ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
200 dni spokoju ... Drukuj

Imagehm. Tomasz Maracewicz

Dyskusje poprzedzajce ostatni Zjazd Zwizku, a take jego przebieg i wyniki wyborów wadz wskazyway na dokonanie si pewnego przeomu. Krótko mówic - zwycistwo delegatów zainteresowanych gbok zmian skadu wadz naczelnych byo spektakularne. Z programu wyborczego „zwycizców" wybijao si haso: dla wszystkich starczy miejsca. I jeszcze to, e zmianie ulegnie dotychczasowy styl sprawowania wadzy w ZHR: chodzio o odejcie od zwizków z polityk, a take odejcie od swoistej arbitralnoci w kierowaniu na rzecz budowania braterstwa i otwartoci na rónice pogldów w ramach harcerskiego systemu. Zasadniczo w „programach wyborczych" szo wic gównie o ksztatowanie postaw, co w skali organizacji, z natury rzeczy wydaje si najwaniejsze i ... najtrudniejsze.

Gównym narzdziem wadz naczelnych w realizacji takich planów jest oczywicie (metoda harcerska si kania) - przykad osobisty. Ale to nie wszystko. Wadze, które s sympatyczne i skupiaj si wycznie na manifestowaniu i lansowaniu susznych postaw - zbyt daleko nie zajad. Skrzeczca rzeczywisto, a take wyzwania które niesie nam przyszo, obok niezbdnej na kadym szczeblu elementarnej uczciwoci i instruktorskiej postawy, wymagaj take waciwej identyfikacji celów i zdolnoci do pocigania za sob czonków Zwizku. Aby taki zamys móg si powie potrzebna jest wiarygodno.  Wiarygodno wynikajca z poczucia czonków Zwizku, e wodzowie ich maj miae wizje, potrafi przeku je na konkretne projekty, a take posiadaj wiedz, si i umiejtnoci do ich realizacji. Na pewno fakt, e czonkowie wadz s mili i nie chc nikogo obraa, nie wystarczy.

Listopadowy nastrój zadumy nad upywajcym czasem rodzi pytania typu: gdzie jestemy teraz ? Ani si obejrzelimy jak mino przysowiowe 100 dni nowych rzdów. Ba, wczoraj (9.XI) stukno tych dni Naczelnictwu ju 200, czyli do koca - niewiele ponad 500. Nieatwo zrobi rzetelny bilans minionego okresu, zwaywszy, i spodziewane wyniki dotycz bardzo trudno mierzalnych kategorii. Na pewno podzikowa naley za tych 200 dni spokoju. Za to, e nie pojawiy si w tym czasie adne kontrowersyjne, bulwersujce instruktorów sprawy. To na pewno dua warto.

Image
Zjazd Zwizku, IV 2006 r.
A zo z zapowiedziami wyborczymi ? Czy zgodnie z nimi rzeczywicie np. dla „wszystkich starczyo miejsca" ? Trudno na to pytanie jasno odpowiedzie. Kady „uczony w pimie" wskae przecie, i próno szuka w Naczelnictwie osób mocno zwizanych z poprzednim Przewodniczcym. Kady „uczony w pimie" wskae równie na miadc nadreprezentacj „osób mocno zwizanych z poprzednim Przewodniczcym" w Gównej Kwaterze Harcerzy  i Komisji Harcmistrzowskiej.

Jeli idzie o inne sprawy spisane z wyborczych transparentów to:

 • owych wyklinanych zwizków z polityk - rzeczywicie chyba nie ma;
 • arbitralnoci w dziaaniu wadz - równie chyba nie ma, ale te przyzna trzeba, e nie objawiy si adne kontrowersyjne tematy. Ba, moe wanie za spraw dalekowzrocznoci i rozwagi wadz.  
 • co do otwartoci na dyskusj: hm, jako tych dyskusji nie wida, ani nawet pretekstów do dyskusji, niestety.

W ogóle niewiele wida, mozna powiedzie, e autoreklama nie jest najmocniejsz stron obecnego Naczelnictwa. Nie o autoreklam zreszt chodzi. Mnie osobicie brak jest zwyczajnie poczucia, e oto obserwujemy celowe i konsekwentne dziaanie majce suy zapowiadanym gbokim przemianom. To moe stawia pod znakiem zapytania ich ewentualn skuteczno. Przyczyn s moe bdy w komunikacji, a moe nadmierna ostrono - nie wiem.

Wiem natomiast, i nie powinnimy zatrzymywa si w pó drogi w procesie nadawania  nowego oblicza organizacji. Przypominam, i wiele ju w tej kwestii zrobiono: najpierw w listopadzie 2003 odby si w Poznaniu Zjazd Programowy podczas którego wypracowano zaoenia strategii Zwizku w horyzoncie perspektywicznym. Konsekwencj tego bya  uchwaa Zjazdu ZHR w kwietniu 2004 w sprawie celów i kierunków programowo-wychowawczych Zwizku na okres 2005-2011 i wreszcie  w listopadzie 2005 Rada Naczelna przyja podstawowy dokument o nazwie „Zasady wychowania harcerskiego w ZHR" obejmujcy aktualny opis podstawowych kwestii ideowych, programowych i metodycznych. Szczegóy postulowanych rozwiza dla przyszoci byy z kolei szeroko dyskutowane podczas e-Zjazdu, poprzedzajcego Zjazd w kwietniu br.

Tworzone konsekwentnie podstawy teoretyczne mamy wic za sob. Czas chyba najwyszy na konkretne dziaanie. Mam przekonanie, i czonkowie obecnego Naczelnictwa przyszli do z pewn wizj tych konkretnych dziaa. Szczególnie, e wielu z poród nich zaangaowanych byo w realizacj wyliczonych powyej przedsiwzi zwizanych z planowaniem, a w szczególnoci - w niedawny e-Zjazd. Myl, e nie powinno si zwleka z wcielaniem w ycie tej wizji, która poczya z sob tak wielu wybitnych instruktorów.  Poczucie zmarnowania czasu i dotychczasowych wysików to najgorsze, co moe nam si zdarzy !

Co takiego naleao zrobi ? Co ja takiego bym zrobi ? Na pewno zaraz po Zjedzie podjbym si przeoenia hase wyborczych na twarde konkrety. Sformuowabym jasne i zrozumiae cele. Formuujc je, odszedbym jednak od pokusy modelowania Zwizku szerokim frontem - zbyt daleko posza dezintegracja, i podziay, o których tyle mówiono. Zaplanowabym raczej kilka kluczowych projektów, na których obok „czynnoci zwykego zarzdu" skupibym wysiki Naczelnictwa i Rady. Opowiedziabym o nich instruktorom Zwizku i wcign rodowiska do ich realizacji. Wcignbym do dziaania równie wielu konkretnych instruktorów, obecnie niestety „lecych odogiem". To oczywiste, e prociej byoby zrobi to wszystko bezporednio po Zjedzie, dziaaby wtedy efekt wieoci i entuzjazmu w tworzeniu nowego. Teraz jest trudniej i z kadym dniem bdzie trudniej.

Mylaem sobie o tych kluczowych, konkretnych projektach i gdyby to ode mnie zaleao, skupibym si na trzech:

Projekt 1: Najwaniejsi s Druynowi.

Cel projektu: zwikszenie iloci kompetentnych i efektywnych druynowych.

Biorc pod uwag charakter naszej organizacji, najwaniejszym jej „trybikiem" s druynowi. Pamitamy histori KIHAM-ów i niezalenych ruchów harcerskich. Wiemy, e tylko dziki dobrym druynowym, ruch harcerski moe trwa i si rozwija. Potrzeba nam wic przede wszystkim druynowych. Duo druynowych (jeli chcemy mie wicej druyn), dobrych druynowych (jeli chcemy, eby penili sw sub skutecznie) i wreszcie druynowych, przed którymi organizacja nie pitrzy dodatkowych barier (eby mogli skupi si na pracy wychowawczej).

Zaangaowani w projekt: Naczelnictwo, Rada Naczelna, Gówne Kwatery

Image
Zgrupowanie kursowe Mazowsza, VIII 2005 r.
Istota projektu: 

 • - stworzenie strategii rekrutacji instruktorów (wszechobecne zaoenie dot. "nakazu wychowania nastpcy" - to minimalistyczna, nie zaatwiajca sprawy idea. Stanowi ona przecie zaledwie reprodukcj prost (!), a gdzie rozwój? Na pewno czas pomyle o przeanalizowaniu efektów programów typu Horyzonty i przeoeniu ich na ca organizacj); 
 • - wsparcie systemu ksztacenia poprzez stworzenie podstawowych narzdzi, którymi bd si mogli posuy Naczelnicy przy organizacji ksztacenia (szczególnie stworzenie systemu finansowania szkó instruktorskich i poszczególnych programów ksztaceniowych, zarówno w obszarze finansowania poszczególnych narzdzi: podrczników, skryptów, portali internetowych, bazy szkoleniowej itp. jak i finansowania biecej dziaalnoci) 
 • - uproszczenie przepisów i regu funkcjonowania na rzecz odcienia druynowych w sprawach o charakterze formalnym i biurokratycznym (dotyczy to zarówno przegldu i uproszczenia przepisów wewntrznych jak i doprowadzenia do dokonania korzystnych dla harcerstwa zmian w przepisach owiatowych, sanitarnych, ppo i ochrony rodowiska w odniesieniu do obozownictwa i ródrocznej pracy wychowawczej);
 • - zorganizowanie wsparcia druynowych w kwestiach organizacyjnych (np. doprowadzenie do powstania ogólnozwizkowej bazy obozowo-zimowiskowej, dziaajcej na zasadzie wymian i wspópracy z placówkami staymi; stworzenie sieci partnerów - usugodawców, którzy na zasadach preferencyjnych realizowaliby zlecenia ze strony jednostek ZHR oraz podjcie si stworzenia programu promocji Zwizku i poszukiwania sojuszników realizowanego na poziomie centralnym, a zarazem stworzenia materiaów i wsparcia w realizacji programów promocyjnych w regionach);

Projekt 2: Samodzielne Okrgi

Cel projektu: zwikszenie samodzielnoci Okrgów.            

Przyszo ZHR oprze winnimy nie na silnej wadzy centralnej, ale na tym, by silne byy rodowiska w terenie. Od zarania Zwizku jego si bya rónorodno i samodzielno rodowisk. Wszelkie dziaania suce centralizacji zdaj si by szkodliwe. Przecz im zarówno realia pracy instruktorskiej, jak i warunki pozyskiwania rodków na dziaalno. rodków, które w znaczcej mierze znajduj si w regionach. Przed ZHR staje teraz zadanie wzmacniania jednostek terenowych - Okrgów. Rol wadz naczelnych w tej kwestii winno by bardziej kreowanie standardów ni biece zarzdzanie.

Zaangaowani w projekt: Naczelnictwo, Rada Naczelna, Zarzdy Okrgów

Istota projektu:

 • opracowanie i wdroenie programu wsparcia Okrgów w skutecznym poszukiwaniu rodków na dziaalno (w szczególnoci poprzez przeprowadzenie szkole z Fund Risingu i realizacji projektów, stworzenie interaktywnej centralnej bazy donatorów, stworzenie wzorów wniosków o granty i przeprowadzenie centralnej akcji 1 % dla Okrgów ZHR - w kolejnych latach);
 • zorganizowanie wsparcia, w zakresie prowadzenia obsugi ksigowej, zarówno w postaci szkole, jak i wprowadzenia centralnej obsugi ksigowej dla Okrgów, które tego bd potrzebowa;
 • zorganizowanie Okrgom wsparcia doradczego w zakresie organizacyjnym i prawnym, poprzez stworzenie zespou prawnego przy Naczelnictwie i nadanie regulaminom Zwizku dotyczcym funkcjonowania prawno-finansowego, charakteru poradników, bogato wyposaonych we wzory pism i dokumentacji;
 • stworzenie forum wymiany dowiadcze w postaci dorocznych Konferencji Zarzdów Okrgów, gdzie odbywa si bd sesje szkoleniowe, dyskusje i praca wspólna nad nowymi rozwizaniami z zakresu kierowania Okrgiem. Plonem tego forum winien by podrcznik Przewodniczcego Okrgu i Obwodu;

Projekt 3: Zlot XX-lecia

ImageCel projektu: zorganizowanie duego przedsiwzicia stanowicego wychowawcze podsumowaniem 20 lat istnienia Zwizku, bdcego te pretekstem do promocji ZHR  (2009 rok).

Potrzebujemy przedsiwzi, które same w sobie wpieraj nasz (czonków ZHR) samowiadomo, daj moliwo spojrzenia wstecz na przybyt drog, a take pokazania sobie: jak jestemy liczni, jak sprawni organizacyjnie, peni wiary, entuzjazmu i siy. Nie bez znaczenia jest tu równie aspekt promocji na zewntrz.  W tym aspekcie szczególn warto ma to przedsiwzicie ze wzgldu na fakt, i nie wie si ono z wan rocznic narodow lub „ogólnoharcersk". Dziki temu ZHR bdzie móg wystpi i pokaza si samodzielnie. Zlot winien stanowi moliwo zaprezentowania nowego oblicza Zwizku - skutecznego i dojrzaego ruchu wychowujcego najlepszych obywateli naszego kraju.

Zaangaowani w projekt: Naczelnictwo, Rada Naczelna, Gówne Kwatery

Istota projektu:

Zlot winien by duym przedsiwziciem jeli idzie o skal (rozmiar Zwizku umoliwia udzia w Zlocie wszystkich harcerek i harcerzy !!!), równoczenie jednak musi mie due znaczenie wychowawcze. Przygotowania druyn do winny trwa przynajmniej rok, wiza si winny zarówno ze zdobyciem sprawnoci zlotowej, jak i przygotowaniem prezentacji regionów (zarówno jeli idzie o jednostki harcerskie, jak i ‘specjalnoci regionalne'), wystaw, pokazów itp.

ImageTyle. Tylko tyle i a tyle ! Tyle chciabym zrobi, gdybym by Naczelnictwem ! Tyle oczekuj od dzisiejszego Naczelnictwa ! Oczekuj, e zakoczy ono definitywnie okres 200 dni spokoju i zerwie si do lotu. Czego nam wszystkim ycz.

Czuwajcie !

Tomasz Maracewicz hm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odson: 6126

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team