ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Pobudka nr 5 z 6 lutego 2006
W krgu gady (5) Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>

hm. Pawe Wieczorek KOHUB
ZAKUPI KOT

Motto: „Masz on (lubn), dom masz ty
W nim za masz misz-masz, gdy masz mysz.
Przeklinasz mysz, masz do jej psot?
 W terminarz wpisz: Zakupi: Kot”.

z Ogdena Nasha


W Parlamencie Rzeczypospolitej zagniedziy si myszy. Biegaj w kuluarach z kamerami i mikrofonami, zakócaj przysowiowy spokój sali obrad Sejmu. ona-Samoobrona bardzo wzburzona, wic przewodniczcy rzdzcej partii wyrazi uzasadnione zaniepokojenie, wicepremier Ludwik do Rondla obieca pogoni w kamasze. Krótko mówic, jak pisa nasz cytowany wyej Nash :  „w terminarz wpisz: Zakupi: Kot” . Có, takie s reguy demokracji i nie ma si co obraa, nikt z polityków oburzonych na media na razie nie zama prawa. Po prostu wszyscy musimy przywykn do metod parlamentarnych w nowym stylu. Dziennikarzom nikt dotychczas nie zabrania wyraa swojej opinii: „Partie polityczne s instytucjami demokratycznego pastwa, s przez obywateli finansowane i z tego powodu spoeczestwo ma prawo do informacji i krytyki ich poczyna, tak samo jak i innych instytucji i wadz” – oznajmiaj pismacy w swoim owiadczeniu. A wadze maj prawo si broni przed medialnymi napaciami, i tak jest w porzdku.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5233

Czytaj cao...
 
Pytania do ZHR Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
hm. Marek Gajdziski
 
 
Druhny i Druhowie.

Wielkimi krokami zblia si kolejny Zjazd ZHR. Znów bdziemy mieli prawo zdecydowa o dalszych losach naszej harcerskiej wspólnoty. Ostatnie lata jasno uwiadomiy nam wszystkim, e w naszym Zwizku mamy do czynienia z dwoma odmiennymi wizjami harcerstwa. Pomidzy nami istnieje powana rónica zda co do tego, jaki charakter ma mie nasza organizacja.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5416

Czytaj cao...
 
Jaki model organizacji, czyli odpowied na pi pyta do ZHR Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
hm. Krzysztof Stanowski 
 
Dla kadej organizacji obywatelskiej (tak jak dla kadej innej instytucji) jest niesychanie istotne, by struktura organizacyjna oraz zasady codziennego funkcjonowania byy zgodne z goszonymi ideaami. Trudno jest wychowywa do samodzielnoci, w organizacji, w której tylko jedna osoba podejmuje decyzj, trudno jest wychowywa do braterstwa, jeli organizacja izoluje si z otaczajcego j wiata.
 
Ponisze rozwaania s próba refleksji nad szecioma sporód 11 pyta postawionych przez Redakcj.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5940

Czytaj cao...
 
Smutna zagadka Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
phm. Agnieszka LENY HR

Skd pochodz ponisze fragmenty? Co to za tekst?

„Dramatyczna i trudna jest Polska. Wiemy, e trud smakuje. Nasza Polska to ludzie, to historia, to niepowtarzalny krajobraz i wspaniae zabytki, cay wielki dorobek duchowy i naukowy, to pastwo zamieszkujcego nad Wis, Wart, Odr i Bugiem narodu i skomplikowanego spoeczestwa, to take rodacy yjcy poza granicami na Wschodzie i na Zachodzie. [...]”

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5443

Czytaj cao...
 
Dwugos o przyszoci ZHR Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Prolog
 
Przed kilkoma dniami dotar do mnie zamieszczony poniej materia autorstwa Naczelnika Harcerzy oraz czonków GK-i, materia, który w kwietniu ubiegego roku przedstawiono do konsultacji czonkom Komisji Harcmistrzowskiej. Po lekturze trudno mi byo jednoznacznie okreli jego cel, rol zawartych w nim treci, a take dalszy los dokumentu. Z prob o wyjanienie zgosiem si do autora, niestety, zapewne z powodu braku czasu nie otrzymaem szerszego komentarza, a zaledwie informacj, e tekst jest stary (nieaktualny ? - przyp. mój). Mimo braku tych wyjanie, zdecydowaem si jednak dokument ów opublikowa. Przyczyn jest kilka. Pierwsza, to oczywicie blisko Zjazdu, a to oznacza najlepszy moment do dyskusji nad przyszoci Zwizku.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5983

Czytaj cao...
 
ZHR w szeciu krokach ! Zarys programu dla nowych Wadz Naczelnych Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
hm. Tomasz Maracewicz
 
Zjazd Zwizku nadchodzi wielkimi krokami. Jego celem, jak to zwykle, jest wybór nowych wadz i wskazanie dla nich gównych kierunków dziaania. Podsumowujc swoje dotychczasowe dowiadczenia, a szczególnie dowiadczenia zwizane z jednej strony z zasiadaniem w Radzie Naczelnej, a z drugiej – z licznymi kontaktami z instruktorami harcerskimi na kursach i obozach, przedstawiam poniej propozycje gównych kierunków dla nowych wadz. W duej czci jest to program, który by ju przeze mnie prezentowany, a który z upywem czasu staje si wg. mnie co raz boleniej aktualny. Przepraszam, i miejscami program ten jest by moe zbyt odlegy od rzeczywistoci „normalnego” druynowego. Wynika to z faktu, i powsta on z myl o programie dla Naczelnictwa, bez wchodzenia w programy Gównych Kwater, których specyfika wymaga innego spojrzenia.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6551

Czytaj cao...
 
Dwa statuty Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
hm. Krzysztof Stanowski
 
Czytajc tekst Tomasza Strzembosza z pierwszych lat istnienia ZHR uwiadamiamy sobie, e w cigu kilkunastu lat istnienia zwizku nastpiy powane zmiany nie tylko organizacyjne, ale równie ideowe. Pamitajc dobrze burzliwe dyskusje nad Statutem ZHR w roku 1989 zadaem sobie pytanie jak wyglda dzi. Poniewa interesoway mnie gównie kwestie ideowe porównaem paragrafy statutu mówice o celach Zwizku.
 

Komentarze (1) | Odson: 5161

Czytaj cao...
 
ZHR a religia katolicka w Polsce Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
hm. Tomasz Strzembosz
 
Postanowilimy przypomnie tekst Tomasza Strzembosza pisany zaraz po powstaniu ZHR w 1989 roku. Dotyka on spraw fundamentalnych dla tosamoci Zwizku. Tymi sprawami wtedy ZHR y. Dzi, po 16 latach od powstania tego tekstu, zagadnienia jakich dotyczy okazuj si nadal aktualne. Znów wracamy do pyta o tosamo i nasze zwizki z religi. Cz z tych pyta stawiamy w tym numerze Pobudki. Wiele pojawi si take w dyskusjach przed i w trakcie Zjazdu.

Jednym z najistotniejszych elementów samookrelenia ideowego ZHR jest nasz stosunek do Kocioa katolickiego - a szerzej: religii w ogóle.

Harcerstwo wyrastajce z pnia skautingu i twórczo rozwijajce jego - równie w duszym procesie wypracowane - zaoenia ideowe, zawsze byo blisko Boga. Sam Baden-Powell by czowiekiem wierzcym, wicej: nie wyobraa sobie realizacji idei skautowej przez ludzi niewierzcych, chocia nie sdzi by musieli to by chrzecijanie. Skautem wedug niego móg by take wyznawca islamu, buddysta, hinduista itp., zawsze jednak czowiek wiary, przewiadczony o tym, e wiatem rzdzi Istota Najwysza. Dla B-P poza wiar w Boga istotna bya take okrelona hierarchia wartoci, w której ponad czowiekiem by KTO JESZCZE. Najwysze Dobro i Prawda oraz Jego prawo - prawo moralne, wszystkich obowizujce, a nie subiektywne i zmienne prawo, którego ródem jest czowiek.

Komentarze (1) | Odson: 7633

Czytaj cao...
 
Prosimy o czysto w wychowaniu! Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
Od redakcji:
Artyku Harcmistrza Marka Gajdziskiego wyraa pogldy autora. Nie jest istotne, czy pozostali czonkowie zespou redakcyjnego POBUDKI z tymi pogldami si utosamiaj, bowiem nasze pismo ma ambicje prezentowa róne, czasem skrajne pogldy. Tak redakcja rozumie rol „Czerwonego krgu” POBUDKI, w którym ma si toczy nieskrpowana niczym dyskusja o sprawach wanych dla Harcerstwa. Bdziemy w peni usatysfakcjonowani, jeli poniszy tekst sprowokuje kogo do równie gorcej i penej emocji polemiki, deklarujemy, e taki tekst z przyjemnoci opublikujemy w jednym z najbliszych wyda pisma.
 

hm. Marek Gajdziski

Chciabym zwróci Wasz uwag i przyjrze si problemowi naszej wiarygodnoci jako wychowawców w kontekcie manifestacyjnego, politycznego zaangaowania si wadz ZHR po stronie jednej partii politycznej.  

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5759

Czytaj cao...
 
Ale o sssoooo chodzi...? dla todziobw [rozmowa na gadu-gadu] Drukuj
<font color='red'>krg czerwony</font>
phm. Agnieszka Leny HR


Ja (23:00)
co by chcia wiedzie o zjedzie? wanie pisz artyku dla ótodzióbów

ótodziób (23:00)
jakim zjedzie?

Ja (23:00)
zhr

ótodziób (23:00)
wiesz ja jestem troch non up to date i nie wiem nic o adnym zjedzie. a ma jaki by?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5653

Czytaj cao...
 
Kiedy Harcerstwo byo apolityczne ? Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>

hm. Marek Kamecki 

To zaley co bdziemy rozumieli pod terminem „apolityczne”? Jeeli uznamy, e wolne od wszelkich dylematów politycznych targajcych ówczesne spoeczestwa to odpowied brzmi: nigdy. Jeeli przyjmiemy, e wolne od wpywów konkretnych partii politycznych, to odpowied brzmi : prawie zawsze.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7151

Czytaj cao...
 
Organizacja - DRUYNA HARCERZY (5) Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
hm. Tomasz Maracewicz 
  
Jest jeszcze co, o czym do tej pory nie wspominalimy. Organizacja. Taka na przykad jak Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Zwizek Harcerstwa Polskiego, SHK FSE czy te Stowarzyszenie Harcerskie.

wiadomie w naszych rozmowach ten aspekt harcerskiej dziaalnoci usuwam jak gdyby na dalszy plan. Nieprzypadkowo. Organizacja to miejsce, gdzie powstaje dla skupionego w niej ruchu harcerskiego "strategiczny" program wychowawczy. Program odnoszcy si do aktualnych potrzeb spoecznych i wyzwa, jakie przynosi ze sob wspóczesny wiat. Program ten formuuje si w rónorakich dokumentach programowych, równie w najwaniejszych z nich, czyli statutach. W Statucie ZHR zaoenia takiego programu znale mona midzy innymi w paragrafie 5. Czytamy w nim:

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5572

Czytaj cao...
 
Zadania zastpowego Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
hm Marek Gajdziski

Nadszed czas aby jako zastpowy, a wic czowiek cieszcy si zaufaniem druynowego, dowiedzia si czego on od Ciebie oczekuje. Skoro zostae zastpowym lub masz wkrótce nim zosta, dowiedz si jakie zadania zostan ci powierzone.
Harcerski duch zastpu

Druynowy oczekuje od Ciebie, e staniesz si autentycznym przywódc grupki chopców, która zostaa ci powierzona oraz, e stworzysz ze swojego zastpu zgran paczk ludzi zwizanych nierozerwalnymi wizami przyjani. Musicie wspólnie wytworzy midzy sob co co si nazywa „harcerskim duchem zastpu”. Jest to pojcie bardzo ulotne i trudne do zdefiniowania. Spróbujmy jednak, w krótkich onierskich sowach objani o co tu chodzi. Twoim zadaniem jest tak animowa ycie zastpu, eby chopcy czuli si doskonale w swoim towarzystwie i eby chcieli ze sob przebywa jak najczciej.  Gdy zauwaysz, e w Waszej bandzie zaczyna obowizywa szlachetna zasada solidarnoci – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – moesz uzna, e twoje zabiegi przynosz dobre owoce.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7927

Czytaj cao...
 
Jak wybra delegata  dla todziobw cz.2 Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
phm. Agnieszka Leny HR
 
Jak wybra swojego delegata? Co zrobi by rzeczywicie reprezentowa nasze interesy?

Prawo wyborcze to nieza odpowiedzialno dlatego MUSIMY wybiera odpowiedzialnie i zasada ta dotyczy wszystkich wyborów. Im wicej wiemy o dziaalnoci i przekonaniach kandydatów tym bardziej wiadomie moemy dokona wyboru.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5145

Czytaj cao...
 
Koedukacja w hufcu ZHR ? Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
pwd. Marcin Ceynowa HR
 
Napisaem artyku polemiczny. Wbrew tytuowi, nie jest to artyku dydaktyczny. Nie zamierzam nikogo uczy, jak wspópracowa z hufcem eskim – to byoby zadanie dla dowiadczonego hufcowego. Nie jestem dowiadczonym hufcowym. Jestem jednak dowiadczonym obserwatorem. Od wielu lat peni w hufcu, a take w chorgwii instruktorskie funkcje suebne z drugiej linii, tam sekretarza Kapituy, gdzie indziej obonego kursu czy zlotu, które maj t zalet, e mao kto je lubi i potrafi doceni pync z nich satysfakcj, natomiast umoliwiaj wgld w rodzenie si pomysów i idei, a jednoczenie bezporednio obserwowa efekt wprowadzania ich w ycie. Mimo tytuu te, dotyczcego spraw pomidzy pciami, wiele z argumentów dotykao bdzie szerszych problemów, a wic artyku nie tylko na jeden temat. A tytu? Có, komendant mojego kursu podharcmistrzowskiego, na którego zaliczenie pisz ten artyku, nieco nietrafnie rozpozna moje kompetencje, ale za to doskonale oceni moje zamiowania.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5310

Czytaj cao...
 
Wzgrze Rosiczki - Nowa ksika KOHUBa Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
Redakcja z przyjemnoci informuje Szanownych Czytelników, e uruchomilimy POBUDKOWE wydawnictwo ksikowe. Pierwsz pozycj, która niebawem znajdzie si w sprzeday bdzie kolejna powie Pawa Wieczorka KOHUBA „Wzgórze Rosiczki”. Nie jest to kontynuacja fabularna cyklu „Zielone Straszydo” i „Pi Zielonych” lecz rzecz na wskro wspóczesna, osadzona w realiach ZHR-owskich. Akcja rozgrywa si latem 2004 roku gdzie w lesie nad rzeczk Chlipuch, gdzie obozuje nieco zwariowany szczep z mocno trzepnitymi instruktorami na czele. Na dodatek pojawiaj si gocie... no i tyle, eby nie spali wtku. A raczej wielu wtków.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5591

Czytaj cao...
 
Problemy wyboru wspmaonka - KUNICA HARCERSKA (2) Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
hm. Andrzej Glass

We wtorek 13.12.2005 w budynku obok klasztoru Dominikanów przy ul. Freta odbyo si DRUGIE spotkanie Mazowieckiej Kunicy Harcerskiej, na które przyszo 15 osób. Celem Kunicy Harcerskiej jest wymiana dowiadcze i szukanie odpowiedzi na tematy interesujce rodowisko instruktorskie i wdrownicze. Spotkanie miao form wieczkowiska z piosenk. Wybrano tematy na nastpne cztery spotkania. Spotkanie poprowadzi hm. Andrzej Glass. Kunica spotyka si co miesic.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 10020

Czytaj cao...
 
Harcerska Szopka 2005 Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
hm Andrzej GLASS
 
Narrator:

W ZetHaeRze, w ZetHaeRze,
Gdy si grono wanych zbierze,
Debatuj, dyskutuj,
Gono myl i planuj.
 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6296

Czytaj cao...
 
Historia pewnej poprawki Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
hm. Tomasz Maracewicz

Zjazd Zwizku to m.in. wspaniaa lekcja demokracji. Moemy na nim na wasnej skórze dowiadczy skutecznoci zawieranych sojuszy, smaku gosowania setek wniosków formalnych, uczestniczenia w dyskusjach i dania ich zakoczenia, podpierania si Statutem i denia do jego zmian. Jak to w yciu. Nie mniej warto czasem pamita, e jestemy harcerzami, przez co z natury rzeczy nie jest nam do twarzy z kart do gosowania. Warto pamita, e prawdziwa nasza natura nie znosi jaowych debat i kluczenia po opotkach tego, co jest sensem harcerskiego dziaania. Z przyjemnoci wracam wic do wspomnie owych momentów, gdy w toku tzw. procedowania wyle potrafia na wierzch nasz prawdziwa natura.
 
Tak byo choby i na III Zjedzie Zwizku, w 1993 r. kiedy to w toku modelowania nowego statutu, pewien entuzjasta z poudnia Polski zgosi poprawk do uchway zmierzajc do uzupenienia Statutu Zwizku o zapis, i ZHR-u „patronem ideowym jest Marszaek Józef Pisudski”. Mówic szczerze troch si przestraszyem, co z tego wyjdzie. Bo jak tu na pocztku lat 90-tych, wieo po odzyskaniu niepodlegoci sprzeciwia si legendzie Marszaka, jak tu dyskutowa jego zasugi dla Polski, nie odgrzewajc przedwojennego sporu w onie Harcerstwa. Jak potraktowa powanie tak … niepowan propozycj. Jak tu gosowa …

Okazao si, e zbrako mi wyobrani. Nie trzeba byo dugo czeka, by do Komisji Statutowej wpyna poprawka do owej poprawki. Có takiego w niej byo, e wnioskodawca-pisudczyk wycofa swoje propozycje ?

Przeczytajcie …
 
hm. Tomasz Maracewicz
 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5299

Czytaj cao...
 
Zdobywanie kolejnych stopni instruktorskich. Wyzwanie czy konieczno? Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
pwd. Eryk Patryk Kowalczyk HO
 
Jestem instruktorem w stopniu przewodnika, a granatow podkadk nosz od czerwca 2004 roku. Z góry przyznaj si do tego, e niniejsze rozwaania, wanie w tej formie, zostay na mnie, aczkolwiek robi to dobrowolnie, w pewnym sensie wymuszone. Skoro jestem harcerzem, na którego sowie polega naley jak na Zawiszy, czuj si w obowizku przedstawi w przedsowiu gównej myli, okolicznoci w jakich dane jest mi pisa co nastpuje.

Co tu duo mówi, artyku ten jest zadaniem kocowym kursu podharcmistrzowskiego, a uczestniczyem w nim podczas, kilku dni sierpnia, minionych wakacji.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6314

Czytaj cao...
 
Plakietka Drukuj
<font color='green'>krg zielony</font>
phm. Robert CHALIMONIUK HR

- Jak wam si to podoba? - zapytaem kilku kursantów akurat bdcych w komendzie okazujc im gotow plakietk kursu -Wanie nam przywieziono.
 
- Jak to? To teraz bd takie? Nie bdziemy wyszywa, tak jak zawsze? Na twarzach zebranych maluje si widoczne zdziwienie.
 
- Zobaczymy, pogadamy o tym przy ognisku...

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5067

Czytaj cao...
 
List Marka Stpy Drukuj
<font color='darkblue'>krg granatowy</font>
Marek STPA

Druhu Redaktorze Naczelny,

W numerze 3 przewietnej "Pobudki" ukaza si mój list w którym rozwaaem problem reakcji niektórych instruktorów na sukces  Przewodniczcego ZHR w wyborach do Senatu RP. Zawarem w nim tez, e ten sukces jest po czci sukcesem nas wszystkich a ju na pewno nie jest powodem do grania larum. Tu obok ukaza si niezwykle interesujcy tekst Krzysztofa Stanowskiego poddajcy analizie zgodno uchway Naczelnictwa w sprawie poparcia kandydatury K.Wiatra z zapisami Statutu ZHR.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5168

Czytaj cao...