ispy para iphone 6 Plus sms spion iphone 4s spy app für iphone 4s kindersicherung internet kindersicherung für schränke handy orten verloren o2 computer temperatur überwachen chip link spionage iphone spy software ios 7 handy einmalig kindersicherung pc microsoft spionage android app spy location pc überwachung polizei
Pobudka nr 12 z 30 marca 2007
W krgu gady (12) Drukuj
krg czerwony

ImageBEN AKIBA

Wszystko ju byo, jak powiedzia Ben Akiba. Ów tytuowy jegomo nie ma nic wspólnego z Bin Ladenem, ani innymi muzumaskimi ekstremistami, powiem wicej, stoi im wbrew, bo by ydem. Ale mniejsza o genealogi, wane, e wsawi si trafnymi, odkrywczymi powiedzonkami, znacznie mdrzejszymi ni moje „sta wbrew”. Dlatego go cytuj. 

Wszystko ju byo w harcerstwie. Na przykad pryncypialne dyskusje. Ten mdrze prawi, i ów mdrze prawi, nawet jeli si zupenie ze sob nie zgadzaj, wida to wyranie w biecym numerze POBUDKI (czy POBUDKA biey? Wtpi, Ben Akiba na pewno nazwaby to lepiej). Po co zatem wywaamy otwarte drzwi? Gupiego robota.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4345

Czytaj cao...
 
Dzie Myli Braterskiej Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Andrzej Glass 

22 lutego to midzynarodowy skautowy Dzie Myli Braterskiej. W tym dniu skauci na caym wiecie przesyaj sobie bratnie pozdrowienia. Skd si wzi taki pomys midzynarodowego braterstwa?

W Ewangelii wg w. Jana o Ostatniej Wieczerzy czytamy: (J 13.35) Po tym wszyscy poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajemnie miowali , a nieco póniej Chrystus mówi: (J 17, 20-21) A nie tylko za nimi prosz, ale i za tymi którzy dziki ich sowu bd wierzy we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno. Wyrazem mioci chrzecijaskiej ma by take jedno z innymi ludmi.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 14194

Czytaj cao...
 
Raport o stanie patriotyzmu Drukuj
krg czerwony
dr Pawe Skibiski
Odpowied na pytanie o wspóczesny polski patriotyzm musimy rozpocz od sformuowania choby skrótowej refleksji, czym patriotyzm jest i jakie ma znaczenie w yciu spoecznym. Patriotyzm jest mioci wobec Ojczyzny i wspólnoty narodowej. Przez mio naley rozumie nie tyle jako uczucie, co jako postaw suby wobec wspólnoty, któremu nie musz towarzyszy szczególne emocje.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 22012

Czytaj cao...
 
Instruktor to wdz. I mistrz. Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Rafa Ryszka 

Tekst dotyczy artyku hm. Marka Gajdziskiego w ostatnim numerze „Pobudki" „Sylwetka instruktora - mistrz czy wódz". Pobudka - obudzia i pobudzia mnie do polemiki z Autorem.

Po pierwsze, niepokoi mnie mae zamieszanie wokó poj które pojawio si w tym ciekawym tekcie. Brak jakiego porzdku i adu jzykowego. Nie wiem czy autor przedstawia swój pogld, subiektywne odczucie jak rozumie pojcie „wodza" i „mistrza", czy te stara si przedstawi opinie obiektywnie uzasadnione. Jak pokazuje praktyka (a harcerska szczególnie) najczciej spory dotycz kwestii definicji i rozumienia tych samych poj. Generalnie mówimy o tym samym, ale inaczej to nazywamy, dobieramy inne sowa, inne synonimy ....

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7041

Czytaj cao...
 
Strategia na instruktora Drukuj
krg czerwony

Imagephm Agnieszka Leny 

W kilku ostatnich numerach Pobudki, krymy wokó problemu kim ma by instruktor, jak powinna wyglda jego cieka rozwoju, wreszcie dlaczego mimo konkretyzacji oczekiwa i wymaga nie udaje nam si podanych instruktorów wyksztaci. W artykule „Druynowy i reszta wiata. Instruktor ZHR – analiza krytyczna w odcinkach (3)” [Pobudka nr. 11] Marabut próbuje znale rozwizania powyszych problemów, proponujc nowe spojrzenie na system stopni instruktorskich. Moim zdaniem nie tdy droga.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7183

Czytaj cao...
 
Po rycersku Drukuj
krg czerwony

Imagehm Pawe Wieczorek KOHUB 

...dzi szargania witoci cig dalszy, czyli podyskutujmy o Prawie Harcerskim.

Czy harcerz postpuje po rycersku? W kadym razie powinien, bo nakazuje mu to Prawo. Pojcie rycerskoci jest jednym z filarów wychowania skautowego, obok suby, braterstwa, posuszestwa i znoszenia trudów bez skargi, co zwiemy pogod ducha. W pojciu tym mieci si gboka i nieskalana wiara w Boga a po ofiar ycia, dzielno, wytrwao, otwarto na potrzeby drugiego czowieka, zwaszcza sabszego, honor i ambicja stawiania przed sob coraz wyszych wyzwa, wierno danemu sowu bez adnych kompromisów, cakowite, a do utraty tchu, oddanie wobec przyjació, przeoonych, podwadnych, pci odmiennej nie pomijajc. Wreszcie, last but not least, odwaga. Cywilna i wojskowa. Uff...

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 75072

Czytaj cao...
 
Rycerze rewolucji Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Marek Gajdziski 

Kohub stawia dwie ciekawe tezy. Twierdzi, e etos rycerski, by od samego pocztku literack lip nie majc zbyt wiele wspólnego z prawd historyczn, oraz, e dla wspóczesnej modziey oznacza co innego ni dla Makowskiego, Olewiskiego, Rudnickiego, Wdokowskiego czyli dla twórców polskiego skautingu.  Trudno si z tym nie zgodzi ale...

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 9183

Czytaj cao...
 
Sprawnoci harcerskie Drukuj
krg czerwony

Imagehm. Marek Gajdziski 

Wikszo instruktorów, którzy peni sub na pierwszej linii, zgodzi si ze mn, e system sprawnoci harcerskich jest na wymarciu. Warto ustali dlaczego. Czym s sprawnoci pod wzgldem metodycznym? Jak rol peni w wychowaniu harcerskim? Dlaczego w obecnej formie narzdzie to nie spenia swoich zada? Czy problem ley w nieumiejtnej obsudze, czy samo narzdzie jest le zaprojektowane? W kocu jak to zmieni? Próbuj odpowiedzie na te i inne jeszcze pytania. A jakie jest Twoje zdanie?

Komentarze (1) | Odson: 21719

Czytaj cao...
 
Kohub o sprawnociach Drukuj
krg czerwony

Imagehm Pawe Wieczorek 

A jakie jest Twoje zdanie? - pyta Szwejk, namawiajc do dyskusji o sprawnociach

MOICH ZDA JEST KILKA

Polemika z Tob, Marku, to czysta przyjemno i zarazem cika mordga. Czasem nawet ryzyko, bo w niektórych momentach otwiera Ci si w kieszeni duuuy scyzoryk i atwo si skaleczy, zwaszcza wówczas gdy wchodzisz na personalia.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5472

Czytaj cao...
 
Aga Leny o sprawnociach Drukuj
krg czerwony

Imagephm Agnieszka Leny 

W tekcie „Sprawnoci harcerskie” hm. Marek Gajdziski „Szwejk” podaje autorsk diagnoz „wymarcia” systemu sprawnoci. Podaje kilka przyczyn; konieczno wyszywania, przeszkody formalne, brak postawienia na konkretne umiejtnoci w wymaganiach. Nie ze wszystkimi tezami Szwejka mog si zgodzi.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4459

Czytaj cao...
 
Stanowski o sprawnociach Drukuj
krg czerwony

Imagehm Krzysztof Stanowski 

Moe ja w kwestii wypili, 

Wydaje mi si, e problem dotyczcy sprawnoci i stopni ley gdzie indziej. Pytanie brzmi jaka jest rola druynowego i druyny w budowaniu systemu stopni i sprawnoci dla harcerek/harcerzy?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4060

Czytaj cao...
 
Ruch Caym yciem rozwizany Drukuj
krg zielony

ImagePobudka, jako pismo instruktorów ZHR, raczej nie interesowaa si wydarzeniami w innych organizacjach harcerskich. Jednak dramatyczna decyzja o rozwizaniu Ruchu Caym yciem, prawdziwego ruchu prawdziwych instruktorów harcerskich w ZHP, a w szczególnoci motywacja, która lega u podstaw tej decyzji wstrzsna nami bardzo. Dlatego zamieszczamy w tym miejscu tekst uchway o rozwizaniu Ruchu wraz z owiadczeniem. Przeczytajcie.

Redakcja.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7031

Czytaj cao...
 
Ruch Caym yciem - czyli za may procent Harcerstwa w "harcerstwie" Drukuj
krg zielony

Imagehm hm Kama i Robert Bokaccy 

W sobot, 24 lutego, niemal dokadnie w 9 rocznic swego powoania, zosta rozwizany Ruch Caym yciem, ruch programowo-metodyczny w ramach Zwizku Harcerstwa Polskiego, którego celem byo „uharcerzenie" ZHP. I mimo to, e od piciu z gór lat nie jestemy czonkami Zwizku Harcerstwa Polskiego, przyjlimy t wiadomo z alem. Z alem, poniewa tworzylimy ten ruch i wierzylimy, e nam si uda dokona rzeczywistych zmian w ZHP. Z alem, poniewa kolejnemu ju pokoleniu instruktorek i instruktorów ZHP, wierzcemu w ideay Prawa Harcerskiego, nie udao si zmieni oblicza ideowego swojej organizacji! Nie powioda si, podjta ju nie wiem który raz z kolei zmiana skostniaego i przegniego komunistyczna spucizn ZHP.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6415

Czytaj cao...
 
Do Przyjaci Harcerzy Drukuj
krg zielony

Imagehm Tomasz Maracewicz 

List ten adresuj do Was, moich przyjació z Ruchu Caym yciem i z ZHP. Z alem wielkim przeczytaem uchwa o samorozwizaniu si Waszego Ruchu. Mam poczucie, e co wartociowego po prostu si skoczyo. Szkoda. 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4273

Czytaj cao...
 
ZHR by kompromisem Drukuj
krg zielony

hm. Adam F. Baran

ImagePowstanie ZHR byo zjawiskiem zaskakujcym. Znajomo faktów i sytuacji poprzedzajcych to zdarzenie niemal zupenie wykluczay tak moliwo. Zawarty wówczas kompromis urealni ostatecznie pragnienia wyraane jeszcze w padzierniku 1980 r. przez garstk ówczesnych idealistów, którzy w 1981 r. powoali do ycia NRH.

Ciko jest pisa o powstaniu ZHR, gdy si o tym pisao ju kilkanacie razy. Najprociej byoby odesa zainteresowanych do stosownej literatury przedmiotu. Nie ma jej tak duo jakby si wydawao, cho powstaj coraz ciekawsze opracowania rzucajce nowy snop wiata na te wydarzenia i to z róniej perspektywy. Tak wic, od czasu wydania ksiki „Harcerska alternatywa. ZHR w latach 1989-1990” (W-wa, 2000), wiemy na ten temat coraz wicej. Czy jednak wiemy ju wszystko?

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 12138

Czytaj cao...
 
Luty 1989 Drukuj
krg zielony
hm. Monika Figiel

ImagePobudka w Osobie Jarka Boniarza zwrócia si z prob o napisanie komentarza do wydarze i dokumentów, które towarzyszyy powstaniu ZHR w lutym 1989 roku.

Pierwsza pojawia si myl – przecie ja nic nie pamitam! I rzeczywicie fakty, daty, postacie albo umykaj i nikn albo cz si w cae cigi wydarze, historii trwajce od 1980 roku, poprzez stan wojenny, Okrgy Stó a do pierwszych demokratycznych wyborów i trudno mi w tym potoku zdarze wywoa z pamici to co dziao si dokadnie w lutym 1989 roku i dotyczyo spraw harcerskich.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7325

Czytaj cao...
 
Protok ze spotkania instruktorw w Warszawie w dniu 12 lutego 1989 r. Drukuj
krg zielony

Warszawa, 12 luty 1989 roku 

I. Cz organizacyjna

1. Wybór przewodniczcych spotkania. Zostali nimi przez aklamacj Andrzej Suchocki i Grzegorz Nowik.

2. Ustalenie programu spotkania

  • Propozycja A. Suchockiego o przedstawieniu i dyskusji nad projektem „krakowskim” reaktywowania dziaalnoci ZHP pt. „Prawne podstawy wznowienia dziaalnoci przez ZHP z lat 1918–39 i 1944–79” (zacznik do protokou nr 1) [nie zosta doczony do tekstu, gdy dotyczy ZHP–1918 — przypis red.].
  • Propozycja Krzysztofa Stanowskiego rozszerzenia dyskusji o wizj przyszoci harcerstwa, a nie zawania jej wycznie do spraw ww. projektu.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4777

Czytaj cao...
 
Protok ze spotkania instruktorw w Warszawie w dniu 25 lutego 1989 r. Drukuj
krg zielony

Warszawa, 25 luty 1989 

I. Cz organizacyjna

1. Wybór przewodniczcych spotkania, zostali nimi: Krzysztof Stanowski — przewodniczcy; Andrzej Suchocki — wice; Wojciech Wróblewski — wice. W gosowaniu nad skadem prezydium wikszo bya za (14 wstrzymao si od gosu).

2. Wybór sekretarki zebrania. Przegosowano propozycj, by powoa na t funkcj Monik Figiel. W gosowaniu wikszo bya za (8 osób wstrzymao si od gosu).

3. Ustalenie porzdku obrad. (Wikszo za, 1 przeciw, 15 wstrzymujcych si).

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 9189

Czytaj cao...
 
Pocztki ZHR - realcje wiadkw, komentarze czytelnikw Drukuj
krg zielony
ImageZa kilka dni kolejna rocznica I Zjazdu ZHR. Publikujc komentarze historyków, wspomnienia  hm. Moniki Figiel i sporzdzone przez ni protokoy zebra zaoycielskich zapraszamy wiadków tamtych wydarze do podzielenia si wspomnieniami z tamtego czasu. Spróbujmy odtworzy fakty i atmosfer pierwszych miesicy naszej organizacji. Zbiórek 12 i 25 lutego, dyskusji w druynach, roznów z rodzicami, gorcych dni Zjazdu. Modszych czytelników prosimy o komentarze, uwagi , refleksje. 
 
Redakcja
 
 

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4298

 
O wyszoci nowoczesnych prezentacji multimedialnych nad zwyczajn i staromodn gawd przy ognisku Drukuj
krg zielony

Imagehm Tomasz Maracewicz 

ImageGawd tej treci miaem przyjemno wygosi na organizowanej przez Szko Instruktorsk MAK (Chorgiew Gdaska ZHP), Konferencji Kadry Ksztaccej ZHP. Inspiracja do gawdy  pochodzia nie tylko z zaj owej konferencji ale take z wielu przedsiwzi szkoleniowych, w których miaem przyjemno uczestniczy w ZHR. Gawda, cho czciowo sklecona na kolanie, warta jest chyba przytoczenia, gdy dotyczya pewnych ciekawych obserwacji.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6989

Czytaj cao...
 
Obserwacje z Konferencji Kadry Ksztaccej Drukuj
krg zielony

Imagephm. Maciej Stpa 

ImageW dniach 2-4 marca 2007 w Gdasku odbya si Konferencja Kadry Ksztaccej ZHP. Miaem przyjemno si tam znale pod pretekstem przedstawiania prezentacji o specyfice zintegrowanego systemu ksztacenia instruktorów Borneo funkcjonujcego w Pomorskiej Chorgwi Harcerzy (im. Harcmistrza RP Tomasza Strzembosza). Znalazem si tam w zastpstwie komendanta naszej Szkoy Instruktorskiej Macieja Starego. Moja prezentacja stanowia, do spóki z prezentacj hm. Tomasza Maracewicza dotyczac Agricoli, jedn cao. Znalelimy si tam poniewa instruktorzy ZHP chcieli posucha o praktykach Ksztaceniowych w ZHR…

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 5557

Czytaj cao...
 
Jak z ksidza zrobiono (robi si) harcerza? - wojna wiatw Drukuj
krg zielony

ImagePwd. Marcin Wrzos HR 

W czerwcu 2004 r. wicenia kapaskie w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów M. N. Pierwsza placówka Pozna. Student nauk spoecznych i wikariusz. Taki mix. Wczeniej dowiadczenie w zuchach, w czym w rodzaju klasodruyny, do której naleeli najlepsi uczniowie z klasy wyselekcjonowani przez wodza zuchowego – wychowawczyni. To moje cae wczeniejsze harcerstwo.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7113

Czytaj cao...
 
Spoeczestwo obywatelskie na rzecz integracji europejskiej Drukuj
krg zielony

Urszula Kucharska 

W ramach cyklu artykuów zainicjowanych przez „Pobudk” na temat spoeczestwa obywatelskiego, chciaabym podzieli si moimi refleksjami. W Polsce czsto si syszy o potrzebie budowania spoeczestwa obywatelskiego, cho niektórzy uwaaj je za zbdny balast przeszkadzajcy w budowaniu silnego pastwa. Jest to teza jak najbardziej bdna. Wrcz przeciwnie, silne pastwo moe istnie jedynie dziki silnemu spoeczestwu obywatelskiemu, tylko takie jest w stanie kontrolowa swoich polityków, urzdników. Dodatkowo budowa spoeczestwa obywatelskiego moe by odpowiedzi na nasilanie si tzw. kryzysu reprezentacji, który odzwierciedla si choby w niskiej liczbie gosujcych w wyborach.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 10992

Czytaj cao...
 
Agrafka '2007 Drukuj
krg zielony

Ania Jakubowska 

Trzeciego marca 2007, w  Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa przy Alei Niepodlegoci, odby si dugo oczekiwany Wdrowniczy Festiwal Artystyczny „AGRAFKA 2007” – czyli doroczny festiwal Referatu Wdrowniczego Mazowieckiej Chorgwi Harcerek.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4724

Czytaj cao...
 
Traktat o podchodzeniu obozw Drukuj
krg granatowy

Imagehm Pawe Wieczorek KOHUB 

Najlepsze klingi przekuwao si wielokrotnie, dugo trzymajc w ogniu. Na przykad japoskie katany lub arabskie damascenki. Podobnie z podchodami, wic warto gorco dyskutowa na amach POBUDKI grzmocc si po kowadach i rozgrzewajc do biaoci, zamiast potem kóci si i obraa na obozie lub co gorsza grzmoci skautowymi laskami.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6281

Czytaj cao...
 
Pielgrzymka pokutna - Kurs druynowych Agricola'2005 Drukuj
krg granatowy

Imagephm. Robert Chalimoniuk

Tego poranka miao nie by. Tak jest! Mielimy go przespa. Naleao nam si. Po nocnych podchodach i obronie obozu, gdy ju witao, zdecydowalimy si zmruy oczy. Swoj drog sami sobie zgotowalimy ten los. Wysalimy kursantów na chatki nie zaopatrujc ich wystarczajco w prowiant. Specjalnie. Pomys by taki by sami go zdobyli wykradajc paczki z obozowego krgu. Podej mona byo wasny obóz, gdzie wartowaa komenda oraz esk Agricol, któr udao nam si do tego skaptowa.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 4994

Czytaj cao...
 
"JAK" - Druynowy - Metoda Drukuj
krg granatowy

Imagehm Marek Kamecki 

„ Jeeli rybak zaoy na haczyk przynt, któr on sam uwaa za smaczn, na pewno nie uda mu si zowi wiele, a w kadym razie nie zowi „ostronych" gatunków ryb. Dlatego wic uywa na przynt tego co lubi ryby. Tak samo z chopcami..."

Robert Baden-Powell, „Wskazówki dla skautmistrzów", Warszawa 1991,s.24.

Wielokrotnie widziaem jak peni entuzjazmu modzi instruktorzy padali w walce , jak w wyniku dobrych chci psuli prosty koncept na robienie harcerstwa. Czy to si dziao w wyniku modzieczego braku dowiadczenia czy te zabrako dobrego lidera, który poprowadziby druynowego jest bez znaczenia - najczciej by to splot obu tych powodów. Pomys „jak prowadzi druyn harcerzy" jest prosty - jest tak szaleczo prosty, e czsto nie chcc da wiary w jego prostot ludzie komplikuj go do upadego.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 7540

Czytaj cao...
 
"Aleksander Kamiski" Jzef Pturzycki Drukuj
krg granatowy

Imagephm. Agnieszka Leny

Nowa ksika o Aleksandrze Kamiskim.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 6236

Czytaj cao...
 
Gra terenowa - Bitwa Warszawska 1920r. Drukuj
krg granatowy

phm. Robert Chalimoniuk

ImageGra terenowa to wany element w yciu druyny. Na obozie wrcz nieodzowna. To wanie jedna z tych przynt, na które radzi owi Baden-Powell. „Pamitajcie, e chopiec chce od razu po wstawieniu do druyny ruszy na harce: nie zamraajcie jego zapau wykadami bez koca. Dajcie mu gry i wiczenia skautowe, których on pragnie, a szczegóów technicznych nauczycie go pomau praktycznie." zaleca we wskazówkach.

Bd pierwszym ktry skomentuje | Odson: 12084

Czytaj cao...