ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
ZHR a religia katolicka - zapis dyskusji Drukuj
Drogie i drodzy czytelniczki/cy,
A al traci wszelkie, co ciekawsze wtki z dyskusji, jakie pojawiaj si na naszym forum. Dlatego te decydujemy si publikowa „w odcinkach” niektre z nich. Poniej dyskusja sprowokowana tekstem Tomasza Strzembosza „ZHR, a religia katolicka”.


W nawizaniu do tego artykuu rozegraa si najciekawsza i najbardziej merytoryczna dyskusja na forum POBUDKI. Poniej, w stanie prawie nie przetworzonym prezentuj, czciowo usystematyzowane wtki owej dyskusji. Autorami, ktrym za udzia bardzo dzikuj byli: Aga Leny, Borowy Duch, calva, Goka, Janek, Jula, kohub, Lech NajbaueR, Maciej Albinowski, Maki, marciolas, marek kamecki, Mariusz Ziba, Misiek, Pawe Rozdzestwienski, psina, Storczyk, tomasz bracha, Zuzanna Radzik. Oglna uwaga po lekturze jest raczej oczywista i mao odkrywcza: ciar odpowiedzialnoci za wychowanie religijne (tak jak i kade inne) w druynie spada na druynowego. Wymaga to wiedzy, a przede wszystkim zrozumienia zoonoci problemw, na ktre mona si natkn. Organizacja winna druynowemu w tym pomaga. Na pewno stara si, cho opinie co do efektw s tu rne. Moe zaangaowanie przytoczonych poniej dyskutantw w tym pomo ? Kto wie.
O tekcie Tomasza:
Najlepszy fragment w tekcie Strzembosza:
{(...)ZHR w swojej pracy wychowawczej i spoecznej opiera si na etyce chrzecijaskiej (etyce mioci bliniego), ktra kadzie nacisk na rwno i braterstwo wszystkich ludzi, na ich gboko pojt blisko i wie, potrzeb wzajemnej, czynnej solidarnoci i pomocy(...)}
 proponuj wrzuci od razu jako zmian do statutu - prosta wykadnie fundamentw zhr. Nie jaki tam zakon apostow, tylko mio bliniego, nie buta i pycha ale skromno i suebno. (calva)

Bardzo mdry tekst. Powinien by wydrukowany w wielkim formacie i zawieszony w czasie zjazdu na plecami prezydium, eby kady mg go przeczyta i dokona waciwego wyboru. Na fundusz druku deklaruj 100 zotych. Komu wpaci? (phm.
LecH NajbaueR)

Ja te myl, ze jest fenomenalny. Jest wanie taki, jaki by "mj ZHR" gdy zostaam druynow. (Aga Leny)
Tekst Strzembosza pikny, tak zawsze wyobraaam sobie relacje ZHR - Koci. (Zuzanna Radzik)

Religijno w praktyce ZHR - opinie:
Miejsce wychowania religijnego w ZHR rodzi rne skojarzenia:
Na przykad zasyszane okrelenie Zwizek Harcerstwa Religijnego, ktre miao raczej pejoratywny wydwik i powodowao e cz rodzicw nie chciaa wysa swoich dzieci na obz w obawie przed religijn indoktrynacj. (Storczyk)

wychowanie religijne jest traktowane w duym stopniu jako element PR (
marek kamecki)
Natomiast gdy sysz o takich zawierzeniach [zawierzenie ZHR Matce Boej] to odnosz wraenie ze spora cz instruktorw i harcerzy odbierze je jako pikn deklaracj, za to nie dopatrzy si w niej adnej treci (ot "gra "lubi sobie pogada) i nie przeoy tego na codzienna prac . Podobnie jak czytam w pozjazdowych materiaach "o prowadzeniu do Zbawienia" czy "spinkach miedzy metod a yciem Wiecznym "to czsto nie wiem czy mia si z caej tej pompy czy paka nad skutkami bo takie teksty oprcz tego ze ksztatuj wasz (nasz?) obraz jako rednio atrakcyjnej umundurowanej oazy to take prowokuj rnych geniuszy do robienia gupot (tu polecam nieocenion intermetow encyklopedi Marcina Niewady albo uzalenianie zdobycia stopnia od znajomoci Papieskich encyklik) nie dajc ludziom pracujcym z druynami adnych sensownych wskazwek. (tomasz bracha)
Ot s tacy instruktorzy (instruktorzy?), ktrzy zamiast trudnych i ryzykowanych metod oddziaywania przez przykad osobisty i wychowanie w dziaaniu, a nie w gadaniu, prbuj i na skrty. Wydaje im si, e jeli wpisz w wymagania stopni, e harcerz powinien by religijny, to bdzie. No przecie go z tego rozliczaj, gdy komisja stopni go z tej religijnoci odpytuje. A jeli ogosz, e zawierzaj ZHR opiece Matki Boskiej, to ZHR bdzie lepszy.
Pewnie wikszo z Was zgodzi si
z tym, e takie dziaania s nieskuteczne. Ale ja jestem przekonany, e one s skuteczne, ale odwrotnie. Odwrotnie, bo zamiast ludzi przeywajcych religijno, ksztatujemy ludzi, ktrzy si z ni afiszuj, i/albo sprowadzaj do form i gadaniny. Zamiast ludzi poszukujcych prawdy, ksztatujemy ludzi znajcych prawd i walcych ni innych po gowach. Zamiast ludzi porzdnych ksztatujemy hipokrytw. Spjrzcie na tych, ktrzy najgoniej instrumentalizuj religi, zarwno w partyjnej polityce, jak i w tej naszej zhr-owskiej. Czy to s porzdni, uczciwi, szanujcy innych ludzie?
Przyznam, e troch si boj janczarw rewolucji moralnej, ktrzy wychodz
z ZHR (albo, co gorsza, tkwi w nim nadal) z poczuciem moralnej wyszoci nad innymi, mocnym postanowieniem wpywania na rzeczywisto i przekonaniem, e dla ich witego celu kady rodek jest ok. Ale ci modzi aktywici obecnego ZHR, ktrzy gono i z caym przekonaniem walcz o jego "chrystianizacj", s tego ZHR wychowankami. Ich sposb mylenia nie spad na nich z kosmosu, ale rozwija si w trakcie rnych oddziaywa formacyjnych. Chcesz wiedzie, co warte jest drzewo i jego korzenie? Spjrz na owoce. (Mariusz Ziba)

Podzia rl w wychowaniu religijnym:
ewangelizacja w druynie harcerskiej:
Dla mnie najwaniejsza jest dusza chopca, nie cokolwiek innego... . To my jako harcerze - chrzecijanie mamy dba o ich dusze, o ich ycie (w 4. punkcie statutu jest rwnie o tym, e instruktor jest chrzecijaninem). Prawda jest taka, e zmienia swj charakter moemy tylko z pomoc Boga (ja bardzo mocno dowiadczam Jego pomocy przy pracy nad sob), bo chrzecijastwo wyznacza nam rysy naszego charakteru!! (marciolas)
Na pocz. lat 90-tych braem udzia w spotkaniu z kard. Gulbinowiczem - taka przyjacielska rozmowa instruktorw ZHR z dowiadczonym biskupem... . No i pada kwestia ewangelizacji harcerzy w druynach i co ks. bp. Gulbinowicz powiedzia: zostawcie te kwestie w rkach osb przygotowanych do prowadzenia formacji religijnej. Jest naprawd zatrzsienie organizacji, ktre maj nadzr i zezwolenie Kocioa na ten rodzaj pracy z modzie i tam modzie moe si rozwija. Niech Wasi druynowi bd przykadem katolika a to bdzie najlepsz rzecz jak moecie zrobi. (marek kamecki)

Oczywicie im harcerz jest starszy tym mocniej powinien by akcentowany wiadomy i kontrolowany rozwj wiary, ale sorry - nie przez druynowego. Do tego powoani i przygotowani s w Kociele odpowiedni ludzie i instytucje. Rozumiem jednak, e w odrnieniu od Zawiszakw nasze harcerstwo zajmuje si raczej ksztatowaniem charakterw-po to powsta skauting, taki jest jego cel i zadanie. (
marek kamecki)
czy my ( jako druynowi) jestemy przygotowani do prowadzenia formacji religijnej i czy mamy do tego prawo. Harcerstwo powinno zaj si ksztatowaniem charakteru, a nie zastpowa Koci, rodzin czy szko. (marek kamecki)

To moe np. samarytanki te nie uczmy... nie jestemy (w wikszoci) osobami kompetentnymi. (Janek)
1.naszym celem jest wychowanie chrzecijanina - konkretnie w jego wyznaniu, a nie chrzecijanina w ogle, bo czego takiego nie ma. W uproszczeniu ze wzgl. na statystyk pomwmy o katolikach. W katolicyzmie tym wzorcem jest wity , a wic czowiek yjcy BLISKO Boga.
2.Osob, ktra prowadzi maego chopca do Boga jest u nas druynowy(nie kapelan, duszpasterz, hufcowy, naczelnik, kph...)
3.Druynowy dokonuje tego PRZEDE WSZYSTKIM swoim przykadem bowiem uczestniczy z harcerzami w tworzonych przez siebie sytuacjach na rwnych zasadach i musi dokonywa wyborw tak jak oni.
4.Przykad druynowego pokazuje chopcom sylwetk chrzecijanina (vide: katolika) - jaka jest wiara druynowego taka bdzie jego harcerzy. (nie myli wiary z manifestacj wiary)
UWAGI:
a. materia jest delikatna i niewymierna - nie twrzmy narzdzi oceny poziomu wiary (regulaminy, stopnie, akcje)
b. musimy zaufa druynowym w kadym temacie a w tym szczeglnie i raczej zachca ich ni rozkazywa. Kada druyna jest i bdzie inna-jeden druynowy bdzie bardziej inny mniej...
c. w zwizku
z tym, e harcerstwo ksztatuje charakter to obszar naszego zainteresowania dotyczy gwnie postawy wynikajcej z wiary a nie samej wiary (marek kamecki)

"Musimy zaufa druynowemu", e w potrzebie i zgodnie ze swoim chrzecijaskim sumieniem czasem ZLEKCEWAY OBOWIZEK cicy na nim wedle regulaminw, pisanych gdzie w oderwaniu od ycia. W tym przypadku duchowego. A jeli odczuje konflikt midzy swym sumieniem, swoim rozumieniem wiary, a regulaminem - niech zwrci si do fachowca, zaufanego kapana, nie do przeoonego w ZHR. Dokadnie tak samo, jak z przywoywanym ju par razy przykadem z samarytanki: jak leczy chorego harcerza, o to nalezy pyta lekarza, nie komendanta chorgwi.(KOHUB)

To jest wanie istota naszej metody, e my PODEJMUJEMY RYZYKO , e harcerz jednak dokona nie tego wyboru o ktry nam chodzi. Znaczy to , e albo druynowy nie daje zbyt wyrazistego przykadu, albo sytuacja przerosa chopca, czyli bya le dobrana. Tworzenie systemu kar i nagrd czy systemw weryfikujcych np poziom wiary to ju za daleko-to po prostu nie nasza metoda. (
marek kamecki)

Nie odsyaabym swoich harcerek w poszukiwaniu religijnej formacji tylko do ruchw kocielnych. Nie zastpimy ich osobie, ktra szuka bardzo gbokiej formacji, ale s tacy, ktrzy w adnym z powszechnie dostpnych si nie odnajduj, potrzebuj czego mniej totalnego. Ot tak po prostu, eby wiedzie o co chodzi we Mszy, albo zna cho troch Pismo wite. (Zuzanna Radzik)

najwaniejszy przykad druynowego
W Kociele Powszechnym istnieje bardzo wiele rnych duchowoci i nie moemy zakada, e wszyscy druynowi bd reagowa na jeden konkretny. Jest duchowo franciszkaska i dominikaska, jest duchowo ruchw odnowy i jezuicka szkoa pracy duchowej , jest ogromna rnorodno. Musimy pozwoli na to , eby kady druynowy prowadzi swoich harcerzy swoj wasn drog do Boga. Nie mamy duchowoci harcerskiej i nie udawajmy, e jest inaczej. Nie mamy duchowoci harcerskiej i nie twrzmy jej na si, bo powoani jestemy do innych zada. Skoncentrujmy si na tym , eby prowadzi chopcw do Boga wasnym przykadem, wasnym yciem a nie regu, nie regulaminem, nie fasad. (marek kamecki)

Jednym z problemw , ktre postrzegam w naszym ZHR jest wanie to, e sugeruje si instruktorom prowadzenie formacji religijnej nie dajc im do tego przygotowania i narzdzi metodycznych. Jeeli pozostawilibymy temat na poziomie oddziaywania przykadem druynowego i skoncentrowali na ich ewangelizacji- uzyskalibymy due lepsze efekty i jakociowe i ilociowe w Zwizku.  (
marek kamecki)

Osobicie nie mam dylematw polegajcych na tym , e wywieram presj na chopcw w druynie w kierunku chrzecijaskim (patrz Storczyk). Nie ma czego takiego jak prnia w systemie wartoci - chopiec nie jest w sytuacji wolnego wyboru takiej czy innej aksjologii - on jest pod sta presj mediw, rodowiska, innych grup i nie da si stworzy systemu wychowania ktry bdzie neutralny. Teza , e nie mamy prawa "wychowywa" rel. bardziej ni dzieje si to w rodzinach harcerzy jest nie do obrony - wikszo polskich rodzin mimo, e nominalnie katolicka traktuje swoj wiar jedynie w kategoriach kulturowych- szopka , pisanki , karp i w niedziel do kocioa (celowo napisaem kocioa a nie Kocioa, bo ludzie w wikszoci tak to traktuj) S te rodziny w ktrych w ogle nie ma Boga i nie poprzez wiadomy wybr i przemylane decyzje, tylko tak po prostu przez bylejako. Czy tzn. e nie mam da takiemu chopcu szansy poznania Boga? - absurd. (
marek kamecki)

Przede wszystkim jednak musi panowa (prawdziwe) przekonanie o tym, e postpowanie druynowego jest NATURALNE - w przywizaniu do zasad niczym nie odbiegajce od pozazbirkowego, czy pozaobozowego ycia. Uwaam, e druynowy powinien przede wszystkim dawa przykad ycia chrzecijaskiego (
z tym si chyba wszyscy zgadzamy), ale nie uwaam, e na tym ma si koczy jego rola, jeli chodzi o wychowanie religijne. Powinien oczywicie mie do pomocy kapelana, ktry jest odpowiedzialny, za caociowe wychowanie religijne druyny, ale przecie jest wiele "maych" (nie koniecznie mao znaczcych) elementw (form pracy), ktre spokojnie moe sam wprowadza w ycie druyny, jak np.: konkretne zadania w prbach na niszych stopniach (modzik, wywiadowca), systematyczne wsplne modlitwy dla chtnych (oczywicie z wyczuciem) itp. (Janek)
a. …
b. Druynowy prowadzi chopcw przez sytuacje swoim przykadem (prycza, higiena, sprawno fizyczna, czytanie Pisma, punktualno, przystpowanie do sakramentw, opanowanie, pogoda ducha, codzienny dobry uczynek itd) i w wikszoci to wystarcza- nie jest potrzebne "omawianie" punktualnoci, przykaza, mioci bliniego, szanowania przyrody czy kochania ojczyzny.
c. co jaki czas mog pojawi si potrzeby lub problemy wymagajce pomocy duszpasterza, o ktr zawsze druynowy moe poprosi i zawsze j dostanie.
d. o ile wynika to z programu (np na obozie, weekendowa wdrwka) druynowy "organizuje" ycie religijne w druynie- np Msza w. w lesie o wicie z moliwoci wczeniejszego przystpienia do sakramentu pokuty
e. organizacja ycia religijnego (jw) musi bra pod uwag potrzeby i uczucia innowiercw jeeli takowych mamy w druynie. ( jeden z moich zastpowych a potem druynowych w szczepie by ewangelikiem i nigdy przez ok 10 lat naszej wsplnej dziaalnoci nie mia faktu aden zgrzyt-nawet jak na obozie pracy ZZ niedziel chopcy rozpoczynali hasem katolicy do Kocioa-heretycy do garw, "Swa" odpowiada papici na sabat - reformici do dobrych uczynkw- oczywicie wszystko w artach) (
marek kamecki)

Uwaam, e nie mona ograniczy druynowego tylko do dawania przykadu (w kwestii wiary). Rwnie, mona z nim rozmawia, zachca go, dawa mu rne pomysy i wskazwki, ale nie ogranicza ycia religijnego druyny sztywnym regulaminem. Tutaj trzeba si troch zda na wyczucie druynowego. Napisaem "troch" bo ma przecie duszpasterza do pomocy. Jednak przegiciem w drug stron byaby moim zdaniem postawa druynowego "tolerancyjnego", ktry nie wprowadza adnych form religijnych tylko dlatego, eby nie narazi si przypadkiem, na jak niech harcerzy z druyny. Wielu jest takich, ktrzy wykorzystuj obecn mod na "tolerancj" i np. nie pjd (chocia s chrzecijanami) na Msz w. tylko z powodu lenistwa, zasaniajc si "tolerancyjnymi" przyczynami. Z takim harcerzem trzeba porozmawia i wybada, jeli to jest kwestia lenistwa to lekkie przymuszenie moim zdaniem nie bdzie tutaj ze, aczkolwiek nie uwaam, e do wszytkich elementw religijnych mona przymusza. (Janek)

trzeba utrzymywa rwnowag pomidzy rnymi obszarami wychowania;
Ksidz w "systemie" powinien mie miejsce doradcze. Druynowy prowadzi prac wychowawcz na ktr skadaj si rne elementy metody w tym wychowanie religijne (w zakresie jaki Druynowy uwaa za stosowne) jeli ma problem z tym wychowaniem lub ma problem z ktrym harcerzy w kwestii religii ma dwie drogi :
1. rozmawia z rodzicami chopca/dziewczynki
2. udaje si do ksidza (kapelana harcerskiego) po porad lub prosi o pomoc bezporedni (Maki)
Moim zdaniem metoda harcerska nie moe by zachwiana w adn stron, nie moe by tak ze istot pracy harcerskiej jest religia, ale nie moe by te tak, e wychowania religijnego nie bdzie w ogle.. Caa metoda wychowawcza jest jak tort, jak jest za mao lub za duo pewnych skadnikw to jest nie dobry, a proporcje mona troch zmienia w zalenoci od tego kto go zjada:) (Maki)

Natomiast zakadajc, e harcerstwo jest wspomagajce rodzin i szko, to rodzina jest miejscem gdzie jest prowadzone wychowanie religijne. A my musimy umoliwi naszym harcerzom udzia w praktykach religijnych do jakich zostali przyzwyczajeni w domu. My mamy zadanie pokaza im inny punkt widzenia na Boga poprzez harcersk przygod, braterstwo, przyrod etc. (Maki)

moe rzeczywicie odda spraw religii w rce dzieci i ich rodzicw, a skupi si na pracy. Niech kwesti wychowania religijnego przejm osoby kompetentne, a z naszej strony niech to bdzie wychowanie moralne!!! (Storczyk)

Duch wity czy paragraf
duchowo, a obrzdowo harcerska
Istnieje wiele moliwoci typowo harcerskich na wzbudzanie cech, ktre wiadcz o duchowoci czowieka: refleksji, wraliwoci, szacunku do innych, powicenia, samodoskonalenia. Ba wg, mnie one to wanie w atrakcyjny dla modych sposb s przez nich akceptowane. Bo czy np. Trzy Pira to nie jest wanie sprawno "duchowoci harcerskiej"?, albo "CHWAT", albo znana nam wszystkim "Szara Godzina" czy praca opiekuna stopnia instruktorskiego z kandydatem? Krgi, przepraszanie si w krgu, iskierka, caa obrzdowo ogniska, tradycje zwizane z przygotowaniem obrzdu Przyrzeczenia Harcerskiego, wtajemniczenia wdrownicze - to wszystko samimy stworzyli i wielokrotnie te elementy bardziej zapadaj nam w pami i wiadomo ni inne dziaania. Zreszt - wiele rodowisk nawet z rnych organizacji, nie moe czsto dogada si na wielu paszczyznach, ale dogaduje si w krgu ognia albo podczas kunicy instruktorskiej:-) (pawe rozdzestwienski)

Ustalmy czym jest "duchowo" - to specyficzna szkoa formacji duchowej wynikajca z nowego odczytania Ewangelii, przepracowana i wdraana pod kontrol i akceptacj biskupa (diecezji lub Rzymu). Oczywicie, mamy do czynienia w harcerstwie z pewn obrzdowoci czy moe zwyczajami zwizanymi ze sfer wiary - i to niewtpliwie jest fantastyczny "obrzdek" (w latach 80-tych artowalimy zawsze z naszym duszpasterzem, e jestemy katolikami obrzdku harcerskiego) i jest on szalenie pocigajcy modzie bo przenosi odczucia religijne z relacji instytucjonalno-kulturowej na wi bardziej osobist z Bogiem nie gubic przy tym aspektu wsplnotowego. Nie sdz mimo to , e mamy do czynienia ze szko formacji duchowej - to raczej zbir zwyczajw i zachowa (wartociowych samych w sobie), ktre wykorzystujemy do przyblienia Chrystusa harcerzom (
marek kamecki)

Religijno regulaminowa
Mj niesmak budzi fakt prby dosy bezdusznego transponowania sfery osobistych przey na regulaminowo wymagane formy pracy. To jest obszar w ktrym moemy wymc pewne zachowania , ale pytanie jak to si przeoy na wewntrzny-personalny stosunek harcerza do Boga. Jeeli formy su wzbudzeniu lub wzmocnieniu tego stosunku to OK - jeeli s przeprowdzane z innych wzgldw - regulaminowych, dbaoci o PR, itd to niestety, ale mona pogubi to o co nam chodzi. Sdz , e zamiast nascza Zwizek frazeologi religijn i przeadowywa go rekolekcjami , pielgrzymkami, uroczystociami powinnimy skoncentrowa si na takiej formacji druynowych, ktra pomoe im wpywa na swoich harcerzy wanie naszymi metodami. (marek kamecki)

Stosowanie obowizkowych praktyk , e to nie tylko zamyka drog do ZHR-u pewnej grupie osb, na ktre przecie powinnimy czsto najbardziej oddziaywa, ale co gorsza moe doprowadzi do pojawienia si u harcerzy wstrtu do religii tak daleko posunitego, e prowadzcego do odejcia z Kocioa.(Borowy Duch)

Ja rwnie uwaam, e doprowadzi chopca do Boga najlepiej poprzez wasny przykad i e zmuszanie ludzi do praktyk rel. jest najkrtsz drog do tego , eby ich od Niego odcign.(
marek kamecki)
[gdy] ostatnio dowiedziaem si , e warunkiem udziau w zlocie chorgwi jest .. by w stanie aski uwicajcej to mi rce opady. Jeeli wychowanie religijne ma wyglda - czyli ma by tworzone na pokaz to co tu duo gada - chyba to grzech.
Gdy widz jak "uywa" si modlitw czy Msz w. do podkrelania takiego czy innego wizerunku jak suy to czemu innemu ni jest, to po prostu uraa to moje uczucia religijne. (
marek kamecki)

[chodzi o to] eby nie tworzy regulacji w tej materii, eby wizytatorzy nie ganiali jak psy gocze po obozie w poszukiwaniu kapliczki (fakt autentyczny) , eby nie wymaga w reg. na st. okrelonych form religijnych i eby to druynowy, ktry zna swoich chopcw i ich rodowisko rodzinne decydowa co, jak i kiedy - a my pokazujmy mu drog wasnego przykadu , przekonajmy, e jak mwili staroytni Wosi: "Verba docet, exempla trahunt" (sowa pouczaj,przykady porywaj) (
marek kamecki)

jednak myl, e to jest kwestia np. pogadania wizytatorw z danym druynowym, spytania czemu nie ma tej kapliczki-zwykego porozmawiania, jeli to jest kwestia lenistwa druynowego, a adnych innych przeszkd nie ma (do zbudowania kapliczki) to myl, e spokojnie mona "pojecha" po punktach, a ju napewno zwrci uwag, ale jeli s to inne waniejsze sprawy to... tak jak mwisz. Jednak przede wszystkim ROZMOWA z druynowym i wyjanienie. (Janek)

Ja jako nie bardzo czuj si wstawiony w ramk Zarwno hufcowy, jak i Komendant Chorgwi pozostawia mi wiele swobody w prowadzeniu druyny oraz wdraaniu nowych pomysw. Ze strony regulaminu te nie czuj si ograniczony, poza wyjtkami, ktre prawie zawsze s. … Nie mwi te, e jest zupenie rowo, czasem s bezsensowne imprezy typu "[...]defilady", ale szczerze mwic nie bardzo widz, eby byy narzucane z gry ZHR-u. Bardziej s to lokalne uroczystoci, kiedy jestemy poproszeni o to, eby jako harcerze gdzie pj, stan na warcie honorowej, przej szpalerem itp. jednak nie s czsto i w duej mierze kiedy jako druynowy powiem, e nie mog i bo mam co bardzo wanego w druynie, albo dlatego, e ostatnio za duo druyna uczestniczy w imprezach typowo pokazowych to nie ma problemu.  (Janek)

wasna droga do Boga
Droga do "szukania Boga" na wasn rk czasami jest najlepsza, ale czasami prowadzi do sekciarstwa. (…) pamitam te o wsplnotowej roli Kocioa, ktry przemawia gosem Pana, nie plebana. Dlatego czasem dobrze jest pomodli si wsplnie, dlatego samotne rozwaanie przed Obrazem Jasnogrskim jest wartoci, ale wartoci jest take milionowe zgromadzenie przed otarzem papieskim. Granic - jake podobnie do myli harcerskiej - jest dobrowolno i indywidualny przykad. Kapana, instruktora. wiadka po prostu. Byle nie "urzdnika oddelegowanego d/s religii". Przed tym jedynie przestrzegaem, przed instrumentalnym podejciem do Boga traktowanego jako punkt do zaliczenia w programie dnia, albo w wymaganiu na stopie. Bo poza tym obz lub druyna jako wsplnota, a krg ogniskowy jako krg modlitwy - to z racji chociaby na nagromadzenie pozytywnych zwykle emocji miejsca wzorcowe! (kohub)


Instruktor – chrzecijanin:
czy instruktor musi by chrzecijaninem ?
czy niechrzecijanin nie moe by dobrym instruktorem? W moim pojciu moe i osobicie znam ateist, ktry by wietnym instruktorem. Wyjtek?? w obecnym ZHR tego nie sprawdzimy (Maki)
Z jednej strony wzbraniamy si od tego eby by organizacj wyznaniow w imi : „wszyscy jestemy rwni”, „kade dziecko musi mie prawo…” itd., a z drugiej strony tej rwnoci nie wida. Zakadamy e kady moe wej w szeregi ZHR, ale nie kady moe zosta jej instruktorem. (Storczyk)

Instruktor musi wierzy
Instruktor powinien by osob wierzc. Po co musi wierzy? No wanie. Moe od tyu - jeli nie wierzy to:
- po co chce "formowa" harcerza ?
- po co ma poznawa przyrod ?
- po co chce by mu bratem ?
- po co ma widzie w nim widzie bliniego?
- po co ma by itd...
Czy musi by katolikiem , nie. Baden Powell nie by katolikiem. Nie widz problemu czy uczciwy prawosawny moe by druynowym, widz trudno, bo ja bym tego nie potrafi , ale inni s zdolniejsi. (calva)
zawsze mi si zdawao e harcerstwo ma wychowywa w duchu wartoci chrzecijaskich. Dla mnie nie jest to pojcie tosame z religi. ( pod dyskusj!). co za tyczy si wychowania to ma to by proces wychowywania a nie wychowania.!!!! Tak bliskie sobie sowa wcale nie oznaczaj tego samego. Wychowanie to proces (upraszczajc) ktry ma bardzo okrelony cel, urobienie wychowanka tak aby na kocu wyszed z tego mwic brzydko „produkt” ktry spenia normy przez nas okrelone. Jest to o tyle niebezpieczne ze nie uczy mylenia, refleksji oraz tak naprawd hamuj rozwj jednostki ( co w tym konkretnym przypadku moe doprowadzi np do obrzdowego traktowania wiary a w najgorszym razie do sekciarstwa). Wychowywanie natomiast ma na celu rozwj , aktywizacj, wolno wyborw i nie jest przede wszystkim zamknitym procesem. Zapytam dlaczego np kto ma mi narzuci kiedy mam by gotowa np. do penienia roli duszpasterskiej? Mog nie by nigdy! Ale czy to oznacza e szczerze nie wierz ( moe natomiast taka opinia wpyn na to czy zostan instruktorem)? (storczyk)


Kto to ma ocenia czy instruktor jest „wystarczajco” wierzcy
Wydaje mi si, e komisja nie jest dobrym miejscem weryfikacji. Raczej konfesjona, rozmowa z kapelanem i pniej jego decyzja, czy dany osobnik "si kwalifikuje" czy nie. Sdz, e rozmowa z kapelanem jest w stanie "zmierzy" stopie wiadomoci wpywu druynowego na harcerzy. (calva)
Mielimy ten problem na Zjedzie poprzednim; a kto to jest instruktor wierzcy? To takie ostro New Age...Synkretyzm, wybiorczo itd. Tak samo jak mielimy problem kim jest chrzecijanin - bo definicja "ten, ktry uwaa si za chrzecijanina" to byo za mao, "ten co by ochrzczony" te nie bardzo, bo to ronie bywa w Kocioach Chrzecijaskich, "ten ktry praktykuje religie chrzecijask" zbyt dyskryminujcy. Poza tym zaraz kto powiedzia ze wiadkowie Jehowy, wyznawcy Kocioa Boego w Chrystusie i Zielonowitkowcy to te chrzecijanie. I tu pokazuje si idealnie nasz problem; gdy si czego nie czuje to pojawia si potrzeba zdefiniowania i okrelenia. Przy prbie okrelenia wchodzimy na liski grunt rnych za i przeciw.
Mi si podobao, gdy jedna harcmistrzyni powiedziaa mi, e jej zdaniem spokojnie instruktorem moe by osoba poszukujca wiary tylko nie moe tego powiedzie gono bo "straci prace" :] (Aga Leny)
Tylko jak jest z t praktyk? bo jeli komisja zapyta czy chodzisz co niedziel na msz w., a ty odpowiesz, e nie to znaczy e nie jeste kompetentny na wychowawc harcerskiego. a moe ty uczestniczysz we mszy ale raz w miesicu a innych chodzi do kocioa codziennie....co zatem jest waniejsze i jak to zmierzy. I dlaczego jest postrzegane zawsze z punktu widzenia katolika rzymskokatolickiego? (storczyk)


Formy pracy w wychowaniu religijnym
Najlepszymi rekolekcjami harcerskimi jest postawa druynowego, najlepsz pielgrzymk -obz wdrowny. (marek kamecki)
Warto na wychowanie religijne spojrze te z perspektywy wychowanka. Dla chopca 11-15 odmawianie modlitw, uczestniczenie w rozwaaniach czy nocne czuwania nie s atrakcyjne. Natomiast fajna gra, zwiad etc. to ju co innego. I w takie formy mona wplata wtki religijne. Warto pokaza nie tylko wiar dzi ale i w kontekcie historycznym w zabawie... dziki temu nasi harcerze bd "formowani" religijnie bez "religiowstrtu" wynikajcego z niedobrania form do odbiorcy. (Maki)
Nie ukrywam e nie zawsze widz rozsdek ze strony instruktorw [w kwestii udziau harcerek i harcerzy w modlitwie lub mszy], (czasem jest to po prostu nieumiejtno znalezienia wyjcia z sytuacji) (Storczyk).
Zalee winny od wielu czynnikw np:
1. Od tego w jakim rodowisku dziaa Druyna
2. Od obrzdowosci obozu (Maki)

potrzeba naturalnoci w stosowanych formach
Czy ci instruktorzy na co dzie te s tacy? Te modl si trzy razy dziennie? Te zbiorowo chodz do spowiedzi i maj w pracy na biurku kapliczk? Jeli tak, to w porzdku. Oni tacy s, maj do tego prawo i taki daj przykad innym, a wol innych jest ten przykad z nich bra albo nie. Ale jeli tego na co dzie nie robi, tylko dla niejasnych celw zmieniaj skr wdziewajc harcerski mundur, to s po prostu niebezpiecznymi faryzeuszami.(Borowy duch)
Modli si czy nie modli na obozie przed posikiem? Wikszo harcerzy w domu tego nie robi - to jeeli ja bd inicjowa modlitw to zmuszam czy nie zmuszam? No wanie - temat jest postawiony bardziej na JAK a nie na CZY.
I tu ley pies pogrzebany. Bo jeeli druynowy jest czowiekiem wiary to chopcy to odczytaj bez wzgldu na to, czy bdzie si modli w ukryciu czy zrobi z modlitwy stay element planu dnia. Druynowy jest dla harcerzy bohaterem i bd oni postpowa jak ich bohater. Jeeli jego wiara bdzie "niedzielna" to inne jego dziaania bd sztuczne i to bdzie wida. Jeeli druynowy bdzie blisko Boga i bdzie y swoj wiar to chopcy te to przejm. (
marek kamecki)

kapelan
Co do kapelana - mamy kapelana druyny i to jest bardzo dobry pomys na przekonanie modych (jak i czsto nas instruktorw) jaka potga tkwi w wychowaniu stricte religijnym, Konrad naucza bowiem nie tylko sowem, ale caym yciem i swoim przykadem (Pawe Rozdestwieski)

Kapliczka:
Ja bdc Druynowym nigdy nie zbudowaem kapliczki na obozie za co zreszt traciem punkty w arkuszu wizytacyjnym!
W moim rozumieniu takie przejawy s przesad i nie nale do zada instruktora. (Maki)
kapliczka w obozie druyny, jeli jest zbudowana przez dobrze zyty ze sob zesp, znajcy si jak yse konie i odczuwajcy wspln potrzeb gbokiego przeywania wsplnej modlitwy (z dowiadczenia wiem, e to raczej rzadkie zjawisko), to nie dziwi mnie kapliczka w takim obozie. Jeli test to jednak tylko pewien folklor, "bo tak wszyscy czyni", albo co gorsza, "bo za kapliczk otrzymamy kilka punktw wicej w kwestionariuszu oceny obozu", to mamy do czynienia z sensualizmem religijnoci, jej ludycznym, w pewnym sensie, przejawem. Ja wrd swoich harcerzy propaguj zasad, e dobrze by byo, gdyby tak kapliczk, "wityni dumania" w ustronnym miejscu zrobic, ale adnych tam nie urzdzam zbiorowych modw. Taka forma dziaa mnie osobicie odstrcza (Borowy Duch)

Musze powiedzie, ze my mamy w druynie do kapliczek stosunek nabony i stawiamy je we wszystkich orodkach jedzieckich w ktrych jedzimy i na wszystkich obozach. Moze ta nasza wiara jest prociutka i naiwna, ale my wierzymy w potg opieki Panienki Jazowieckiej nad naszym grzesznym ywotem - przez 15 lat trwania druyny nie mielimy nigdy adnego powanego wypadku zwizanego z komi. Std nasze umiowanie do szerzenia kultu Opiekunki Uanw kapliczka jest nam rwnie niezbdna do naszej Modlitwy Uana Jazowieckiego.(Pawe Rozdzestwienski)

Udzia w modlitwie wieczornej i mszy witej
problemy z zapewnieniem dobrowolnoci:
istotniejsze jest jaki pogld na spraw uczestnictwa w mszy czy modlitwie ma dziecko, a nie jego rodzic. Problemem dla mnie jest e wielu z nas instruktorw traktujc modlitw czy msz niedzieln wanie jako obowizek czy szczegln potrzeb nie zauwaaj dzieci, ktre takiej potrzeby nie maj i /lub nie potrafi tego zakomunikowa. W ten sposb poddaj si czujc przy tym spory dyskomfort, a to z kolei te moe z czasem przysporzy problemw. Dzieci chc wsplnie ze swoimi rwienikami z druyny spdzi jak najwicej czasu i pjd na t msz w obawie przed tym e bd le postrzegane. Pytanie dlaczego te dzieci musz si dopasowa ? Dlaczego ich potrzeby (nie pjcia na msz) nie s traktowane na rwni z tymi ktre tak potrzeb maj. Bo w praktyce wyglda to zazwyczaj tak, e nie pyta si harcerzy czy maj na pjcie na msz ochot, gdy wymaga to co najmniej zostawienia ich pod opiek instruktora, a tych czasami te nie ma w nadmiarze. Rozumiem e s, druyny, ktre w swoich szeregach maj osoby gboko wierzce i te by moe rzeczywicie maj potrzeb kapliczek i wsplnej modlitwy rano i wieczr. Ale chyba nie ma si co oszukiwa, e generalnie nie wszyscy mamy tak potrzeb, jeli ju to raczej w ciszy i spokoju tak by taka modlitwa bya nasz rozmow z Bogiem. Jako osoba dorosa potrafi nie odmwi wsplnej modlitwy wwczas gdy z jakiego powodu nie czuj takiej potrzeby (generalnie zreszt wol takie „sam na sam”). Natomiast zdaje mi si e nasze dzieci czsto „id za tumem” bo nie maj innej moliwoci, bo wszystkie koleanki i koledzy tak robi. Wwczas sens takiej modlitwy jest wtpliwy. Ja nie mwi tu o fakcie pitnowania przez innych harcerzy, ale pytania „dlaczego nie idziesz”,” lub „co bdziesz wtedy robi” te nie nale do przyjemnych ( nawet dla mnie). Druga sprawa jak czuj si dzieci, ktre w ogle nie praktykuj modlitwy? Takie przecie take s w naszych szeregach! I w kocu czy taka praktyka nie zamyka drzwi do naszych druyn dzieciom z rodzin niepraktykujcych? (Storczyk)
W moim obozie bya modlitwa wieczorna i coniedzielna Msza wita. Obydwa te przejawy wychowania religijnego byy dla chtnych. [Uwaam jednak, e] wany jest Druynowy, ktry we wszystkich praktykach religijnych winien uczestniczy dziki czemu, jeli jest autorytetem, pociga chopcw za sob i zachca do poznania Boga. (Maki).
Teoria, e grupa wymusza na pojedynczych chopcach aby chodzili na msz jest troch oderwana od rzeczywistoci... Wikszo chopcw( przynajmniej w Warszawie) nie chodzi co tydzie do kocioa. Byem przez kilka lat w druynie prowadzonej przez Makiego i ta swoboda praktyk religijnych o ktrej napisa bardzo dobrze si sprawdzaa. Wikszo tych mniej religijnych harcerzy i tak chodzia na msze, ale ze wiadomoci e to by nasz wasny wybr. A alternatywa bya kuszca - godzina leenia na pryczy:) I nikt si nie obawia represji, ani zego postrzegania! (Maciej Albinowski).

[Nie zmienia to faktu, i s sytuacje, e] harcerz na msz pjdzie bo id wszyscy, a nie dlatego e ma na to ochot. [Najwikszym problemem] s te praktyki ktre s „wpisywane” w plan obozu, jak modlitwa poranna i wieczorna (s one czsto traktowane jako powinno dla wszystkich a nie dla chtnych - lub czasem nie daje si tego poczucia e jest tylko dla chtnych przez co cay obz czuje si zobligowany) (Storczyk)
U mnie w druynie zawsze modlilimy si przed posikami i by czas (krtko), e urzdzalimy wsplne modlitwy , ale nic tak nie wpywao na moich skautw jak to , e zauwaali moje indywidualne zachowania. To , e zaczli czyta Pismo w. byo wynikiem tego, e sam wstawaem przed pobudk, szedem si umy a potem siadaem na uboczu i czytaem. Jednak nie byo w programie zaj czytania Biblii.!!! Do dzisiaj nie wiem skd dowiedzieli si , e odmawiam brewiarz, bo robiem to zawsze poza obozem, ale przyszli z pytaniem co to jest i czy oni te by mogli. (marek kamecki)

Mam dziwne wraenie, e niektrzy z obawy przed "uraeniem" jakiej osoby wolayby na wszelki wypadek wyczy wikszo elementw religijnych z ycia druyny. Wyczy, bd zsun gdzie daleko, eby "nie raziy w oczy". W mojej druynie, od samego pocztku (jestemy mod druyn ) zawsze jasne byo dla chopakw jak postaw ma druynowy, jak si odnosi do wiary. Wiedzieli, e np. codzienne modlitwy (poranne, przed posikiem, wieczorne) nie wypywaj z chci dostosowania si do jakich dziwnych, sztywnych regu, czy te pokazania, jak bardzo "wierzca" jest druyna, ale z tego, e druynowy (z kadr) chce pokaza (NIE NARZUCI) drog, na ktrej si nie zawid, drog ktr kiedy kto mu pokaza. Myl, e nigdy chopaki nie czuli (ja przynajmniej nie czuem), e kto robi zamach na ich wolno. By moe dlatego, e mieli wiadomo otwartoci kadry, wiedzieli, e jeli komu si co nie podobao to kadra go zawsze traktowaa powanie, porozmawiaa i jeli uwaga bya rzeczywicie suszna to potrafia przyzna si i naprawi swj bd. (Janek)

Dla wielu z nas nie ma adnego problemu wsplna modlitwa, gone przepraszanie si w trakcie wieczornicy czy modlitwa przed posikiem. Natomiast dla pewnych osb i mog z czystym sumieniem powiedzie ze dla znaczcej jej iloci s to sprawy bardzo osobiste. Mwi to rwnie na wasnym przykadzie: nie modl si nigdy w domu przed posikiem –wiec dlaczego mam to robi na obozie? ( nigdy nie wyrzuciam chleba- dlaczego inni tak nie robi?) zawsze krpowao mnie jako mod harcerk gone dzikowanie Bogu za dzie ktry min- za to uwielbiaam rozmowy w mylach ju na pryczy z zamknitymi oczami etc. Taki mam temperament, taki sposb okazywania radoci i wdzicznoci za to e jestem. Nie uwaam go za gorszy od stania w cieniu kapliczki i odmawiania raca. Niemniej bdc mod osob bardzo trudno mi byo powiedzie o tym moim instruktorom dla ktrych manifestacja wiary bya czym naturalnym ( czsto niestety koczya si na manifestacji) To doprowadzao do sytuacji e albo mwiam cos czego wcale nie chciaam, albo znajdywaam wymwk na to eby w danym np. obrzdzie nie uczestniczy. Nie mona udawa e nasi podopieczni wychodz z rodzin Wierzcych (Storczyk)
Problem polega choby na tym ze druynowy jest modym czowiekiem, dowiadczenie yciowe ma niewielkie i moe nie po prostu nie wiedzie jak si taki sprawy zaatwia, zreszt moe potraktowa dziecko w jaki sposb "wyamujce si z szeregu" jako problem ktrego trzeba si pozby. Sam zreszt moe atwo ulega rnym wpywom np jakimi religijnym fascynacjom.Tacy ludzie chcieli by wszystkich nawraca, wskazywa Jedynie Suszn Drog(JSD),albo sami wchodz na tory moe nie fanatyzmu religijnego bo to niewaciwe sowo, ale jakiej arliwej (wg siebie) religijnoci, krzykliwej demonstracji wasnych pogldw itp i czyje problemy z religi mog traktowa jeli nie jako gwniarskie fanaberie to jako wpyw Zych Si (ZS) albo opr materii ktry musz przeama, oczywicie dla dobra harcerza. Takich ludzi miaem okazj obserwowa, no moe nie byo jakich drastycznych historii niemniej gdzie tylko si dziao wciskali elementy religijne i to np kosztem pracy organizacyjnej i czy odpoczynku nawet w sytuacjach gdy on by po prostu warunkiem przetrwania. No i bywao(cho nie zawsze) ze mimo dosy barwnych demonstracji zewntrznej religijnoci swoim ,zachowaniem na co dzie robili chrzecijastwu swoista antyreklam .Wydaje mi si ze w Organizacji nazbyt atwo ostentacyjne demostracje religijnoci traktuje si jako dowd wielkiej wiary i przydatnoci czowieka podczas gdy niekiedy s to tylko przejawy chwilowej fascynacji, tzw odbicia szajby albo zwykego koniunkturalizmu i mody. Albo ucieczki od konkretnej pracy w sfer gadania i rnych pokazwek. (tomasz bracha)

w kwestii obozowego chodzenia na niedzielne msze wite:
1) mali i wiksi harcerze powinni mie moliwo uczestnictwa we mszy; naley przy tym waciwie rozumie "moliwo".
Np. dla 12letnich harcerek marsz do kocioa
6 km przez las w jedna stron (najlepiej bez niadania, bo si juz nie zdyo zje, poniewa apel si przeduy...) nie jest moliwoci uczestnictwa. Trudno tez si oszukiwa, ze postawienie harcerzy wobec alternatywy kpiel albo koci, jest w porzdku.
2) Decyzja jest decyzja. Czowiek, nawet 11 letni, gdy bdzie musia sam zdecydowa idzie czy nie idzie na msze, czuje odpowiedzialno. A jak mu si kae pj, to on to robi, bo druynowy kaza. Z mojej praktyki wynika, ze takie decyzje trzeba uszanowa i powiedzie "w porzdku." Mona tez wysondowa o co chodzi, bo jak kto ma lenia, to warto go zmotywowa...
Nic tak na mnie nie dziaao jak to, ze kto mnie traktuje jak dorosego. A teraz mog Wam tez napisa, ze taka sama taktyka dziaa niezalenie od wieku. Wiem, wszyscy si boja da czowiekowi decydowa. Bo jest za may... A potem si okazuje, ze jak ma 35 lat, to tez jest za may. Tylko ze on nie mia do tej pory szansy wzi penej odpowiedzialnoci i ponosi konsekwencji swoich decyzji. (Jula)

Niech decyduj rodzice
Zawsze punktem wyjcia dla mnie jest stanowisko rodzicw w danej sprawie.
Zawsze informowaem na zebraniach przedobozowych, e druyn chodzimy na coniedzielne msze w. - i jeeli kto si na co takiego nie zgadza to prosz o wczeniejsz informacj... W innym przypadku traktowaem to jak jeden z obowizkw dnia (niedzieli) na obozie i zwracaem uwag, eby wszyscy (ktrych rodzice nie mieli zastrzee) uczestniczyli w mszach w.. Raz czy dwa zdarzy mi si problem - e chopak zaprotestowa - a ja uszanowaem jego decyzj, ale potem skontaktowaem si z rodzin, eby ustali jaki mam mie do tego stosunek (psina)

Harcerze innych wyzna lub niewierzcy:
Wychowujemy do pewnej postawy, jeeli jest kto w druynie niewierzcy, to staramy si nie uraa jego wiatopogldu i nie nakazujemy udziau w modlitwie, ale te uczymy go szacunku, e w tym czasie nie powinien w tym rejonie szale Podobnie jak my nie bdziemy szale jak on sobie rozoy dywanik w kierunku Mekki, albo w pitek uda si na modlitw. W 1976 roku na Jasnej Grze zoono lance z proporczykami kawaleryjskimi - jeden z nich nalea do szwadronu tatarskiego 13 p.u., zoyli go polscy Muzumanie. To jest dopiero rozumienie wzajemnej tolerancji i historii!!! Skauting nie zosta stworzony do tego, aby dzieli, ale do tego eby ludzi czy. Osobicie uwaam, e poczucie wasnej wartoci, na ktr skadaj si "wiadomoci" : narodowa, religijna, regionalna, wsplnoty etc. s fundamentem spokojnego i penego dobrej tolerancji spojrzenia na innych. To wanie ludzie, ktrzy s dumnie z tego kim s szanuj postawy innych i z chci poznaj inne spojrzenia na wiat.
I z tego powodu chtnie wyjedamy na obozy ze skautami z obcych krajw, a ja sam mam w pamici obz na ktrym byem ze skautami z Nepalu, ktrzy nie mogli pojc co znaczy sowo: "Anio", bo nie syszeli nigdy o kim takim. Ja natomiast chonem ich obrzdowo i tradycje zwizane z Czomolungm - ktr kady z nepalskich skautw sam sobie haftuje. (Pawe Rozdestwieski)

W naszych podobozach juz od dawna s kapliczki, modlimy si przed posikami - wszystkie dziewczyny odebray w domach katolickie wychowanie i jestem przekonana ze powinny mie szanse swoj religijno w druynie wyraa. Gdybym miaa w druynie osoby innych religii... c, Kosci zna ju modlitw midzyreligijn, od 40 lat nie jest to ju dla katolikw problem. Gdybym miaa niereligijn.... przy caym szacunku do jej przekona musiaaby uszanowa to, e reszta modli si przed posikiem. Tak, robiam w Wielkim Pocie rekolekcyjna gr czy zbirk druyny. Ale majc cho jedn osob innej religii lub niewierzc zrezygnowaabym z tego, eby nie czuy si wykluczone. Nad kapliczk te bym si wtedy zastanowia.

Nie zgodz si, ze jest jaka presja wywierana na nie idcych na msze. Owszem, dzieci potrafi by dla takich osb bezlitosne (patrz: wymiewanie nie chodzcych na religi), ale od tego w druynie mdry druynowy. Z reszt jak bymy mieli z ni walczy - nie chodzc? Ufam, ze trzeba z dzieciakami rozmawia i rnice tumaczy. (Zuza Radzik)

Ale jeli kto taki by si zdarzy, to bd go zachca, eby jednak z wszystkimi bra w tym udzia. Oczywicie na si nie bd go zmusza, ale po prostu wiem, e to dla czowieka jest dobre. (marciolas)


Modlitwa przed posikami:
W moim odczuciu szczytem jest modlitwa na obozach przed posikami osb ktre na co dzie tego nie robi i jedynei w harcerstwie maj takie zapdy (Maki)
adnych tam nie urzdzam zbiorowych modw. Taka forma dziaa mnie osobicie odstrcza, nie mwic ju o modlitwach na apelu czy piewach przy posikach w stowkach. Nie spotkaem jeszcze nikogo, kto przekonaby mnie, e wrd garw, zazwyczaj w cisku i zgieku, jak to przy jedzeniu, jest w stanie poczy si z Bogiem. (Borowy Duch)

Widz te modlitwy ,nie wypowiadam czy s potrzebne czy nie  natomiast bardzo mocno bym si zastanowi czy de facto jest
to modlitwa czy kolejny pls i zabawa, czy taka forma w pewnym momencie nie doprowadzi do deprecjacji modlitwy i jej spowszednienia (
tomasz bracha)
Szczerze mwic te mam czasem takie obawy jak sysz, e druynowy prowadzi "modlitw przed posikiem", ktrej tre jest nastpujca: "Panie Boe (patrzc na tre nie wiem czy pisa z duej, czy z maej:/) nasze sonko pobogosaw to jedzonko" Co to ma znaczy...? Jaki jest konkretny cel takiej "modlitwy"? Nie wiem. Moe kwestia odklepania bo tak ka... Myl, e na podstawie takiej modlitwy (jeli prowadzi j druynowy) moemy miao stwierdzi, czy jakiekolwiek kapliczki i mody maj sens w takiej druynie, aczkolwiek mog si myli...
U mnie w druynie przed kadym posikiem wsplnie odmawiamy modlitw (najczciej piewan). Na kadym obozie robimy konkurs (dla chtnych) na najlepsz modlitw. Myl, e jest to jaka konkretna i w miar dobra forma zwrcenia uwagi harcerzom na sens modlitwy. eby bya piewana wsplnie, zastp musi si niele nagowi bo jeli to jest co w stylu "Panie Boe nasze sonko..." to odrzucamy tumaczc jaki jest sens modlitwy. Musi by te jaki pomys na melodi oczywicie. Jeli proponowana modlitwa przejdzie selekcj to jest dopuszczana do "uytku publicznego" i piewajc j modlimy si wsplnie ca druyn. (Janek)


Rekolekcje na obozie
Jeli chodzi o rekolekcje na obozach to nie widz w nich nic zego. Sama wiele Duszochwatom zawdziczam, wiem e dla wielu moich harcerek to jest zawsze wielkie przeycie: czekaj na nie, duo si dowiaduj i pogbiaj wiar - czsto nie maj okazji we wasnych parafiach. Wanie w harcerstwie pierwszy raz przyjam komunie na rk i pod dwoma postaciami - ciesz si e znalaz si kto kto mnie w pikno tych symboli wtajemnicza na obozie. (Zuzanna Radzik)
Tak samo jak Duszochwaty, rekolekcje harcerskie, harcerski kurs przedmaeski (moi bardziej zorientowani znajomi spoza ZHR si miej e polega na tym, e nie moe by koedukacyjny...), czuwania itd - kurcze - czy my nie przejmujemy roli, ktr o wiele lepiej spenia kto inny? Czy organizujc takie praktyki nie narzucamy zbyt wiele harcerkom i harcerzom? Czy to naprawd pomaga im znale wasn drog do Boga? (Goka)


Religijno, a stopnie harcerskie i instruktorskie:
jak sobie przypomn moja komisj instruktorsk i stwierdzenie, ze nie moe mi zosta zamknity przewodnik bo jestem zbyt mao wierzcy i ebym wrci jak bd bardziej wierzcy to mi zamkn... (Misiek)
jeden z moich podopiecznych na Kapitule HR musia odpowiedzie na pytanie czy jest co niedziela na Mszy i dosta dodatkowe zadanie W PRBIE NA HR, eby zaznacza krzyykiem w kalendarzu kad niedziel, kiedy uczestniczy w Mszy wtej, nie mogem uwierzy ... . Ja na mojej komisji phm miaem pytania o stosunek do wiary, Kocioa, o to jakie prowadz wychowanie religijne w Druynie i dlaczego takie skpe... (Maki)
Na moim pwd pytano, czy przyjm przyrzeczenie od niewierzcej harcerki. Chyba si jako wykrciam od jasnej odpowiedzi. (Zuzanna Radzik)

Od dwch lat jestem czonkiem KI dziaajcej na Mazowszu w Organizacji Harcerzy i musz powiedzie, e jest to zesp bardzo rozsdnych ludzi, spord ktrych najbardziej aktywnie uczestniczcy w spotkaniach z osobami otwierajcymi lub zamykajcymi prby nigdy nie wykazywali si taka niedelikatnoci, by z butami wchodzi wbrew swym rozmwcom w ich dusze i roztrzsa sprawy wiary w kontekcie umiejtnoci instruktorskich. Od dwch lat kwestia wiary prawie wcale nie przewija si na zbirkach KI. A jeli to tylko dlatego, e o tej sferze opowiadaj zainteresowani instruktorzy i kandydaci na instruktorw. (Borowy Duch)


Patologie
Moim zdaniem na wychowanie religijne w ZHR nie ma po prostu pomysu, bo kluczem jest dobr fajnych harcerskich form pracy. (Maki)

Rne rzeczy widziaam: krccych si wok rodowiska ludzi z Opus Dei, raca na klczkach dla kadry zgrupowania - no ale nikt nas si nie cign, Anio Paski podczas wycieczek w gry w bratniej mskiej druynie, zakonne obrzdowoci (ktrych chopcy szczerze niecierpieli). (Zuzanna Radzik)
byam na obozie z rnymi rodowiskami mazowieckimi i nigdy nie byo inaczej tzn. kapliczki obozowe, modlitwa
rano i wieczorem, Msza co niedziele, czasem Anio Paski, duszochwaty, spowied na obozie.(Aga Leny)
Te znam przypadki "indoktrynacji" religijnej w Druynach Harcerzy i Harcerek. Nocne Czuwania, modlitwy poranne, wieczorne, przed posikami, Anio Paski, na Apelach, wieczorne rozwaania z Pismem witym, rekolekcje w trakcie obozu etc... i to nie przykady z kilku miejsc a z jednego obozu w jednym roku. Niestety ja uwaam to za patologi a co istotniejsze cz naszych harcerskich ksiy tez tak uwaa. (Maki)
Od instruktorki-chrzecjianki usyszaam na kapitule wdrowniczki, e "ydzi nie pozwalaj nam stawia krzyy na naszej ziemi" (wtedy temat wirowiska by wiey) Od kolegi z ZHR nauczyam si na obozie czyta Tygodnik Powszechny (za co pozostaje wdziczna) i w tyme ZHR patrzono na mnie za to spode aba, lub wprost krytykowano (Zuzanna Radzik)

wybra: Tomasz Maracewicz

{mos_sb_discuss:4}

Odson: 6725

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team