ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
INSTRUKTOR ZHR - analiza krytyczna w odcinkach (1) Drukuj
krg czerwony

Image hm. Tomasz Maracewicz 

Instruktor ... . Zastanawialicie si kiedy nad tym sowem? Pochodz z harcerskiej rodziny i dlatego te od dziecka sowo „instruktor" znaczyo dla mnie co jak: oficer. Co wanego, co ponad przecitno, co uwiconego. Nie powinnimy si jednak dziwi, i dla zwykego zjadacza chleba sowo „instruktor" pachnie nud: instruktor BHP w pracy, instruktor w sekcji taca towarzyskiego, kapral-instruktor pokazujcy jak zakada OP 1. W sumie „instruktor" to taki kto, co si mdruje (instruuje), co tam pokae, a potem chce, eby sam to powtórzy. Czyli nuda.

Kim jest instruktor harcerski?

Wybaczcie, e wziem si za pisanie na temat takich oczywistoci. Nie raz przecie spotkalicie si z sytuacj, e co, co jest tak oczywiste, e nie musimy si nad tym zastanawia, rodzi problemy, gdy stawia zaczniemy proste pytania.

Wic kim instruktor rzeczywicie jest? Formalnie biorc instruktor jest czonkiem organizacji harcerskiej, takiej np. ZHR. Róne s kategorie tych czonków, a ich podzia zaley m.in. od wieku, wiedzy i umiejtnoci, ale take np. od powinnoci wynikajcych z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (patrz tabela na kocu). I na tle tych rónych kategorii czonkowskich instruktor, nadal patrzc formalnie - ma pozycj uprzywilejowan: w przeciwiestwie do innych czonków Zwizku, instruktor peni moe rozliczne funkcje, podejmowa wakie dla ycia organizacji decyzje itp. itd.

Myl jednak, e dla dotarcia do istoty rzeczy, lepiej bdzie zapomnie na chwil o paragrafach i spróbowa spojrze na instruktora przez pryzmat celów organizacji. Okrelonych Statutem celów, które okrelaj midzy innymi, i w harcerstwie chodzi przede wszystkim o wychowywanie dzielnych i zdolnych do powice ludzi.

W tym aspekcie spojrzenia na harcerstwo, wiodca pozycja instruktora zdaje si oczywista i zrozumiaa. Bo przecie kady wie, e instruktorzy to wychowawcy, a to oznacza, i wanie oni s bezporednimi realizatorami celów okrelonych w Statucie. Myl jednak, e warto w tym miejscu zatrzyma si na chwilk. Przecie realizacja celów wychowawczych nie jest wyczn domen instruktorów! Realizuj j równie mali wodzowie - zastpowi. Moe nie tak wiadomie jak instruktorzy, ale jednak. Ba, kady harcerz (i instruktor!) pracujc nad sob przy okazji zdobywania kolejnych stopni, realizuje równoczenie gówne cele statutowe prowadzc niewiadomie proces ksztatowania swojego charakteru, proces samowychowania. A proces ten jest przecie istot harcerstwa! Nie zmienia to naturalnie faktu, e instruktorzy peni w nim znaczc rol przewodników, wodzów, a czasem nawet - samozwaczych dyktatorów.

Wychowawcy i wychowankowie?

ImageOkazuje si, e próba opisania pozycji instruktora w oparciu o antynomi: wychowawca - wychowanek, nie oddaje w sposób waciwy istoty sprawy. Co wicej, ujmowanie kwestii roli instruktora w pracy wychowawczej, w takich wanie kategoriach moe mie nawet szkodliwe nastpstwa. Utwierdzanie stereotypu: instruktor-wychowawca, harcerz-wychowanek prowadzi prost drog do deformowania metody harcerskiej. Metody, której jedn z kardynalnych zasad stanowi wzajemno oddziaywa, zarówno zbiorowoci na jednostk, jak i harcerzy (wychowanków?) na instruktorów (wychowawców?).

Wpyw tego rodzaju oddziaywa, a take proces wiadomej i jawnej pracy instruktora nad sob, nad wasnym charakterem i sabociami, obok innych elementów takich jak wiedza, umiejtnoci i dowiadczenie instruktorskie - daj dopiero instruktorowi niezbdne wyposaenie do penienia swojej suby.

Spotykaem si równie z cakiem skrajnymi opiniami dotyczcymi roli i miejsca instruktora w organizacji. Z opiniami, i prawdziwym i jedynym podmiotem w dziaalnoci harcerskiej jest tylko i wycznie instruktor! A zuchna i zuch, harcerka i harcerz to tylko, przepraszam za wyraenie, miso armatnie, o ile nie stan si kandydatami na instruktorów. Brzmi jak herezja. Ale niepozbawiona ciekawej obserwacji. Bo przyzna uczciwie trzeba, i dla ogromnej wikszoci dziewczt i chopców, którzy przeszli przez harcerstwo, czas ten jest tylko miym wspomnieniem, jak wiele takich z okresu modoci. Moemy oczywicie powiedzie, e nikt nie wie tak naprawd, ile gdzie tam w nich, w rodku pozostao z harcerskiego systemu wartoci. Nie mniej trudno nie zauway, i trwae i by moe nieodwracalne „pitno" pozostawia harcerstwo wanie na instruktorach! Bronimy si czsto woajc, i efektem wychowania harcerskiego winien by Harcerz Rzeczypospolitej. Jednak, gdy rozejrzymy si wokó siebie wypatrujc osób uksztatowanych przez harcerstwo - najczciej dostrzegamy instruktorów. Có, to chyba najlepszy dowód, e prosty podzia na wychowanków i wychowawców nie stosuje si do harcerstwa. Zdaje si potwierdza ten pogld w jednej ze swych gawd byy Przewodniczcy ZHR hm Kazimierz Wiatr: „harcerstwo nie jest chwytem pedagogicznym". Jest natomiast systemem wartoci, jest yciowym wyborem suenia tym wartociom, bez wzgldu na wiek, na penione funkcje, zasugi i ordery.

wiadomo, wiedza, czy odpowiedzialno?

Harcerstwo nie jest chwytem pedagogicznym. Ale jest spójnym systemem, w którym dokonuje si wychowanie. I jak kady system, potrzebuje fachowców do obsugi. Moe wic jedn z tych cech sankcjonujcych wysok pozycj instruktora w organizacji stanowi wiedza fachowa i umiejtnoci zdobyte na kursach, i potwierdzone stopniem instruktorskim? By moe, nie dajmy si jednak zwie, i w kompetencjach tych tkwi istota. Dla celów stojcych przed harcerstwem fachowo i wiedza niejednokrotnie znaczy mog mniej ni arliwa suba Bogu i Polsce peniona przez „prostego" harcerza.

Jeli wic nie wiadomo roli wychowawcy w procesie wychowania, jeli nie wiedza fachowa to co? Pomylaem sobie, e by moe kluczem do zrozumienia pozycji instruktora jest akt wiadomego przyjcia odpowiedzialnoci. Bo instruktor, to kto, kto wiadomie wybierajc pole suby w harcerstwie, wzi na swoje barki nie tylko moliwo, ale obowizek penienia suby instruktorskiej, a co za tym idzie - odpowiedzialno za jej efekty: wobec harcerzy, rodziców, organizacji, spoeczestwa ... . Kluczem wic moe by obowizek (instruktorzy niepodejmujcy tej suby automatycznie przechodz do rezerwy, a potem w stan spoczynku), a efektem: przyjcie odpowiedzialnoci. Ogromnej odpowiedzialnoci. Bo przecie to wanie instruktor, bardziej ni ktokolwiek inny odnie moe szczególne zasugi lub przyczyni si do szkód w budowaniu fundamentów dorosego ycia dziewczt i chopców, przyszych rodziców, obywateli. Taka rola instruktora wymaga od niego naturalnie szczególnych kwalifikacji moralnych i wytrwaoci, nieustpliwoci w pracy nad sob, a szczególnie odpowiedzialnoci za siebie i efekty swoich dziaa. Nie liczc ju cech wpywajcych na skuteczno oddziaywania, takich jak wodzowska postawa, umiejtno pocigania za sob innych, wyrazisto charakteru ... .

I jeszcze jedno, co wane i podkreli trzeba, gdy mówimy o poczuciu odpowiedzialnoci instruktorskiej, a co nasuno mi si przed chwil: trudno wyznaczy granice tej odpowiedzialnoci. Siga ona duo dalej ni los chopaka czy dziewczyny z druyny. Obejmuje sob równie odpowiedzialno za Zwizek na kadym szczeblu, odpowiedzialno za harcerstwo i za szerzenie wartoci, którym podjlimy si suy. Jake szeroka to odpowiedzialno.

Zobowizanie instruktorskie

ImageFascynuje mnie ta kwestia przyjcia odpowiedzialnoci. I uzmysowiem sobie zarazem, e gubimy gdzie moment przyjcia tej odpowiedzialnoci przez konkretnego instruktora. No bo kiedy faktycznie nastpuje to przyjcie zobowizania? Czy w chwili, gdy chopak skada wniosek o zamknicie próby instruktorskiej? Zapewne nie jest tak, przecie nie wiadomo czy i kiedy wnioskodawca ten swój upragniony stopie otrzyma.

Moe wic w chwili, gdy przyjmuje pierwsz funkcj instruktorsk? Ale takie mianowanie nie jest przecie aktem pyncym ze strony instruktora, a zaledwie przyjciem do wiadomoci rozkazu przeoonego. Czasem ta pierwsza funkcja owocuje podpisaniem pisemnego zobowizania, ale nie zawsze przecie i nawet jeli ma to miejsce, to dzieje si to nazbyt formalnie, by mogo stanowi przypiecztowanie tego przeomu w harcerskim yciu. Ba, codzienne obserwacje pokazuj niestety, e nie wszyscy instruktorzy maj poczucie dokonanego przeomu, maj poczucie podjtego obowizku, poczucie odpowiedzialnoci.

Moe wic warto przemyle powrót w caym ZHR do uroczystego zobowizania instruktorskiego skadanego przez instruktora wraz z otrzymaniem pierwszego stopnia instruktorskiego. Zobowizania stanowicego podkrelenie momentu tego wiadomego przekroczenia progu, za którym jest obowizek i odpowiedzialno. Nawizywaoby ono w swej symbolice do tradycji Przyrzeczenia Harcerskiego stanowic jego potwierdzenie, podkrelenie, a zarazem dodanie nowych obowizków.

W niektórych rodowiskach obyczaj zobowizania jest kultywowany. Choby w rodowisku mazowieckim. Moemy skorzysta z tej tradycji.

Konkludujc wic, wnioskuj t drog do Naczelnictwa o rozwaenie i przedstawienie Radzie Naczelnej projektu wprowadzenia do stosowania w caym ZHR tekstu Zobowizania Instruktorskiego.

Instruktorzy a paragrafy ...

ImageProwadzc analiz pozycji instruktora w organizacji zatoczymy wic koo i wrómy do zapisów statutowych i regulaminowych. Otó okazuje si, i formalnie pozycj instruktorów w stosunku do innych czonków Zwizku (uczestników, harcerzy starszych i czonków wspódziaajcych) okrela przede wszystkim praktycznie wyczne prawo do wybierania do wadz i zasiadania we wadzach wszystkich szczebli (od druyny poczwszy).

Odnotowa naley równoczenie fakt, i wobec tak okrelonej pozycji instruktorów postawiono równie przed nimi szereg dodatkowych wymogów formalnych: zarówno jeli idzie o same warunki wstpienia do korpusu instruktorskiego (kryterium wiatopogldowe, kryterium wieku, a take wiedzy i kompetencji); warunki utrzymania tego statusu (obowizek czynnego udziau w pracy wychowawczej); czy wreszcie zachowanie praw do decydowania o Zwizku, czyli praw wyborczych (obowizek penienia funkcji i posiadania przydziau subowego). Co ciekawe, statut nie nakada na instruktorów obowizku krzewienia i popularyzacji idei harcerskiej, zastrzegajc go dla harcerzy starszych i czonków wspódziaajcych. To zapewne lapsus, nie mniej majcy miejsce.

Wiele innych szczegóów dotyczcych statutowych i regulaminowych rónic pomidzy korpusem instruktorskim, a pozostaymi grupami czonków ZHR znajdziecie w Dodatku nr 1 na kocu artykuu.

Na zakoczenie

Czy wiecie ju, kim jest instruktor? Kady z nas ma swoj histori. Moe zechcecie opowiedzie j na amach POBUDKI? Zapraszam serdecznie na nasze amy, a do czytania o kolejnych aspektach instruktorstwa w moim wykonaniu, zapraszam w kolejnych numerach.

yjcie wiecznie!

Marabut

 

Dodatek nr 1.

Grupy czonków ZHR na tle Statutu

 

Instruktorki i instruktorzy

Uczestniczki i uczestnicy

Harcerki starsze i harcerze starsi

Czonkowie wspódziaajcy

Charakter czonkowstwa

wychowawcy

wychowankowie

wychowankowie (?)

sympatycy

Warunki przynalenoci do korpusu

Stopie instruktorski, chrzecijanin, penoletnio

Przyjcie do gromady/druyny

penoletnio

penoletnio

Przynaleno do jednostek organizacyjnych

krgi instruktorskie, jednostki lub wadze, do których instruktora wybrano lub mianowano na funkcje (przydzia subowy)

Druyny, gromady

Krgi Starszego Harcerstwa

KPH lub jednostki, z którymi wspódziaaj

Kto przyjmuje i zwalnia?

Kom Chor lub Naczelnik

Druynowy

Przewodniczca/cy Krgu Harc.St. lub waciwy przeoony, okrelony reg. wewntrznym Krgu

Zarzd KPH lub komenda jedn., przy której dziaa

Zasady przyjmowania, zwalniania okrelaj:

Reg suby instruktorskiej

Odpowiednie regulaminy (gromady, druyny - tylko zapis „druynowy przyjmuje i zwalnia")

Reg. wewntrzne poszcz. Krgów

Regulamin KPH i czonków wspódziaajcych

Prawo do odwoania si od decyzji zwolnienia z ZHR

+

-

+

+

Statutowe ogólne prawa i obowizki

+

+

+

+

Czynne prawo wyborcze

- do wszelkich wadz zwizku

Warunek: wpisani na listy instruktorek i instruktorów - mianowani lub wybrani na okrelon funkcj wychowawcz w Zwizku oraz posiadajcy okrelony przydzia subowy,

-

-

- nie okrelono w Statucie

Wg. reg. KPH - wybieraj zarzd sporód siebie

Bierne prawo wyborcze

Hm - wszystkie funkcje; Phm - wszystkie funkcje  (z wy. cz. Naczelnictwa i kom. chor); Pwd - wszystkie funkcje z wyczeniem wadz naczelnych i kom. chor., a z wczeniem funkcji delegata na Zjazd. Reg. hufca ogranicza bierne prawo wyborcze na funkcj hufcowego

-

Do wadz okrgu i Obwodu (z wy. funkcji Przew. Obwodu)

Do wadz okrgu i Obwodu (z wy. funkcji Przew. Obwodu).

Wg. reg. KPH - wybieraj zarzd sporód siebie

Obowizek przestrzegania PH

+

+

+


Obowizek czynnego udziau w pracy wychowawczej

+
Obowizek krzewienia i popularyzacji idei harcerskiej oraz wspierania dziaalnoci Zwizku.+

+

Zasady nagradzania

Reg suby instruktorskiej

-

-

Reg. KPH - tytu i odznaka

Zasady karania

Reg suby instruktorskiej

-

-

-

 

Dodatek nr 2:

Przy okazji dokonanego powyej zestawienia „odkryem" kilka rónej rangi nieprawidowoci czy te niespójnoci w rozwizaniach statutowych i regulaminowych dotyczcych innych grup czonkowskich w ZHR. By moe wadze naczelne uznaj, i s to kwestie wymagajce uporzdkowania. Jeli tak, to su:

a) statut sugeruje, i uczestnicy po uzyskaniu penoletnioci zostaj harcerzami starszymi automatycznie, a to chyba nie jest zgodne z intencjami (par. 10 Statutu);

b) statut przewiduje, i kwestie starszego harcerstwa winien regulowa regulamin starszego harcerstwa (par. 10 Statutu). Takiego nie mamy. Jest za to regulamin krgów starszego harcerstwa, a to nie to samo;

c) nie istniej przepisy dotyczce przyjmowania i zwalniania uczestników mimo, i stworzenie takich regulacji nakazuje statut (par. 9 Statutu). Jedyne zapisy na ten temat w regulaminach druyn s powieleniem statutu i mówi, i uczestnika „przyjmuje i zwalnia" druynowy. A to chyba za mao;

d) brak przepisów, o których mowa powyej skutkuje m. in. brakiem cieki odwoania si uczestnika od decyzji zwolnienia z ZHR;

e) w przeciwiestwie do instruktorów (patrz par. 12 Statutu), dla czonków wspódziaajcych nie okrelono w statucie kwestii czynnego prawa wyborczego do wadz Zwizku (czy i kiedy przysuguje). Poniewa w innym miejscu statut zalicza Zarzdy KPH do wadz Zwizku (par. 16 Statutu), to mona z tego faktu wywnioskowa, i czonkowie wspódziaajcy nie maj prawa do wybierania swoich zarzdów. Regulamin KPH mówi co innego, ale przecie statut jest waniejszy;

f) analogicznie - statut przewiduje dla czonków wspódziaajcych bierne prawo wyborcze do wadz okrgu i obwodu (z wy. funkcji przewodniczcego). Poniewa nic nie mówi o Zarzdach KPH, to wyglda na to, e prawa kandydowania do zarzdów KPH (bdcych w katalogu wadz Zwizku) równie czonkowie wspódziaajcy nie maj;

g) brak jest jakichkolwiek uregulowa dot. kar i nagród oraz odwoywania si od nich w odniesieniu do uczestników i harcerzy starszych. To chyba bd.

 


Odson: 9816

  Bd pierwszym ktry skomentuje
RSS komentarzy

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog dodawa komentarze.
Prosz zaloguj si lub zarejestruj.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team