ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Dwa statuty Drukuj
hm. Krzysztof Stanowski
 
Czytajc tekst Tomasza Strzembosza z pierwszych lat istnienia ZHR uwiadamiamy sobie, e w cigu kilkunastu lat istnienia zwizku nastpiy powane zmiany nie tylko organizacyjne, ale równie ideowe. Pamitajc dobrze burzliwe dyskusje nad Statutem ZHR w roku 1989 zadaem sobie pytanie jak wyglda dzi. Poniewa interesoway mnie gównie kwestie ideowe porównaem paragrafy statutu mówice o celach Zwizku.
 
 

Statut 1989

Statut dzi

Cele Zwizku:

1. Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych prawych, aktywnych i zdolnych do powice ludzi w myl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego;

2. Wychowanie modziey do wiadomej postawy obywatelskiej w poczuciu wspóodpowiedzialnoci za losy wasnej rodziny, wasnego narodu i Pastwa Polskiego, w umiowaniu wolnoci, demokracji oraz poszanowaniu dla pogldów innych, w poczuciu wartoci i godnoci osoby ludzkiej;

3. Upowszechnienie w spoeczestwie ideaów harcerskich wasna dziaalnoci;

1. Wychowanie czowieka metod harcersk:

- w myl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,

- do wiadomej postawy obywatelskiej w poczuciu wspóodpowiedzialnoci za losy wasnej rodziny,

narodu i pastwa polskiego.

2. Upowszechnianie w spoeczestwie ideaów harcerskich.Ju na pierwszy rzut oka wida, e paragraf o celach Zwizku jest dzi znacznie krótszy ni przed laty. W trakcie kolejnych poprawek usuwano z niego kolejne elementy. Co wypado?

a) W pierwszym podpunkcie sowa " dzielnych prawych, aktywnych i zdolnych do powice ludzi", mona uzna, e jest to zmiana redakcyjna (jest to powtórzenie z Prawa i Przyrzeczenia).

b) Drugi podpunkt przeszed najwiksz metmorfoz. Mona nawet powiedzie zosta dramatycznie okrojony.
 
Po pierwsze zwrot "wasnego narodu i Pastwa Polskiego" zamieniono na "narodu i Pastwa Polskiego". Redakcja z 1989 roku bya wiadomym nawizaniem do treci, jakie niesie nazwa organizacji: "Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej". Rzeczypospolitej a wic nie tylko Polaków, ale wszystkich obywateli. Przez tysiclecie wród obywateli Rzeczypospolitej byli Ukraicy, Niemcy, ydzi, Litwini, Tatarzy. Zwizek wiadomie zaprasza wszystkich, którzy s gotowi do wspólnej pracy dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej. Dzi tego zaproszenia ju nie ma. Wyrzucajc sówko "wasnego" wiadomie zamknito organizacj dla wielu obywateli.
 
Po drugie usunito a trzy istotne kwestie:
  • w umiowaniu wolnoci, demokracji;
  • poszanowaniu dla pogldów innych,
  • w poczuciu wartoci i godnoci osoby ludzkiej

Te zmiany nie maj oczywicie charakteru redakcyjnego. Nie s to te kwestie ujte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Dotycz spraw niesychanie istotnych w najnowszej historii Polski i w jej dniu dzisiejszym. Dotycz kwestii zasadniczych w wychowaniu modziey i w funkcjonowaniu organizacji. Te zmiany nie byy przypadkowe. To charakterystyczne, e tak duo zastrzee kierowanych pod adresem wadz Zwizku dotyczy braku poszanowania dla pogldów innych, naruszania przez wadze Statutu i niedemokratycznych procedur, wieku instruktorów potraktowano w sposób niegodny. Oczywicie demokracja, prawo do wasnych pogldów, godno osobista to s rzeczy, które dotycz ludzi wolnych.

c) Trzeci podpunkt straci ju tylko dwa sowa. Zamiast "Upowszechnienie w spoeczestwie ideaów harcerskich wasn dziaalnoci" mamy obecnie "Upowszechnienie w spoeczestwie ideaów harcerskich". Purysta jzykowy stwierdzi susznie, e zwrot "wasn dziaalnoci" jest niezrczny. Jednak dzi, kiedy Naczelnictwo naruszajc obowizujce regulaminy popiera kandydatów do parlamentu ten niezrczny zwrot staje si lepiej zrozumiay. Poprzez wasn dziaalno, a wic wychowanie modziey, funkcjonowanie druyn, kó przyjació harcerstwa, sub penion na rzecz potrzebujcych i rodowisk lokalnych. Nie przez ukady partyjne, polityczny management, kolesiów.

d) Ostatnim akapitem, w którym wida zasadniczy zwrot jest podpunkt § 4 statutu opisujcy stosunek Zwizku do religii, wychowania religijnego.
 

§ 4.2. Zwizek wychowuje w oparciu o zasady etyki chrzecijaskiej. Jest organizacj otwart wiatopogldowo dla wszelkich gbokich i autentycznych przekona inspirujcych zgodn z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim postaw osobist.

§4.4. Zwizek wychowuje w oparciu o wartoci chrzecijaskie. Jest organizacj otwart dla wszystkich osób poszukujcych wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy s chrzecijanami.

 

Wielu instruktorów, nie przykada znaczenia do tekstu Statutu. Mówi, deklaracje w Statucie nie maj wpywu na funkcjonowanie Zwizku a ju szczególnie na prac mojej druyny. Dowiadczenie ZHR pokazuje, e mog si myli. Lektura Statutu pokazuje, e w cigu 10 lat ze Statutu znikny takie sowa jak poszanowanie dla pogldów innych, demokracja, godno osoby ludzkiej. Usunito sformuowania zapraszajce do ZHR obywateli Rzeczypospolitej rónych narodowoci i rónych wyzna. W cigu 10 lat ZHR ze Zwizku Harcerstwa Rzeczypospolitej wychowujcego w duchu wolnoci, demokracji i poszanowania godnoci osoby ludzkiej przeksztaci si w Zwizek Harcerstwa Polaków Katolików, w którym osoby o innych pogldach spotykaj si z ostracyzmem, dyskusje tumione s w zarodku a wadze naczelne flirtuj z partiami politycznymi.

hm. Krzysztof Stanowski

KRZYSZTOF STANOWSKI Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Autor programów szkoleniowych i publikacji powiconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarzdowych. Dowiadczony trener (ponad 400 warsztatów w Polsce, Europie Wschodniej, na Kaukazie, Azji Centralnej i Mongolii). Czonek Steering Committee World Movement for Democracy oraz Civitas International. Wspózaoyciel oraz czonek wadz szeregu organizacji pozarzdowych. Wspótwórca niezalenego harcerstwa w Polsce. Pierwszy Naczelnik Zwizku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Za prac w organizacjach pozarzdowych dwukrotnie wyróniony nagrod POL-CUL Foundation.


Odson: 5208

  Komentarze (1)
RSS komentarzy
 1 Podzikowania
Dodane przez Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy , w dniu - 03-08-2010 20:51
Druhu, tak bardzo pragn podzikowa za ten artyku - wiem ju "czarno na biaym" jak doszo do tej metamorfozy.

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team