ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Pytania do ZHR Drukuj
hm. Marek Gajdziski
 
 
Druhny i Druhowie.

Wielkimi krokami zblia si kolejny Zjazd ZHR. Znów bdziemy mieli prawo zdecydowa o dalszych losach naszej harcerskiej wspólnoty. Ostatnie lata jasno uwiadomiy nam wszystkim, e w naszym Zwizku mamy do czynienia z dwoma odmiennymi wizjami harcerstwa. Pomidzy nami istnieje powana rónica zda co do tego, jaki charakter ma mie nasza organizacja.
Wadze Naczelne milcz tak jakby byy zainteresowane ukryciem faktu istnienia dzielcych nas pogldów. Do dzi nie zainicjowano dyskusji przedzjazdowej. Tymczasem dyskusja taka jest nam potrzebna. Jeeli do niej nie dojdzie, Zjazd rozstrzygnie si wedug scenariusza z przed dwóch lat. Spece od rozgrywania wyborów policz szable, opracuj warunki transakcji, zaproponuj ukady i zawi Pewn Koalicj. Zjazd zostanie „ustawiony” w gronie kilku harcmistrzów, a instruktorom niewiadomym tego, o co na prawd chodzi pozostanie ju tylko gosowa za swoimi, a przeciw obcym - kierujc si wycznie lojalnoci wobec przeoonych, wzgldami personalnymi i osobistymi sympatiami.

Nikt przy zdrowych zmysach i uczciwych zamiarach nie moe tego uzna za sytuacj normaln i podan. Wszystkim nam powinno zalee na tym by kady, kto zgasza gotowo przejcia odpowiedzialnoci za najblisz przyszo ZHR jasno i precyzyjnie okreli, jakie s jego plany i denia. Czy moemy godzi si z tym by jakie rodowisko instruktorskie, pragnce ksztatowa przyszy charakter Zwizku ukrywao swoje plany przed opini instruktorsk? Czy ogldajc zdjcia Ziemi z kosmosu, a potem gosujc na VIII Zjedzie w Gdyni bylimy wiadomi tego, jakie plany wzgldem ZHR ma zwyciska Koalicja? Chyba nie, bo te ukryto przed nami fakt, i wypadkowym programem Koalicji byo zawieszenie de do „ideowego dookrelenia” w sferze religijnej na rzecz dookrelenia politycznego i próby wpywu na rzeczywisto poprzez czynne wczenie si w kampani polityczn na rzecz okrelonej partii.

Marzeniem kadego uczciwego instruktora powinno by to, aby wybór delegatów na Zjazd, a potem decyzje na Zjedzie zapaday w oparciu o przesanki merytoryczne wynikajce z przedstawionych programów dziaania lub nawet szerzej – w oparciu o wyranie sprecyzowan wizj harcerstwa wyznawan przez osoby zgaszajce swoje kandydatury.

Tylko takie wybory maj sens. Tylko tak moemy wiadomie i odpowiedzialnie ksztatowa charakter naszego Zwizku.

Nadchodzi czas wanych decyzji. Nie pozwólmy by byy one przypadkowe. Nie sprowadzajmy wyborów do plebiscytu popularnoci takiego czy innego instruktora. Kada i kady z nas, który mia kiedy cywiln odwag przypi podkadk instruktorsk pod Krzy powinien dooy wszelkich stara, by zrozumie prawdziwy sens toczcej si w ZHR dyskusji i wyrobi sobie wasne zdanie. Tylko tak mona podj decyzje wiadomie i odpowiedzialnie  - w zgodzie z wasnym sumieniem i przekonaniami. Nie bójmy si mie wasnych przekona – wasnego pogldu na sytuacj w zwizku. Nasz los jest w naszych wasnych rkach. Kady z nas – stary, zasuony harcmistrz i najmodszy, mianowany styczniowym rozkazem przewodnik, ma takie samo prawo do wyraenia swojej opinii. Jestemy sobie równi, poniewa podjlimy si tej samej odpowiedzialno za wychowanie polskiej modziey.  

Redakcja Pobudki jest gotowa udostpni swoje strony internetowe dla wszelkich rozwaa o przyszoci ZHR. Mao tego - kadego, kto ma gotowy program dziaania i jednoczenie odwag podj si jego realizacji namawiamy do prezentacji. Dajmy sobie czas i szanse na zapoznanie si i przemylenie zgaszanych propozycji by nie zosta póniej zaskoczonym i oszukanym.

Przed nami wszystkimi stoi konieczno odpowiedzenia sobie na kilka wanych pyta o przyszo ZHR. Ja zadaem ich sobie dwanacie. Warto si nad nimi zastanowi. Opisuj one z grubsza dwie konkurencyjne wzgldem siebie wizje harcerstwa funkcjonujce w ZHR. Kade z nas ma bez wtpienia swój wasny pogld w poruszonych kwestiach. Spróbujmy sami sobie odpowiedzie, w jakim ZHR czubym si najlepiej. Jaki charakter Zwizku najlepiej bdzie suy celowi, dla którego zosta powoany – czyli wychowaniu polskiej modziey. Jeeli kada i kady z nas w sposób uczciwy, zgodny z wasnymi przekonaniami i sumieniem odpowie sobie na te, a moe te inne pojawiajce si w toku dyskusji pytania, a nastpnie podejmie adekwatne decyzje wyborcze, to jednego bdziemy mogli by pewni. Niezalenie od wyniku Zjazdu, sytuacja zostanie wyjaniona na gruncie merytorycznym. Zwizek przestanie dryfowa poddajc si przeciwnym nieraz prdom. Jeeli nie ustabilizujemy kursu – nigdzie nie dopyniemy. Wytyczajc dalszy kurs zadbajmy o to, aby bya to decyzja wiadoma.

Gorco wierz, e na takim rozstrzygniciu skorzysta Harcerstwo i nasza Ojczyzna.

A wic zastanówmy si!

WANE  PYTANIA

W kwestiach ideowych:

Czy ZHR ma by organizacj  wyznaniow i konfesyjn - czy wychowujc w duchu wartoci chrzecijaskich i szerokiej otwartoci?  

Czy ZHR ma mie charakter narodowy - czy obywatelski?

Czy ZHR powinien wpywa na rzeczywisto poprzez  zorganizowany udzia w yciu politycznym  - czy poprzez wychowanie przyszych wiadomych i aktywnych obywateli?

Czy przygotowanie do suby publicznej powinno polega na uksztatowaniu w wychowankach z góry okrelonych pogldów – czy raczej wyposaeniu ich w mocny krgosup moralny i przygotowaniu do samodzielnego wyboru z poród rónych programów politycznych.

W kwestiach metodycznych:

Czy program  dziaania ma by jednolity i tworzony odgórnie  - czy rónorodny i tworzony w druynach i  rodowiskach?

Czy  ZHR ma wychowywa przede wszystkim  poprzez oddziaywanie bezporednie (rozkaz  i deklaracje werbalne) - czy te porednie  (zabawa, gra, suba, aranowanie sytuacji wymagajcych dokonywania wyborów, dowiadczenie pracy w druynie, osobisty przykad instruktora...)?

Czy  wadze ZHR powinny stara si ogranicza dyskusj strzegc w ten sposób jednomylnoci w Zwizku – czy te zachca instruktorów do dyskusji nad kwestiami ideowymi, metodycznymi i programowymi, by w ten sposób wzboga dorobek harcerstwa?
 
 
W kwestiach organizacyjnych:

Czy gównym zadaniem wadz zwizku powinien by marketing polityczny i PR  - czy wspieranie  druyn i druynowych?

Czy chcemy  dalszego rozchodzenia si dróg Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy czy  cisej i skoordynowanej wspópracy na wszelkich polach?

Czy wadze naczelne powinny bezporednio ingerowa we wszystkie aspekty ycia druyn i rodowisk czy te powinna obowizywa zasada pomocniczoci (decyzje i czynnoci, które z natury rzeczy przynale niszemu szczeblowi wadzy, nie powinny by podejmowane ani wykonywane na szczeblu wyszym)?

Czy Rada  Naczelna powinna by zapleczem Naczelnictwa - czy peni funkcj Rady  Nadzorczej?

Czy Zwizek na wzór organizacji politycznych i militarnych powinien by organizacj wodzowsk, w której obowizuje cakowite podporzdkowanie si wadzom najwyszym  - czy struktur demokratyczn, stowarzyszeniem instruktorów, którzy maj moliwo realnego wpywania na funkcjonowanie organizacji?

***

Zachcam do dyskusji na forum Pobudki i na stronach kolejnego numeru pisma. Te pytania wymagaj odpowiedzi. Jest jeszcze czas, aby si wzajemnie przekonywa. Jest jeszcze czas by si zastanowi.

Czuwaj!

hm. Marek Gajdziski

Obecnie Komendant Mazowieckiej Chorgwi Harcerzy.
Wczeniej – wieloletni druynowy 16WDH (1977-87), inicjator Unii Najstarszych Druyn Harcerskich Rzeczypospolitej (1980), czonek KIHAM i Ruchu (1980-89), wicenaczelnik Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej (1987-88), zaoyciel Polskiego Bractwa Skautowego (1988), Czonek prezydium komisji organizacyjnej ZHR (1989), wicenaczelnik ZHR d/s harcerstwa mskiego (1989-90). Po 10 letniej przerwie i powrocie do Zwizku, przyboczny 16WDH oraz twórca i pierwszy Komendant Gówny HOPR. Prywatnie – onaty, dwójka dzieci (oboje w ZHR), inynier elektryk i przedsibiorca.

Odson: 5460

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team