi manewrami taktycznymi – nie organizuj ich. Nie inaczej jest w przypadku gry „Waluta”. 

Andrzej krytykuje zaproponowany przeze mnie sposób wprowadzenia waluty na rynek. Przypominam – zaproponowaem by zastpy otrzymyway „od” w wysokoci uzalenionej od codziennych wyników w punktacji obozowej. W peni podzielam jego obawy. Andrzej prawidowo wyczu niebezpieczestwo i zwróci na nie uwag. Tak wanie wyobraam sobie instruktorsk dyskusj na temat stosowanych przez nas narzdzi.  W kadym mog znale si niebezpieczne elementy, na które trzeba zwróci szczególn uwag, albo wrcz niedoróbki i bdy. Instruktorska dyskusja o tyle jest wartociowa o ile identyfikuje te newralgiczne sytuacje i proponuje rozwizania lepsze.

Jeeli to jest wanie sednem sporu, to podyskutujmy.

Jeszcze raz podkrelam. W rozwizaniu tym nie chodzio o to aby usprawni funkcjonowanie obozu, co troch nieuczciwie Andrzej mi sugeruje. Byo to narzdzie suce wycznie wprowadzeniu odpowiedniej iloci pienidza na rynek tak aby móg on zacz funkcjonowa. Czy mona byo wybra inny sposób?  Mona byo!

Na przykad mona byo kademu wrcza codziennie tak sam równ kwot sestercji, by nastpnie chopcy mogli nimi paci za wybrane przez siebie towary lub usugi. Z tym, e obawiam si, e mogoby to nie ze sob, innego rodzaju, ale równie powane wychowawcze niebezpieczestwo. Dla mnie osobicie rozwizanie takie byoby nie do przyjcia. Z racji dowiadcze yciowych mam wstrt do hasa „kademu równo”. Mona te mie obaw, e rozwizanie takie mogoby zosta podcignite pod paragraf kodeksu karnego mówicy o propagowaniu idei komunistycznych, co ja akurat uznabym za w peni uzasadnione. Tak wic ja takiego sposobu zainicjowania rynku na potrzeby tej gry nie bybym w stanie zaakceptowa i uwaabym je za szkodliwe wychowawczo. Nie odmawiam jednak innym instruktorom prawa do twórczej modyfikacji  pomysu w kierunku takiego wanie rozwizania, jeeli ich przekonania im na to pozwalaj i potrafi to wiadomie przeku na wartoci wychowawcze.

Ja osobicie mam potrzeb wychowywa chopców w przekonaniu, e wynagrodzenie powinno by zawsze uzalenione od efektywnoci, bo takie s wedug mnie uczciwe i sprawiedliwe zasady wspóycia spoecznego. Chciabym od nich oczekiwa w postaw wynikajcych z penej akceptacji takich zasad organizacji ycia spoecznego, czyli postawy aktywnej i spoecznie poytecznej, a nie biernej i roszczeniowej. 

W ostatnim akapicie Andrzej sugeruje, e „Zabawa w walut moe mie pozytywn warto wychowawcza, jeli bdzie np. dotyczy przedmiotów wyprodukowanych przez harcerzy. Mona urzdzi sklepik, który bdzie skupywa i sprzedawa np. pamitki obozowe, suwaki do chust, korale, broszki, zwierztka z drewna, czy nawet drewniane yki lub rzebione pudeeczka. Moe to by okazja do nabycia podarunków, atrakcja dla odwiedzajcych rodziców oraz zachta do zdobywania sprawnoci.” Andrzeju! Przecie o to wanie chodzio i to wanie si stao podczas przeprowadzonej gry na obozie Szesnastki. Chopcy sami zaoyli wasne przedsibiorstwa: Z tych które opisaem: Przedsibiorstwo Lektykowe (które funkcjonowao dziki ukrytym rzdowym subwencjom w formie zamówie skadanych przez centuriona), firm zbrojeniow produkujc miecze, tarcze i maszyny oblnicze (która upada z braku zamówie), dwie dobrze prosperujce gazety, bar „Pod Zmulonym Lwem” serwujcy placki ziemniaczane i kluski z jagodami, wreszcie najlepiej trafiajce w zapotrzebowanie rynku i przynoszce najwiksze zyski: firm „Garkotuk” oraz wie do skoków na gówk. Tylko, e najpierw trzeba byo sprawi by chopcy poczuli potrzeb wczenia si do gry rynkowej. W tym celu trzeba byo wprowadzi pienidz na rynek i wyposay go w odpowiedni si nabywcz. Wiesz ile cennych dowiadcze i materiau do przemyle zdobyli dziki tej grze? Czy bdzie to miao wpyw na ich przysze postawy yciowe? Mam nadziej, e tak.

Twierdzisz, e zaproponowany sposób uruchomienia mechanizmów rynkowych jest szkodliwy wychowawczo. Masz pomys na lepszy? Zaproponuj! Bez wtpienia bd Ci za to wdziczny. Nie tylko zreszt ja. Take ci instruktorzy, którym pomys si spodoba i postanowili go wykorzysta. Na lepsze rozwizania zawsze jest miejsce.  

Niestety zgoszona przez Ciebie propozycja produkowania szkatuek i sprzedawania ich rodzicom, ma si nijak do tej gry. Taka forma „wychowania gospodarczego” stosowana jest w harcerstwie od roku 1912, kiedy to uruchomiono pierwsz torebkarni skautow. Harcerskie przedsibiorstwa zarobkowe maj swoj dug i cenn tradycj. Nikt nikomu nie broni z niej korzysta.

Ja zaproponowaem inn, now form. Gr w wolny rynek prowadzon w realnych obozowych warunkach. Ta gra polega na tym, e chopcy maj sami oceni realne potrzeby rynku w obrbie swojej maej harcerskiej wspólnoty i spróbowa je zaspokoi. Ta gra polega na tym, e to harcerze, z wasnej nieprzymuszonej woli kupuj produkty i usugi produkowane i wiadczone przez swoich kolegów. Wygranym jest ten kto lepiej oceni istniejce potrzeby i skuteczniej je wasn prac i przedsibiorczoci zaspokoi. Skoro nikt nie wpad na pomys produkowania rzebionych pudeeczek i broszek to znaczy, e rynek czyli przyjaciele w obozie, nie zgaszali takiego zapotrzebowania. Woleli wydawa zarobione sestercje na skoki na gówk, kluski z jagodami i Col. Czy mona mie o to do chopców pretensje? Mona! Tak samo jak o to, e wol gra w pik, buszowa po dachach i urzdza podwórkowe hece, miast chodzi na odczyty poezji i rekolekcje. Czy mona im to narzuci?  Te mona. Na przykad centralnie rozdzieli prac, wyznaczy kto co ma „susznie” produkowa i czeka a rodzice w dniu odwiedzin z aski kupi wytwory wasnych synów. Tylko, e nie ma to nic wspólnego z metod harcersk i z wolnym rynkiem.           

Moe trudno w to uwierzy, ale ta gra rozwija si spontanicznie wyzwalajc w chopcach niesamowite pokady inwencji i pracowitoci sucej w ostatecznym rachunku  wzbogaceniu ycia obozowego i rozwizaniu kilku naprawd realnych problemów bytowych.

Chc w tym miejscu zauway i poczynione przez mnie i zapisane w tekcie pt. „Waluta” spostrzeenia odnonie poprawy jakoci penionych sub na skutek powizania wypat z punktacj obozow nie miay charakteru instrukcji lecz dygresji dajcej materia do przemyle. Takie zaistniay fakty podczas przeprowadzania gry. Uznaem za uczciwe poinformowa  o tym czytelników, by ci mogli sami wycign wnioski. Ciesz si, e Andrzej pokusi si o ich przemylenie i podzieli si swoimi wtpliwociami z czytelnikami.       

auj tylko jednego. Szkoda, e w polemicznym zapale Andrzej odszed od meritum sprawy i popyn w ideologiczne tyrady na temat ycia wiecznego, tresury i totalitaryzmu  - dla mnie zupenie nie adekwatne do problemu. Chyba, e...

Chyba, e nie chodzi jedynie o techniczny sposób zainicjowania gry. Moe polemika ze sposobem wprowadzenia pienidza na rynek to tylko pretekst by zakwestionowa sam cel tej gry? Jeeli problem jest gbszej, ideowej natury to proponuj, nie kry wokó tematów zastpczych, tylko uczciwie postawi temat do dyskusji.

Czy w ZHR istnieje ideowa kontrowersja na tle zharmonizowania harcerskiej postawy z warunkami i wymogami wolnego rynku? Wydaje mi si, e niestety tak. Nie wiem na ile reakcja Andrzeja jest odzwierciedleniem tych ideowych kontrowersji w naszym rodowisku instruktorskim ale mam powane przeczucie, e chodzi o co wicej ni tylko o szczegóowe rozwizanie zastosowane w grze „Waluta”. wiadczy o tym kaliber dzia jakie zostay wytoczone w dyskusji. Jeeli jest tak jak przypuszczam, to wzywam Ci Andrzeju do nazwania rzeczy po imieniu i sformuowania problemu bez owijania w bawen.
 

Marek


Odson: 6532

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team