ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Rycerze rewolucji Drukuj

Imagehm. Marek Gajdziski 

Kohub stawia dwie ciekawe tezy. Twierdzi, e etos rycerski, by od samego pocztku literack lip nie majc zbyt wiele wspólnego z prawd historyczn, oraz, e dla wspóczesnej modziey oznacza co innego ni dla Makowskiego, Olewiskiego, Rudnickiego, Wdokowskiego czyli dla twórców polskiego skautingu.  Trudno si z tym nie zgodzi ale...

Z punktu widzenia wspóczesnych potrzeb wychowawczych zupenie mnie nie interesuje czy kilkaset lat temu Europ zaludniali rycerze blisi literackim wzorcom Henryka Sienkiewicza czy te bardziej prawdziwy jest obraz pokazywany przez Sapkowskiego. Niech si o to spieraj historycy, jeeli jest si jeszcze o co spiera. Nawet jeli literacki etos rycerstwa chrzecijaskiego, jest tylko fantazj i nie ma nic wspólnego z historyczn rzeczywistoci, to przecie dla nas wane jest przesanie ideowe ukryte pod pojciem "postawa rycerska", a nie formuowanie ocen historycznych.

Jest to tylko i wycznie skrót mylowy, który zosta w Prawie Harcerskim zastosowany po to aby go skondensowa do postaci strawnej dla przecitnie rozwinitego chopca i dziaajcej na jego wyobrani. Rozszyfrujmy zatem ten skrót, tak jak rozumieli go twórcy naszego Prawa.

Rycerz to kto kto broni bdzie Wiary, Króla (Ojczyzna bya pojciem w czasach rycerstwa nieznanym) i sabszego czyli bliniego. To nasza suba Bogu, Polsce i blinim. Rycerz to kto po kim moemy spodziewa si ofiarnoci i odwagi. Kto na kim zawsze mona polega, kto zawsze dotrzymuje danego sowa. Zaraz... ale to wszystko powtórzone jest w Prawie i Przyrzeczeniu nieomal dosownie.
 
Chc specjalnie zwróci uwag na to co w Prawie nie jest powiedziane wprost, a co mona odczyta tylko przez waciwie zrozumienie postawy rycerskiej. Rycerz to kto kto staje do walki w otwartym polu. Naley to rozumie w ten sposób, e etos rycerski wyklucza podstp, zdrad, oszczerstwo, faszerstwo, szanta, strza zza wga, podanie trucizny, pchnicie noem w plecy, jako metod walki i dochodzenia wasnych celów. Walka rycerska to walka szlachetna, to rzucanie rkawicy gdy jest taka potrzeba i podnoszenie jej gdy sytuacja tego wymaga. Tumaczc to na jzyk powinnoci harcerskich i obywatelskich, postawa rycerska to wyrzeczenie si praktykowania zasady, e cel uwica rodki. To prymat honoru nad skutecznoci.

Image
Ikona rycerstwa chrzecijaskiego - wity Jerzy - rycerz bez skazy

Niezalenie od tego czy takie wanie w swej masie byo dawniej chrzecijaskie rycerstwo, etos rycerski stworzony przez XIX wieczn literatur, pozwala kademu nie upoledzonemu kulturalnie chopcu wstpujcemu do skautingu, tak wanie odczyta, jakiej postawy od niego si oczekuje.

Prawo Harcerskie, tak wtedy jak i dzi, ma tumaczy jzyk idei na pojcia zrozumiae dla harcerek i harcerzy. Czy dzi, po blisko 100 latach wezwanie "harcerz postpuje po rycersku", rozumiemy tak samo jak byo rozumiane na pocztku XXw?

Hmm! Trudno na to pytanie odpowiedzie w miar obiektywnie, nie podpierajc si jakimi badaniami statystycznymi. Zanim nie poznamy wyników bada nad dzisiejszym pojmowaniem etosu rycerskiego przez modzie, pozostaj nam spekulacje, oparte na subiektywnych odczuciach. Kohub ju swoje przedstawi. Wynikaj z nich wnioski bardzo niewesoe.

I cho co do samych wniosków z Kohubem si zgadzam, to nieco inaczej oceniam przyczyny takiego stanu rzeczy. Kohub zakada bowiem, e to wspóczesna literatura, zmienia znaczenie pojcia "etos rycerski". e to wpyw ksiek midzy innymi Sapkowskiego. Kohubie drogi! Dinozaurze XXI wieku! A gdzie ty widzia modzie czytajc Sapkowskiego? Chyba tylko przed oczyma twojej marzycielskiej duszy! Jeli ju przecitny polski harcerz zna Sapkowskiego to jedynie z filmu Wiedmin. Ale i ten film to podobno obciach nie wart obejrzenia, jak twierdz koledzy mojego syna i on sam. Niestety to nie wspóczesna literatura formuje dzisiejsz modzie tylko pop rodem z Hollywood, a tam trudno szuka jakie konsekwencji w kreowaniu wzorców, poza konsekwentnym deniem do sukcesu kasowego. Jest to smutna refleksja, ale i ona zupenie nie wyjania przyczyn upadku etosu rycerskiego.

Osobicie podejrzewam, e przyczyna tkwi gbiej i jest bardziej przeraajca. A jest ni nasze XX wieczne dowiadczenie historyczne, a szczególnie dowiadczenie II wojny wiatowej. Pierwsza wojna wiatowa, bya ostatni wojn toczon na naszych ziemiach, gdzie etos rycerski mia jakiekolwiek zastosowanie. Wojsko walczyo z wojskiem, a nie ludnoci cywiln, jeców si nie rozstrzeliwao, tako samo starców, kobiet i dzieci, miast si nie bombardowao w tym celu aby dokona jak najwicej zniszcze. Wojska zajmoway jakie tereny, gdzie natychmiast ycie wracao do normy tyle, e pod inn administracj. I cho kady potrafi poda pojedyncze przykady, które przecz tym sowom, to jednak co do zasady, tak wanie wojna ta bya prowadzona.

Dopiero socjalistyczne barbarzystwo - to niemieckie - narodowe, i to rosyjskiego - klasowe, wymioto etos rycerski do kosza.  Sprawio, e w tych konkretnych warunkach, sta si zupenie bezuyteczny, a nawet szkodliwy. Nie bd tego barbarzystwa opisywa i charakteryzowa, bo kady wie o czym mowa. Chce tylko zwróci uwag na postawy bohaterów, którzy musieli znale skuteczny sposób by si temu barbarzystwu przeciwstawi. I tak jak redniowieczny rycerz mógby sobie swój kodeks wsadzi w buty gdyby przyszo mu walczy ze stadem krwioerczych map, tak  i Armia Krajowa musiaa, podkrelam musiaa, zastosowa formy walki adekwatne do sytuacji. A wic konspiracja, zamachy, dywersja. W tych konkretnych warunkach nie mona byo inaczej, bo okupacja niemiecka w niczym nie przypominaa tej poprzedniej z lat 1915-18, a co dopiero sowiecka.

A potem, przez kolejne 50 lat nasza tosamo narodowa wspieraa si na pamici i sawieniu bohaterstwa onierzy konspiracji. I gdyby nie ta pami, gdyby nie etos Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Zoki, Rudego, Agatonu, Parasola, by moe nie byoby ju Polski. Tylko, e byli to onierze konspiracji - tej moralnie najtrudniejszej - miejskiej, gdzie walka polegaa na agenturalnym wywiadzie, strzelaniu z ukrycia, zamachach. Nie cakiem z wasnego wyboru. Nie byo innego wyjcia. Konflikt wartoci - tych najwyszego rzdu, nie pozostawia wygodnego wyboru. Dramat historii. Dramat pokolenia Kolumbów wychowanych przecie w oparciu o etos rycerski. Czy kto dzisiaj próbuje zrozumie te rozterki, które stay si ich udziaem. Mao kto, bo skupiamy si przewanie na faktach, a nie na ówczesnych dylematach moralnych.

I tak zostalimy wychowani my - pokolenie JP2. W kulcie konspiracji dalekiej od tego co pod pojciem etosu rycerskiego rozumia Andrzej Makowski. Dopiero Jan Pawe II wstrzsn nami. I zstpi Duch i odmieni oblicze ziemi - tej Ziemi. Solidarno znów wystpia do walki w otwartym polu. Dlaczego nam instruktorom KIHAMu i Ruchu Harcerskiego, którzy pozostali w strukturach ZHP, tak bardzo doskwieraa dwuznaczna moralnie sytuacja w jakiej si znalelimy? Bo kady z nas czu, e to co robi nie pasuje do etosu rycerskiego, który sami przywrócilimy w naszych Prawach. Ja sam, cho stanem na ubitej ziemi i jako druynowy ju w listopadzie 1981r. zawiadomiem w licie otwartym Naczelnika ZHP, e przyjmuj i bd przyjmowa przyrzeczenie niezgodne ze statutem, przez wszystkie dalsze lata pozostawania w ZHP, czuem si fatalnie.  I znów dramat. Konflikt wartoci - moralny dyskonfort czy moliwo wychowywania harcerzy bez mieszania ich w niebezpieczne dla nich sprawy, których nie byli w stanie zrozumie. Przeklestwo XX wieku, przeklestwo totalitaryzmu, który stworzy takie warunki, e nie moge y tak jakby tego chcia.

Z tego podego poczucia, które wikszo z nas nosia w sobie, zrodzio si pragnienie oczyszczenia. Tak powsta projekt powoania ZHR, i doczenia do tych harcowników, którzy samotnie trwali na niezomnych pozycjach - co prawda ze skromn grupk harcerzy, ale za to z jakim piknym i porywajcym przykadem rycerskiej postawy. Tworzc chorgwie Rycerstwa Rzeczypospolitej realizowalimy po prostu nasze marzenia, o yciu w Prawdzie i przestrzeganiu kodeksu rycerskiego. Kolumbowie w wikszoci tego nie doczekali. Nam, pokoleniu JP2, Bóg da t moliwo.

I tym optymistycznym akcentem chciabym zakoczy, t polemik z Tob Kohubie, wykazujc, e nie masz racji. Chciabym ale nie mog. By Ty do kroset beczek kartaczy, jednak masz racj, co stwierdzam z prawdziwym alem.

Masz racj, bo to wida goym okiem. Wystarczy tylko zdoby si na odrobin refleksji i zapyta co stao si po 18 latach z tamtymi Chorgwiami Rycerstwa Rzeczypospolitej? Pytasz, w jaki sposób harcerka ma by rycerska? Ja te nie wiem jak. Ale zwró uwag, e o dziwo, ale to wanie w organizacji harcerek standardy etyczne godne postawy rycerskiej s nadal praktykowane, e to wanie w tej organizacji, dobry przykad i dobre wzorce pyn z góry na dó. A w organizacji harcerzy? Szkoda si powtarza. Co si stao, skoro fasz, zdrada, oszczerstwo, plotka, intryga s dzi powszechnie akceptowan metod dochodzenia wasnych celów? Pisz, e s powszechnie akceptowane, cho zapewne jest to opinia niesprawiedliwa wobec bardzo wielu poszczególnych instruktorów. Nie mniej, jako organizacja rzdzca si wol wikszoci, mamy na sumieniu wybory, których powinnimy si wstydzi. Bo nie wynikay one z niewiedzy i niewiadomoci, ale z akceptacji dla postaw niegodnych postawy rycerskiej.

wiadczy to moe tylko o tym, e niestety masz KOHUBIE racj. Bo aden faszerz, czy kamca przecie nie postuluje usunicia etosu rycerskiego z naszego Prawa. Co to - to nie. Powiem wicej, ju samo to, e w Pobudce dyskutujemy na ten temat zostanie przez nich uznane za akt wiaroomstwa i potpione. Po co dyskutowa, po co odkrywa swoje myli przed innymi, skoro mona po cichu robi swoje i uwaa si za rycerza rewolucji, i to jeszcze eby byo mieszniej, rewolucji konserwatywnej.

W ten oto sposób doprowadziem wywód do niewesoego w koca. Doszlimy innymi drogami do tego samego wniosku. Dla mnie kwintesencj niezrozumienie tego czym jest etos rycerski jest pojecie "rycerza rewolucji".  Rewolucja ma swoje prawa, które z etosem rycerskim nie maj nic wspólnego. Równie ta rewolucja, która toczy si od kilku lat w naszym Zwizku. Jej "rycerstwo" tworzy swój wasny kodeks postpowania, bardzo odlegy od tego, który mia na myli Andrzej Makowski, a najsmutniejsze jest to, e kodeks ten ma sporo zwolenników wród  instruktorów harcerskich.

Image
Ikona rycerstwa rewolucyjnego - Che Guevara - cel uwica rodki

Ale KOHUBIE drogi! Nie bybym bym sob gdybym tak to zakoczy. Wiec Ci pociesz, a czytelników natchn odrobin optymizmu. To jest fala odbita, powracajca ale i gasnca. Wiem to na pewno. Mam szczcie y wród zdrowej modziey harcerskiej i widz ich postawy.  Tak w Szesnastce, jak i na kursach druynowych obserwuj wielkie pragnienie ycia w prawdzie, mówienia sobie tak, tak - nie, nie. To pokolenie, które nadchodzi moe nie czyta Sienkiewicza, moe nie miao okazji sucha na ywo Jana Pawa II, ale te pozbawione dostpnych nam emocji, pragnie przey Jego wezwania na paszczynie intelektualnej i moralnej. Tskni za wiatem prostym i uczciwym. I co najwaniejsze, wychowuje si ju w wolnej Polsce, bez tych obcie, które byy naszym udziaem. Jaki mdrzec powiedzia, e atwiej byo wyprowadzi ydów z Egiptu ni Egipt wyprowadzi z ich serc. Nadchodz pokolenia, które ju nie znaj Egiptu i nie musz oczyszcza swoich serc z tych brudów, które w naszych, pozostawi przeklty wiek XX-ty.

Bdmy wic dobrej myli!

Image


Odson: 9223

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team