ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Nr 22 - czerwiec '09
Wstpniak - Czyste buty ... Drukuj
Temat numeru
ImageImagehm. Marek Gajdziski – redaktor prowadzcy
hm. Jacek Garboliski – techniczny

„Ju za par dni, za dni par, wemiesz plecak swój i gitar.” Zanim jednak zanurzysz si w puszczy, zanim przesikniesz jej zapachem i nastroisz si na odbiór jej odgosów, powi chwil naszym wspólnym sprawom. Tematem tego numeru "Pobudki" jest ORGANIZACJA. Organizacja w sensie ogólnym, a w szczególnoci nasza organizacja. Jej kondycja i kierunek w jakim zmierza.

Komentarze (2) | Odson: 4076

Czytaj cao...
 
Sprawozdanie Naczelnika przez okulary statystyki Drukuj
Temat numeru

hm. Marek Kamecki Image

Sprawozdanie Naczelnika zaskoczyo mnie pozytywnie jako fakt. Rozczarowao, a raczej potwierdzio moje obawy w warstwie merytorycznej.

Komentarze (7) | Odson: 5028

Czytaj cao...
 
Czy tylko na tyle nas sta? Drukuj
Temat numeru

hm. Marek Gajdziski Image

Musz przyzna, e fakt opublikowania poówkowego sprawozdania Naczelnika bardzo mile mnie zaskoczy. Moim zdaniem by to akt niebagatelnej odwagi, na który nie zdecydowa si dwukrotnie ani byy Naczelnik ani nawet sam autor w poprzedniej kadencji. Obymy byli wiadkami narodzin dobrej „nowej wieckiej tradycji”.  Dobrej, bo wyborcy maj prawo uzyskiwa konkretne informacje dotyczce efektów pracy tych, którym powierzyli ster. Warto wyciga wnioski z realnych przesanek. Wyborcy maj te prawo ocenia prac tych, których wybrali. Dlatego pozwalam sobie skomentowa t cz sprawozdania Naczelnika, która dotyczy bezporednio dziaa GKHy, za któr ponosi on osobist odpowiedzialno.

Komentarze (8) | Odson: 5069

Czytaj cao...
 
Komentarz do "Sprawozdania Naczelnika Harcerzy" Drukuj
Temat numeru

Imagehm. Maciej Starego

Ksztacenie w dwudziest rocznic powstania ZHR
- komentarz do „Sprawozdania Naczelnika Harcerzy ZHR za okres od 13 kwietnia 2008 do 12 lutego 2009 r.”

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4574

Czytaj cao...
 
Organizacja jako narzdzie wychowawcze Drukuj
Temat numeru

hm. Marek Kamecki Image

W.E. Deming stwierdzi, e „Osiemdziesit pi procent niepowodze pochodzi od systemu”. Organizacja harcerska powinna suy osiganiu celów Ruchu Harcerskiego. Organizacja znajduje si jednak  na kocu „acucha pokarmowego” systemu harcerskiego. Pierwotna jest Idea. Potem s ludzie przejci t Ide i wprowadzaniem jej za pomoc Metody , czyli Ruch. Dopiero na kocu , gdy ludzie Ruchu chc si zjednoczy w dziaaniu powouj Organizacj. I wszystko byoby proste gdyby nie to , e sprawy si zawsze komplikuj.

 

Komentarze (2) | Odson: 4276

Czytaj cao...
 
Stanie na gowie, czyli o (ro)zwijaniu instruktorw Drukuj
Temat numeru
Imagehm. Maciej Starego
 
Patrzc na rozwój instruktora w Organizacji Harcerzy ma si nieodparte wraenie, i wszystko w tej materii postawione jest na gowie. Od kilkunastu lat cign si debaty harcmistrzów, jak i skd pozyska nowych instruktorów, natomiast niewiele mówi si o utrzymaniu „w subie” obecnych  instruktorów. Odwieczna prawda wszak mówi, i „atwiej jest osob utrzyma, ni szuka nowej”. - Dlaczego zatem u nas jest na odwrót? Moj odpowied znajdziecie na kocu tego artykuu.

Komentarze (1) | Odson: 4096

Czytaj cao...
 
Raport o stanie Pomorskiej Chorgwi Harcerzy 1998-2009 - droga pod prd Drukuj
Temat numeru
Imagehm. Maciej Starego

Do napisania tego artykuu skonia mnie podwójna refleksja. Po pierwsze: wikszo artykuów opisujcych zjawiska zachodzce w ZHR odnosi si do nich krytycznie, pokazujc konsekwencje negatywne. Po drugie: oprócz utartych od lat, czsto krzywdzcych, opinii nie jestemy w stanie zbyt wiele powiedzie o tym, co si dzieje w innych chorgwiach.
 

Komentarze (2) | Odson: 5376

Czytaj cao...
 
Strategia dla chorgwi Drukuj
Temat numeru
phm. Rafa RakImage

Obecnie po wasnych dowiadczeniach Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest dla mnie organizacj miesznych i nieodpowiedzialnych ludzi. Mówi to jako podharcmistrz i czonek tego stowarzyszenia od 12.03.1999. Mam nadziej, e sytuacje, które wystpoway u nas w okrgu nie miay miejsca w Waszych, a tym bardziej w Gownie Kwaterze czy nie daj Boe w Naczelnictwie.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4356

Czytaj cao...
 
Mit o jednoci przedwojennego harcerstwa Drukuj
Temat numeru
Imagehm. Jacek Garboliski
Harcerstwo to miejsce, gdzie cieraj si ze sob grupy instruktorów posiadajcych róne pogldy na wychowanie, na niezaleno polityczn,  system zarzdzania organizacj, masowo lub elitarno i wiele jeszcze innych aspektów dziaalnoci. Dzi w dobie pluralizmu w yciu obecnego spoeczestwa, panuje pogld, e trudno wymaga jednoci organizacyjnej harcerstwa. A jak to byo dawniej? Spróbujemy przeledzi ten okres dawnej historii kiedy instruktorzy ruchu harcerskiego mogli swobodnie decydowa o jego ksztacie.   Czy jedno harcerstwa przedwojennego jest faktem czy mitem? 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6388

Czytaj cao...
 
Instruktorzy Mazowsza o stopniach instruktorskich Drukuj
Temat numeru

Dokument konferencji instruktorskiej MChHy

Od  ponad roku toczy si w ZHR dyskusja na temat koniecznoci oraz ksztatu reformy systemu stopni instruktorskich. Zapocztkowano j podczas Konferencji „Dobre Praktyki Ksztaceniowe”, której wyniki prezentowalimy w Pobudce nr 15 ze stycznia 2008r.   Rozmawiano o tym take na ostatniej konferencji harcmistrzowskiej. Nic dziwnego, e dyskusja zatacza coraz szersze krgi. Bardzo ciekawe i warte popularyzacji jest stanowisko instruktorów mazowieckich podjte na konferencji metodycznej chorgwi w kwietniu tego roku. W niezwykle lapidarny, a jednoczenie sugestywny sposób przedstawia ono dokadnie te same intencje, które towarzyszyy uczestnikom „Dobrych Praktyk...” (red.)

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 3732

Czytaj cao...
 
O potrzebie reformy stopni instruktorskich Drukuj
Temat numeru

hm. Marek Gajdziski Image

Wedug mnie oraz sporej grupy instruktorek i instrukotrów, regulamin stopni instruktorskich jest anachroniczny i zupenie rozmija si z aktualnymi potrzebami ZHR. Jego filozofia zostaa uksztatowana w pierwszym okresie dziaania naszego zwizku i zostaa podporzdkowana zadaniu budowania wyszych struktur organizacyjnych.

Dzi gdy obchodzimy jubileusz 20-lecia powstania ZHR mao kto jest zdolny w peni uwiadomi sobie jaka to bya wtedy organizacja. Bo wyobramy sobie Zwizek, w którym s tylko instruktorzy z pierwszej linii – druynowi. adnych generaów, urzdników czy dekowników! Dzi trudno to sobie wyobrazi, bo dzi w ZHR mamy deficyt druynowych za to pod dostatkiem pukowników i generaów. Bya to sytuacja tak róna od obecnej, e nieomal egzotyczna.
Jaka bya tego przyczyna?

Komentarze (6) | Odson: 4121

Czytaj cao...
 
Spdzielnia druynowych Drukuj
Temat numeru
Imagephm. Krzysztof Sikorski

Jest to propozycja alternatywnego wykorzystania struktury hufca. Syszaem kiedy zdanie z którym si zgadzam, a brzmiao ono „Harcerstwo koczy si na druynie i szczepie, wszystko co jest wyej jest struktur, która moe wspiera druyny lub im przeszkadza”. Moje rozwaania dotycz hufca - struktury powoywanej do wspierania pracy druyn zuchów, harcerzy i wdrowników. Jest to wizja, która na pewno nie sprawdzi si we wszystkich rodowiskach. Wymaga by w hufcu byo wicej dobrych druyn ni kiepskich.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4025

Czytaj cao...
 
Zastpowy w teorii i praktyce Drukuj
Temat numeru
Imagephm. Janek Pastwa

Przedstawiamy fragmenty pracy dyplomowej pwd. Janka Pastwy powstaej na kursie Jakobstaf. Tekst jest interesujcy ze wzgldu na to, e konfrontuje nasze wyobraenia o systemie zastpowym czyli to jak powinno by w/g klasyków z tym co jest w rzeczywistoci. Tekst powsta na podstawie wywiadów jakie autor przeprowadzi z instruktorami penicymi obecnie funkcje druynowych w kilku chorgwiach Organizacji Harcerzy ZHR. To daje walor sporego obiektywizmu. Dopiero na  kocu autor ujawnia swoje wasne pogldy w sprawie poruszonych problemów.


Komentarze (1) | Odson: 14089

Czytaj cao...
 
KON-HA 09 Drukuj
Temat numeru
hm. Tomasz MaracewiczImage

Jak wszyscy zapewne wiedz (a moe nie wszyscy ?) w dniach 20-22 III 2009 odbya si w Gocicu Julinek, na samym skraju Puszczy Kampinoskiej, Konferencja Harcmistrzowska ZHR. Wzio w niej udzia w sumie 78 instruktorek i instruktorów (w tym 60 harcmistrzy i harcmistrzów oraz 18 phm „na etatach” harcmistrzowskich) z 22 chorgwi i namiestnictw. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 3590

Czytaj cao...
 
Burza w Warszawie Drukuj
Temat numeru

Z hm. Lechem Najbauerem Komendantem Zlotu Okrgu Mazowieckiego ZHR rozmawia phm. Jan Pastwa ImageImage

(...) Zgoszone druyny otrzymaj instrukcj, której wykonanie bdzie pierwszym niezwykle, jak przypuszczam, ekscytujcym wyzwaniem: trzeba bdzie przygotowa w okolicach obozu zrzutowisko, do którego drog powietrzn dostarczone zostan materiay zlotowe. Potem bdzie ju tylko ciekawiej.(...)

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4010

Czytaj cao...
 
Zlot ma si dobrze! Drukuj
Temat numeru
phm. Mariusz OssowskiImage
Zlot XX-lecia ZHR ju tu tu – bo za nieco ponad dwa miesice. Co wicej – przygotowania do Zlotu id pen par. Wemie w nim udzia ponad 3 000 harcerek i harcerzy ZHR. Poza Koronowem, odwiedzimy równie Toru i Bydgoszcz. miao mona zatem powiedzie: Zlot ma si dobrze! 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4261

Czytaj cao...
 
Totem tylko dla najlepszych Drukuj
Temat numeru

Phm. Robert ChalimoniukImage

Zwyczaj budowania totemów podumar, a szkoda wielka bo to, wcale nietrudna umiejtno, i co waniejsze - wartociowa wychowawczo. Pozwala ksztatowa poczucie estetyki i dobrego smaku, wiczy wyobrani, uwraliwia na pikno natury. Pomaga wytworzy atmosfer - buduje ducha obozu. Sprawia, e staje si on wizualnie niepowtarzalny, nasz, odmienny od innych. Zdobnictwo w obozie pokazuje jego puszczaski charakter. wiadczy o dobrym gucie i poziomie druyny.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 10978

Czytaj cao...
 
Zanim rozbijesz obz - Rzecz o pionierce obozowej Drukuj
Temat numeru

phm. Robert ChalimoniukImage

Zastanów si, do czego potrzebna ci pionierka. Czy do tego, e bez pionierki nie ma puszczastwa, a zatem nie ma harcerstwa? Otó mona sobie wyobrazi harcerstwo bez puszczastwa, a obóz bez pionierki, bo s to jedne z elementów harcerskiej metody wychowania, wcale nie najwaniejsze. Czy do tego, aby si potem chwali, zyska splendor mistrzów i aby niosa si sawa goszona sowami „ale extra obóz widziaem”? Czy te do wychowania chopca?

Komentarze (7) | Odson: 20822

Czytaj cao...
 
Zabawy z tygrysem: spr o Krzy Harcerski czyli harcerstwo we franszyzie Drukuj
Temat numeru

hm. Marek Frckowiak Image

Miaem w tych felietonach pokazywa – ironicznie, ale przecie yczliwie – róne „skrzywienia” i wynaturzenia ZHR, to, co jest w tej organizacji mieszne i straszne zarazem. Dzi jednak chciabym napisa o sprawie dotyczcej i ZHP, i ZHR, sprawie, w której obie te organizacje, cho w róny sposób i w rónym stopniu, zachowuj si nieodpowiedzialnie (jedna bardziej obrzydliwie, duga bardziej gupio), przynoszc wstyd swoim wadzom i powane szkody wychowawcze obu organizacjom i caemu ruchowi harcerskiemu. I cho sprawa ta - jak zabawa z targaniem tygrysa za wsy – moe si wyda i mieszna, i straszna, to jednak przede wszystkim jest enujca. I bolesna, bo dotyczy symbolu, z którym powinna czy si tylko duma i poczucie skautowego braterstwa.

Komentarze (10) | Odson: 6598

Czytaj cao...