ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Pobudka nr 13 z 13 czrewca 2007
W krgu gady (13) Drukuj
krg czerwony

ImageTARCZA 

Kiedy harcerstwo byo organizacj paramilitarn. Wspominam o tym z pewnym sentymentem, bo chyba lepiej nam to wychodzio ni póniejsza parapartyjno albo parasekciarstwo religijne. Có, byo, mino. Ucywilizowane (w znaczeniu: odwojskowione) harcerstwo nie interesuje si zupenie tarcz antyrakietow. Z jednej strony chroni nas to przed uczestnictwem w beznadziejnie gupich dyskusjach ludzi, którzy o rakietach wiedz tyle e powinny mie markowy nacig, a wypowiadaj si jako fachowcy w sprawach bezpieczestwa wiata. Z drugiej strony ucieka nam tym sposobem okazja do przemyle nad alegorycznym znaczeniem sowa „tarcza”.

 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5666

Czytaj cao...
 
Cel czy rodki? Manowce wychowania Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Andrzej Glass

Jaki ma by skutek wychowania harcerskiego? Przede wszystkim czowiek prawy czyli rzetelny, ideowy, yczliwy, nioscy pomoc, chtny do suby, spoeczny, patriotyczny. Oznacza to czowieka, który dziaa z pobudek ideowych, suy wartociom wyszym, za ogranicza swój egoizm, sw chciwo i lenistwo. Równoczenie chcemy by by  zaradny (peen inicjatywy) i by dobrym organizatorem, lecz nie s to cechy moralne, lecz umiejtnoci  o wartociach pomocniczych.

 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8289

Czytaj cao...
 
Harcerz i wolny rynek Drukuj
krg czerwony
Imagehm. Marek Gajdziski 

Przyznam, e po przeczytaniu artykuu pióra hm. Andrzeja Glassa pt. „Cel czy rodki – manowce wychowania”, w którym autor krytykuje pomys gry  ekonomicznej na obozie harcerskim przedstawiony przeze mnie w 8 numerze Pobudki, miaem i mam nadal mieszane uczucia. Z wieloma tezami autora trudno si bowiem nie zgodzi. Mam jednak wraenie, e Andrzejowi zabrako odwagi by dotkn sedna problemu, nazwa wprost to co ley mu na sercu i zada pytanie o wzorzec postawy harcerza we wspóczesnym wiecie urzdzonym wedle regu bliskich wolnemu rynkowi.  

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6536

Czytaj cao...
 
O NARODZIE W MTNEJ WODZIE - harcmistrza Romana Wrbla HR dywagacje w biuletynie (informacyjnym ?) Drukuj
krg czerwony

ImageMarek Kamecki (tylko)HR

Gdy bdc studentem historii zapisywaem si na pótoraroczne seminarium „Naród na przestrzeni dziejów” moje pojecie tematu byo podobne jak autora przywoanych w tytule dywagacji. Na pierwszych zajciach jednak doznaem olnienia, które po zakoczeniu seminarium znalazo potwierdzenie w faktach, a wic w prawdzie, bo historia to po prostu opis „…jak byo…”. Olnienie przyszo gdy zdaem sobie spraw, e po jednej mojej stronie siedzi kolega – syn emków i Ukraiców , a po drugiej potomek czeskich dziewitnastowiecznych emigrantów do Galicji – obaj podkrelajcy swoje korzenie i obaj zadeklarowani polscy patrioci .

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7085

Czytaj cao...
 
By harcmistrzem... Drukuj
krg czerwony

Od redakcji: tekst hm. Macieja Szafraskiego powsta dla pisma „CZUWAJ”. Autor zdecydowa si jednak przesa go take do POBUDKI, a motywy tego kroku wyjania. Poprosilimy autora o dokonanie pewnych zmian, zwaszcza w kocowej czci artykuu, no i oczywicie uzyskalimy zgod redakcji „CZUWAJ” na publikacj.
 

Imagehm. Maciej Szafraski

Harcerstwo to styl ycia. By harcmistrzem - to by mistrzem ycia.
 

Harcmistrz to osobowo, mówimy „Kto”, czowiek który osiga yciowe mistrzostwo. Niezwykle cenna jest w jego yciu umiejtno uwanego obserwowania ludzi i wiata, pozbawiona stereotypów i uprzedze. To instruktor, który wyprzedza innych o krok, potrafi pozytywnie zaskoczy. Jest peen pogody ducha, yciowej energii; to czowiek mylcy; zastanawiajcy si nad wydarzeniami, swoim yciem, relacjami do innych, wcielajcy w ycie wnioski i postanowienia; stawiajcy sobie wysoko poprzeczk.


Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6756

Czytaj cao...
 
Spotka Boga na obozie ... Drukuj
krg czerwony

Imageks. Piotr Ponka

Spotka Boga na obozie ... czyli gar wspomnie i przemyle na temat formacji religijnej poprzez harcerstwo 

Robert Baden-Powell zapytany, gdzie religia pojawia si w skautingu, odpowiedzia: „Wcale nie pojawia si. Ona tam zawsze bya. Jest to podstawowy czynnik - fundament skautingu”. Mog tylko potwierdzi, e na mnie ta opinia zaoyciela skautingu sprawdzia si w 100 %. Byo to dawno, bo okoo 30 lat temu. Na swój pierwszy obóz pojechaem jako zupeny dyletant w sprawach harcerstwa, raczej przypadkiem, zncony pokus wyjazdu bez rodziców, w poyczonym mundurze („ bo nie wiadomo co z tego wyjdzie, wic moe nie warto inwestowa” – cytat z mamy).

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5901

Czytaj cao...
 
atwiej zosta jest lotnikiem, ni prawdziwym katolikiem, rzecz o Bogu na obozie Drukuj
krg czerwony

Imagepwd. Marcin Wrzos HR

Katolicyzm to najatwiejsza religia. Raz w tygodniu do kocióka, na Wielkanoc do spowiedzi, codziennie paciorek i wystarczy - rzucia kiedy z ironi moja nauczycielka historii. Wtedy si wkurzyem. Teraz po kilku latach nie dziwi si jej. Wygldajc przez okno i przygldajc si naszemu (mojemu) yciu, miaa prawo tak powiedzie. Jest i taki obraz: odbbni co trzeba i.... do nieba! Wie o nim prawie 100% Polaków. Wiara dla nich to mechanizm. Jednak, czy tak to dziaa? Jak wychowywa religijnie na obozie? – moe to wanie polega na tym: zrobi modlitw rano czy wieczorem, (znaczy powitanie i poegnanie dnia – sowo modlitwa wychodzi ju czsto z uycia), co si zapiewa przed posikiem, wbije kolawy krzy brzozowy w podobozie. Kapliczka jest. Starczy. Komisja Rewizyjna z gowy. No, ale czy Pan Bóg te?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6165

Czytaj cao...
 
Projekt stopnia poszukiwaczki Drukuj
krg zielony

Imagephm. Agnieszka Leny HR

   Wdrowniczka, która przychodzi do druyny w wieku 15 lat lub starsza, zdobywa stopie starszej ochotniczki – tak jak „zapónione” harcerki z druyn modszych. U podoa takiego rozwizania ley przekonanie, e wdrowniczka – tak samo jak zuchmistrzyni czy harcerka modsza jest „po prostu” harcerk.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7474

Czytaj cao...
 
Organizacje pozarzdowe (3) - Kto za to paci? Drukuj
krg zielony
Imagehm. Krzysztof Stanowski

W poprzednich odcinkach stwierdzilimy, e organizacja spoeczna (pozarzdowa) to organi­zacja utworzona przez osoby prywatne, która zostaa stworzona dla realizacji konkretnego niedochodowego celu o znaczeniu spoecznym. Poniewa prowadzenie dziaalnoci wymaga niezbdnych rodków w kolejnych dwóch odcinkach postaramy si odpowiedzie na pytanie: Kto za to paci? 

S organizacje, które dziaaj przy minimalnych nakadach finansowych. Ich czonkowie spotykaj si w prywatnych mieszkaniach lub klasie udostpnionej przez za­przyjanion szko, korzystaj z prywatnych telefonów, wszystkie dziaania reali­zo­wane s przez wolontariuszy bezpatnie powicajcych swój czas dla osignicia wspólnych celów.  Inne, posiadaj znaczny majtek oraz rodki pozwalajce nie tylko na wynajem lokalu, zatrudnienia pracowników, a nawet kampanie promocyjne w rodkach masowego przekazu. Oczywicie ilo posiadanych rodków nie moe i nie powinna by miar pracy organizacji. Jednak dziaanie bez jakichkolwiek rodków byoby bardzo utrudnione.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 12142

Czytaj cao...
 
Krg Paskiego Wza - nowy ruch wewntrz ZHP Drukuj
krg zielony

ImagePhm. Grzegorz Skrukwa

Krg Paskiego Wza jest krystalizacj jednego z nurtów, które pojawiy si w ostatnim czasie w debatach o stanie i przyszoci Zwizku Harcerstwa Polskiego. Pierwsza zbiórka zaoycielska odbya si 17 lutego 2007 w Krakowie. W obecnej chwili, w maju 2007, Krg jest na etapie procedur rejestracji jako ruch programowo-metodyczny wewntrz ZHP.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 8555

Czytaj cao...
 
Ustawa o harcerstwie Drukuj
krg zielony

ImageImagehm. Witek "Smyrwa" Pietrusiewicz i hm. Jacek "Garbol" Garboliski HR

Od redakcji: zgodnie z jasno wyraon intencj autorów traktujemy ten artyku wycznie jako gos rozpoczynajcy dyskusj. W redakcji trwaa bowiem inna dyskusja - czy w ogóle pomys nagania?
Skd nasz sceptycyzm? No có, znamy po prostu jako naszego ustawodawstwa. W ramach dyskusji warto zada sobie pytanie czy polski parlament przyj cho jedn ustaw woln od kardynalnych bdów, wypaczajcych jej sens. Nie tylko w tej kadencji - w dziejach. Moe najpierw przywróci liberum veto, a potem dopiero bra si za sejmokracj w tak drogiej naszym sercom dziedzinie jak harcerstwo? Czy warto "z grubej rury rutem", skoro wiemy e rura krzywa, zamek wylata, proch zamók a rut jeszcze postsowiecki?
Niestety powanie wtpi, czy ustawa, tradycyjnie klecona po ebkach i na chybcika bdzie lepsza, tak pod wzgldem gramatycznym, jak i prawnym od wszystkich innych. Byby to precedens na skal XXI wieku.
Ale... moe ju pora stworzy taki precedens, a przynajmniej spróbowa?"
Podyskutujmy zatem. Rozpoczynajc debat zaczn od prostego pytania, liczc na odpowied autorów: dlaczego harcerskie wychowanie najskuteczniej realizowane byo w czasach, kiedy harcerstwo nie tylko nie mogo liczy na jakkolwiek pomoc prawn, ale byo wrcz zakazane? Chodzi mi o czas Szarych Szeregów mianowicie. Czy nie jestemy z samej natury ruchem, który krzepnie w przeciwnociach, a kade uatwianie tylko mu szkodzi?

Komentarze (3) | Odson: 8737

Czytaj cao...
 
W sprawie dychy Drukuj
krg zielony

Imagehm. Pawe Wieczorek KOHUB

Dobrze, e redakcja POBUDKI nie skada si z osób nadmiernie zarozumiaych. Inaczej trwajc obecnie w – jak to si kiedy mówio – „okrelonych krgach” instruktorów ZHP dyskusj o ewentualnym zagodzeniu zapisów abstynenckich Prawa Harcerskiego potraktowalibymy jako skutek naszego cyklu rozwaa o idei i wartociach. Pisalimy przecie wielokrotnie e nie ma niedozwolonych pyta, mog by tylko gupie odpowiedzi. e Prawo Harcerskie nie jest sowem objawionym, tylko dzieem ludzkim, zatem podlega krytyce i nie jest niezmienne. Nieraz zreszt byo zmieniane. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5573

Czytaj cao...
 
10 HARCERZASKICH YO! Drukuj
krg zielony

Imagehm. Tomasz Maracewicz

W zwizku z odbywanym w pierwszych dniach czerwca Zjazdem Programowym ZHP, przetoczya si przez t organizacj dyskusja na temat dokonania (lub nie) zmian w prawie harcerskim. Jednym z pojawiajcych si argumentów "za" jest konieczno uwspóczenienia, uczynienia bardziej zrozumiaym - jzyka, którym posuguje si prawo.

Komentarze (4) | Odson: 8044

Czytaj cao...
 
Prby wodzw - nie tylko dla wodzw. Drukuj
krg granatowy
ImageMarek Kamecki HR

Z caym przekonaniem ksik t wczybym do kanonu „pism witych” polskiego skautingu. Obok „Wskazówek…” Baden-Powella to pozycja , która w prostych sowach wyjania nie tylko istot metody i idei, ale przede wszystkim zaraa  swoim duchem entuzjazmu i optymizmu .

W tym rzecz, e wzniose cele i wane dziaania nie musz moczy si w duszystym sosie. Znacznie trafniej atmosfer harcerskiego ducha oddaj ksiki – gawdy czy opowieci ni pseudonaukowe niby-teorie okraszone cytatami wielkich autorytetów, smutne i nudne jak flaki z olejem.

„Próby wodzów” Leopolda Ungeheuera trafiaj do serca, a dopiero potem do rozumu. I w niczym nie umniejsza to wartoci przekazu.

Komentarze (1) | Odson: 6024

Czytaj cao...
 
Honorowy Kodeks Podchodw (3) Drukuj
krg granatowy

Imagehm. Marek Gajdziski

Zbliaj si obozy. Czas ogosi ostateczn tre Honorowego Kodeksu Podchodów i przetestowa jak sprawdzi si w praktyce. Odpowiadajc na najczciej zadawane pytania podsumowuj dotychczasow dyskusj i zapraszam wszystkich na prawdziwie harcersk przygod.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7530

Czytaj cao...
 
ZAKADAMY DRUYN - zastp zastpowych (cz I) Drukuj
krg granatowy
Imagehm. Marek Kamecki

Istniej dwa sposoby zakadania druyny harcerzy : pierwsza jest szybsza, a druga lepsza. Pierwsza polega na tym, e bierzemy grup ok. 20 dzieci w odpowiednim wieku, ubieramy w mundury, dzielimy  na zastpy i nazywamy druyn harcerzy.  Ten sposób jednak niewiele ma wspólnego z praca metod harcersk.

Sposób dajcy nam nadziej na duo lepsze efekty i trwalsze oddziaywanie opiera si na stopniowym budowaniu druyny.

Przez pierwsze  6-9 miesicy powinnimy najpierw popracowa z jednym zastpem – przyszym zastpem zastpowych. Naturalna, rówienicza grupa 11-12-latków bdca zacztkiem druyny bdzie zawsze gównym celem pracy druynowego, czy to na pocztku czy po kilku latach.

Komentarze (1) | Odson: 13782

Czytaj cao...
 
Szkoa zastpowych Drukuj
krg granatowy

Imagehm. Janusz Dziewit

Z dowiadcze szczepu jeleniogórskich druyn harcerskich „Victoria”

 

Czy odnielicie chocia raz wraenie, e ksztacenie w Waszych rodowiskach jest lekko niewystarczajce? Czy kiedy nie marzylicie by wasza druyna bya liczniejsza? A moe kiedy natknlicie si na tzw. „harcerzy”, co to tylko mundur, a pod nim pustka?

I chobymy nie wiem jak lojalni byli wobec swoich rodowisk, to kady w jakim tam stopniu odczuwa deficyt w trzech wspomnianych obszarach. Oczywicie moemy si zastanawia na ile potrzebne nam jest jeszcze bardziej doskonalsze ksztacenie. Albo po co nam wiksza druyna… A e nasi harcerze s jeszcze mao wyrobieni…? Jeszcze kilkanacie lat i bd jak Makowski.

Pozwólcie, e chwile pozrzdz wam na powysze tematy. Z góry jednak ostrzegam, e poniszy tekst jest skrajnie kontrowersyjny. Czytanie albo zdrowie - wybór naley do ciebie.

Hmmm… Moe zaczn od jakoci…

 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 11525

Czytaj cao...
 
Druynowy jest wrd nas Drukuj
krg granatowy
 
ImageMarcin Gob HO
 
Pogod mamy teraz letni, ar cieknie z nieba. W takich warunkach umys szybko si mczy, atwo o zwidy czy inne halucynacje. Wczoraj siedziaem na awce przed domem czytajc  "Wielk przygod ycia”. Chyba si zdrzemnem. Obok mnie przysiad Andrzej Makowski. Promieniowa umiechem. Gawdzilimy troch, zastanawiajc si na czym polega teraz (na pocztku XXI w.) rola druynowego. W kocu Andrzej zaproponowa, e poprowadzi przez pewien czas moj druyn, zobaczy jak to wyglda.

Komentarze (2) | Odson: 6808

Czytaj cao...
 
Skaut w interencie - Ciekawy link Drukuj
krg granatowy
http://www.skaut.okay.pl/index.php?act=skauty

Komentarze (1) | Odson: 5858