ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Pobudkowa wyprawa na Jamboree. Drukuj

 

ImageW wrzeniowym numerze Pobudki przypomnielimy, e w przyszym roku, w Wielkiej Brytanii odbdzie si wydarzenie bez precedensu: XXI wiatowe Jamboree Skautowe zwoane w 100-lecie powstania skautingu!!! Powiedzielimy wtedy, i w wydarzenium tym zabrakn nie moe harcerzy z ZHR ! Natychmiast po tym wezwaniu wpyny do nas pierwsze zgoszenia z druyn, które chc podj wezwanie. Upewnio nas to w przekonaniu, e warto nasz wypraw zorganizowa. Kto jeszcze nie jest zdecydowany, by moe zachc go do tego artykuy o historii Jamboree znajdujce si w niniejszym numerze POBUDKI.

Pomys na udzia Pobudkowiczów w Jamboree opiera si o 4 filary:

1. Sprawno Bi-Pi.
Pomylana jako sposób przeycia i upamitnienia jubileuszowego Jambo: zarówno dla tych, którzy podejm wypraw, jak i dla tych, którzy bd kibicowa w Polsce. Na kocu artykuu zamieszczamy propozycj wymaga do pobudkowej sprawnoci Bi-Pi: trzygwiazdkowej i mistrzowskiej. Jest to na razie propozycja, przez 30 dni (do 11 XII) czekamy na Wasze uwagi,  pomysy i propozycje, które mogyby uzupeni projekt.
Uwaga konkurs: równoczenie ogaszamy konkurs plastyczny na projekt obu sprawnoci. Nagrod za pierwsze miejsce bdzie m.in. osobiste wrczenie zwycizcy oryginalnej plakietki sprawnoci wg. jego projektu, wyszytej przez Redaktora Technicznego, a wrczonej przez Redaktora Naczelnego Pobudki. Termin nadsyania prac do 31 XII, wyboru dokonaj czytelnicy Pobudki w sondzie internetowej ogoszonej w numerze styczniowym (nagroda to powana sprawa, bo mao kto wie, e Red. Techniczny czyli hm Krzysztof Stanowski potrafi artystycznie i z pasj wyszywa!).

2. Wyprawa do Anglii
Organizowana przez nas wyprawa ma by prawdziw harcersk wypraw. Na rowerach, pod aglami, pieszo, konno czy na motocyklach. Wszystko zaley od Waszej inwencji. Wszystkie druyny zlotowe wezm udzia w konkursie o tytu Wyprawy Stulecia Skautingu. Oceniane w tym konkursie bd:

 • sposób zebrania rodków na wypraw (im mniej wyo pienidzy rodzice, a wicej wysil si rce i szare komórki Waszych harcerek i harcerzy, tym lepiej);
  przygotowanie merytoryczne do wyprawy (dziaania przed Jamboree umoliwiajce lepsze poznanie historii skautingu i historii udziau Polaków w poszczególnych Jamboree, a take dziaania upowszechniajce t wiedz w rodowisku harcerskim i poza harcerskim);
 • pomys i realizacj wyprawy (chodzi o sposób dotarcia na miejsce i powrotu !!! bdcy oryginalnym pomysem na wdrowanie, dajcym moliwo samosprawdzenia, przeycia wyczynu i wykorzystania okazji na poznanie nieznanych miejscu i kultur);
 • Warunkiem udziau w konkursie jest prowadzenie ksigi wyprawy rozpocztej w dniu rozpoczcia przygotowa i zakoczonej - w dniu dotarcia na Jambo. Ocena i wrczenie nagrody nastpi podczas Jamboree, a w skad Komisji oceniajcej wejd m.in. komendanci wszystkich druyn zlotowych.

W wyprawie mog uczestniczy zespoy (zastpy lub druyny) w skadzie min. 4, a max. 32 osób. Zgoszenie gotowoci winno nastpi najpóniej do dnia 31 XII br.

Image
Rejs 1 gdaskiej WDH na Zachd, 1980 r. (fot. M-but)
3. Wyprawa specjalna
Jedn z wypraw bdzie pobudkowa wyprawa morska. Chcemy dotrze na Jambo jachtem. Rejs potrwa ok. 14 dni, koszt samego rejsu to okoo 2 000 PLN na osob. Koszt powrotu (pocigiem lub samolotem) zalee bdzie od tego na ile wczenie bdziemy mogli zamówi bilety (tanie linie i te sprawy :-)). Uczestniczy w rejsie mog osoby w wieku przynajmniej wdrowniczym, pierwszestwo maj osoby z dowiadczeniem eglarskim. Zgoszenia na rejs imienne, do dnia 31 XII.

4. Udzia w Jamboree 
Najwaniejsz czsci caego projektu jest udzia w Jamboree. Planujemy odwiedzi teren wiatowego Zlotu w dniu 2 sierpnia. Bdzie to czas powicony na zwiedzanie zlotu ale przede wszystkim na organizacj Dnia Polskiego. Dzie Polski to cykl rónych przedsiwzie majcych przybliy uczestnikom Jamboree ze wiata nasz kraj i nasze harcerstwo. Dzie Polski wspóorganizowa chcemy z uczestnikami polskiego kontyngentu reprezentujcego ZHP.
Obok udziau w Jambo, zorganizujemy równie kilka dni pobytu w samej Anglii, ostateczny  ich ksztat okrelimy w uzgodnieniu z komendantami poszczególnych druyn zlotowych.

Przypominamy obowizujce terminy:
11 XII zgoszenia propozycji i uzupenie regulaminu sprawnoci;
31 XII zgoszenia projektów plastycznych sprawnoci Bi-Pi;
31 XII zgoszenia druyn zlotowych (nazwa druyny, ilo osób, osoba do kontaktu - czynny adres mailowy, nr telefonu);
31 XII zgoszenia chtnych na eglarsk wypraw specjaln;

Wszystkie zgoszenia na adres jamboree[at]pobudka.org.pl . Nie zapijcie, Pobudka gra !

Czuwaj

Pobudkowa Druyna Zlotowa


REGULAMIN SPRAWNOCI 100 LECIA SKAUTINGU (projekt)


Bi-Pi  (***)

 1. Rozpropagowa w swoim rodowisku pozaharcerskim w formie wystawy, przedstawienia, filmu itp, fakt powstania skautingu 100 lat temu. W materiale przedstawi biografi Naczelnego Skauta oraz ide i metod ruchu skautowego.
 2. Wzi udzia w tworzeniu nowego rodowiska harcerskiego - zastpu, druyny na terenie na którym nie ma harcerstwa. Wzi udzia w ich obozie przynajmniej przez trzy dni uczc harcerzy jakiej techniki harcerskiej lub wspóorganizujc gr terenow.
 3. Otwarcie próby na sprawno nastpi do 31 grudnia 2006. Zamknicie do 30 listopada 2007.


Bi-Pi 100 (M)

 1. Doprowadzi do powstania w medium lokalnym przynajmniej o zasigu duego miasta lub powiatu, artykuu, reportau, filmu, itp.,  o 100-leciu skautingu zawierajcego biografi Naczelnego Skauta, histori ruchu, specyfik polskiego skautingu-harcerstwa oraz ide i metod skautow tak jak j widzia Baden-Powell.
 2. Wraz z druyn spowoduje powstanie nowej druyny harcerskiej w rodowisku ( osiedle, miasteczko) w którym obecnie nie ma harcerstwa. Doprowadzi do wyjazdu tej druyny na obóz w 2007 roku i pomoe przy organizacji i przeprowadzeniu tego obozu. 
 3. Wemie udzia w Jubileuszowym Jamboree w Wielkiej Brytanii, gdzie zaznajomi druyn lub zastp z innego kraju z polskim harcerstwem i jego histori wskazujc na udzia harcerstwa w walce o wolno i niepodlego, a take na jego rol w powstaniu i rozwoju ruchu skautowego na caym wiecie. 
 4. Pozna skauta z innego kraju i nawie z nim kontakt w celu wymiany dowiadcze dotyczcych sposobów pracy w tym min. obozownictwa, gier, sprawnoci, suby.
 5. Po powrocie z Jambo spowoduje ukazanie si w medium lokalnym o zasigu duego miasta lub powiatu relacji z Wyprawy na Zlot w formie artykuu filmu, reportau itp.
 6. Otwarcie próby na sprawno nastpi do 31 grudnia 2006. Zamknicie do 30 listopada 2007.

Odson: 5943

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team