ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Rozumienie Prawa Harcerskiego Drukuj

Image 

Siódmy punkt obowizujcego w ZHR prawa harcerskiego odnoszcy si do karnoci i posuszestwa brzmi: Harcerz jest karny i posuszny rodzicom i wszystkim swoim przeoonym. Próbowalimy w „pobudkowej" dyskusji omówi te kwestie w realiach wspóczesnego harcerstwa. Pomylaem, e byoby ciekawe popatrze jak to spojrzenie ewoluowao w historii polskiego harcerstwa. Tak si dobrze skada, i na przestrzeni lat powstao kilka wanych komentarzy do prawa harcerskiego, w których mona przeczyta pogldy ich autorów. Wycig z tych komentarzy zamieszczamy poniej.

Image To co dostrzec mona na pierwszy rzut oka to rozmiar tych wypowiedzi. Otó zasadniczo im starsze tym krótsze ! Tu przypomnia mi si wykad Staszka Czopowicza sprzed roku, który pokazywa, i dokumenty programowe i regulaminy z pierwszych dziesicioleci istnienia harcerstwa byy duo krótsze i prostsze ni obecnie. I nie chodzio tu bynajmniej tylko o naturalne „obrastanie treciami" w wyniku kolejnych dowiadcze, ale fakt, e dawniej pewne podstawowe kategorie jak honor, prawdomówno czy uczciwo - nie wymagay szczególnych definicji i zastrzee. Inaczej ni dzi.

Tyle o formie, bo co do treci - zachcam Was samych do znalezienia tej, która Wam odpowiada najbardziej. Opowiedzcie o tym w komentarzach  !

Marabut

------------------------------------------------------------------------------------------------

hm RP Henryk Glass

Posuch harcerski przyczynia si do wyrobienia karnoci w yciu spoecznym. Kady rozkaz harcerski musi by wykonany natychmiast i ochotnie, choby by niemiy. Przy rodzicach i przeoonych stoi harcerz w dobrej i zej doli; nawet mówi le o nich nie pozwala przy sobie.

 

hm RP Stanisaw Sedlaczek

Karno harcerza (harcerki) jest karnoci oniersk. Kady rozkaz rodziców i przeoonych musi by wykonany natychmiast i z ochot, chociaby by niemiy. Jest to nie tylko karno formalna, która pynie z obawy kary; jest to karno, która pynie z mioci i szacunku. Przez karno harcersk wyrabia harcerz (harcerka) w sobie karno spoeczn, która jest niezbdnym czynnikiem w yciu Narodu. Przy rodzicach i przeoonych stoi harcerz (harcerka) w dobrej i zej doli, broni ich, szanuje i nawet mówi le o nich nie pozwala przy sobie.

 

Imagehm RP Jan Mauersberger, sierpie 1942 roku.

Jestem karny wewntrznie. Na zewntrz opanowany i skupiony. Nade wszystko szanuj prawo. Prawo Boe i prawo moralne. Umiem sucha. Chtnie, rozumnie i dokadnie wypeniam rozkaz. Umiem by poddany - wyrzec si wasnej woli, o ile tego da: Ojczyzna, rodzice, zwierzchnicy.

 

 

 

 

 

 

Kard. hm Stefan Wyszyski

Id, Ojcze, aby wypeni, nie moj, ale Twoj Wol - bo tak Ci podobao si... i wykonao si... wszystko, to gos z Krzya. Niech przenikn do mego serca i niech ucz mnie poczucia obowizku odpowiedzialnoci, tak w pracy i myleniu, czci dla tych, którym zawdziczam ycie i serce. ad myli i czynów, to ad wspóycia z Rodzicami, z Zwierzchnikami i Podwadnymi.

 

Kard. Józef Glemp

By czowiekiem karnoci i posuszestwa. Posuszestwo to nic innego jak wymaganie od siebie, panowanie nad swoim "ja". Choby nikt od was nie wymaga, wymagajcie sami od siebie - sowa Ojca witego powiedziane do modziey na Jasnej Górze 1983 r. Któ bardziej, jak nie harcerz, powinien wymaga od siebie, walczc z lenistwem, wygodniactwem i atwizn. By posusznym wobec swoich przeoonych, to równoczenie sucha ich i wykonywa ich polecenia. Prawdziwe posuszestwo ksztatuje w dojrzaym czowieku serce dziecka, które czyni go wolnym i radosnym. Harcerz, suchajc drugiego czowieka, nie umniejsza si, ale ronie, nie zacienia si, ale pogbia swoj postaw. Przez posuszestwo wyraa si swój szacunek do drugiego czowieka, który jest obrazem Boga.

 

Image
fot. Agnieszka Leny
Uczestnicy I Zjazdu Programowo-Metodycznego Organizacji Harcerzy ZHR, listopad 1991 r. (red. hm Marek Wierzbicki)

Dzisiaj za karno uwaa naley wiadome podporzdkowanie rodzicom, przeoonym, regulaminom i rozkazom. Harcerz karny, to czowiek cechujcy si zdyscyplinowaniem, lojalnoci wobec przeoonych, dziaajcy w sposób uporzdkowany, czowiek, który przez samodyscyplin osiga zrozumienie potrzeby podporzdkowania si komu lub czemu (rodzicom, przeoonym, dobru wspólnemu, wyszym wartociom). Równoczenie nie moe karno polega na lepym posuszestwie wobec przeoonych, co naley rozumie w ten sposób, e przeoony nie moe wykorzystywa swojej pozycji do "przekonywania na si" podwadnego o swojej racji, karno nie moe by narzdziem do niszczenia indywidualnoci, samodzielnoci i twórczego mylenia harcerza, powinna natomiast odnosi si do dziaania, poniewa zwiksza jego skuteczno. Andrzej Makowski powiedzia kiedy, e harcerze powinni by "swobodni w myleniu, karni w dziaaniu".

Karno mona podzieli na zewntrzn - czyli wszystkie formy regulaminowe, zwyczajowe itp. oraz wewntrzn: samodyscyplina, wiadomo koniecznoci posuszestwa itp. Harcerstwo powinno dy do wyrobienia w kadym harcerzu karnoci wewntrznej - temu suy karno zewntrzna, która powinna by ograniczona proporcjonalnie do wzrostu poziomu wyrobienia harcerskiego, wieku i oczywicie karnoci wewntrznej harcerza. Dzisiejsza sytuacja wymaga od harcerstwa raczej odrzucenia do wygodnych i atwych w uyciu "wojskówek", a przejciu do trudniejszej, ale za to niewtpliwie o wiele bardziej mdrej i skutecznej metody "rozumnego dialogu przeoony-podwadny", przy zachowaniu oczywicie podstawowych choby zasad posuszestwa i karnoci. W dzisiejszej sytuacji naszemu Zwizkowi, rodzinom, krajowi potrzebni s ludzie zdyscyplinowani raczej samodyscyplin ni lepym posuszestwem i strachem, którzy jednoczenie s przyzwyczajani do wasnej inicjatywy, samodzielnoci, niezalenoci, czego nie da si osign przez skrpowanie ich bezmyln dyscyplin zewntrzn.

 

Hm Wojciech Hauser, oficjalny Komentarz ZHR

Granice obozowego ogniska s wyznaczone przez rozum i rozsdek. Takimi granicami dla czowieka jako jednostki i jako czstki zbiorowoci, wspólnoty, jest uksztatowana w wychowaniu i tworzona przez samowychowanie wewntrzna karno, posuszestwo wobec nakazów ycia, a przede wszystkim wobec powinnoci bdcych wynikiem naszej wiary w Boga. Taka karno nie ma oczywicie nic wspólnego z ograniczaniem wolnoci; ograniczanie wolnoci wynika przecie z samej istoty ycia w okrelonych warunkach, wród okrelonych ludzi i z okrelon wiadomoci.

Nad brakiem karnoci Polaków bardzo bola Aleksander Kamiski, równoczenie w „Wielkiej Grze" taka dajc wskazówk dla budowy nowej Polski - nasze umiowanie wolnoci i wielkodusznoci musz by bezwzgldnie uzupenione karnoci i dzielnoci; wanie karnoci niezbdn we wszelkim budowaniu. Dlatego strachem mog napenia pomysy stawiajce na tak daleko idce samowychowanie, e a prowadzce do braku wszelkiej karnoci, do oczekiwania na olnienie i „iluminacj" kiedy idzie o realizacj celów wspólnoty. W druynie nie moe liczy si tylko moje zdanie, w rodowisku tylko moje racje. Nie mona dla indywidualnych racji zrywa sejmów, zawizywa konfederacji, dzieli si w oparciu o rónice „gruboci wosa". Pojawia si tutaj problem autorytetu - rodziców, druynowego, nauczyciela, kapelana. Wielu ludzi sprzeniewierza si ideom i zasadom, które gosili. Za sowami nie zawsze id czyny. W harcerstwie nie mona publicznie, czsto bez dania racji, dyskredytowa przeoonych, bo „to wszystko ich wina". Trzeba przestrzega dobrego obyczaju: przeoony zwraca uwag podwadnemu w cztery oczy, a podwadny nie „plotkuje" o swoich zwierzchnikach. Szczególne znaczenie ma karno w organizacji; wypenianie dobrowolnie przyjtych na siebie obowizków i realizacja zada, terminowo, obecno, wspódziaanie w hufcu i chorgwi.

W pojciu karnoci mieci si sprysto, sprawno organizacyjna, umiejtno szybkiej reakcji na niespodziewane sytuacje. To take musztra. I nie naley rozumie musztry jako gwatu na osobowoci wychowanka; jest to pomoc w realizacji zaoonych celów wychowawczych. Oto co pisa o tym Robert Baden-Powell: Jeeli chodzi o musztr skautów, musiaem wiele razy przypomina druynowym, e naley jej unika - rozumie si stosowanej w przesadny sposób. Pominwszy zastrzeenia ze strony niektórych rodziców przeciwko militaryzowaniu modziey, naley si sprzeciwia musztrze, poniewa drugorzdny druynowy albo nie umie dojrze wyszego celu Skautingu, (mianowicie wyrobienia indywidualnoci), albo nie majc do oryginalnoci w realizowaniu tego celu, nawet jeli go dostrzega, zwraca si ku musztrze, jako atwemu sposobowi wyrobienia u chopców pewnego rodzaju postawy dla pokazania ich na defiladzie. Z drugiej strony, niektórzy druynowi id czasem za daleko w przeciwnym kierunku i pozwalaj chopcom wóczy si po placu bez adnej widocznej dyscypliny i sprystoci. To jeszcze gorsze (...) Caa musztra w Skautingu, potrzebna do wyrobienia u chopców postawy i nauczenia ich, aby ruszali si jak ludzie, a nie jak stado baranów - to par minut cichych wicze na pocztku zbiórki.

Posuszestwo znale musi miejsce w kadym wspólnym dziaaniu:

  • posuszestwo rodzicom - szacunek i opieka; szacunek - gdy jestemy modzi, opieka - gdy oni wejd w okres staroci; naszym deniem musi by osiganie porozumienia i zrozumienia mimo rónicy pokole; ich mdro nie jest skutkiem wyksztacenia lecz wynika z yciowego dowiadczenia; na szacunku oparte s obowizki pomocy, nauki, umiechu; posuszestwo rodzicom jest nierozerwalne z pojmowaniem rodziny jako zasadniczego miejsca wychowania;
  • posuszestwo przeoonym - wynika z przedstawionego ju rozumienia karnoci i musi by zbudowane na wzajemnym szacunku i autorytecie, opartym na prawdzie i zaufaniu, porozumieniu bdcym wynikiem wspólnych celów; adne posuszestwo nie moe by lepe;
  • posuszestwo Pastwu - w rozwaaniach o poszczególnych punktach Prawa Harcerskiego bya ju mowa o Pastwie zbudowanym na demokracji i poszanowaniu czowieka; z takiego posuszestwa bierze swój pocztek praworzdno, lojalno, rzetelno w nauce, w pracy, braterstwo; warunkiem nieodzownym takiego posuszestwa jest przestrzeganie prawa, nawet jeeli jest ono niewygodne, nawet jeeli uwaamy, e pewne instrukcje, regulaminy, ustawy, normy mogyby by lepsze - istnieje zgodna z prawem droga ich zmiany.

Karno i posuszestwo nios w sobie jeszcze jeden wymiar - karnym powinien by take druynowy wobec swoich harcerzy, hufcowy wobec druynowych, przeoony wobec podwadnych. Pamitamy o odpowiedzialnoci, punktualnoci, o wewntrznej dyscyplinie.

 


Odson: 9193

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team