ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Koedukacja w hufcu ZHR ? Drukuj
pwd. Marcin Ceynowa HR
 
Napisaem artyku polemiczny. Wbrew tytuowi, nie jest to artyku dydaktyczny. Nie zamierzam nikogo uczy, jak wspópracowa z hufcem eskim – to byoby zadanie dla dowiadczonego hufcowego. Nie jestem dowiadczonym hufcowym. Jestem jednak dowiadczonym obserwatorem. Od wielu lat peni w hufcu, a take w chorgwii instruktorskie funkcje suebne z drugiej linii, tam sekretarza Kapituy, gdzie indziej obonego kursu czy zlotu, które maj t zalet, e mao kto je lubi i potrafi doceni pync z nich satysfakcj, natomiast umoliwiaj wgld w rodzenie si pomysów i idei, a jednoczenie bezporednio obserwowa efekt wprowadzania ich w ycie. Mimo tytuu te, dotyczcego spraw pomidzy pciami, wiele z argumentów dotykao bdzie szerszych problemów, a wic artyku nie tylko na jeden temat. A tytu? Có, komendant mojego kursu podharcmistrzowskiego, na którego zaliczenie pisz ten artyku, nieco nietrafnie rozpozna moje kompetencje, ale za to doskonale oceni moje zamiowania.
 
Artyku jest polemiczny, jak ju wspomniaem, nie dydaktyczny. Chciabym tutaj przedstawi wasne pogldy na temat wspópracy z Organizacj Harcerek, co do której prawie nikt nie ma wtpliwoci, e powinna istnie, ale niemal kady gdzie indziej stawia granic tej wspópracy, popierajc swoje pogldy argumentami ideologicznymi, tradycjonalistycznymi, logiczno – intelektualnymi, psychologicznymi czy te wasnym rozlegym dowiadczeniem. Dyskusja wybucha najczciej wtedy, gdy ta wspópraca si nie ukada, albo gdy kto uwaa zbyt dobrze ukadajc si wspóprac za co niezgodnego z harcerskimi ideaami.

Artyku pisaem z myl o ludziach, instruktorach, z którymi miaem przyjemno dyskutowa na ten temat, a take wszystkich którzy w takich dyskusjach brali udzia. By moe jedna strona lepiej zrozumie swoich adwersarzy, a druga moe zechce wykorzysta który z tych argumentów w dyskusji. Bo jak to czasem bywa w dyskusjach, które pragn zamkn w ramy ideaów proz ycia, o ideaach wietnie si dyskutuje, a ycie toczy si troch samo, bezwzgldnie oceniajc, czy pomys na prac w druynie czy hufcu by dobry, czy zy. Idee miewaj t przyjemn wasno, e s na tyle ogólne, e mona z nich wycign bardzo róne wnioski metodyczne.

Problem „koedukacji” postawiony jest nieco przekornie, jako e w ZHR koedukacji rozumianej jako koedukacyjne struktury wychowawcze formalnie jest niewiele. Stanowimy dwie odrbne struktury organizacyjne. Wszelkie wzmianki o „koedukacji” wywouj umiechy pobaania i dyskusje które mona podsumowa stwierdzeniem: „o take Polske walczyem” – w naszym rozumieniu jest to relikt niekoniecznie chlubnej przeszoci.

W niniejszej pracy proponuj skupi si raczej na pytaniach „czy” ni na konkretnych metodach pracy. Te na pewno bd si przewijay w toku dyskusji, ale gównie jako przykady i ilustracje. Chciabym tu przedstawi pewne tezy z którymi si spotkaem w czasie mojego harcerskiego ycia. Pisa bd przede wszystkim przez pryzmat harcerzy, poniewa bdc chopcem nie zawsze potrafi wczu si w psychik i sytuacj harcerki, cho postaram si take niektóre myli przedstawi bardziej uniwersalnie.

 Jeli chodzi o struktury formalne, to z pci przeciwn czasem zdarza si spotka w okrgach i obwodach przy omawianiu spraw gospodarczych, ale przynajmniej w przypadku jaki obserwuj na wasnym podwórku, tam „edukacja” dotyczca pci traci nieco na znaczeniu, gdy zasiadajcy w nim druhny i druhowie dawno j zakoczyli, wstpujc w zwizki maeskie lub te wybierajc sub duszpastersk. W obu przypadkach za bezporednie wychowanie harcerzy i harcerek nie jest jedynym zadaniem owych struktur. Jeli kogo wychowuj, to siebie nawzajem. Mamy te pewn formaln furtk dla struktury koedukacyjnej czcej druyny, czyli szczep – jest to, przynajmniej wedug moich obserwacji, furtka wykorzystywana marginalnie, jeli w ogóle. Struktury centralne, mimo szczerych chci i stara zasiadajcych tam ludzi, osoby w okresie ksztatowania si charakteru  wychowuj tylko bardzo porednio.

Sdz i warto przypomnie jacy ludzie tworz hufiec i kto „wspólnej edukacji” miaby podlega. To wana kwestia praktyczna. Hufiec jest w zasadzie pierwsz struktur, gdzie mona spotka wszystkich. Wszystkich, to znaczy: zuchy, nastpnie harcerki i harcerzy, wdrowniczki i wdrowników, par wolnych elektronów bez sprecyzowanego pomysu na ycie czyli tak zwane harcerstwo starsze, oraz instruktorów – w zasadzie ju od okresu przed matur do nieokrelonej przyszoci, przy czym ludzie po studiach s rzadkoci, poza tym, jak ju wspomniaem, wikszo „edukacji” maj za sob. Czyli w hufcu mamy pewnego rodzaju „drabin dojrzaoci”. Wychowanie bdzie tu stopniowane, dla kadego „szczebla” nieco inne.

Próbujc odpowiedzie sobie na pytanie, czy w ZHR powinnimy sili si na koedukacj, na samym pocztku jednak signijmy do idei i tradycji, i spróbujmy oceni jej warto dla obecnych czasów. Jestemy spadkobiercami Baden-Powella, jego metod opartych na puszczastwie, zabawach w Kima, obozowaniu i paleniu ognia, i innych tego typu przyjemnociach. Puszczajc wodze wyobrani w klasycznej formie nawet trudno co dla dziewczynek znale, ale fakt e Organizacja Harcerek jest wiksza od Organizacji Harcerzy najwyraniej wiadczy o tym, e niewyobraalne te mona uczyni moliwym. Wymagao to modyfikacji metody – i sam ten fakt wiadczy o tym, e tradycji nie naley si po prostu tylko trzyma. Pamitajmy, kiedy i dla kogo Baden – Powell tworzy skauting. U samego pocztku skauting adresowany by do nastolatków. Czytajc jego ksik dostpiem aski pokory instruktorskiej, bo o skautmistrzach napisa tam zaledwie par sów. To nie ich chcia wychowywa. U niego skauting by zajciem modym chopcom czasu do okresu dojrzaoci i puszczenie w wiat. Nie byo mowy o „subie po grób. W kwestii koedukacji pamitajmy, abstrahujc od faktu, i o dziewczynkach nie wspomina wcale, e Autor by dzieckiem epoki wiktoriaskiej, gdzie kobieta silna i nowoczesna to „Rozwana i romantyczna” z powieci Jane Austen. „Ania z Zielonego Wzgórza” rodzia si dopiero, i to za oceanem. Kobiety, wspólne wychowanie z nimi i do ycia w rodzinie gociy gdzie na dalszym horyzoncie czowieka, który wikszo ycia spdzi na wojaczce za morzami, a oeni si w wieku, w którym obecnie ludzie maj dorose dzieci. Czasy si zmieniy, to chyba oczywiste. Pamitajmy, e „naszym celem jest wychowywa ludzi, a nie zachowywa tradycj” – stwierdzenie troch przewrotne, ale mona to rozumie w ten sposób, i tradycj która ju si zdezaktualizowaa naley twórczo przeksztaci i dostosowa do indywidualnego problemu i obecnych czasów, aby osign jak najlepszy efekt wychowawczy. I e dotyczy to nie jedynie tradycji lecej u zarania dziejów, ale kadej wypracowanej w okresie istnienia harcerstwa, nawet tradycji majcej rok lub dwa lata. Naley rozpozna ducha czasów.

Spróbujmy podej do problemu z nieco innej strony. Co chcemy osign wychowujc naszego harcerza. Moe nie wdajc si w szczegóy dyskusji czy produktem ZHR jest HR czy Harcmistrz bd Harcmistrzyni (cho cegiek dorzuc: niewtpliwie odpowiedzialno za innych wychowuje bardzo skutecznie, ale funkcje instruktorskie w organizacji nie maj na ni monopolu, a pogld e harcerze s poligonem wychowawczym dla instruktora wydaje mi si nieco nieetyczny), naley stwierdzi, e chcemy aby taka osoba bya „rycerska”, otwarta na potrzeby innych, umiejca porozumie si z drug pci, potrafica zachowa si w towarzystwie odpowiednio kobiety lub mczyzny, i w kocu odpowiedzialnie wybierajca maonka i zakadajca rodzin.

Moim zdaniem, a take zdaniem niektórych ksiek od psychologii, nie da si tego zrobi „na sucho”. Nie da si przeczyta ksiki czy pogada z koleg czy wrcz z druynowym (nawet o wysokich kwalifikacjach harcmistrza) i ju si bdzie wiedziao, jak rozmawia z kobiet. Bo stwierdzenie e „uprzejmie i z szacunkiem” niewiele wnosi. Bez wzgldu na teoretyczne przygotowanie trzeba pamita, e w rozmowie z kobiet, która nam si podoba nasza fizjologia w znaczcy sposób obnia inteligencj. Zapamitane z ksiek frazy o „oczach”, „ksiycach” i „sadzawkach Hebronu”, szczytowe osignicie literatury przedchrystusowej, obecnie powoduje kompromitacj mczyzny w oczach kadej znanej mi kobiety. Suche pouczenie o „uprzejmoci i szacunku” przegrywa z hormonami.

Nie da si przygotowa teoretycznie na spotkanie z kobiet. Trzeba ich spotka kilkaset, pogada z kilkoma, które nam si podobaj, warto te, w zalenoci od preferencji, mie od jednej do kilku dziewczyn przez nasze nastoletnie ycie, aby nauczy si przebywa i rozmawia z kobiet, eby cho troch zmniejszy ilo naszych receptorów dla adrenaliny i testosteronu, eby wiedzie, e cytaty z „Pieni nad pieniami” straciy swoj poraajc moc, i e nie kady wyrzut hormonów do krwiobiegu to mio. A jak odróni jedno od drugiego? Moim zdaniem tylko przez dowiadczenie.

Poza tym mczyzna nie kad kobiet przecie bdzie zdobywa. Z wikszoci po prostu bdzie rozmawia, uczy si, pracowa, mio spdza czas na spotkaniu towarzyskim. Tego niestety te trzeba si nauczy. I to nie z ksiek czy opowieci. Z wasnego dowiadczenia. Nasz charakter ksztatuje si w kontaktach z innymi ludmi. Nie da si te tego dokona tylko w gronie chopców. Po prostu si nie da.

Jest jasne, e czego nie zapewni nam harcerstwo, zapewni nam szkoa i podwórko. Nie trzeba dodawa, e jest to argument zarówno za, jak i przeciw. Musz tutaj zaznaczy, e akurat w moim przypadku dobre liceum okazao si zbawienne, bo to wanie tam nauczyem si podstaw kultury osobistej wobec mojego pokolenia i umiejtnoci rozmowy z ludmi. Harcerstwo jako nastolatkowi w tym zakresie dao mi bardzo niewiele. Powód? Jedzilimy na obozy bez kobiet, a jak ju pojechalimy, to nikt nie potrafi zachowywa si normalnie: najpierw bya cakowita negacja obecnoci kobiet i „z nimi si nie gadao”, a póniej poczucie obowizku modej kadry toczyo przegrany bój o byt z obecnoci kobiet. Dodam, e po tym obozie konieczna bya gruntowna reforma rodowiska. Obserwujc póniej obozy mskie i eskie stwierdziem, e wczesne oswajanie z harcerkami daje bardzo pozytywne efekty i blisko stojce podobozy utrzymuj równowag pomidzy integralnoci wspólnoty wasnego podobozu a wzajemnymi kontaktami i uprzejmoci, przy podkreleniu odpowiedniej postawy wychowawców.

Hufiec posiada szersze spektrum moliwoci stwarzania „koedukacyjnej sytuacji wychowawczej”, i to na rónych poziomach: zarówno wród modszych harcerzy i harcerek, jak równie wród samych funkcyjnych i instruktorów. Due wspólne imprezy hufców, przeznaczone dla zastpów lub druyn, wymagajce sporych umiejtnoci instruktorskich, wbrew obiegowym opiniom malkontentów, przy pewnym dowiadczeniu organizatorów udaj si bardzo dobrze. Wystarczy e impreza odbdzie si pod jednym szyldem, z grami wspólnymi lub oddzielnie, przy wspólnym zakwaterowaniu, wspólnym ognisku i wspólnych posikach. Jest jasne e nie bdzie si to odbywao czsto, ale raz w roku wystarczy, eby pozna si cho troch i oswoi wzajemnie z wasnym widokiem, co profituje w dalszych kontaktach poza oficjalnymi imprezami. Dla funkcyjnych hufca mona przygotowa choby wspólny opatek wigilijny.

Myl te, e w omawianej dziedzinie trudno przeceni rol sprawnie dziaajcego duszpasterstwa harcerskiego – mam z tym do czynienia prawie na co dzie. Spotykamy si na mszach harcerskich, na uroczystociach, gdzie penimy sub, na rekolekcjach czy opatkach wigilijnych. rodowisko, w którym dziaam, w duej mierze integrowane jest wanie przez duszpasterstwo harcerskie, a fakt, e jest ono tworzone zarówno przez harcerzy, jak i harcerki, powoduje, e poza poczuciem obowizku do pracy motywuje nas wanie fakt, e robimy to wspólnie. Przyja i podziw drugiej strony to bardzo dobre pozytywne wzmocnienie. Rzeczywiste korzyci przewaaj tutaj nad potencjalnym ryzykiem odrywania od suby przez pe przeciwn.

 Nie proponuj tutaj oczywicie „uwiadamiania” od najmodszych lat. Uwaam jednak, e kontakt harcerzy z harcerkami jest konieczny, w stopniu odpowiednim dla wieku i sytuacji, przy wykorzystaniu takiego znanego elementu metodyki harcerskiej, jakim jest stopniowanie trudnoci. Inaczej bdzie to wygldao u modszych harcerzy, a inaczej wród instruktorów. To te jest jasne.

Jest te pytanie o granic. Myl e dobr ilustracj tego zagadnienia bd moje osobiste dowiadczenia tegorocznej akcji szkoleniowej. Sporo kontrowersji wzbudzi w tym roku fakt odbycia si koedukacyjnego kursu podharcmistrzowskiego na zgrupowaniu kursowym „Borneo” – podkrelam e byli to podharcmistrze, czyli ludzie doroli. Koedukacyjno polegaa na wspólnym krgu namiotów mskich i eskich, i na czci wspólnych zaj. Wspólne zajcia nie powodoway wzburzenia, argument, e w przyszoci bdziemy musieli wspópracowa pomidzy chorgwi msk i esk (sic!) zosta zaakceptowany bez problemu. Cz zaj si rzeczy musiao by oddzielnych z racji rónic w dokumentach obu Organizacji. Problemem by wspólny krg obozowy. Wysuwane argumenty przeciwników tej sytuacji dotyczyy zbyt duej moliwoci przyapaniu pci przeciwnej w sytuacji intymnej – czyli po prostu w samych bokserkach czy w staniku. Do dosownie przytocz tu jeden z argumentów: „kobiet która nie jest nasz matk lub siostr powinnimy poznawa tak blisko dopiero po lubie”. Problem w tym, e „tak blisko” kady z nas pozna ju kobiety, a kobiety mczyzn, choby na biwakach klasowych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Chcc czy nie chcc, na studiach, czyli w wieku zdobywania stopnia podharcmistrza, kady wzgldnie normalny czowiek mia kontakt z „pci przeciwn w sytuacji intymnej”. Próba izolowania dojrzaych ludzi od owych sytuacji jest zamykaniem oczu na pewne oczywiste realia. Poza tym uwiadomienie sobie faktu i pe przeciwna te nosi bielizn i podlega prawom fizjologii dopiero po lubie to zdecydowanie za póno – z szoku moglibymy si ju nie otrzsn.

Moemy podej do tego te troch filozoficznie. Ustawianie namiotów w oddzielnych krgach to narzucona norma zewntrzna, zapobiegajca zobaczeniu harcerki w negliu. Odpowiednia postawa, czyli odwrócenie wzroku, przeprosiny, wycofanie si i rozadowujce sytuacj sowa to norma wewntrzna. System norm zewntrznych to despotyzm. System norm wewntrznych to moralno. Normy wewntrzne ksztacimy przez wychowanie, czyli przez dowiadczenie i przykad wasny. W jakim krgu obozowym mamy szanse ksztaci normy wewntrzne?

Przenoszc to na sytuacj na przykad akademika, w pierwszym wypadku nasz harcerz musiaby zamkn oczy i ucieka, zostawiajc zawstydzon (mam nadziej i nie rozhisteryzowan) kobiet i mao pochlebn opini o sobie. W drugim wstyd zastpioby lekkie zaenowanie pokryte umiechem wybaczenia wobec szarmanckiego mczyzny. Którego harcerza wolelibymy mie za wychowanka? I czy na pewno wszystkie dorose harcerki potrafiyby wyj z takiej sytuacji z klas?

Wrómy do kwestii wieku. Jest bez wtpienia prawd, i chopcy i dziewczynki w wieku zuchowym, harcerskim i wdrowniczym niekoniecznie potrafi uwolni si od traktowania pci przeciwnej abstrahujc od treci erotycznych. To jednak mija z wiekiem i dojrzaoci. Ludzie dojrzali potrafi si od tego uwolni, nawet jeli osoba pci przeciwnej mignie nam przelotnie w bielinie. Wyobrazi to potrafi sobie niestety przede wszystkim ci, którzy ten etap dojrzaoci sami osignli.

I argument nieco przewrotny: ilu z nas, czynnych instruktorów, ma drug poow, która nie jest harcerzem lub harcerk? W jakich okolicznociach si poznalimy? I czy które z nas moe z czystym sumieniem pierwsze rzuci kamie?

Jakkolwiek w harcerstwie stosujemy wychowanie przez stwarzanie sytuacji wychowawczej, to zachodzi ono gównie przez odpowiednie wzorce postaw i zachowa instruktorów, a nie przez ograniczenie rónorodnoci samych sytuacji. Tego typu dziaania spowoduj, e nasze wychowanie bdzie niepene i uomne. Nie sposób przewidzie przecie wszystkiego, a jeli ograniczymy jeszcze bardziej nasze skromne rodki, z pobudek nie zawsze racjonalnych, sprawimy, e z naszej winy harcerze i harcerki bd nieprzygotowane do wyzwa stawianych przez ycie. Parafrazujc mojego ulubionego poet mona powiedzie, e bez wzgldu na to czy bdziemy si z realiami liczy, realia na pewno nie bd liczy si z nami.

pwd. Marcin Ceynowa
 

Odson: 5349

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team