ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Nr 10 - listopad'06
200 dni spokoju ... Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Tomasz Maracewicz

Dyskusje poprzedzajce ostatni Zjazd Zwizku, a take jego przebieg i wyniki wyborów wadz wskazyway na dokonanie si pewnego przeomu. Krótko mówic - zwycistwo delegatów zainteresowanych gbok zmian skadu wadz naczelnych byo spektakularne. Z programu wyborczego „zwycizców" wybijao si haso: dla wszystkich starczy miejsca. I jeszcze to, e zmianie ulegnie dotychczasowy styl sprawowania wadzy w ZHR: chodzio o odejcie od zwizków z polityk, a take odejcie od swoistej arbitralnoci w kierowaniu na rzecz budowania braterstwa i otwartoci na rónice pogldów w ramach harcerskiego systemu. Zasadniczo w „programach wyborczych" szo wic gównie o ksztatowanie postaw, co w skali organizacji, z natury rzeczy wydaje si najwaniejsze i ... najtrudniejsze.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6093

Czytaj cao...
 
200 dni spokoju ... List do redakcji: NASZE KORZENIE - DLA MacS KU PRZYPOMNIENIU Drukuj
krg czerwony

„Ju jestecie czciowo zdegustowani brakiem dziaa zmierzajcych ku lepszemu Zwizkowi o który walczylicie (...) przez kilkanacie lat, (...) jestem ciekaw czy równie na kolejnym Zjedzie jaki baran bdzie utrudnia rozpoczcie w imi jedynych i susznych argumentów, a chciaem zaznaczy, e najlepiej si komentuje, (...)  gdy si komentuje z drugiego rzdu.  Szwejku - masz tyle zastrzee do wadz. dlaczego nie kandydowae do Wadz Zwizku, dlaczego nie kandydowae na funkcj Naczelnika" - cytat z gosu w dyskusji na forum Pobudki.

Imagehm. Marek Gajdziski 

Druhu MacS!
Jestem zdziwiony, e Ty, bliski wspópracownik Naczelnika, zadajesz mi pytanie dlaczego nie kandydowaem do Wadz Zwizku.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7540

Czytaj cao...
 
Mam szczczer wol Drukuj
krg czerwony

Od redaktora naczelnego „POBUDKI":  Wiele lat temu napisaem dla „Tygodnika Powszechnego" artyku o ówczesnym niepokornym harcerstwie, o tym jak rozumielimy ide suby, rycersko, braterstwo. Wówczas tekst nie móg si ukaza, zatrzymaa go PRL-owska cenzura, o czym z alem powiadomia mnie listownie Pani Redaktor Józefa Hennelowa. Dlatego kiedy w redakcji „POBUDKI" rozgorzaa gorca dyskusja o przytoczonym niej felietonie, uznaem za stosowne, e to wanie ja skomentuj go w imieniu naszego rodowiska.


Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6776

Czytaj cao...
 
Balast - konkurs metodyczny Drukuj
krg czerwony

Od Redakcji: Jednym z najwaniejszych zada POBUDKI jako pisma dla instruktorów jest dyskusja nad ksztatem metodycznym naszej organizacji, w tym take zabieranie gosu w sprawie prób reformowania metody. Przy czym nieistotne jest dla nas, kto takie próby podejmuje. Wane, czy w naszej ocenie, wspartej wiedz, dowiadczeniem i dobr wol, próby takie rzeczywicie su poprawie funkcjonowania druyn. W tym przypadku uznalimy e tak nie jest, dlatego decydujemy si opublikowa materia polemiczny, ryzykujc nawet nieuzasadnione podejrzenie, e wdajemy si w spory natury personalnej. Sugerujemy dosowne odczytanie tekstu, bez doszukiwania si podtekstów, a ogoszony na kocu "konkurs" jest oczywicie otwarty równie dla mylcych inaczej ni zespó POBUDKI.

Imagehm. Marek Gajdziski

Na pocztku tego roku ukaza si 80 numer Instruktora powiecony w caoci systemowi zastpowemu. Bardzo mnie to ucieszyo. Publikujc w Pobudce krytyk tez poprzedniej Gównej Kwatery, tego wanie oczekiwaem - wywizania si rzeczowej dyskusji o jednym z najwaniejszych narzdzi naszej metody. Instruktor dyskusj t podj. Wikszo tekstów uznaj za wartociowe i wiele do tej dyskusji wnoszce. Równie te, które prezentuj model dziaania FSE, na którym to modelu, jak si wydaje, usiowano si wzorowa nakrelajc w programie „Rozwój" kierunek ewolucji systemu zastpowego. Mam powane wtpliwoci do zaprezentowanego modelu, ale uyta argumentacja wydaje si logiczna. Mona z ni rzeczowo dyskutowa na gruncie metodycznym. Wród tych tekstów jest te, tekst autorstwa ówczesnego Vice Naczelnika hm. Konrada Obrbskiego pt. „Zastp rówieniczy i zastp pokoleniowy - dwie wizje zastpu." Jest to de facto polemika z tezami, które postawiem w Pobudce. A poniewaz gboko nie zgadzam si z autorem, z zapaem signem po pióro.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7068

Czytaj cao...
 
ZHR amie prawa wyborcze swoich czonkw!!! INSTRUKTOR ZHR - analiza krytyczna w odcinkach (2) Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Tomasz Maracewicz 

Sensacyjny tytu, prawda? No có, po krytyce w ostatnim "blogu metodycznym", musiaem sign po technik rodem z tabloidów, eby zachci Was do przeczytania tej czci mojej dysertacji o instruktorach. Nie eby bya do niczego! Baem si tylko, e odstraszy Was kolejna porcja gmerania w regulaminach Zwizku. Nie jest tak le, sami zobaczycie. Pierwej jednak chcecie zapewne wiedzie czy z tym amaniem praw wyborczych to aby nie bujda. Otó nie. Grzebic w Statucie rzeczywicie odkryem, i permanentnie amiemy cz praw wyborczych (poow?), czci naszych instruktorów (raptem kilkudziesiciu, ale jednak). Jakie i czyje konkretnie to prawa - uwany P.T Czytelnik odnajdzie w tekcie. Do dziea.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 9287

Czytaj cao...
 
Jak skauci pracowali Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Marek Kamecki 

Nie bez powodu wziem tym razem „na  tapet" ksik szczególn, chocia z pewnoci duo mniej znan i czytan choby przez fakt, i bya wydana tylko jeden raz i to przed pierwsz wojn wiatow. Szczególn, gdy powstaa w momencie dla polskiego skautingu szczególnym -w przededniu przeczuwanej i spodziewanej próby wojennej, a take w momencie silnej transformacji jak  przechodzio wtedy harcerstwo. Wyjtkowo tej pozycji wynika te z faktu, e opisuje pierwsze Jambo w Birmingham w roku 1913 , a za kilka miesicy nasi harcerze pojad (?) na Jubileuszowy zlot stulecia - równie do Wielkiej Brytanii.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7898

Czytaj cao...
 
W krgu gady (10) Drukuj
krg czerwony
Imagehm. Pawe Wieczorek KOHUB
ZGREDY NA KATAFALK 

Co to ja miaem?... Aha, dobr pami. I nie ja jeden.

Zatem w „miesicu pamici narodowej", jak okrelaa listopad PRL-owska propaganda, moe dlatego, eby wybi narodowi z tej pamici grone zdanie Wyspiaskiego: „listopad dla Polaków niebezpieczna pora", postanowiem napisa co o harcerzach, o których nie pamitamy.

Nie, spoko, nie bdzie o bezimiennych mogiach, cho i na to pora waciwa. Zbyt waciwa, ju wyeksploatowana. Nie bd te przypomina rónych X,Y, Q i D., którzy w minionych latach byli czonkami wadz pewnej organizacji harcerskiej z namaszczenia innej, nieharcerskiej organizacji, bo o nich rzeczywicie pamita nie warto, cho i zapomnie trudno...

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7205

Czytaj cao...
 
Wywiad z Naczelnikiem Harcerzy - nieodbyty ... . Drukuj
krg zielony

Image Przyznam si, e poleglimy w próbie namówienia Naczelnika Harcerzy o wywiad. Mamy wprawdzie zapowied, e Naczelnik jeszcze raz przemyli spraw, nie chcemy jednak dzieli skóry na niedwiedziu. Tak czy owak, dla zapenienia luki, próbujemy wyrczy Naczelnika i odpowiedzie „za niego" na jedno z pyta, które mu zadalimy.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6734

Czytaj cao...
 
Pobudkowa wyprawa na Jamboree. Drukuj
krg zielony

 

ImageW wrzeniowym numerze Pobudki przypomnielimy, e w przyszym roku, w Wielkiej Brytanii odbdzie si wydarzenie bez precedensu: XXI wiatowe Jamboree Skautowe zwoane w 100-lecie powstania skautingu!!! Powiedzielimy wtedy, i w wydarzenium tym zabrakn nie moe harcerzy z ZHR ! Natychmiast po tym wezwaniu wpyny do nas pierwsze zgoszenia z druyn, które chc podj wezwanie. Upewnio nas to w przekonaniu, e warto nasz wypraw zorganizowa. Kto jeszcze nie jest zdecydowany, by moe zachc go do tego artykuy o historii Jamboree znajdujce si w niniejszym numerze POBUDKI.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5912

Czytaj cao...
 
Baden-Powella sen na jawie ... Drukuj
krg zielony

Imagehm. Wojciech Hausner

Prolog

W 1914 roku w Krakowie zostaa opublikowana ksizka Andrzeja Makowskiego „Jak skauci pracuj?", która jest obszern relacj z udziau polskich skautów w III Wszechbrytyjskim Skautowym Zlocie w Birmingham; jest relacj ale zarazem opowieci o skautingu. W polsiej wyprawie wzio udzia 56 skautów i skautmistrzów z Makowskim, Affanasowiczem, Nowakiem, Lewickim, Strumio.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 11010

Czytaj cao...
 
ROCZNICA TOMASZA: Narodowe - 21 padziernika Drukuj
krg zielony

hm. Pawe Wieczorek KOHUB

ImageRelacja z obchodów drugiej rocznicy odejcia od nas Tomasza ukazaa si na gównej stronie internetowej ZHR. Nie zamierzam tworzy dla POBUDKI konkurencyjnego opisu dobrze zorganizowanej konferencji, zreszt z wychowawczego, instruktorskiego punktu widzenia taki kronikarski zapis nic nie daje. Kto nie by sobotnim wieczorem w sali kinowej Muzeum Narodowego z najbardziej nawet szczegóowego raportu nie wyowi tego co najwaniejsze – nastroju Spotkania. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6233

Czytaj cao...
 
ROCZNICA TOMASZA: Druga rocznica mierci Ojca Drukuj
krg zielony

ImageMaciej Strzembosz

Ojciec lubi posugiwa si anegdotami. Wród jego ulubionych bya taka: „Pocztek wieku, Szwecja. Mody chopiec z biednego domu dziecka zauway na ulicy, e starszemu panu upada laska. Nikt inny tego nie widzia, nikt mu nie pomóg. Mody chopiec podbieg i podniós lask. Starszy pan podzikowa, rozpocz rozmow, a potem zachwycony rezolutnoci chopca wzi go pod swoj opiek. 40 lat póniej ów dzieciak z domu dziecka zosta premierem Szwecji. A starszy pan? By królem Szwecji, który wybra si sam na spacer po miecie. Jaki z tego mora? Nie kady staruszek któremu pomoemy na ulicy okae si królem Szwecji. I nie kady dobrze wychowany chopak, który pomaga starszym, okae si na tyle zdolny, by w przyszoci sta si premierem duego, europejskiego kraju. Ale jeli nie ma owego fundamentu jakim jest wychowanie - swoista czujno na tych, którzy potrzebuj pomocy; gotowo by t pomoc nie - to bez tego wychowania takie spotkanie nie moe si zdarzy. Przypadek? Oczywicie, ale aby taki przypadek by brzemienny w skutki, musi zdarzy si ludziom, którzy s do niego przygotowani: komu, kto jak król Szwecji jest gotów otoczy opiek modego czowieka i modemu czowiekowi, którego wychowanie sprawia, e popieszy z pomoc kademu, nie oczekujc, e ten komu pomaga musi koniecznie okaza si królem”. Tyle Ojciec. Opowiedzia mi t histori trzydzieci par lat temu, a cigle wydaje mi si aktualna. (...)

Komentarze (1) | Odson: 7309

Czytaj cao...
 
ROCZNICA TOMASZA: Braterstwo suby i wieego powietrza Drukuj
krg zielony
Imagehm. Krzysztof Stanowski
 
Mój pierwszy harcerski kontakt z Tomaszem mia miejsce w czasach, gdy byem zastpowym w druynie Nieprzetartego Szlaku. Z moim druynowym - Michaem Bobrzyskim - poprosilimy Tomasza, by opowiedzia o "Szarych Szeregach" naszym harcerzom - chopcom z zakadu dla dzieci guchych. Wtedy pierwszy raz usyszaem Tomasza-historyka, a zarazem gawdziarza, który potrafi opowiada o historii (take o wydarzeniach, w których osobicie nie uczestniczy) z pasj, prawdziwie - bez tak modnego w harcerstwie patriotycznego podkolorowywania - i zajmujco. Byo tak równie w przypadku audytorium trudnego czy wrcz nieyczliwego. Tomasz - jako historyk - przez cae ycie mówi o sprawach w danym momencie wanych i trudnych - o oddziaach powstaczej Warszawy, o partyzantce pod sowieck okupacj, o Jedwabnem. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6402

Czytaj cao...
 
ROCZNICA TOMASZA: Tomasz w fotografii Szymona Kobusiskiego Drukuj
krg zielony
Image
Image
Image  Image  Image  Image 
Image  Image  Image  Image  Image  Image 

Dziki uprzejmoci Szymona Kobusiskiego (www.szymonkobusinski.com) przedstawiamy zdjcia Tomasza z profesjonalnej sesji fotograficznej zrobionej przy okazji benefisu Tomasza, który odby si 28. padziernika 2000 roku w Paacu Kultury i Nauki.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6107

Czytaj cao...
 
HARCERSTWO I KOR: Ostatni Harcownicy - rzecz o Komitecie Obrony Robotnikw Drukuj
krg zielony

Imagehm. Krzysztof Stanowski 

Jako zastpowy a póniej jako druynowy wielokrotnie opowiadaem modym harcerzom przy ognisku o danych harcownikach - redniowiecznych rycerzach, którzy przed bitw wystpowali przed szereg by da przykad swoich umiejtnoci, odwagi i umiowania ojczyzny. O Filomatach i Filaretach, którzy stworzyli jedna z pierwszych w nowoytnej Europie wychowawcz organizacj modzieow. Za Makowskim powtarzaem, e harcerze to wspóczeni harcownicy. Ludzie wyznaczajcy kierunek. Harcownikami byli niewtpliwie polscy skauci podejmujcy walk o niepodlego Polski, Zaruski tworzcy pierwsze druzyny morskie, onierze Zoki i Parasola, ale take instruktorki z Bd Gotów oraz twórcy akcji „M" wychowujcy modzie w czasie okupacji. Wreszcie uczestnicy przygotowanej jeszcze w czasie wojny uczestnicy akcji Warmia i Mazury, którzy na przekór historii starali si pomóc w powrocie do macierzy Polaków zamieszkujcych te tereny czy instruktorzy Nieprzetartego Szlaku podejmujcy jako jedni z pierwszych zadanie integracji wykluczonych.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7545

Czytaj cao...
 
HARCERSTWO I KOR: KOR, czyli spotkanie na skrzyowaniu dwch wiatw Drukuj
krg zielony

ImageMartyna Michalik 

„Komitet Obrony Robotników mia tak fajn cech,
e przyjmowa wszystkich, nie grzebic w yciorysach..."
S.Blumsztajn

W trzydziest rocznic powstania Komitetu Obrony Robotników nikt nie kwestionuje wagi tamtego wydarzenia, jako milowego kroku w polskiej drodze do niepodlegoci.

O ile czsto dyskutowany bywa KOR jako organizacja, która przeamaa izolacj grup spoecznych, zrobia duo, aby przeama atomizacj spoeczestwa, o tyle rzadko przygldamy si KOR-owi od wewntrz i zastanawiamy si nad innym rodowiskotwórczym aspektem KOR-u.

W moim odczuciu byo to przede wszystkim spotkanie, po raz pierwszy w czasach powojennych, dwóch tak bardzo rónicych si od siebie formacji duchowych, a co za tym idzie, spotkanie dwóch wizji Polski, modelów wychowania, i w kocu ludzi reprezentujcych dwa odmienne nurty zwizane z histori poslkiego harcerstwa. I doniosoci tego wydarzenia nie sposób przeceni.  

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7081

Czytaj cao...
 
HARCERSTWO I KOR: W harcerskiej Druynie Drukuj
krg zielony

Marek Baraski, od 1957 w 1 WDH. 

Miaem cudowne dziecistwo, ale jednoczenie wiedziao si e Polska jest pod okupacj. (...) Zawsze wiedziaem, e harcerstwo to jest co wspaniaego. Pod koniec lat czterdziestych na wakacjach ojciec mnie zaprowadzi do lasu, bo tam byli harcerze. Strasznie mi si to podobao. Miaem starsz kuzynk, która bya na jednym obozie harcerskim i opowiadaa z wielkim zapaem, co tam byo. Wic kiedy w grudniu 1956 roku usyszaem, e jest reaktywowane harcerstwo, to od razu wiedziaem, ze si tym zajm.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5655

Czytaj cao...
 
HARCERSTWO I KOR: Moja droga do KOR-U Drukuj
krg zielony

Mirosaw Chojecki, od 1956 w 16 WDH. 

Urodziem si dokadnie 10 lat po wybuchu II Wojny wiatowej. Moi rodzice byli onierzami Arimi Krajowej w elitarnym oddziale „Parasol", którego celem byo likwidowanie wysokich funkcjonariuszy hitlerowskich jak np. gen. SS i Policji w Krakowie - Wilhelma Koppe, gen. SS - Franza Kutscher, funkcjonariusza oddziau kobiecego Pawiaka - Ernesta Weffelsa, szefa esesmaskiej komendantury Pawiaka - Engelbrta Frührwirtha, kierownika w urzdzie dowódcy Policji Bezpieczestwa i Suby Bezpieczestwa w Warszawie, inicjatora i organizatora przesiedle ludnoci - Waltera Stamma.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7414

Czytaj cao...
 
HARCERSTWO I KOR: Harcerskie wychowanie Drukuj
krg zielony

Urszula Doroszewska, od 1969 w 1 WDH. 

... nastpi nowy okres w moim yciu, czyli Mokotów, liceum Reytana i Pierwsza Warszawska Druyna Harcerska im. Romualda Traugutta, tzw. "Czarna Jedynka". To by 1969 rok. Akurat powychodzili z wizienia nasi starsi koledzy, którzy siedzieli w 1968 roku, np. Antek Macierewicz. W naszych oczach byli to wielcy bohaterowie, bo siedzieli. Wtedy byli ju studentami. Instruktorami w "Jedynce" byli Wojtek Onyszkiewicz, Janusz Kijowski, Micha Kulesza, Piotrek Naimski, Marek Baraski; Wojtek Fakowski doszed póniej. Oczywicie "Soda" [Andrzej Janowski], ale to starsze pokolenie.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 9012

Czytaj cao...
 
HARCERSTWO I KOR: Po maturze do Ursusa Drukuj
krg zielony

Marcin Gugulski, od 1970 w 1 WDH. 

Nie byem w Czarnej Jedynce. Byem w druynie harcerskiej w 272 szkole podstawowej. Nazywaa si 314 WDH Hawana im. Fidela Castro i bya bardzo dobr, tradycyjn, skautowsk druyn w kadym elemencie wyszkolenia, tylko patron by wredny. (...)

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5405

Czytaj cao...
 
HARCERSTWO I KOR: Latem 1976 roku Drukuj
krg zielony

Piotr Naimski, od 1964 w 1 WDH. 

1 czerwca 1976 wyjechaem z koleg Olkiem do Szwecji. Mielimy mode ony, malutkie dzieci i niezbyt wiele moliwoci zarabiania na ycie, bdc pocztkujcymi doktorantami w PAN. Wakacyjno-urlopowe zbieranie truskawek dawao szans przeycia nastpnego roku. Paszport dali - rodkowa epoka Gierka dopuszczaa takie ekscesy. Wróciem bodaje 29 albo 30 lipca. Jedyna wiadomo, jaka do mnie dotara z Polski do Szwecji to informacja o wypadku i mierci Antoniego Sonimskiego. O Radomiu i Ursusie dowiedziaem si na promie, pync do Gdaska.

Komentarze (1) | Odson: 9203

Czytaj cao...
 
HARCERSTWO I KOR: "Jedynka" bya dla nas prawdziw szko Drukuj
krg zielony

Wojciech Onyszkiewicz, od 1965 w 1 WDH. 

Ja si znalazem w "Jedynce" bardzo póno, latem przed klas maturaln. Idiotyczne przypadki spowodoway e nie znalazem si w niej wczeniej. (...) znalazem si nagle na cudownym obozie wdrownym w Górach witokrzyskich, prowadzi go Marek Baraski. To by rok 1965.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5660

Czytaj cao...
 
Harcerskie knucie pod kopcem Pisudskiego Drukuj
krg zielony

Od redaktora naczelnego Pobudki: Mam wiadomo, e teksty historyczne nie ciesz si szczególnym zainteresowaniem naszych czytelników, mimo to POBUDKA stara si je regularnie publikowa. Po pierwsze dlatego, e jeeli nie my, to kto? Cz redakcji to weterani, takie „zworniki" midzy dawnymi a nowymi laty, dla nas to nie historia, co najwyej wspomnienia, ale te dajemy gwarancj, e publikowane teksty napisane s rzetelnie, bo znamy te sprawy nie z ksiek lub opowiada, a z wasnych dowiadcze. Po drugie - czy to tylko historia, czy te wana cz naszej, zethaerowskiej tosamoci? „Narody tracc pami, trac ycie" - mówi drugi Marszaek Odrodzonej Rzeczypospolitej, Francuz Ferdinand Foch - zapewne dotyczy to take harcerstwa.  

Imagehm. Jerzy Bukowski HR

Czytajc w Instytucie Pamici Narodowej materiay, jakie zgromadzia na mój temat Suba Bezpieczestwa PRL, z duym rozbawieniem zapoznaem si ze sporzdzon z ogromnym nakadem rodków operacyjnych dokumentacj, opisujc istotne zagroenie dla porzdku publicznego, jakim miay by organizowane przez mnie w latach 80. ubiegego wieku ogniska harcerskie pod kopcem Józefa Pisudskiego na krakowskim Sowicu.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5979

Czytaj cao...
 
Co z t szkoa? Drukuj
krg zielony

Imagehm. Ewa Hoffman-Piotrowska 

Przez Polsk znowu przetacza si dyskusja na temat ksztatu szkolnictwa w naszym kraju zwizana z dramatycznym zajciem w XXX gimnazjum. Obaw napawa fakt, e w szkoa publiczna nie daje poczucia bezpieczestwa, cho (szczególnie w przypadku szkó na poziomie ponadpodstawowym) zapewnia wielokrotnie ksztacenie na wyszym poziomie ni ma to miejsce w wielu placówkach spoecznych czy prywatnych.

Pytanie o to, jaka ma by szkoa w sposób szczególny dotyka rodowiska instruktorów, byych instruktorów, którzy zainteresowanie dla spraw wychowawczych maj niejako wpisane przez lata harcerskiej praktyki. Zainteresowanie to zostaje wzmocnione, kiedy ludzie czynnie lub biernie zwizani z harcerstwem wchodz w kolejny etap dorosego ycia. Troska o dzieci i modzie staje si bowiem trosk o ich wasne dzieci.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8195

Czytaj cao...
 
Nie jestemy samotn wysp - Harcerstwo w wiecie NGO (1) Drukuj
krg zielony
Imagehm. Krzysztof Stanowski

Jeli rol ZHR jest wychowanie modych ludzi do wiadomej postawy obywa­telskiej (patrz statut ZHR), to jednym z wanym zada, powinno by przygotowanie ich do aktywnego udziau w organizacjach pozarzdowych. Organizacjach, które peni coraz istotniejsz rol we wspóczesnym wiecie. Pozwalaj osobom prywatnym, obywatelom angaowa si w rozwizywanie problemów, osiganie wspólnych celów spoecznych.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8050

Czytaj cao...
 
Naczelnik i wybory. (list do Redakcji) Drukuj
krg zielony
HO Marcin Stencel 

Droga Pobudko !

Pisz, aby podzieli si moim niezadowoleniem spowodowanym listem Naczelnika Harcerzy z dnia 30 padziernika br. (http://www.zhr.pl/info/4105).

Jako rodowity Gdynianin dostrzegam i doceniam wkad radnych w dynamiczny rozwój mojego miasta. Tajemnic poliszynela jest fakt, i poowa tej ekipy to byli i obecni instruktorzy ZHR-u (mniej lub bardziej aktywni). Powodem ich skutecznoci s niewtpliwie cechy wyrobione w harcerstwie – uczciwo, sowno, pracowito, przedsibiorczo i poczucie odpowiedzialnoci za swoj lokaln spoeczno. Natomiast zupenie odcinam si od dopisania do tej listy wiatopogldu – jakiegokolwiek, a ju tym bardziej konserwatywnego. Jakie znaczenie na np. tworzenie nowych miejsc pracy ma to, e radny jest chrzecijaninem ?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6590

Czytaj cao...
 
Aura upiora, czyli pogoda ducha - copyright by KOHUB Drukuj
krg zielony

Image W drugim numerze lwowskiego „Skauta", wydanym w listopadzie 1911 roku (znowu okrga rocznica), przedostatni, czyli ÓSMY punkt prawa brzmia jaki poniej:

„Skaut mieje si i pogwizduje nawet w najciszem pooeniu". 

Skautki absolutnie znie nie mogy myli, e dobrze urodzona panienka moe gwizda jak jaki batiar z Kleparowa, zaczem przerobiy ów punkt na swój uytek tak oto:

„Skautka mieje si i NUCI nawet w najciszem pooeniu".

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6707

Czytaj cao...
 
Chopiec - nasze cele JAK ZAOY I PROWADZI DRUYN HARCERZY (2) Drukuj
krg granatowy

Imagehm. Marek Kamecki


Na samym pocztku naley wyranie i z caym naciskiem powiedzie, e wszelkie nasze dziaania maja na celu oddziaywanie na pojedynczego chopca. Nie grupa, zespó czy organizacja i jej wizerunek s przedmiotem naszego zainteresowania, ale wanie konkretny - z krwi i koci - may czowiek jako osoba , jako wzrastajca i dojrzewajca istota ludzka.

Jest to myl, wydaje si oczywista, a jednak w tak niewielu miejscach realizowana - wszdzie wszak, czy to w szkole, czy rónego rodzaju grupach i organizacjach, ba nawet take w wielu rodzinach chopca traktuje si jak przedmiot majcy speni jakie wymagania, podporzdkowuje si jego rozwój z góry ustalonym programom i procedurom, wpycha do ustalonych form.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 9472

Czytaj cao...
 
Honorowy Kodeks Podchodw Drukuj
krg granatowy

Imagehm. Marek Gajdziski 

Gdzieby tu jeszcze wsadzi jaki regulamin - pyta KOHUB we wstpniaku do ostatniej Pobudki, majc na myli plan podjcia próby uregulowania zasad podchodów harcerskich. Póniej w odpowiedzi na jeden z komentarzy napisa tak... 
(...) Od zarania harcerstwa wartownik mia pilnowa obozu. Przed kadym zagroeniem. Zodziejem, band pijaków, poarem. Przed podchodami te. W kadym wypadku zasada bezpieczestwa jest ta sama i powinna by ogoszona w REGULAMINIE WARTOWNICZYM: dostrzec niebezpieczestwo i zameldowa instruktorowi. Koniec! Nikt nie wymaga od wartownika walki wrcz. "Elegancja" polega na tym, e ogoszenie alarmu przez wartownika koczy podchody, to znak, ze podchodzcy przegra - niezalenie czy jest w mundurze czy w kamizelce kuloodpornej. A jeli dzieje si co nadal, no to ju jest napad, i wtedy potrzeba instruktora z solidnym kijem. Albo latark. Proste? Ale oczywicie wszystko zawsze mona skomplikowa.(...)

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 11504

Czytaj cao...
 
Ksztacenie druynowych - Hierarchia wartoci Drukuj
krg granatowy

Imagehm. Marek Gajdziski

Przedstawiam opis przebiegu zaj, które w programie kursu druynowych figuroway jako wykad pt. „Hierarchia wartoci". Czy jest to wykad w tradycyjnym tego sowa znaczeniu? Napewno nie! Myl, e jest to ciekawy przykad, zaj pobudzajcych do refleksji, do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania i wycigania wniosków. Zdaj sobie spraw, e wielu instruktorów OHy nie pozostawi na mnie suchej nitki. Przez ostanie lata obowizywa inny model ksztacenia - wódz mówi, podwadni suchaj i przyjmuj jego sowa za pewnik. A jakie jest Twoje zdanie?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 10051

Czytaj cao...
 
Nasze wewntrzne bogactwo - Ogie Drukuj
krg granatowy
Imagepwd. Katarzyna Czerniawska HO
 
Na pocztku byo nic, które wybucho!!! „Tylko gwiazdy, rozsypane w mroku, jakby Stwórca rozbi szyb w swoim samochodzie i nie zatrzyma si, eby zmie odamki." {Terry Pratchet}
Ta historia rozpoczyna si w zielonej krainie w odcieniach taczcych cieni. Kiedy si zaczyna a kiedy koczy.. to kwestia bardziej problematyczna, ale jeden z jej pocztków siga ery kamienia upanego. W zasadzie uderzenia krzemienia o krzemie, maego elektrycznego spicia i... efektu zdumienia na twarzach naszych przodków. Pojawi si On... Zapatrzeni w ogie, poczuli jego si, usyszeli jak przemawia...

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8244

Czytaj cao...
 
Krg Ognia, czyli harcerstwo w piguce. Drukuj
krg granatowy

Image hm. Pawe Wieczorek KOHUB 

Nie lubi kursów instruktorskich. Nie lubi analizy wiersza i wzorów chemicznych opisujcych przyczyn zmiany barw jesiennego licia. Ja wiem, inteligencja moe by wrodzona, albo techniczna, a tym samym istniej ludzie, którzy musz cay wiat zalgorytmowa, wtedy uwaaj, e go rozumiej. Widz wszystko oddzielnie, jak „straszni mieszczanie" z wiersza Juliana Tuwima. Wara takim od „nauczania" harcerstwa! A kysz, a kysz!

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7191

Czytaj cao...
 
AD FONTES czyli Baden Powell na nowo odczytany (9) Drukuj
krg granatowy

hm Jarosaw ukowski

Patrze przez palce

Przyszed kiedy do naszej druyny dziwny facet. Strasznie gorliwy, sumienny, dusz ca oddany "sprawie", ale nijak mu nie szo wkupienie si w aski chopaków. Z prostego powodu. By lekko opóniony w rozwoju. Rónica bya nieuchwytna, ale wystarczajca, by nie apa w lot dowcipów, odezwa si tam gdzie nie trzeba, da si zrobi jeleniem itd. Zanim si zorientowaem, chopcy ju zrobili z niego koza ofiarnego.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6586

Czytaj cao...
 
Ciekawy link Drukuj
krg granatowy

hm. Marek Gajdziski

http://miniPortal.harcerski.pl 

Jest to jeden z kilku niezalenych organizacyjnie portali harcerskich w sieci. Wybraem go ze wzgldu na ciekaw zawarto, która moe si okaza przydana dla zastpowych i druynowych. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 10686

Czytaj cao...