ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Nr 19 listopad '08
WSTPNIAK - Czowiek czy procedura? Drukuj
Temat numeru - spoeczna misja harcerstwa
ImageOpowiadali Wam, na ckliwych kominkach, e druynowi iinstruktorzy s si Zwizku? e naszym najwikszym bogactwem s modzientuzjaci, a cay ZHR istnieje po to by wspiera druynowych? Kamali.

Komentarze (4) | Odson: 3894

Czytaj cao...
 
Suba spoeczna czy wychowanie? Drukuj
Temat numeru - spoeczna misja harcerstwa

hm. Marek Gajdziski Image

W dyskusjach instruktorskich czsto podnoszony jest temat czy harcerstwo ma robi rzeczy wielkie, widoczne i wane dla spoeczestwa czy te wystarczy, e wychowujemy modzie. Gdy pada pytanie o przyczyny kryzysu harcerstwa odpowiedzi jest stwierdzenie „przecie my nic wanego nie robimy”.

Komentarze (59) | Odson: 9225

Czytaj cao...
 
Wywiad z Podsekretarzem Stanu w MEN - Krzysztofem Stanowskim Drukuj
Temat numeru - spoeczna misja harcerstwa

Gdy zaproponowaam Jarkowi, redaktorowi prowadzcemu ten numer, wywiad z wice ministrem edukacji – a jednoczenie harcmistrzem – spojrza na mnie z powtpiewaniem.  Nie wierzy, e si uda. A jednak, pewnego wieczoru, udao mi si przemierzy kilka dugich korytarzy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i zapyta Krzysztofa Stanowskiego o najwaniejsze zadania, jakie stoj dzi przed harcerstwem, o organizacje pozarzdowe oraz ile sprawnoci zdoby.

Komentarze (2) | Odson: 4254

Czytaj cao...
 
Wywiad z hm. Wiesawem Turzaskim, twrc Referatu Wschd ZHR Drukuj
Temat numeru - spoeczna misja harcerstwa

ImageNa Wikipedii, napisane jest tak: „dziaacz polonijny, harcmistrz, wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, czonek Rady Naczelnej ZHR. Rodzinnie zwizany z Kresami, dziaa na rzecz odrodzenia Polskiego Harcerstwa na Litwie, Biaorusi i Ukrainie. By wiceprzewodniczcym ZHR. Od 2008 roku czonek Rady Naczelnej ZHR z wyboru.”.

Wiesaw Turzaski: To chyba moje dzieci pisay. Niewtpliwie kwintesencj tej notatki jest powtarzajcy si w kadej linijce temat Wschodu.

Komentarze (2) | Odson: 6933

Czytaj cao...
 
Kresy zachodnie i pnocne - wspczesne wyzwanie Drukuj
Temat numeru - spoeczna misja harcerstwa

hm. Piotr yso Image

W okresie 20 lat II Rzeczpospolitej naszym przodkom udao si zintegrowa ziemie trzech zaborów. Do dzi imponujce s wielkie inwestycje z tego okresu: Gdynia, magistrala wglowa, COP... i wiele innych. W latach 20-tych i 30-tych XX wieku, po ponad 100 latach niewoli, Polska, cho silnie zrónicowana, staa si jednym pastwem.

Komentarze (1) | Odson: 8166

Czytaj cao...
 
ZHR jako NGO Drukuj
Temat numeru - spoeczna misja harcerstwa

pwd. Natalia Mileszyk

ImageJakby odpowiedzia zaczepiony na ulicy na pytanie: „Czym jest ZHR?". Moesz wypowiedzie jedno zdanie. ZHR to ruch spoeczny? A moe organizacja harcerska? Organizacja wychowawcza? Sposób ycia? Wszystkie te odpowiedzi s oczywicie jak najbardziej prawdziwe, ale... do mao obrazowe dla osoby  „niewtajemniczonej". A kto odpowiedziaby, e ZHR w wolnej Polsce, w XXI wieku, w czasie ksztatowania si wiadomego spoeczestwa obywatelskiego jest organizacj pozarzdow ?

 

Komentarze (3) | Odson: 4628

Czytaj cao...
 
Wywiad z Komendantem Zlotu XX-lecia ZHR hm. Arturem Nowakiem Drukuj
Organizacja

POBUDKA: Co  spowodowao, e podje decyzj o przyjciu funkcji Komendanta Zlotu XX-lecia ZHR i kiedy to nastpio?

Imagehm. Artur Nowak: W maju br. zostaem poproszony przez Przewodniczcego, hm. Michaa Butkiewicza o poprowadzenie tzw. grupy organizacyjno – kwatermistrzowskiej Zlotu XX-lecia  ZHR. W skad zespou weszli przedstawiciele Naczelniczki i Naczelnika oraz kilku Okrgów. Efektem pracy zespou byo zarekomendowanie Naczelnictwu i Radzie Naczelnej jeszcze przed wakacjami dwóch miejsc, które po wczeniej przeprowadzonych zwiadach i wywiadach mogy sta si baz zlotu: Pionki oraz Koronowo k. Bydgoszczy. Ostatecznie podjto decyzj o organizacji zlotu na Kujawach. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6691

Czytaj cao...
 
Zlatujemy... Drukuj
Organizacja

Imagehm. Marek Kamecki

...coraz niej. Jest pocztek listopada 2008. W przyszym roku w sierpniu ma si odby zlot XX-lecia ZHR. I pewnie si odbdzie. Bardzo chciabym pojecha tam z moj druyn i pokaza im cay Zwizek. Prawdopodobnie ju nigdy nie bd mieli takiej okazji. Ale ju dzisiaj wiem, e tak si nie stanie.  

Komentarze (41) | Odson: 6367

Czytaj cao...
 
Wniosek idealny - wzr wniosku o dotacj Drukuj
Organizacja

pwd. Joanna Kacprzycka

ImageSowem wstpu powiem, po co ten artyku. Otó czasem jak czytam wnioski wysyane do Okrgu Mazowieckiego ZHR, to mam wraenie e nie kady wie o co chodzi. Dlatego postanowilimy Wam uatwi spraw i pokaza jak wyglda dobrze napisany wniosek o dotacj. Potraktujcie to jako przewodnik – przepis jak napisa wniosek. Poniej przykadowy wniosek (Uwaga: to jest przykad wniosku – ten wniosek nigdy nie zosta realizowany, napisaam go na potrzeb tego artykuu). Mam nadziej, e to uatwi Wam prac i dostarczy wicej satysfakcji z pisania wniosków.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 77801

Czytaj cao...
 
Dotacje dla harcerstwa - ani waciwe, ani potrzebne Drukuj
Organizacja
Imagehm. Marek Kamecki

Harcerstwo jest spoecznym ruchem wychowawczym ksztatujcym u swoich uczestników pewne cechy charakteru. Nie trzeba ich tu wylicza, ale wród nich jest  postawa samodzielnoci, zaradnoci i niezalenoci finansowej. Anglosasi okrelaj  czowieka o takich cechach mianem self-made man. Sobieradek? - a czemu nie! - ale tylko do poziomu wika. Potem zaczyna si wyciganie apek po nieswoje pienidze. Finansowanie kursu druynowych, koszty przejazdu na odpraw hufcowych, udzia w konferencjach, projekty pisane mniej lub bardziej fikcyjnie po to, eby sfinansowa ciekawe wakacje - jeste wdrownikiem, chcesz zosta instruktorem? - naucz si wyciga rk po nie swoje pienidze.

Komentarze (7) | Odson: 6682

Czytaj cao...
 
Rada Druyny Drukuj
Metoda i program

hm. Marek Gajdziski Image

Gdy po dziesiciu latach przerwy powróciem do suby instruktorskiej zdziwio mnie wiele rzeczy jakie zastaem w ZHR. Jedn z nich bya wyrana awersja okazywana instytucji Rady Druyny. Od Naczelnictwa po druyn starano si wprowadzi tzw. system wodzowski. Najwyszymi cnotami harcerskimi stay si karno i posuszestwo. Instytucja Rady Druyny przestaa nagle pasowa do owej koncepcji wychowania. Staa si passe. A moe czas ju zdj klapki z oczu?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6521

Czytaj cao...
 
NOWE RODOWISKA: I Ty moesz zosta Judymem! Drukuj
Metoda i program

hm. Tomasz Maracewicz

ImageKoncepcja kursów „judymowych” dojrzewaa we mnie od wielu lat, a inspiracj do niej byy dowiadczenia Wydziau Misyjnego z Pomorza (przeom lat 80-tych i 90-tych) i aktualne osignicia mazowieckich kursów „Horyzonty”. Jednak dopiero teraz znalazem w sobie do si, by spróbowa przeku pomys w czyn. A zaczo si banalnie, od zaskoczenia sposobem, jakim Kamiski „umasowi” ruch zuchowy, sposobem, który zrazu zniechci mnie swoj „nieharcerskoci”.  Otó Kamiski, przez prawie cztery lata (1933-37), kierujc etatowo szko Instruktorów zuchowych w Nierodzimiu przeszkoli na skal przemysow ponad 1600 zuchmistrzów. I kim byli owi kandydaci na zuchmistrzów? Otó najczciej byli nimi szkolni nauczyciele i nauczycielki, i to zwykle bez adnej harcerskiej przeszoci. Liczya si dobra zachta, dobra atmosfera na kursie i „efekt skali” jakby to dzi mona powiedzie. Tak na kamieniu zrodzi si ruch zuchowy.

Komentarze (7) | Odson: 4809

Czytaj cao...
 
NOWE RODOWISKA: Jak wej do szkoy... Drukuj
Metoda i program
Imagehm. Jacek Garboliski

Jestem instruktorem rodowiska siedzcego okrakiem na granicy administracyjnej Warszawy (Targówek-Zacisze) i Marek. Oczywicie, ani Warszawa, ani Marki to nie jest rodowisko wiejskie, ale nie chodzi tu o problem klasyfikacji. Chciaem raczej podpowiedzie jak w „dziewiczej” szkole podej do „zrobienia harcerstwa”.

Komentarze (5) | Odson: 4208

Czytaj cao...
 
Druyna i zastp, ktrych nie byo Drukuj
Metoda i program

ImageRafa Przybylski

Mam na imi Rafa. Mam 42 lata. Nie jestem alkoholikiem, ale na pocztku chciabym przedstawi Wam niektóre zasady obowizujce na mityngu AA. Jestem lekarzem. Pracuj m.in. z alkoholikami. Wiele si od nich w yciu o yciu nauczyem. Nie pytam si ich nigdy, czy byli harcerzami i w jakiej organizacji.

Komentarze (2) | Odson: 7751

Czytaj cao...
 
Znaczenie dotyku w kontakcie z dzieckiem Drukuj
Metoda i program

Agnieszka Kosowska

ImageTym razem nie bd pisaa o znaczeniu gier i zabaw w yciu dziecka, lecz o dobroczynnym dziaaniu dotyku. Zaraz który z zuchmistrzów (tak, Maku to do Ciebie) powie mi, e „zy dotyk boli”. Ale nie o to mi chodzi.

Komentarze (2) | Odson: 5035

Czytaj cao...
 
Nie zabierajcie nam podharcmistrzy Drukuj
Idea

Imagepwd. Kasia Kozowska

Podharcmistrzyni jest bezcennym skarbem dla druyny, dla hufca, dla chorgwi… A skarby maj to do siebie, e kady chce je mie, najlepiej na wasno. Ale widomo – podharcmistrzyni te czowiek – rozdwoi si nie moe. I czsto musi wybiera; druyna czy hufiec? Hufiec czy chorgiew? Z jednej strony wasne obowizki zwizane z penion funkcj z drugiej – proba lub rozkaz przeoonej.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5471

Czytaj cao...
 
Wychowywa czy odmwi? Drukuj
Idea

Imagepwd. Maciej Albinowski

Przyszli wodzowie, zakadajc gromady zazwyczaj snuj pikne marzenia. Wymylaj obrzdowoci pene szlachetnych wzorców, które maj stworzy prawdziwie zuchowy klimat. Wyobraaj sobie przysze zbiórki jako miejsce spotka dzielnych chopców, poszukiwaczy przygód i serdecznych przyjació. Chc eby byo tak, jak w synnej gromadzie Antka Cwaniaka.

Komentarze (6) | Odson: 4616

Czytaj cao...
 
Na moj komend ... Drukuj
Idea
ImageSebastian Wilk

Na moj komend: módl si!
Ostatnio w Zwizku sprawa religii jest niezwykle gona. Z jednej strony oburza nas skrajnie konserwatywne podejcie niektórych instruktorów, z drugiej z kolei potpiamy niemoralny liberalizm. Ciekawe jest jednak, i czonkowie adnego z tych stronnictw nie do koca potwierdzaj sowa czynami.

Komentarze (4) | Odson: 5762

Czytaj cao...
 
Jakobstaf - sztafeta mistrzw! Drukuj
Ksztacenie
Imagehm. Tomasz Maracewicz

Kurs Jakobstaf wypuci w wiat swoich pierwszych absolwentów. Pewien cykl si zamkn. To dobry czas na podsumowania.Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5993

Czytaj cao...
 
Ocenianie ksztatujce Drukuj
Ksztacenie

phm. Agnieszka Leny

ImageKoszmar kapituy

W ZHR duo oceniamy. Mój ulubiony obrazek: na kapitu stopnia przychodzi zestresowana harcerka. Czsto nie zna osób zasiadajcych w kapitule. Przedstawia swoj prób, pokazuje zdjcia, jakie papiery. Obok opiekunka (cho czasem nie dociera, albo spónia si). Druhny z kapituy zadaj róne pytania – nigdy tak naprawd nie wiadomo jakie.

Komentarze (3) | Odson: 3914

Czytaj cao...
 
Savoir-Vivre (zwany przez niektrych Survivalem) na obozie Drukuj
Inspiracje
pwd. Jan Koprowski 

 Image            Wartykule „Do naszych kochanych pa" pisaem, i czekao mnie prowadzenie zajz Savoir-Vivre dla harcerzy. Czas obozowy ju min. Pomylaem, e wartopodzieli si swoimi dowiadczeniami. Na pocztku, kiedy patrzyo si nachopców, cay plan wydawa si z góry skazany na porak. Przecie oni sizanudz na mier! Zaczlimy od spraw bardzo podstawowych takich jakpowitanie, podawanie doni czy przedstawianie si... Forma bya nudna: czytaniez ksiki, urozmaicona tylko scenkami w stylu „co byo le?". Miaem silnewraenie, e druhowie zaczn spa, a zajcia po dwóch minutach oka siprzykr, nudn katorg i planowane 10 minut bdzie trwao duej ni nudna 45minutowa lekcja w szkole. 

Komentarze (3) | Odson: 6761

Czytaj cao...
 
"11 listopada" premiera filmu harcerzy z Zielonki Drukuj
Inspiracje

Imagephm. Agnieszka Leny

11 listopada 2008, w ramach wdrowniczych obchodów wita Niepodlegoci, odby si pokaz penometraowego filmu „11 listopada”, nakrconego z inicjatywy druynowych 58 Szczepu ZHR w Zielonce dh. Urszuli Szaaty i dh. Kamila Kulczyckiego. Fakt, e harcerki i harcerze z Zielonki nakrcili film, obi mi si o uszy. Znajomi opowiadali o zwiastunach wrzuconych na YouTube. Nie zainteresowao mnie to jako specjalnie, poniewa harcerskich filmików w sieci jest mnóstwo – a wikszo z nich jest bardzo kiepskiej jakoci.

Komentarze (5) | Odson: 7373

Czytaj cao...
 
Ciekawy link - Harcerski Bank Suby Drukuj
Inspiracje

hm. Marek GajdziskiImage

11 listopada pojawi si w sieci niezwykle poyteczny serwis dziki, któremu bdzie mona w prosty sposób znale dla siebie i dla druyny aktualne propozycje rónych pól suby spoecznej.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4709

Czytaj cao...
 
Zabawy z tygrysem: smutne pudeko Drukuj
Felietony

Imagehm. Marek Frckowiak

Wielka sala, mnóstwo zaaferowanych ludzi, kto co gono mówi, wikszo zebranych sucha, cz rozmawia, przez szerokie drzwi wci kto wchodzi lub wychodzi, kilka osób robi zdjcia, niektórzy spogldaj na ekran pokazujcy to, co maj przed sob, kto na parapecie je drugie niadanie, z tylnych rzdów sycha popakiwanie dziecka na kolanach mamy...

Komentarze (4) | Odson: 4871

Czytaj cao...
 
Trzy kartki z archiwum 80-tki Drukuj
Felietony

Imagephm. Wojtek Hoser

W poprzednim numerze "Pobudki" najgortsza dyskusja rozgorzaa wokó artykuu opisujcego przygody druha Michaa na zlocie wdrowników bratniej organizacji. Niezalenie od intencji autora dyskusja skupia si na wtku zczenia piworów druha Michaa i pewnej druhny, oraz atmosferze niewybrednych arcików, ca imprez przenikajcych. Z grubsza rzecz ujmujc w dyskusji wziy udzia dwa obozy "starych dziadków szukajcych dziury w caym" i "modych nie widzcych problemu". Jako aktywny dyskutant z pierwszej frakcji czuem, e dziura nie w peni zostaa zdemaskowana, postanowiem opisa to szerzej, a inspiracji jak na "starego dziadka" przystao dostarczya mi historia wasnego rodowiska harcerskiego.

Komentarze (2) | Odson: 4676

Czytaj cao...
 
Zezem z loy: kohabidukacja Drukuj
Felietony

Imagehm. Pawe Wieczorek

Wsadzili nas do loy. Nie sprecyzowali jakiej, ale poniewa chodzi o redaktorów, zakadam e do prasowej. Kto w takiej by, wie, e to zazwyczaj arcyniewygodne miejsce, zwaszcza w starych teatrach, wzorowanych na dworskich. Tam loa prasowa ulokowana jest nad scen, bo ma by z niej widoczne gównie to, co najwaniejsze – kto z zaproszonych prominentów przyby na premier, czy wadza klaszcze, czy si krzywi, który ambasador wyszed trzasnwszy drzwiami. Wzgldnym bardzo profitem dla zaproszonych dziennikarzy jest dogodny wgld w dekolty pa, siedzcych na parterze. Drzewiej to byy dekolty, teraz jeno fitness i anorexia... A sama sztuka – có... Kiedy Franc Fiszer by na „Weselu” i przez cay czas gada z ssiadem, a gos mia donony. Wreszcie kto z tyu nie wytrzyma, trci Fiszera w plecy i mówi: drogi panie, troch ciszej, bo nie sysz tekstu „Wesela”. Na to Fiszer z nagan w gosie: TEGO si nie sucha, TO si zna na pami. Moe wic kto zaoy, e wszystko ju znamy? 

Komentarze (3) | Odson: 4012

Czytaj cao...
 
Hacerstwo jako organizacja paramilitarna Drukuj
LISTY I POLEMIKI
Hm. Pawe Wieczorek KOHUB

Burzaobok szklanki wody

Image ArtykuDruhny Naczelnej „Wychowanie do wojny czy do pokoju?" zamieszczony w odnowionejPOBUDCE, pokaza to, czego obawia si wielu z nas. Rzeczywicie nie wiemy: „jakamisja stoi przed ZHR dzisiaj, kiedy wybrzmiao ju rzucone nam „Pojutrze"?To suszna uwaga o kardynalnym dla przyszoci polskiego harcerstwaznaczeniu. Tylko po co sia panik: od samego tytuu poczynajc kreowanieprawdziwy obraz dyskusji o rzekomo dominujcych pomysach na celewychowawcze i misj spoeczn ZHR? Nie istnieje dzi bowiem realnie dylemat czywychowywa w harcerstwie do wojny, czy do pokoju. Kto miaby nawoywa dowojny? Modzi ludzie, którzy oddaj hod bohaterom minionych zmaga? Czy to ichwina, e literatura historyczna, poezja, a nawet ogniskowe piosenki przesycones duchem martyrologii, bo tak dano nam histori, „na tak mio skazali takprzebodli nas ojczyzn" (Zbigniew Herbert)? A moe przy okazjiwspominania rocznic wzywamy do pomsty i zbrojnego odzyskania utraconych Kresów?Czy kto przy zdrowych zmysach przygotowuje harcerzy na krwawy bój w obronieprzeladowanych rodaków na Biaorusi czy Ukrainie? Nie syszaem. Jeli simyl, prosz o przykady. Z harcerstwa, nie z bojówek Modziey Wszechpolskiej,wspólnymi symbolami i gestami zbratanych z nazistami Berlina, Drezna, Lipska...

 

Komentarze (19) | Odson: 5753

Czytaj cao...
 
Opowiadanie - Zagubione wspomnienie Drukuj
Varia
ImagePewien dzie - zwyczajny jak kady inny. Nie pamitam, kiedy to byo dokadnie, nie pamitam, jak si rozpocz... Moe szedem do pracy jak zwykle? Moe szedem do kogo, a by moe poszedem odnale co, co ju dawno zgubiem?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4525

Czytaj cao...
 
Opowiadanie: Kaprys Drukuj
Varia

hm. Pawe Wieczorek KOHUB

ImageDym smuy prosto w niebo. Obony pomyla, e gdyby pi minut temu wystartowa std pocisk amerykaskiej tarczy antyrakietowej, te wanie tyle by po nim zostao. Zapa bukowe, nadpróchniae polano eby wrzuci je w nienasycon gardziel molocha, ale gdzie z tyu usysza e si kondor pasa, bo wanie kto zagwizda motyw ze starego przeboju. Znaczy – alarm. Polano pofruno za trzon kuchenny, a on uj gestem solennym i regulaminowym wysuszon szczap soniny ze sterty uoonej jak dekoracja w filmie o zocie dla zuchwaych. Nadchodzia Komendantka. Ona nigdy nie sza, zawsze „nadchodzia”. Dyurny sprztacz w mig przykucn na piaskowej, wygrabionej strefie przeciwpoarowej zatoczonej wokó kuchni. Przewidywalne pytanie Komendantki trafio wic w puapk:

-    Suche igliwie wyzbierane?
-    Wanie si zbiera, Druhno Komendantko!

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5327

Czytaj cao...
 
Konkurs literacki Drukuj
Varia
ImageRedakcja "Pobudki" ogasza konkurs na opowiadanie "Rok harcerski 2028". Czekamy na Wasze wizje obozów, zbiórek czy przygód jakie mog w przyszoci zdarzy si w harcerstwie!
Czy czekaj nas tylko cyber-spotkania? A moe wiat czeka wielka rewolucja, ludzko powróci do ycia w lasach, a przetrwa w nich bd umieli tylko harcerze?

 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 3701

Czytaj cao...